Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(c) Igor Tomeš, 20091 Ministerstvo práce a sociálních věcí Rodina na prahu 21.století Konference 10. - 11. 12. 2009 Sekce "Dítě mezi rodinou a institucemi"

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(c) Igor Tomeš, 20091 Ministerstvo práce a sociálních věcí Rodina na prahu 21.století Konference 10. - 11. 12. 2009 Sekce "Dítě mezi rodinou a institucemi""— Transkript prezentace:

1 (c) Igor Tomeš, 20091 Ministerstvo práce a sociálních věcí Rodina na prahu 21.století Konference 10. - 11. 12. 2009 Sekce "Dítě mezi rodinou a institucemi" Některé otázky rodinné politiky ve světle mezinárodního práva Prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc Filosofická fakulta University Karlovy

2 (c) Igor Tomeš, 20092 Osnova Mezinárodněprávní rámec Povaha práva na rodinu Střety zájmů Pojetí rodinné politiky Základní zájmy dítěte Role veřejných institucí v rodinné politice Deintitucionalizace Malé zamyšlení nad současným veřejnoprávními sociálními soustavami na pomoc rodině

3 (c) Igor Tomeš, 20093 Pojetí rodinné politiky Je více rodinných politik (positivních i negativních) Rodinná politika je strukturovaná: může být –Státní, tedy veřejnoprávní –Společenská, tedy Církevní Občanská Rozlišujeme rodinnou politikou soukromoprávní a veřejnoprávní – státní a samosprávná Dále se soustředím jen na státní rodinnou politiku –Podpora a pomoc při založení rodiny a po dobu, kdy odpovídá za péči a výchovu nezletilých dětí (funkční rodiny) –Intervence, přestane-li rodina plnit své funkce (dysfunkční rodiny) –Intervence na ochranu dětí (zánik rodiny)

4 (c) Igor Tomeš, 20094 Základní mezinárodněprávní rámec Všeobecná deklarace lidských práv OSN, 1948 Deklarace o právech dítěte, 1959 Evropská sociální charta, 1961 Pakt o občanských a politických právech, 1966, Pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 1966, Úmluva o právech dítěte, 1989, Úmluva o právech osob s postižením, 2007 Charta základních práv EU, Nice 2000, Lisabon 2009 Mezinárodní smlouvy jsme ratifikovali a jsou součástí našeho právního řádu

5 (c) Igor Tomeš, 20095 Státní podpora rodině a pomoc při založení rodiny a po dobu, kdy odpovídá za péči a výchovu nezletilých dětí Deklarace 1948 čl.16 a Pakt o občanských a politických právech, 1966, čl. 23: Plnoletí muži a ženy … mají právo … uzavřít sňatek a založit rodinu. Evropská sociální charta čl. 16 Rodiny mají právo na … Ochranu státu: bránit omezování svobodné volby při založení rodiny Podporu státu: rodinné dávky, daňová opatření, poskytováním bydlení pro rodiny, dávek novomanželům a jinými vhodnými prostředky Deklarace 1948 čl. 25 Každý má právo na … životní úroveň, která by … zajistila jeho zdraví a blahobyt i zdraví a blahobyt jeho rodiny, počítajíc v to zejména výživu,šatstvo, byt a lékařskou péči i nezbytná sociální opatření. Pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 1966, čl.10: Nejširší možná ochrana a pomoc by měla být poskytnuta rodině, …, zvláště k jejímu založení a po dobu, kdy … péče a výchovy nezletilých dětí.

6 (c) Igor Tomeš, 20096 CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EU, NICE 2000 A LISABON 2009 Právo dospělých na rodinu Článek 7 - Respektování soukromého a rodinného života …, obydlí a dopravovaných zpráv. Článek 9 - Právo uzavřít manželství a právo založit rodinu … v souladu s vnitrostátními zákony, …. Článek 33 - Rodinný a osobní život Rodina musí být chráněna právně, hospodářsky a sociálně. V zájmu sladění rodinného a pracovního života má každý právo na ochranu před propuštěním z důvodu mateřství, na placenou mateřskou dovolenou a na rodičovskou dovolenou …. Článek 34 - Sociální zabezpečení a sociální výpomoc … právo na sociální dávky a služby zajištující ochranu v mateřství, … … právo na sociální výpomoc a na pomoc při bydlení, aby se všem, kdo jsou bez dostatečných prostředků, zajistila slušná existence, … a to v souladu s postupy stanovenými právem Společenství a zákony a praxí jednotlivých států. Vedle toho právo dítěte Článek 24 - Práva dítěte … na ochranu a péči v míře nezbytné pro jejich tělesné i duševní zdraví. Mohou svobodně vyjadřovat své názory. Ve věcech, které se týkají dětí, se podle věku a zralosti dětí musí k těmto názorům přihlížet. Při každém jednání … se musí přihlížet především k nejvlastnějším zájmům dítěte. … dítě má právo udržovat pravidelné a přímé styky s oběma rodiči, pokud to neodporuje jeho zájmům

