Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příroda a společnost VY_32_INOVACE_ZSV3r0117 Mgr. Jaroslav Knesl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příroda a společnost VY_32_INOVACE_ZSV3r0117 Mgr. Jaroslav Knesl."— Transkript prezentace:

1 Příroda a společnost VY_32_INOVACE_ZSV3r0117 Mgr. Jaroslav Knesl

2 Člověk jako bytost přírodní a společenská Člověk je: – živočich (biologický druh) a je determinován přírodními faktory – společenská bytost (zoon politikon) – svou podstatu je schopen rozvinout jen ve společenství jedinců stejného druhu – kulturní bytost – vytváří svět lidské kultury jako nástroj svého přežití

3 Přírodní determinanty člověka a společnosti Příroda je nezbytným předpokladem existence společnosti a ovlivňuje její vývoj (formu, tempo i varianty) Fylogenetické (druhové) – antropogenetické – Chůze po dvou končetinách – Zrak směřuje dopředu (dáno tvarem lebky) – Opozice palce umožňující manipulaci s předměty – Změna hltanu a hrtanu umožňující rozvoj hlasivek a vznik lidského hlasu – Zvětšení objemu mozku v poměru k tělu Ontogenetické Fyziologické - kyslík, tekutiny, spánek, potrava, přijatelná teplota a sluneční světlo Demografické – hustota obyvatelstva, tempo přírůstku, demografická struktura podle pohlaví a věku Geografické – klima, poloha, rozloha, reliéf, suroviny, ekosystém, flóra a fauna

4 Úkol: O které přírodní determinanty se jedná? 1.Geografické 2. Demografické 3.Fylogenetické (antropogenetické) 4.Fyziologické A.Chůze po dvou, opozice palce, zvětšení objemu mozku v poměru k tělu B.Kyslík, tekutiny, spánek, potrava, přijatelná teplota a sluneční světlo C.Hustota obyvatelstva, tempo přírůstku, D.Klima, poloha, rozloha, reliéf, suroviny, ekosystém, flóra a fauna

5 Řešení: 1.Geografické 2. Demografické 3.Fylogenetické (antropogenetické) 4.Fyziologické D. Klima, poloha, rozloha, reliéf, suroviny, ekosystém, flóra a fauna C. Hustota obyvatelstva, tempo přírůstku A. Chůze po dvou, opozice palce, zvětšení objemu mozku v poměru k tělu B. Kyslík, tekutiny, spánek, potrava, přijatelná teplota a sluneční světlo

6 Sociobiologicky orientované směry a jejich představitelé Etologie: Konrád Lorenz – Věda o chování živočišných druhů ve vztahu ke svému životnímu prostředí. Později aplikováno na člověka. – Dílo: Takzvané zlo Osm smrtelných hříchů Evoluční psychologie : Robert Wright – Dílo : Morální zvíře Sociobiologie : Edward O. Wilson – Dílo : O lidské přirozenosti – Louise Barrett; Robin Dunbar; John Lycett: Dílo: Evoluční psychologie člověka

7 Úkol: Přiřaďte směry, k jejich představitelům A.Robert Wright B.Edward O. Wilson C.Konrád Lorenz Řešení: B. Edward O. Wilson C. Konrád Lorenz A. Robert Wright 1.Sociobiologie 2.Etologie 3.Evoluční psychologie 1.Sociobiologie 2.Etologie 3.Evoluční psychologie

8 A.O lidské přirozenosti B.Osm smrtelných hříchů C.Morální zvíře 1.Robert Wright 2.Edward O. Wilson 3.Konrád Lorenz Úkol: K představitelům přiřaďte jejich díla 1.Robert Wright 2.Edward O. Wilson 3.Konrád Lorenz C. Morální zvíře A. O lidské přirozenosti B. Osm smrtelných hříchů Řešení:

9 Sociobiologie Shrnuje poznatky z etologie, ekologie, genetiky na pozadí Darwinovy evoluční teorie. Člověk je výsledkem a prostředníkem interakce genofondu a prostředí. Veškeré jeho chování (i sociální) je řízeno genetickým kódem. Lidská mysl je jen nástrojem přežití a reprodukce a rozum je jen jednou z jejich technik. Naše osobní JÁ je jen orgánem sloužícím ke kontrole dojmu, kterým působíme na své okolí. Svobodná vůle je jen iluzí: Všechny, činy za něž jsme chválení či odsuzování nejsou výsledkem rozhodnutí nějakého já, nýbrž vyplývají z biologické potřeby. Každá forma chování se řídí evoluční strategií zaměřené na předání a šíření vlastních genů a společenský život je střetáváním různých konkurenčních strategií. Evoluční úspěšnost je výsledkem uplatnění té nejužitečnější.

