Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 MBO – Management Buy-Out  MBI – Management Buy-In  BIMBO – Buy-In Management Buy-Out  LBO - Leveraged Buy-Out  IPO - Initial Public Offering.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " MBO – Management Buy-Out  MBI – Management Buy-In  BIMBO – Buy-In Management Buy-Out  LBO - Leveraged Buy-Out  IPO - Initial Public Offering."— Transkript prezentace:

1

2  MBO – Management Buy-Out  MBI – Management Buy-In  BIMBO – Buy-In Management Buy-Out  LBO - Leveraged Buy-Out  IPO - Initial Public Offering

3  Prodej firmy stávajícím manažerům firmy  Vetšinou soukromá firma  Může i státní – po prodeji už soukromá  Umožňuje schopným manažerům stát se podnikateli a podílet se na růstu firmy

4 Management obvykle nemá své vlastní prosředky na koupi firmy, a proto si potřebuje zajistit půjčku  Banka: › Velké riziko

5  Soukromý investor: › Výměnou za podíl ve firmě – větší riziko, ale větší možnost zisku › Úrok – jistý výnos, ale možná menší zisk › Opouštějí společnost v období 3-5 let po investici › Management nese všechny rizika ziskovosti firmy

6  Stávající vlastník: › Dostane své peníze až po té, co ztratí kontrolu nad firmou › Není běžné › Cena závisí na zisku společnosti › Daňové důvody – kapitálový zisk X příjem › Vše zůstane v rukou společnosti, není potřeba nikdo zvenší

7  Management zná firmu  Nezmění se stávájící management  Manažer nepotřebuje velké vlastní finanční zdroje

8  Management zná firmu někdy lépe než jeho majitel může firmy podhodnotit před jejím prodejem

9  Kupující je management z vnějšího prostředí  Manažerské firmy hledají a kupují podhodnocené firmy  Často nahrazují stávající manažerský tým za nový – lépe výkonější

10  Management nezná firmu  Přínos něčeho nového do firmy – nová motivace, lepší management,

11  Využívá to dobré z obou dvou forem: › Převod efektivnější › Stávající manažeři znají firmy › Příchozí manažeří přinesou do firmy odbornost, která chybí  Může vzniknout namětí mezi manažery firem

12  Pro úspěšné manažery  Pro ty, co se chtějí stát vlastníky firmy pomocí MBO nebo MBI  Klub působí jako neformální síť vybrané skupiny úspěšných ředitelů a vrcholových manažerů  Výhody členství: › Klubová setkání › Příležitost pro vytváření neformálních kontaktů

13  Nabytí účasti na cílové společnosti  Financováno: › Větší míře za použití externího dluhového financování › V menší míře za použití vlastního kapitálu  Akviziční dluh je splácen z finančních zdrojů – cash flow cílové společnosti  U cílové společnosti tak klesne podíl vlastního kapitálu vůči externímu financování úrokové zatížení je za splnění dalších podmínek daňově uznatelné  zvýšení účetní hodnoty a s tím spojené vyšší možnosti odepisování vedou k významnému nárůstu cash flow použito na úhradu dluhu

14  - buyout (-BO), který spočívá v nákupu účasti na cílové společnosti na základě smlouvy o úplatném převodu cenných papírů (smlouva o koupi akcií) nebo na základě smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným,  - zřízení leverage (L-), tj. financujícího mechanismu.

15  LBO transakce se začaly objevovat v USA v sedmdesátých letech  Následně se staly běžnými i v dalších kapitálově vyspělých zemích  Debaty nad právními a ekonomickými aspekty  V současné době je zaznamenána zvýšená aktivita LBO v Evropě

16  snižuje potřebu vlastních zdrojů pro financování transakce  maximálně využívá externího dluhu, čímž zvyšuje rentabilitu použitých vlastních zdrojů  umožňuje využívat daňového štítu pro úroky z poskytnutých úvěrů.

17  LBO financování se poskytuje na riziko kupované společnosti, to znamená, že jako zdroj splácení slouží finanční prostředky generované koupenou společností.  Nezasahuje do činnosti kupujícího a nezvyšuje jeho dluhové břemeno.