7 (c) Igor Tomeš, 20097 Povaha práva na rodinu Podle mezinárodních smluv právo na rodinu je občanským i sociálním právem - patří do soukromoprávní sféry. Právo na rodinu zahrnuje: –svobodnou volbu partnera, se kterým chci založit rodinu –vychovávat vlastní (osvojené) děti podle své vůle Stát i společnost (občanská) považují rodiny za přirozenou základní jednotkou společnosti Proto má rodina vůči státu právo na ochranu a na podporu k zajištění plného svého rozvoje Je-li státní rodinná politika podpory rodiny zabezpečena plošnou solidaritou (daněmi), pak musí být –Cílená (podpora principu stejných šancí) –Přiměřená, udržitelná a úměrná možnostem těch, kdo na solidaritu platí

8 (c) Igor Tomeš, 20098 Střety zájmů Je-li právo na rodinu a svoboda při volbě partnera a výchově vlastních dětí soukromým právem, pak se klade legitimní otázka kdy a jak musí či může stát intervenovat. Veřejná sféra může intervenovat jen, dovolí-li jí to zákon Stát může intervenovat jen ve dvou případech: –Podporou na ochranu a podporu plného rozvoje rodin, projeví-li o to zájem –Intervenuje mocí, dojde-li ke střetů více osobních práv Mezi právem na rodinu a základním zájmem dítěte Při dysfunkcích v rodině - např. závislosti nebo násilí v rodině Při ohrožení, zanedbání, opuštění nebo osiření dítěte Společnost (nestátní organizace) může intervenovat –Na základě smlouvy –V rámci záchranných akci v krizových situacích a pokud neintervenuje stát Intervence se souhrnně označují jako veřejnoprávní rodinná politika

9 (c) Igor Tomeš, 20099 Veřejnoprávní podpora funkční rodiny : Právo rodiny na právní, sociální a hospodářskou ochranu Evropská sociální charta, 1961, Čl. 17. …smluvní strany se zavazují přijmout všechna vhodná a potřebná opatření k tomuto cíli, včetně zřizování nebo provozování vhodných institucí nebo služeb. Pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 1966 čl. 10: Zvláštní ochrana … matkám v průběhu přiměřeného období před a po narození dítěte. … měla být poskytnuta placená dovolená nebo dovolená s odpovídajícími požitky ze sociálního zabezpečení. Povinnost státu: –Podpora dávkami v mateřství, při ošetřování dítěte a rodičovský příspěvek, rodinné přídavky, porodné, pohřebné –Přiměřené zdravotní a sociální služby

10 (c) Igor Tomeš, 200910 Role veřejných institucí ve státní rodinné politice Podporovat ekonomickou, právní a sociální ochranu rodinného života takovými prostředky, jako jsou –rodinné dávky, –daňová opatření, –poskytováním bydlení pro rodiny, –dávek novomanželům a –jinými vhodnými prostředky. Práva matek a dětí na sociální a hospodářskou ochranu … přijmout všechna vhodná a potřebná opatření …, včetně zřizování nebo provozování vhodných institucí nebo služeb. Vytvářet rovné šance a nediskriminovat skupiny děti Intervenovat do práva rodin jen v krajních případech –Dysfunkčních rodin –Při zániku rodiny, tedy péče o opuštěné, osiřelé atd. dětí

11 (c) Igor Tomeš, 200911 Intervence, přestane-li rodina plnit své funkce (dysfunkční rodiny) Úmluva o právech dítěte 1989 čl. 9 Státy, … zajistí, aby dítě nemohlo být odděleno od svých rodičů proti jejich vůli, ledaže … na základě soudního rozhodnutí … v některém konkrétním případě, např.jde-li o zneužívání nebo zanedbávání dítěte rodiči nebo žijí-li rodiče odděleně a je třeba rozhodnout o místě pobytu dítěte. Státy, …, uznávají právo dítěte odděleného od jednoho nebo obou rodičů udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu se zájmy dítěte. Stát: chrání zájem dítěte, respektuje právo na biologické rodiče, proto nejprve pokus o sanaci a pak teprve postup podle zákona o sociálněprávní ochraně dítěte

