Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Neprůmyslové vlastnictví: Autorská práva (díla literární, umělecká a vědecká, počítačové programy) Lektor – Ing. Kárník Ladislav, CSc. VŠB – TU Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Neprůmyslové vlastnictví: Autorská práva (díla literární, umělecká a vědecká, počítačové programy) Lektor – Ing. Kárník Ladislav, CSc. VŠB – TU Ostrava."— Transkript prezentace:

1 Neprůmyslové vlastnictví: Autorská práva (díla literární, umělecká a vědecká, počítačové programy) Lektor – Ing. Kárník Ladislav, CSc. VŠB – TU Ostrava

2 Cíle kurzu: Seznámení se základními pojmy Seznámení se základními pojmy Získat znalost vzniku a využívání autorského díla Získat znalost vzniku a využívání autorského díla Získat přehled ve využití software s dodržením práva autorského Získat přehled ve využití software s dodržením práva autorského Mít přehled o možnostech právní ochrany autorského díla, software Mít přehled o možnostech právní ochrany autorského díla, software Seznámení se s vybranými firemními ustanoveními Seznámení se s vybranými firemními ustanoveními Získat dovednost využívat ve vlastní praktické činnosti autorská díla s dodržením zákona 121/2000 Sb. Získat dovednost využívat ve vlastní praktické činnosti autorská díla s dodržením zákona 121/2000 Sb.

3 Cílové skupiny: Manažeři Manažeři Vedoucí kateder Vedoucí kateder Hlavní řešitelé Hlavní řešitelé Studenti Studenti Zaměstnanci institucí Zaměstnanci institucí Ostatní Ostatní

4 Struktura kurzu: Obsah kurzu - Neprůmyslové vlastnictví: Autorská práva je obsahově rozdělen na čtyři související skupiny Vymezení základních pojmů Vymezení základních pojmů Obsahová náplň zákona 121/200 Sb. Obsahová náplň zákona 121/200 Sb. Právní ochrana Právní ochrana Firemní ustanovení a praktické poznatky Firemní ustanovení a praktické poznatky

5 Autorské dílo Autorské dílo Práva – autora, výrobce, pořizovatele … Práva – autora, výrobce, pořizovatele … Autorství – autor, spoluautoři … Autorství – autor, spoluautoři … Oprávněný uživatel Oprávněný uživatel Majetková práva – užití, rozmnožování, pronájem … Majetková práva – užití, rozmnožování, pronájem … Licenční smlouva Licenční smlouva Zaměstnanecké dílo, kolektivní dílo … Zaměstnanecké dílo, kolektivní dílo … Umělecký výkon Umělecký výkon Výrobce zvukového a obrazového záznamu Výrobce zvukového a obrazového záznamu Vysílání a vysílatel Vysílání a vysílatel Kolektivní správce Kolektivní správce Software – formy vyjádření, právní ochrana … Software – formy vyjádření, právní ochrana … Databáze Databáze.. Vymezení základních pojmů

6 Právo autorské Právo autorské Předmět práva autorskéhoPředmět práva autorského AutorstvíAutorství Vznik a obsah autorského právaVznik a obsah autorského práva Omezení autorského právaOmezení autorského práva Ochrana autorského právaOchrana autorského práva SmlouvySmlouvy Zvláštní ustanovení o některých dílechZvláštní ustanovení o některých dílech Omezení autorského právaOmezení autorského práva Práva související s autorským právem Práva související s autorským právem Práva výkonného umělce k uměleckému výkonuPráva výkonného umělce k uměleckému výkonu Právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamuPrávo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu Právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamuPrávo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu Právo rozhlasového a televizního vysílatelePrávo rozhlasového a televizního vysílatele Právo nakladatelePrávo nakladatele Obsahová náplň zákona 121/2000 Sb. Právo autorské a práva s ním související

7 Zvláštní právo pořizovatele databáze Zvláštní právo pořizovatele databáze Vymezení pojmůVymezení pojmů Pořizovatel databázePořizovatel databáze Obsah zvláštního práva pořizovatele databázeObsah zvláštního práva pořizovatele databáze Omezení zvláštního práva pořizovatele databázeOmezení zvláštního práva pořizovatele databáze Bezúplatné zákonné licenceBezúplatné zákonné licence Trvání zvláštního práva pořizovatele k databáziTrvání zvláštního práva pořizovatele k databázi Kolektivní správa práv Kolektivní správa práv Práva povinně kolektivně spravovanáPráva povinně kolektivně spravovaná Kolektivní správceKolektivní správce Oprávnění k výkonu kolektivní správyOprávnění k výkonu kolektivní správy Odnětí oprávněníOdnětí oprávnění Vztahy kolektivního správce k zastupovaným nositelům práv a k uživatelům předmětů ochranyVztahy kolektivního správce k zastupovaným nositelům práv a k uživatelům předmětů ochrany Kolektivní a hromadné smlouvyKolektivní a hromadné smlouvy Zprostředkovatelé kolektivních a hromadných smluvZprostředkovatelé kolektivních a hromadných smluv Dozor ministerstvaDozor ministerstva Pravidla pro rozdělování odměn vybraných kolektivním správcemPravidla pro rozdělování odměn vybraných kolektivním správcem