10 Sociobiologický pohled na některé formy lidského chování Egocentrismus a etnocentrismus – Orientace na vlastní ego i etno a jejich ochrana pomáhá předávat geny do dalších generací. – Stylizace chování do binomických kategorií typu přítel / nepřítel, dítě /dospělý, světice / děvka, my /oni. – Symbolizace, ritualizace a iniciace napomáhá zvyšovat důležitost strategicky potřebných a snižovat důležitost a postavení nepotřebných, nebo těch které je potřeba zneužít, nedůležitých a konkurentů.

11 Sociobiologický pohled na některé formy lidského chování Sexualita – Vysvětluje rozdílnost sexuálního chování mužů a žen jako použití rozdílné strategie sexuálního chování. – Zájmem samce, vzhledem k počtu zárodečných buněk, je investovat do co největšího počtu samic vzhledem k počtu pravděpodobnosti  jsou promiskuitnější. – Zájmem samice, vzhledem k počtu zárodečných buněk, je přijímat ty nejkvalitnější, a ty u nichž se dají očekávat další otcovské investice  jsou méně promiskuitní. Monogamie – dohoda mezi samci v zájmu předejití konfliktů nebezpečí zranění, či úmrtí. Homosexualita je geneticky dána. Je to strategie, kdy jedinec vzdává vlastního potomstva a altruisticky se zaměřuje na péči o vlastní geny, které sdílejí v rámci rodu, či etnika.

12 Sociobiologický pohled na některé formy lidského chování Agresivita je nevykořenitelná, i když je transformovatelná do společensky konstruktivní i destruktivní práce formalizovaných institucí a stimulovatelná mezilidskou komunikací. Altruismus je v zásadě měkkého jádra v rámci všeobecně platné strategie „něco za něco“, či příslibem osobního přežití v nadosobním ráji. Morálka a jí adekvátní morální cítění je nástrojem k udržení řádu společnosti zájmovými skupinami, které jsou u moci. Náboženství je jen formou úspěšné skupinové strategie. Podíl této formy chování se v populaci nesnižuje a není vytlačován vědeckými poznatky. – Jedinec jednající pod vlivem náboženského přesvědčení je evolučně úspěšnější. Vyrovnává se snadněji s nepřízní podmínek. – Využívá prvků altruismu měkkého jádra přítomného v každém náboženství

13 Úkol: Doplňte chybějící termín z hlediska sociobiologie …………….….. je nástrojem k udržení řádu společnosti zájmovými skupinami, které jsou u moci. ……………………… je taková strategická forma chování, kdy se jedinec vzdává vlastního potomstva a altruisticky se zaměřuje na péči o vlastní geny, které sdílejí v rámci rodu, či etnika. …………………….. je forma úspěšné skupinové strategie pod jejímž vlivem se člověk snáze vyrovnává s nepřízní podmínek. Upřednostňování a ochrana vlastního já se nazývá ………………………….…………………… je jen měkkého jádra v rámci všeobecně platné strategie „něco za něco“. …………………….. je dohoda mezi samci o tom, že na jednu ženu bude mít zákonný nárok pouze jeden muž, v zájmu předejití konfliktů a nebezpečí zranění, či úmrtí. Upřednostňování vlastní skupiny, vlastního kmene, či národa sdílející shodný jazyk a kulturu se nazývá ………………………….. Morálka Homosexualita Náboženství egocentrismus Altruismus Monogamie etnocentrismus

14 Zdroje a literatura BAUMAN, Zygmund. Myslet sociologicky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 238s. ISBN: 978-80-7419-026-1 BURIÁNEK, Jiří. Sociologie. Praha: Fortuna, 2001. 128s. ISBN 80 – 7168 – 754 – 5 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum. 2005. 375s. ISBN 80 – 246 – 0139 – 7 GIDDENS, Anthony. Sociologie. Praha: Argo, 1999. 595 s. ISBN 80-7203- 124-4 KELLER, Jan. Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 204s. ISBN 80-85850-25-7 MAŘÍKOVÁ, Hana, PETRUSEK, Miloslav, VODÁKOVÁ Alena. Velký sociologický slovník I.,II. a/o. 1996. Praha : Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-164-1. THOPMSON, Kenneth. Klíčové citace v sociologii. Brno: Barrister a Principal, 2001. 272 s. ISBN 80 – 85947 – 68 – 4 WILSON, Edward, O. O lidské přirozenosti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1993. 247 s. ISBN: 80-7106-076-3


Stáhnout ppt "Příroda a společnost VY_32_INOVACE_ZSV3r0117 Mgr. Jaroslav Knesl."

Podobné prezentace


Reklamy Google