Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TELEKOMUNIKAČNÍ SIGNÁLY A TELEKOMUNIKAČNÍ KANÁLY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TELEKOMUNIKAČNÍ SIGNÁLY A TELEKOMUNIKAČNÍ KANÁLY."— Transkript prezentace:

1 TELEKOMUNIKAČNÍ SIGNÁLY A TELEKOMUNIKAČNÍ KANÁLY

2 2 SIGNÁLY LIBOVOLNÉ FYZIKÁLNÍ VELIČINY JEDNA NEBO NĚKOLIK NEZÁVISLÝCH PROMĚNNÝCH (VĚTŠINOU ČAS), JEDNA ZÁVISLÁ. PŘÍKLADY : AKUSTICKÝ TLAK VYVOLANÝ HLÁSKOU „e“, STUPNĚ ŠEDI NA ČB SNÍMKU, SÍLA ASFALTU NADÁLNICI D1, KURZ Kč K EURu.

3 3 PŘÍKLADY

4 4 SIGNÁL JE JEV FYZIKÁLNÍ, CHEMICKÉ, BIOLOGICKÉ, EKONOMICKÉ ČI JINÉ MATERIÁLNÍ POVAHY, NESOUCÍ INFORMACI O STAVU SYSTÉMU, KTERÝ JEJ GENERUJE. JE-LI ZDROJEM INFORMACE ŽIVÝ ORGANISMUS, PAK HOVOŘÍME O BIOSIGNÁLECH BEZ OHLEDU NA PODSTATU NOSIČE INFORMACE. POKUS O DEFINICI SIGNÁLU

5 5 ANALOGOVÉ A DISKRÉTNÍ SIGNÁLY

6 6 ANALOG VS DIGITAL SIGNALS

7 7 PERIODICKÉ SIGNÁLY S(t) = s(t+k*T 0 ) PERIODICKÉ SIGNÁLY JSOU TAKOVÉ SIGNÁLY ČI JEJICH MODELY, JEJICHŽ FUNKČNÍ HODNOTY SE OPAKUJÍ V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH.

8 8 PERIODICKÉ SIGNÁLY SIGNÁL g) JE PERIODICKÝ JEN TEHDY, JE- LI VYŠŠÍ KMITOČET RACIONÁLNÍM NÁSOBKEM NIŽŠÍHO. JINAK SIGNÁL NAZÝVÁME KVAZI- PERIODICKÝM SIGNÁLEM

9 9 NEPERIODICKÉ SIGNÁLY

10 10 HARMONICKÉ SIGNÁLY S(t) = A * cos(ωt + Ψ) HARMONICKÝM SIGNÁLEM OZNAČUJEME SIGNÁL, JEHOŽ ČASOVÝ PRŮBĚH LZA POPSAT MODELOVAT FUNKCEMI SINUS NEBO KOSINUS

11 11 OBDÉLNÍKOVÉ SIGNÁLY DŮLEŽITÝM PARAMETREM PERIODICKÝCH OBDÉLNÍKOVÝCH SIGNÁLŮ JE TZV. STŘÍDA (DUTY CYCLE). S= (t1/ T 0 ) * 100 [%]

12 12 DETERMINISTICKÉ SIGNÁLY JE-LI SIGNÁL DETERMINISTICKÝ, ZNAMENÁ TO, ŽE JEJ MŮŽETE ZCELA PŘESNĚ POPSAT FUNKCEMI ČASU TAK, ŽE MŮŽETE ZCELA PŘESNĚ VYPOČÍTAT JEHO HODNOTU V LIBOVOLNÉM ČASE. MODEL ČASOVÉHO PRŮBĚHU TLAKU

13 13 STOCHASTICKÉ SIGNÁLY ZÁZNAM SIGNÁLŮ EEG Z MOZKU

14 14 DETERMINISTICKÝ PRŮBĚHSTOCHASTICKÝ PRŮBĚH STOCHASTICKÉ-DETERMINISTICKÉ SIGNÁLY

15 15 NAPĚŤOVĚ ŘÍZENÝ OSCILÁTOR - VCO PODSTATOU JE GENEROVÁNÍ HARMONICKÉHO SIGNÁLU JEHOŽ OKAMŽITÝ KMITOČET ZÁVISÍ NA OKAMŽITÉ HODNOTĚ JISTÉHO VEKTORU. NAPĚŤOVĚ ŘÍZENÝ OSCILÁTOR (VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR - VCO) JE TERMÍN Z PRAXE, KDE OSCILÁTOR (GENERÁTOR HARMONICKÉHO SIGNÁLU) JE ČASTO ŘÍZEN VELIČINOU, JEJÍMŽ FYZIKÁLNÍM VÝZNAMEM JE ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ.

