Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lektor – Ing. Kárník Ladislav, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lektor – Ing. Kárník Ladislav, CSc."— Transkript prezentace:

1 Lektor – Ing. Kárník Ladislav, CSc.
Modul - C5 Neprůmyslové vlastnictví: Autorská práva (díla literární, umělecká a vědecká, počítačové programy) Lektor – Ing. Kárník Ladislav, CSc. VŠB – TU Ostrava

2 Cíle kurzu: Seznámení se základními pojmy Získat znalost vzniku a využívání autorského díla Získat přehled ve využití software s dodržením práva autorského Mít přehled o možnostech právní ochrany autorského díla, software Seznámení se s vybranými firemními ustanoveními Získat dovednost využívat ve vlastní praktické činnosti autorská díla s dodržením zákona 121/2000 Sb.

3 Cílové skupiny: Manažeři Vedoucí kateder Hlavní řešitelé Studenti
Zaměstnanci institucí Ostatní

4 Struktura kurzu: Obsah kurzu - Neprůmyslové vlastnictví: Autorská práva je obsahově rozdělen na čtyři související skupiny Vymezení základních pojmů Obsahová náplň zákona 121/200 Sb. Právní ochrana Firemní ustanovení a praktické poznatky

5 Vymezení základních pojmů
Autorské dílo Práva – autora, výrobce, pořizovatele … Autorství – autor, spoluautoři … Oprávněný uživatel Majetková práva – užití, rozmnožování, pronájem … Licenční smlouva Zaměstnanecké dílo, kolektivní dílo … Umělecký výkon Výrobce zvukového a obrazového záznamu Vysílání a vysílatel Kolektivní správce Software – formy vyjádření, právní ochrana … Databáze .

6 Obsahová náplň zákona 121/2000 Sb
Obsahová náplň zákona 121/2000 Sb. Právo autorské a práva s ním související Právo autorské Předmět práva autorského Autorství Vznik a obsah autorského práva Omezení autorského práva Ochrana autorského práva Smlouvy Zvláštní ustanovení o některých dílech Práva související s autorským právem Práva výkonného umělce k uměleckému výkonu Právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu Právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu Právo rozhlasového a televizního vysílatele Právo nakladatele

7 Zvláštní právo pořizovatele databáze
Vymezení pojmů Pořizovatel databáze Obsah zvláštního práva pořizovatele databáze Omezení zvláštního práva pořizovatele databáze Bezúplatné zákonné licence Trvání zvláštního práva pořizovatele k databázi Kolektivní správa práv Práva povinně kolektivně spravovaná Kolektivní správce Oprávnění k výkonu kolektivní správy Odnětí oprávnění Vztahy kolektivního správce k zastupovaným nositelům práv a k uživatelům předmětů ochrany Kolektivní a hromadné smlouvy Zprostředkovatelé kolektivních a hromadných smluv Dozor ministerstva Pravidla pro rozdělování odměn vybraných kolektivním správcem

8 Ustanovení přechodná a závěrečná
Souběh ochrany Ustanovení přechodná a závěrečná Ustanovení přechodná Ustanovení závěrečná Změna zákona O oceňování majetku O některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl O hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných

9 Předmět práva autorského
Dílo Výjimky z ochrany Zveřejnění a vydání díla Autorství Autor Zákonná domněnka autorství Anonym a pseudonym Spoluautoři Vznik a obsah autorského práva Obecná ustanovení Vznik práva autorského Obsah práva autorského Osobnostní práva Majetková práva Právo dílo užít Rozmnožování Rozšiřování Pronájem Půjčování Vystavení Sdělování veřejnosti Živé provozování a jeho přenos Provozování ze záznamu a jeho přenos

10 Právo na odměnu při opětném prodeji originálu dála uměleckého
Vysílání rozhlasem nebo televizí Přenos rozhlasového nebo televizního vysílání Provozování rozhlasového či televizního vysílání Jiná majetková práva Právo na odměnu při opětném prodeji originálu dála uměleckého Právo na odměnu s rozmnožováním díla pro osobní potřebu Společná ustanovení pro majetková práva Trvání majetkových práv Volné dílo a první zveřejnění nezveřejněného volného díla Omezení práva autorského Obecná ustanovení Volná užití Bezúplatné zákonné licence Citace Katalogová licence Užití díla umístěného na veřejném prostranství Úřední a zpravodajská licence Užití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního Omezení práva autorského k dílu soubornému Užití díla rozmnožováním a rozšiřováním rozmnoženin Užití díla půjčováním a pronájmem originálu nebo rozmnoženiny Užití originálu nebo rozmnoženiny díla výtvarného nebo díla fotografického jeho vystavením

11 Ochrana práva autorského Úprava smluvních typů Licenční smlouva
Základní ustanovení Výhradní nebo nevýhradní licence Poskytování oprávnění třetí osobě Odměna Omezení licence Omezení nabyvatele licence Rozmnoženina pro autora Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora Zánik licence Zvláštní ustanovení pro licenční smlouvu Podlicenční smlouva Zvláštní ustanovení o některých dílech Zaměstnanecké dílu Kolektivní dílo Školní dílo Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo Dílo audiovizuální Obecná ustanovení Autor audiovizuálního díla Díla audiovizuálně užitá Počítačové programy Omezení rozsahu autorských práv k počítačovému programu

12 Práva výkonného umělce k uměleckému výkonu
Umělecký výkon a výkonný umělec Společný zástupce výkonných umělců Obsah práva výkonného umělce Osobnostní práva výkonného umělce Majetková práva výkonného umělce Úplatná zákonná licence Trvání majetkových práv výkonného umělce Právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu Zvukový záznam a jeho výrobce Obsah práva výrobce zvukového záznamu Trvání práva výrobce zvukového záznamu Právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu Zvukově obrazový záznam a jeho výrobce Trvání práva výrobce zvukově obrazového záznamu Právo rozhlasového a televizního vysílatele Vysílání a vysílatel Obsah práva vysílatele Trvání práva vysílatele

13 Právní ochrana Základní pojmy Právní ochrana díla
Právní ochrana software

14 Firemní ustanovení a praktické poznatky
Vztahy k dílům autorského práva obecně Omezení práva autorského k dílům, která nejsou zaměstnanecká případně školní Oprávnění užití

15 Co získají absolventi:
Znalost základních pojmů Komplexní přehled o problematice Dovednost využití autorského díla různého charakteru v praxi s dodržením platného zákona 121/2000 Sb. Praktické poznatky s využíváním software a databází Dovednost uplatnění ochrany práva autorského i kolektivní správu autorských práv

16 Návaznost na další moduly:
Forma studia: Prezenční - 5 hodin Úvodní seznámení s problematikou - 1 hodina na úvod semestru Praktické poznatky a příklady hodiny uprostřed semestru Diskuze, individuální prezentace hodiny na konci semestru E - learning hodin Návaznost na další moduly: Doporučuji absolvovat následující moduly A5 - Nástroje informatiky pro získávání informací a jejich zpracování; Informační systémy knihoven a elektronických publikací, B6 - Nástroje informatiky pro zpracování a řízení projektů, C1 až C7

17 Literatura: Zákon 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změnách KŘESŤANOVÁ, V. – KORDAČ, J. – HOLCOVÁ, I. - KŘÍŽ, J. Autorský zákon a předpisy souvisící - komentář - 2. vydání. LINDE, a.s., 792 s. ISBN X. SVOBODOVÁ, H. – CHALOUPKOVÁ, H. – HOLÝ, P. Autorský zákon - komentář, 2. vydání. CHBECK, 536 s. ISBN KOLEKTIV. AUTORSKÉ A PRŮMYSLOVÉ PRÁVO + CD. COMPUTER PRESS a.s., 192 s. ISBN

18 Literatura: DOBŘICHOVSKÝ, T. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. Praha, 2004, 232 s. ISBN LEŠČINSKÝ, J. Právní ochrana databází. Praha, Beckova edice Právní instituty, 2003, 188 s. ISBN ÚZ č Autorské právo. Sagit, 2005, 208 s. Šebelová, M. Autorské právo zákon, komentáře, vzory a judikatura s.

19 Učební plán: LEKTOR: Ing. Ladislav Kárník, CSc.
TÉMA: C5 – Neprůmyslové vlastnictví: Autorská práva Cíl: Osvojení znalostí v oblasti práva autorského a získání dovednosti jeho využívání v praxi s dodržením zákona 121/2000 Sb.

20 Učební plán:

21 Zpracoval: Ing. Kárník Ladislav, CSc.
VŠB - Technická univerzita Ostrava Kontakt: tel


Stáhnout ppt "Lektor – Ing. Kárník Ladislav, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google