8 Souběh ochrany Souběh ochrany Ustanovení přechodná a závěrečná Ustanovení přechodná a závěrečná Ustanovení přechodnáUstanovení přechodná Ustanovení závěrečnáUstanovení závěrečná Změna zákona Změna zákona O oceňování majetkuO oceňování majetku O některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních dělO některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl O hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuznýchO hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných

9 Předmět práva autorského - Dílo - Výjimky z ochrany - Zveřejnění a vydání díla Autorství - Autor - Zákonná domněnka autorství - Anonym a pseudonym - Spoluautoři Vznik a obsah autorského práva - Obecná ustanovení Vznik práva autorského Obsah práva autorského - Osobnostní práva - Majetková práva Právo dílo užít RozmnožováníRozšiřováníPronájemPůjčováníVystavení Sdělování veřejnosti Živé provozování a jeho přenos Provozování ze záznamu a jeho přenos

10 Vysílání rozhlasem nebo televizí Přenos rozhlasového nebo televizního vysílání Provozování rozhlasového či televizního vysílání - Jiná majetková práva Právo na odměnu při opětném prodeji originálu dála uměleckého Právo na odměnu při opětném prodeji originálu dála uměleckého Právo na odměnu s rozmnožováním díla pro osobní potřebu Právo na odměnu s rozmnožováním díla pro osobní potřebu - Společná ustanovení pro majetková práva - Trvání majetkových práv - Volné dílo a první zveřejnění nezveřejněného volného díla Omezení práva autorského - Obecná ustanovení - Volná užití - Bezúplatné zákonné licence Citace Citace Katalogová licence Užití díla umístěného na veřejném prostranství Úřední a zpravodajská licence Užití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a užití díla školního Omezení práva autorského k dílu soubornému Užití díla rozmnožováním a rozšiřováním rozmnoženin Užití díla půjčováním a pronájmem originálu nebo rozmnoženiny Užití originálu nebo rozmnoženiny díla výtvarného nebo díla fotografického jeho vystavením

11 Ochrana práva autorského Úprava smluvních typů -Licenční smlouva Základní ustanovení Základní ustanovení Výhradní nebo nevýhradní licence Poskytování oprávnění třetí osobě Odměna Omezení licence Omezení nabyvatele licence Rozmnoženina pro autora Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora Zánik licence - Zvláštní ustanovení pro licenční smlouvu - Podlicenční smlouva Zvláštní ustanovení o některých dílech Zaměstnanecké dílu Zaměstnanecké dílu Kolektivní dílo Školní dílo Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo Dílo audiovizuální Obecná ustanovení Autor audiovizuálního díla Díla audiovizuálně užitá Počítačové programy Omezení rozsahu autorských práv k počítačovému programu

12 Práva výkonného umělce k uměleckému výkonu - Umělecký výkon a výkonný umělec - Společný zástupce výkonných umělců - Obsah práva výkonného umělce - Osobnostní práva výkonného umělce - Majetková práva výkonného umělce - Úplatná zákonná licence - Trvání majetkových práv výkonného umělce Právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu - Zvukový záznam a jeho výrobce - Obsah práva výrobce zvukového záznamu - Trvání práva výrobce zvukového záznamu Právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu - Zvukově obrazový záznam a jeho výrobce - Trvání práva výrobce zvukově obrazového záznamu Právo rozhlasového a televizního vysílatele - Vysílání a vysílatel - Obsah práva vysílatele - Trvání práva vysílatele

13 Základní pojmy Základní pojmy Právní ochrana díla Právní ochrana díla Právní ochrana software Právní ochrana software Právní ochrana

14 Vztahy k dílům autorského práva obecně Vztahy k dílům autorského práva obecně Omezení práva autorského k dílům, která nejsou zaměstnanecká případně školní Omezení práva autorského k dílům, která nejsou zaměstnanecká případně školní Oprávnění užití Oprávnění užití Firemní ustanovení a praktické poznatky

15 Co získají absolventi: Znalost základních pojmů Znalost základních pojmů Komplexní přehled o problematice Komplexní přehled o problematice Dovednost využití autorského díla různého charakteru v praxi s dodržením platného zákona 121/2000 Sb. Dovednost využití autorského díla různého charakteru v praxi s dodržením platného zákona 121/2000 Sb. Praktické poznatky s využíváním software a databází Praktické poznatky s využíváním software a databází Dovednost uplatnění ochrany práva autorského i kolektivní správu autorských práv Dovednost uplatnění ochrany práva autorského i kolektivní správu autorských práv