16 16 HARMONICKÝ SIGNÁL S PROMĚNNÝM KMITOČTEM CHIRP KMITOČET HARMONICKÉHO SIGNÁLU SE BUDE MĚNIT VMEZÍCH A METODOU, STANOVENÝMI UŽIVATELEM. ZMĚNA KMITOČTU MŮŽE BÝT LINEÁRNÍ, KVADRATICKÁ NEBO LOGARITMICKÁ.

17 17 SPEKTRUM HARMONICKÉHO SIGNÁLU

18 18 SPEKTRUM HARMONICKÉHO SIGNÁLU KAŽDÝ PERIODICKÝ ANALOGOVÝ SIGNÁL, SPLŇUJÍCÍ JISTÉ PODMÍNKY, LZE ROZLOŽIT NA ŘADU HARMONICKÝCH FUNKCÍ, KTERÉ SE BUDOU LIŠIT SVOU AMPLITUDOU, KMITOČTEM A POČÁTEČNÍ FÁZÍ. SOUČET VŠECH TĚCHTO HARMONICKÝCH FUNKCÍ PAK DÁ UVAŽOVANÝ PERIODICKÝ PRŮBĚH SIGNÁLU. FOURIEROVA ŘADA - DANÁ PERIODICKÁ FUNKCE, SPLŇUJÍCÍ JISTÉ MATEMATICKO-TEORETICKÉ PODMÍNKY JE ROZLOŽENA NA NEKONEČNOU ŘADU HARMONICKÝCH FUNKCÍ.

19 19 OBECNÝ SDĚLOVACÍ ŘETĚZEC Měnič zprávy Měnič signálu Přenosová cesta Zpětný měnič signálu Zpětný měnič zprávy KÓDOVÁNÍMODULACEPŘENOSDEMODULACEDEKÓDOVÁNÍ ZDROJ ZPŘÍJEMCE Z RUŠENÍ VYSÍLACÍ ČÁSTPŘIJÍMACÍ ČÁSTPŘENOSOVÝ KANÁL SPOJ Z Z´

20 20 BLOKOVÉ SCHÉMA DIGITÁLNÍHO RADIOKOMUNIKAČNÍHO SYSTÉMU

21 21 BITOVÁ CHYBOVOST BER (BIT ERROR RATE) BER = n e / (v p * t) n e – počet chybně přenesených bitů v p – přenosová rychlost T - doba (interval) sledování

22 22 SHANNONOVY TEORÉMY ZDROJOVÉHO A KANÁLOVÉHO KÓDOVÁNÍ Z Shannonovy koncepce komunikačního kanálu vyplývá další klasifikace kódů na zdrojové a kanálové kódy. Příklad zdrojového kódu je kompresní kód, kanálové kódy jsou např. kódy bezpečnostní. Poznatky z předchozích kapitol je možné slovně shrnout do dvou teorémů. První z nich říká, že vhodným kódováním je možné „zhustit“ každou zprávu tak, že se její informační obsah může libovolně přiblížit její teoretické informační kapacitě podle Hartleye. Druhý teorém je vlastně Shannonova věta o kódování v šumovém kanále.

23 23 TEORÉM ZDROJOVÉHO KÓDOVÁNÍ Počet bitů, nezbytných k jednoznačnému popisu určitého zdroje dat, se může vhodným kódováním blížit k odpovídajícímu informačnímu obsahu tak těsně, jak je požadováno. Zdrojové kódování - kódy pro snižování nadbytečnosti. např. MP3 – zvuk ; MPEK - obraz

24 24 TEORÉM KANÁLOVÉHO KÓDOVÁNÍ Frekvence výskytu chyb v datech přenášených pásmově omezeným kanálem se šumem může být vhodným kódováním dat redukována na libovolně malou hodnotu, pokud je rychlost přenosu informace menší než činí kapacita přenosového kanálu.

