Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph. D. Název materiálu: Kojenecké období Označení materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph. D. Název materiálu: Kojenecké období Označení materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph. D. Název materiálu: Kojenecké období Označení materiálu: VY_32_INOVACE_PSY. SP4. 813 Datum vytvoření: 8. 8. 2013 Vzdělávací oblast: Psychologie Ročník: Sociálněsprávní činnost – 4. ročník Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Psychologie.. Učební materiál pro výuku předmětu psychologie. Prezentace k vysvětlení nových témat z oblasti vývojové psychologie – kojenecké období. Prezentace k vysvětlení nových témat z oblasti vývojové psychologie – kojenecké období.

3 Metodické pokyny Jedná se o prezentaci v programu PowerPoint, v jejíž první části je zpracována teorie k danému učivu. Text je vhodný k výkladu při probírání nové látky na téma kojenecké období. Druhá část DUMu obsahuje otázky k procvičení. Ve výuce je možná samostatná i skupinová práce. Jedná se o prezentaci v programu PowerPoint, v jejíž první části je zpracována teorie k danému učivu. Text je vhodný k výkladu při probírání nové látky na téma kojenecké období. Druhá část DUMu obsahuje otázky k procvičení. Ve výuce je možná samostatná i skupinová práce. K použití DUMu ve výuce je zapotřebí PC s programem PowerPoint a dataprojektor. K použití DUMu ve výuce je zapotřebí PC s programem PowerPoint a dataprojektor.

4 Zdroje 1. 1. DOLEŽALOVÁ, Ladislava a Marie VLKOVÁ. Občanský a společenskovědní základ. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2010, ISBN 978-80-7402-060-5. 2. 2. LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 1998, 343 s., obr. ISBN 80-716- 9195-X. 3. 3. KOPECKÁ, Ilona. Psychologie: učebnice pro obor sociální činnost. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, ISBN 978-802-4738-758. 3. 3. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří. 1. vyd. Praha: Portál, 2000, ISBN 80-717-8308-0.

5 Zdroje 1. 1. http://commons.wikimedia.org. [online]. [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Niemowle.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Niemowle.JPG 2. 2. http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Brynd%C3%A1khttp://cs.wikipedia.org/wiki/Brynd%C3%A1k 3. 3. http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Matkahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Matka 4. 4. