Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KCH/NANTM Přednáška 8 Nanomateriály na bázi jílů, polymerní nanokompozity, využití NT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KCH/NANTM Přednáška 8 Nanomateriály na bázi jílů, polymerní nanokompozity, využití NT."— Transkript prezentace:

1 KCH/NANTM Přednáška 8 Nanomateriály na bázi jílů, polymerní nanokompozity, využití NT

2 Obsah Nanokompozity založené na jílových minerálech
Interkaláty Pilarizace Nosiče nanočástic Polymerní nanokompozity Primární aplikace nanotechnologií Další aspekty nanotechnologií

3 Jílové nanokompozity

4 Jílové nanokompozity - interkaláty
Umístění různých molekul do mezivrství Organické molekuly Polymery Komplexní ionty Modifikace struktury Hostitelská struktura Host Cíle Změna fyzikálních a chemických vlastností

5 Jílové nanokompozity - interkaláty
Přírodní jílové minerály Ca2+, Na+, K+, Mg2+ Voda Interkaláty Komplexní molekuly hosta (iontovýměna) Původní mezivrstevné kationy + polární neutrální molekuly hosta (ion-dipólová interakce) Vlastnosti řízeny koncentrací a druhem hosta Interkalační reakce Laboratorní a vyšší teploty Normální / zvýšený tlak Mikrovlné pole

6 Jílové nanokompozity - interkaláty
Především vznik organicko-anorganických kompozitů Vývoj nových materiálů s předem danými vlastnostmi Často interkalace polymery Označení: Jílový nanokompozit Různé typy nanokompozitů Navíc ještě koagulované

7 Jílové nanokompozity - interkaláty
Anorganické Monoiontové formy Kysele aktivované materiály Komplexní kationy Pilarizace

8 Jílové nanokompozity - interkaláty
Anorganické Katalyzátory Porézní materiály Sorbenty Molekulová síta

9 Jílové nanokompozity - interkaláty
Organické Kationy Tenzidy Barviva Polymery

10 Jílové nanokompozity - interkaláty
Metody přípravy In-situ polymerizace Interkalace z roztoku Interkalace tavením Srážení polymeru a jílu Delaminované struktury Homogenní rozptyl jílu

11 Jílové nanokompozity - interkaláty
Selektivní sorbenty a katalyzátory Velké komplexní kationy Selektivita řízena velikostí kationu Nosiče opticky aktivních látek Organizovaný uspořádaný 2D supramolekulární systém Fotoluminiscence Fotochromní systémy Nelineární optické efekty Řízení vlastností volbou páru host-hostitel

12 Jílové nanokompozity - interkaláty
Nejčastější mechanismus Kationtová výměna – anorganické a organické kationy Vlastnosti JM ovlivňující aplikace Čistota Chemické složení Velikost specifického povrchu Kationtová výměnná kapacita Hustota a rozložení náboje Tloušťka vrstev JM < 1 nm

13 Jílové nanokompozity - interkaláty
Hustota rozložení náboje Uspořádání interkalátů

14 Jílové nanokompozity - interkaláty
Organické barvy Interkalace organických barviv Mayská modř – indigo interkalované do palygorskitu nebo sepiolitu Zkoumány optické vlastnosti barev v průběhu interkalace (fotokatalýza) Použití různých druhů barviv Kationtová Porhyriny Azosloučeniny

15 Jílové nanokompozity - interkaláty
Organické barvy Zvýšení stability organických barviv Kov-organické komplexy Přechodné kovy v mezivrství Interkalace aromatických a dalších molekul Použití i pro charakterizaci jílů MB – povrchy, CEC Povrchová kyselost/zásaditost Fotosenzitivní vlastnosti Rhodaminy – laserová technika

16 Jílové nanokompozity – nosiče NČ
Nosiče nanočástic Ag ZnS, CdS Magnetické TiO2 Velký povrch a porozita – i interkalace Fotokatalýza Magnetické nanokompozity Antibakteriální materiály

17 Polymerní nanokompozity

18 Polymerní nanokompozity
Kompozit – materiál z více komponent Kompozity s jíly Polymerní matrice Vkládání nanočástic na nanomateriálů do této matrice Lepší účinek úpravy než u ostatních kompozitů Zlepšení mechanických a tepelných vlastností kompozitů při malém obsahu jílu Nárůst velikosti povrchu Nové vlastnosti polymerů Optické a mechanické