25 25 ROZDÍLY ZPRÁVY Z A Z´ JSOU ZPŮSOBENY : A) NEDOKONALOSTMI ZÁKLADNÍCH MĚNIČŮ B) NEDOKONALOSTMI TELEKOMUNIKAČNÍHO KANÁLU (ZKRESLENÍ ZPRÁVY) – VNITŘNÍ VLIV C) RUŠENÍM (INTERFERENCÍ) – VNĚJŠÍ VLIV

26 26 OBJEM SIGNÁLU V S PRVOTNÍ ELEKTRICKÝ SIGNÁL NA VÝSTUPU MĚNIČE ZPRÁVY HODNOTÍME PO TECHNICKÉ STRÁNCE POMOCÍ TŘECH VZÁJEMNĚ SVÁZANÝCH VELIČIN. 1. DYNAMICKÝ ROZSAH D S 2. ŠÍŘKA PÁSMA SIGNÁLU F S 3. DOBA TRVÁNÍ SIGNÁLOVÉHO PRVKU T s

27 27 DYNAMICKÝ ROZSAH D S PŘEDSTAVUJE ZMĚNU AMPLITUDY SIGNÁLU VYJADŘUJÍCÍ ROZSAH HLASITOSTI OD ŠEPOTU AŽ DO NEJHLASITĚJŠÍHO VÝKŘIKU, U HUDEBNÍHO SIGNÁLU PAK ZMĚNU VYJADŘUJÍCÍ ROZSAH OD PIANISSIMA DO FORTISSIMA. V PRAXI SE ČASTO VYJADŘUJE JAKO ODSTUP STŘEDNÍ HODNOTY VÝKONU SIGNÁLU KU STŘEDNÍ HODNOTĚ VÝKONU ŠUMU.

28 28 ŠÍŘKA PÁSMA SIGNÁLU F S REÁLNÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SIGNÁLY JSOU SLOŽENY Z JEDNODUCHÝCH SINUSOVÝCH SLOŽEK O RŮZNÝCH FREKVENCÍCH A SOUHRN VŠECH TĚCHTO SLOŽEK VYTVÁŘÍ ŠÍŘKU PÁSMA SIGNÁLU. U AKUSTICKÝCH SIGNÁLŮ (20 Hz – 20 KHz).

29 29 fmax-fmin PŘEDSTAVUJE TKZV. ŠÍŘKU PŘENOSOVÉHO PÁSMA ŠÍŘKA PŘENOSOVÉHO PÁSMA (BANDWITH)

30 30 TELEFONNÍ KANÁL PÁSMO : 300 Hz – 3400 Hz ŠÍŘKA PÁSMA : 3100 Hz f [Hz] ano ne NELZE PŘENÁŠET SIGNÁLY SE STEJNOSMĚRNOU SLOŽKOU

31 31 PŘÍKLAD Mužský hlas 80 - 500 Hz Ženský hlas 200 – 1 000 Hz

32 32 PÁSMA ROZHLASOVÝCH KANÁLŮ NORMÁLNÍ TYPU B : 50Hz – 7 kHz NORMÁLNÍ TYPU A : 50Hz – 10 kHz VYSOCE KVALITNÍ Q : 40 Hz – 15 kHz POUŽÍVÁ SE PRO PŘENOS RELACÍ BEZDRÁTOVÉHO I DRÁTOVÉHO ROZHLASU A ZVUKOVÉHO DOPROVODU BEZDRÁTOVÉ I DRÁTOVÉ TELEVIZE V REŽIMU JEDNOSMĚRNÉHO PROVOZU. MĚNIČEM ZPRÁVY PRO ŽIVÉ PŘENOSY JE MIKROFON, PRVOTNÍ ELEKTRICKÝ SIGNÁL JE SPOJITÝ. POŽADUJEME PŘENOS NÍZKÝCH I VYSOKÝCH KMITOČTŮ, ZACHOVÁNÍ BARVY ZVUKU (TJ. PŘENOS ZÁKLADNÍHO TÓNU A JEHO HARMONICKÝCH) A ZACHOVÁNÍ DYNAMICKÉHO ROZPĚTÍ. ŠÍŘKA ROZHLASOVÉHO KANÁLU MUSÍ BÝT TEDY VĚTŠÍ NEŽ ŠÍŘKA TELEFONNÍHO KANÁLU.

33 33 TELEVIZNÍ KANÁL PÁSMO : 50 Hz – 8 MHz OBRAZOVÝ SIGNÁL MÁ SLOŽKU JASOVOU (LUMINISCENČNÍ) A BARVONOSNOU (CHROMIZAČNÍ). JASOVÁ SLOŽKA OBRAZU JE VĚTŠINOU VYJÁDŘENA NEGATIVNÍ POLARITU, TJ. BÍLÁ BARVA SCÉNY SE ELEKTRICKY VYJADŘUJE NIŽŠÍM NAPĚTÍM (10% MAXIMA). TELEVIZNÍ SIGNÁL KROMĚ TOHO OBSAHUJE JEŠTĚ ZATEMŇOVACÍ (75%) A SYNCHRONIZAČNÍ (100%) SIGNÁLY.