16 Forma studia: Prezenční - 5 hodin Prezenční - 5 hodin - Úvodní seznámení s problematikou - 1 hodina na úvod semestru - Praktické poznatky a příklady - 2 hodiny uprostřed semestru - Diskuze, individuální prezentace - 2 hodiny na konci semestru E - learning - 15 hodin E - learning - 15 hodin Návaznost na další moduly: Doporučuji absolvovat následující moduly A5 - Nástroje informatiky pro získávání informací a jejich zpracování; Informační systémy A5 - Nástroje informatiky pro získávání informací a jejich zpracování; Informační systémy knihoven a elektronických publikací, knihoven a elektronických publikací, B6 - Nástroje informatiky pro zpracování a řízení projektů, B6 - Nástroje informatiky pro zpracování a řízení projektů, C1 až C7 C1 až C7

17 Literatura: Zákon 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změnách Zákon 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změnách KŘESŤANOVÁ, V. – KORDAČ, J. – HOLCOVÁ, I. - KŘÍŽ, J. Autorský zákon a předpisy souvisící - komentář - 2. vydání. LINDE, a.s., 792 s. ISBN 80- 7201-546-X. KŘESŤANOVÁ, V. – KORDAČ, J. – HOLCOVÁ, I. - KŘÍŽ, J. Autorský zákon a předpisy souvisící - komentář - 2. vydání. LINDE, a.s., 792 s. ISBN 80- 7201-546-X. SVOBODOVÁ, H. – CHALOUPKOVÁ, H. – HOLÝ, P. Autorský zákon - komentář, 2. vydání. CHBECK, 536 s. ISBN 80-7179-840-1. SVOBODOVÁ, H. – CHALOUPKOVÁ, H. – HOLÝ, P. Autorský zákon - komentář, 2. vydání. CHBECK, 536 s. ISBN 80-7179-840-1. KOLEKTIV. AUTORSKÉ A PRŮMYSLOVÉ PRÁVO + CD. COMPUTER PRESS a.s., 192 s. ISBN 80-251- 0045-6. KOLEKTIV. AUTORSKÉ A PRŮMYSLOVÉ PRÁVO + CD. COMPUTER PRESS a.s., 192 s. ISBN 80-251- 0045-6.

18 Literatura: DOBŘICHOVSKÝ, T. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. Praha, 2004, 232 s. ISBN 80-7201- 467-6. DOBŘICHOVSKÝ, T. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. Praha, 2004, 232 s. ISBN 80-7201- 467-6. LEŠČINSKÝ, J. Právní ochrana databází. Praha, Beckova edice Právní instituty, 2003, 188 s. ISBN 80-7179-833-9. LEŠČINSKÝ, J. Právní ochrana databází. Praha, Beckova edice Právní instituty, 2003, 188 s. ISBN 80-7179-833-9. ÚZ č.491 - Autorské právo. Sagit, 2005, 208 s. ÚZ č.491 - Autorské právo. Sagit, 2005, 208 s. Šebelová, M. Autorské právo zákon, komentáře, vzory a judikatura. 250 s. Šebelová, M. Autorské právo zákon, komentáře, vzory a judikatura. 250 s.

19 Učební plán: LEKTOR: Ing. Ladislav Kárník, CSc. C5 –Neprůmyslové vlastnictví: Autorská práva TÉMA: C5 – Neprůmyslové vlastnictví: Autorská práva Osvojení znalostí v oblasti práva autorského a získání Cíl: Osvojení znalostí v oblasti práva autorského a získání dovednosti jeho využívání v praxi s dodržením zákona 121/2000 Sb. LEKTOR: Ing. Ladislav Kárník, CSc. C5 –Neprůmyslové vlastnictví: Autorská práva TÉMA: C5 – Neprůmyslové vlastnictví: Autorská práva Osvojení znalostí v oblasti práva autorského a získání Cíl: Osvojení znalostí v oblasti práva autorského a získání dovednosti jeho využívání v praxi s dodržením zákona 121/2000 Sb.

20 Učební plán:

21 Zpracoval: Ing. Kárník Ladislav, CSc. VŠB - Technická univerzita Ostrava Kontakt: ladislav.karnik@vsb.cz tel. 00420 596994123 604465828 604465828


Stáhnout ppt "Neprůmyslové vlastnictví: Autorská práva (díla literární, umělecká a vědecká, počítačové programy) Lektor – Ing. Kárník Ladislav, CSc. VŠB – TU Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google