19 Polymerní nanokompozity
Různé systémy pro kompozity s jíly Vinylové polymery Kondenzační polymery Polyolefiny Speciální polymery Polypyroly, polyaromáty Biodegradabilní polymery Mechanické vlastnosti Pevnost, tvrdost, pružnost, tepelná stabilita, snížená hořlavost

20 Nanopolymerní struktury
Změna struktury samotných polymerů Dendrimery Soustavy molekulových kaskád Vysoká uspořádanost

21 Primární aplikace nanotechnologií
Houževnaté materiály Odolné materiály Ochranné vrstvy Magnetické senzory Katalyzátory

22 Primární aplikace nanotechnologií
3 základní aplikační oblasti Nanorobotika (NEMS) Samostatný vývoj a sebereprodukce „hudba budoucnosti“ Materiálové inženýrství Nové materiály ovlivnění molekulární struktury Letecký a vesmírný průmysl Stavebnictví, medicína Samoopravné materiály Uhlíkatá vlákna Molekulární nanotechnologie Chemie + mechanika Molekulární stroje – nanomotory, manipulátory Biotechnologie

23 Primární aplikace nanotechnologií
Nanotechnologie v elektronice Oblast počítačů a sítí Vysokokapacitní záznamová média Logické obvody Telekomunikace Vysokokapacitní akumulátory Nanovrstvy Palivové články Snaha o snížení energetických ztrát

24 Primární aplikace nanotechnologií
Aplikace v elektronice Nanosenzory Vysoce citlivé Kombinace s biotechnologiemi Fyzikální chemické a biologické účely Přírodní nanosenzory Komunikace mezi organismy Molekulární senzory – otáčení za sluncem Umělé biosenzory Malé, rychle reagující Senzory virů či proteinů Identifikace extrémně nízkých koncentrací Detekce krevní glukózy Nanotubulární uhlík Kombinace NT s DNA

25 Primární aplikace nanotechnologií
Aplikace v elektronice Nanotranzistory a čipy Molekulární tranzistory Nanotrubičky Vysoká pracovní rychlost (frekvence) Problémy se sériovou výrobou Vývoj i na bázi Si

26 Primární aplikace nanotechnologií
Aplikace v elektronice Spintronika Manipulace se spinovými proudy Spin – vnitřní moment hybnosti Spin spjat s magnetismem Magnetotronika Vektor magnetického momentu elektronu je rovnoběžný se spinem Spintronická zařízení – usměrnění toku elektřiny pomocí spinu

27 Primární aplikace nanotechnologií
Aplikace v elektronice Spintronika Orientace spinů v externím magnetickém poli Změna elektrického odporu způsobená magnetickým polem Vysokokapacitní pevné disky 3 kategorie Počítačové prvky na bázi kovů Spin jako nosič informace Manipulace se spiny – kvantové počítače

28 Primární aplikace nanotechnologií
Aplikace v materiálovém inženýrství Povrchy s nanovrstvami Zvýšená energetická účinnost Lepší užitné vlastnosti Delší životní cyklus Antiadhezivní vrstvy Vrstvy s nízkým nebo vysokým třením Frikční materiály s extrémní tepelnou odolností

29 Primární aplikace nanotechnologií
Aplikace v materiálovém inženýrství Vrstvy s nízkým koeficientem tření Náhrada kuličkových ložisek kluznými Vysoká spolehlivost Porézní kovy + PTFE v nanodisperzi Celková tloušťka vrstev v řádu mikronů Nanostruktura

30 Primární aplikace nanotechnologií
Aplikace v materiálovém inženýrství Materiály s velmi malým elektrickým odporem 2x lepší vodivost než měď Založeno na nanotrubičkách Nanokompozitní materiály Základní materiál vyztužený na nanočásticemi Magnetické, optické a elektrické vlastnosti Mechanické, tepelné, chemické a biologické vlastnosti Polymerní nanokompozity Vysoká tvarová a rozměrová stabilita

31 Primární aplikace nanotechnologií
Aplikace v materiálovém inženýrství Tenké filmy/vrstvy Ochranné filmy Povrchová odolnost Optické vlastnosti Tvrdé filmy Nanolitografie

32 Primární aplikace nanotechnologií
Aplikace v materiálovém inženýrství Samoopravné/replikující materiály Samo/sebereplikace Inspirace v přírodě (např. brambor) Foresight - nanotovárna Samoopravné materiály na bázi polymerů Dokáže se sám automaticky opravit Samoopravné laky v automobilovém průmyslu Povlaky z nanočástic