12 (c) Igor Tomeš, 200912 Intervence jen na ochranu základního zájmu dítěte Státní rodinná politika je koneckonců o dětech o právu dítěte na biologické rodiče –nemůže být odděleno od svých rodičů proti jejich vůli, ledaže by o tom rozhodl soud v jeho zájmu o rovných šancích v přípravě na život –Právo na podporu dětí z nízkopříjmových rodin o zdravém a intelektuálním rozvoji – zachování života a rozvoj dítěte – zachování totožnosti – právo na přiměřené vzdělání Úmluva o právech osob s postižením, 2007, čl. 7: Děti s postižením. … musí mít možnost plně využívat všechny práva a základní svobody jako mají zdravé děti

13 (c) Igor Tomeš, 200913 Intervence na ochranu dětí – úmluva o právech dítěte čl. 18: Státy, …, … uznána zásada, že oba rodiče mají společnou odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. Rodiče, nebo … zákonní zástupci, mají prvotní odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. Základním smyslem jejich péče musí přitom být zájem dítěte. čl. 16: Žádné dítě nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do svého soukromého života, rodiny, domova nebo korespondence ani nezákonným útokům na svou čest a pověst. čl. 12: Státy, …, zabezpečují dítěti, které je schopno formulovat své vlastní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech, které se jej dotýkají, přičemž se názorům dítěte musí věnovat patřičná pozornost odpovídající jeho věku a úrovni. čl. 11: Státy, …, činí opatření k potírání nezákonného přemísťování dětí do zahraničí a jejich nenavracení zpět.

14 (c) Igor Tomeš, 200914 Deintitucionalizace Deklarace o právech dítěte, 1959: Zásada 6 Dítě potřebuje k plnému a harmonickému vývoji své osobnosti lásku a porozumění. … má vyrůstat v péči svých rodičů, kteří jsou za ně odpovědni, a v ovzduší přízně, morálního i materiálního zabezpečení; dítě v útlém věku může být odloučeno od své matky pouze za výjimečných okolností. Úmluva o právech dítěte, 1989: čl. 7: Každé dítě je … má od narození právo na jméno, … na státní příslušnost, a pokud to je možné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči. Čl. 8: Státy… se zavazují respektovat právo dítěte na zachování jeho totožnosti, … znát jména a rodinné svazky …. čl. 9: Státy … zajistí, aby dítě nemohlo být odděleno od svých rodičů proti jejich vůli, ledaže příslušné úřady na základě soudního rozhodnutí a v souladu s platným právem a v příslušném řízení určí, že takové oddělení je potřebné v zájmu dítěte. Stát má povinnost -Sanovat dysfunkční rodiny a dočasně se postarat o ohrožení dítě -Pokud možno vrátit dítě biologickým rodičům -Nabídnout náhradní rodinnou péči simulující rodinu (virtuální rodina) -Ústavy až pro neumístnitelné nebo nezvládnutelné děti -Problémy s adopcí

15 (c) Igor Tomeš, 200915 Závěrečné zamyšlení nad současným veřejnoprávními sociálními soustavami na pomoc rodině Peněžité dávky cílit na nízkopříjmové rodiny Přídavky na děti – studenty do 26 let – přetvořit na jejich nárok na sociální stipendia Stát není dostatečně připraven a jeho činnosti koordinovány v úsilí o sanaci dysfunkčních rodin Chybí profesionální pěstounské rodiny s dočasnou péči po dobu asanace dysfunkční rodiny Má-li pěstounská rodina simulovat biologickou rodinu, musí mít oba „rodiče“ Příspěvek na péči je nesystémový, je nutné rozlišit –Pomoc rodině, která se chce starat o invalidní dítě –Právo volby poskytovatele sociální služby. Adopce a ústavní péče až ostatní možnosti vyčerpané


Stáhnout ppt "(c) Igor Tomeš, 20091 Ministerstvo práce a sociálních věcí Rodina na prahu 21.století Konference 10. - 11. 12. 2009 Sekce "Dítě mezi rodinou a institucemi""

Podobné prezentace


Reklamy Google