34 34 DÁLNOPISNÝ KANÁL PÁSMO TELEGRAFIE STEJNOSMĚRNÝM PROUDEM (50Bd) : 0 – 40 Hz ŠÍŘKA PÁSMA TÓNOVÉ TELEGRAFIE : f = 120 Hz MĚNIČEM I ZPĚTNÝM MĚNIČEM ZPRÁVY JE DÁLNOPISNÝ PŘÍSTROJ. VYSÍLACÍ ČÁST DÁLNOPISU VYTVÁŘÍ NA SVÉM VÝSTUPU PROUDOVÉ IMPULZY, JEJICHŽ KOMBINACE JSOU DÁNY DÁLNOPISNOU ABECEDOU. PŘENOS DÁLNOPISNÉHO SIGNÁLU VYŽADUJE RELATIVNĚ MALOU ŠÍŘKU PÁSMA, AŤ PRO PŘENÁŠENÍ V ZÁKLADNÍ POLOZE NEBO V PŘELOŽENÉ POLOZE.

35 35 DOBA TRVÁNÍ SIGNÁLOVÉHO PRVKU T S PRVKEM/ELEMENTEM SIGNÁLU NAZÝVÁME NEJMENŠÍ ČÁST, KTERÁ MUSÍ BÝT SAMOSTATNĚ ROZLIŠENA (NAPŘ.SLABIKA V HOVOROVÉM SIGNÁLU, BIT V DATOVÉM ZNAKU,OBRAZOVÝ ELEMENT APOD.) aa T=2a a=Ts t A

36 36 OBJEM SIGNÁLU V S DYNAMICKÝ ROZSAH SIGNÁLU D S ŠÍŘKA PÁSMA SIGNÁLU F S MINIMÁLNÍ DOBA TRVÁNÍ SIGNÁLOVÉHO PRVKU T S

37 37 PROPUSTNOST TELEKOMUNIKAČNÍHO KANÁLU P K DYNAMICKÝ ROZSAH KANÁLU D K ŠÍŘKA PÁSMA KANÁLU F K MINIMÁLNÍ DOBA TRVÁNÍ SIGNÁLOVÉHO PRVKU T K

38 38 PODMÍNKA ABY BYLO MOŽNO DANÝM TELEKOMUNIKAČNÍM KANÁLEM PŘENÁŠET SIGNÁL S DEFINOVANÝMI VLASTNOSTMI, MUSÍ BÝT PROPUSTNOST KANÁLU VĚTŠÍ NEBO ROVNA OBJEMU PŘÍSLUŠNÉHO SIGNÁLU !

39 39 PŘÍKLAD AKUSTICKÉHO SIGNÁLU

40 40 PŘÍKLAD AKUSTICKÉHO SIGNÁLU VE SPEKTRÁLNÍM ZOBRAZENÍ

41 41 FREQUENCY SPECTRUM

42 42 FAST FOURIER TRANSFORMS (FFT)

43 43 FFT

44 44 LITERATURA ŠEBESTA, V. : SIGNÁLY A SOUSTAVY HANUS,S. : BEZDRÁTOVÉ A MOBILNÍ KOMUNIKACE SVOBODA, J. A KOLEKTIV : TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA - DÍL 1-3 http://cnx.org/content/m11479/latest/ http://fei.vsb.cz/kat454/odkazy/studium/studpl_bc.htm

45 45 OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 1. POPIŠTE A DEFINUJTE ZÁKLADNÍ TYPY SIGNÁLŮ 2. NAKRESLETE A VYSVĚTLETE OBECNÝ SDĚLOVACÍ ŘETĚZEC. 3. POMOCÍ JAKÝCH VELIČIN HODNOTÍME OBJEM SÍGNÁLU V S ? 4. POMOCÍ JAKÝCH VELIČIN HODNOTÍME PROPUSTNOST TELEKOMUNIKAČNÍHO KANÁLU P K ? 5. VYSVĚTLETE POJEM ŠÍŘKA PÁSMA SIGNÁLU A ŠÍŘKA PÁSMA KANÁLU. 6. UVEĎTE PŘÍKLADY ŠÍŘKY PÁSMA KANÁLU.


Stáhnout ppt "TELEKOMUNIKAČNÍ SIGNÁLY A TELEKOMUNIKAČNÍ KANÁLY."

Podobné prezentace


Reklamy Google