33 Primární aplikace nanotechnologií
Aplikace v materiálovém inženýrství Samouspořádané materiály Self-assembly Samooprava materiálů Skutečnost samouspořádání materiálů Struktura materiálů 3 základní pojmy Brownian uspořádání – neuspořádaný pohyb molekul – afinity vazebných poloh Interakce, kdy se složky spontánně uspořádavají Proces jímž se systém s neživou chemickou stavbou stává živým biologickým systémem

34 Primární aplikace nanotechnologií
Aplikace v materiálovém inženýrství Samouspořádané materiály První impuls v přírodě (proteiny, DNA) V současnosti Slitiny Plasty Polovodiče Vodíkové vazby, Van der Waalsovy síly, hydrofilní a hydrofobní interakce, dipólové interakce Monovrstvy

35 Primární aplikace nanotechnologií
Aplikace v biomedicíně/nanomedicíně Přesně kontrolované nanosytémy pro léčbu Sledování, opravování, stavbu a kontrolu člověka na molekulové úrovni Nanoroboti Sebereplikace Samooprava Bioimplantáty - biokompatibilita Cílená doprava léčiv Desinfekce Kontrastní látky Hypertermie

36 Primární aplikace nanotechnologií
Elektromechanické systémy MEMS Kromě vrstevnatých struktur i mechanické části 1 mikron – 1 mm NEMS Velikost pod 1 mikron Top-down Litografie Bottom-up Nanochemie

37 Primární aplikace nanotechnologií
Elektromechanické systémy Aplikovatelnost Mechanické oblasti Informačně komunikační oblasti Chemické a biologické oblasti

38 Primární aplikace nanotechnologií
MEMS Akcelerometry Tlakové, proudové a plynové senzory Lineární a rotační členy Převody, motory Trysky Čerpadla Chemické senzory

39 Primární aplikace nanotechnologií
MEMS BioMEMS – biočipy Optická komunikační technika – WDM Optické přepínače

40 Primární aplikace nanotechnologií
NEMS Příprava oběma přístupy nanotechnologií Nanozařízení AFM hroty Biologické motory (DNA) Měření extrémně malých obsahů a sil

41 Primární aplikace nanotechnologií
Další aplikace Vojenský průmysl Textilní průmysl NanoSonic – kovová pryž NanoSilver prádlo Nanospider – vlákna – Liberec

42 Další aspekty nanotechnologií
Nanotechonologie neznamenají jen přínos, ale i rizika Dopady výroby, využití, likvidace, dopravy Sledování životního prostředí Až paranoidní – velmi nízké koncentrace Etické otázky Politické otázky Pronikání nanočástic buněčnými stěnami

43 Další aspekty nanotechnologií
Hrozba nanočástic Nanočástice ve vzduchu, vodě, i půdě Vliv nanostrukturních látek na životní prostředí Rochester (NY, USA) Potkani – zauhlení mozku při vdechování uhlíkatých nanočástic 35 nm velké částice v čichovém laloku mozku Nanočástice se nedostávaly z krve, ale přes čichový nerv

44 Další aspekty nanotechnologií
Hrozba nanočástic Vodní živočichové Perloočky Vystavení fullerenům Do 48 hodin poškození mozku podobné Alzheimerově chorobě Toxické účinky velmi málo prozkoumané Zplodiny dieselových motorů 25 milionů těchto částic s každým nádechem Nelze filtrovat Prostup membránami

45 Další aspekty nanotechnologií
Zneužití nanočástic Vojenské aplikace Sebereplikace Nanoroboti Nové materiály – nové zbraně

46 Další aspekty nanotechnologií
Etické a sociální aspekty Financování VaV Interakce společnosti a technologického vývoje Možnosti sledovat vývoj Vývoj lidských postojů a potřeb – směrování inovací Sociální aspekty Zavedení nanotechonologií do společenského života Zdraví, konkurence, rozvoj trhů Pokusy o eliminaci vlivu na společenský život

47 Další aspekty nanotechnologií
Etické a sociální aspekty Přepracování zákonů Ochrana životního prostředí Bezpečnost zaměstnanců Kontrola výzkumu Přepracování mezinárodních dohod

48 Další aspekty nanotechnologií
Financování nanotechnologií V současnosti nedostatečné Vývoj by mohl být rychlejší Nedostatečná infrastruktura Nedostatečný počet školících pracovišť Nedostatečný transfer do aplikační sféry

49 Pro dnešek vše 


Stáhnout ppt "KCH/NANTM Přednáška 8 Nanomateriály na bázi jílů, polymerní nanokompozity, využití NT."

Podobné prezentace


Reklamy Google