18  Časově náročnější › Včasné přípravy › Účast externích poradců a bank  Je dražší › Doba příprav › Zvýšené riziko banky › Externí poradci › Kompenzováno nižší účastí vlastního kapitálu – daňová optimalizace, snížené riziko kupujícího

19  primární veřejná nabídka akcií spojená se vstupem na burzovní trh  akcie firmy se obchodují na trhu cenných papírů

20  navýšení kapitálu  prodej části akcií v držení původních vlastníků  kombinace  Výhoda pro investory : › Záruka likvidity › Cenné papíry jsou na veřejně obchodovatelné burze rychle zpeněžitelné

21  Kapitál bez úroků › Získání dodatečného kapitálu bez nutnosti platit úrok bance  Volnost v nakládání se získaným kapitálem › U kapitálu získaného emisí akcií má podnik větší volnost při jeho využití, což je značná výhoda oproti omezením, která jsou často spojena s úvěrovým financovánímzájem médií a rostoucí publicita

22  Vyšší důvěryhodnost firmy › Vzhledem k požadavkům kapitálového trhu je hospodaření společností, které na něm emitovaly své akci, mnohem transparentnější a tudíž i důvěryhodnější pro investory  Publicita › Přijetí emise k obchodování na regulovaném trhu je spojeno se značnou publicitou, což se příznivě odráží na celkovém povědomí o společnosti, na jejím dobrém jméně a důvěryhodnosti.  Prestiž › Být kotován na burze je známkou úspěšnosti firmy

23  ČEZ „Každý den desítky, možná stovky nejlepších analytických mozků celé planety zkoumají, zda jsou rozhodnutí Skupiny ČEZ těmi nejlepšími.“  AAA „Vstup na burzu nám poskytl zejména kapitál pro další expanzi a posílil transparentnost v kontroverzním průmyslu. Vedl k zavedení špičkových korporátních standardů a striktních pravidel corporate governance. Zvýšil firemní věrohodnost jak pro naše obchodní partnery, tak i pro zákazníky a média. V neposlední řadě je vstup na burzu spojen se vždy vítaným pozitivním efektem PR.“  ORCO GROUP | „Již během prvních několika týdnů nám pražská burza přinášela až 40 % celkového objemu investic, což je pozoruhodně vysoké číslo. Významně jsme také rozšířili základnu investorů.“

24  Tržní výkyvy › Akcionáři budou reagovat na tržní výkyvy a tím i se bude pohybovat i cena akcíí › investoři, analytici, banky, obchodní partneři, konkurence a jiní › Dobrá výkonnost společnosti, obzvlášť v kritických obdobích, se bohužel ne vždy promítne do adekvátní ceny akcie na burze  Riziko převzetí › Možnost růstu společnosti formou převzetí dalších společností se však může odehrát i v obrácené roli, kdy se společnost sama stane předmětem nákupu. Tato akce může mít i formu nepřátelského převzetí a často přitahuje i zájem médií.

25  Uveřejňování informací › Přesné časování a obsah zpráv o hospodaření › další přidružené náklady  Náklady na primární emisi akcií › Zvážit hlavně u firem s ročním obratem por 1mld. Kč ročně – pro tyto firmy mohou náklady dosáhnout až 12 % z objemu emisí  Corporate governance › zájem na budování důvěry ke všem akcionářům i k zainteresovaným stranám › Tato pravidla jsou obsažena v Kodexu správy a řízení společností založeném na Principech OECD

26

27  http://www.pse.cz http://www.pse.cz  www.csob.cz www.csob.cz  http://pravniradce.ihned.cz http://pravniradce.ihned.cz  http://www.businessdictionary.com http://www.businessdictionary.com

28


Stáhnout ppt " MBO – Management Buy-Out  MBI – Management Buy-In  BIMBO – Buy-In Management Buy-Out  LBO - Leveraged Buy-Out  IPO - Initial Public Offering."

Podobné prezentace


Reklamy Google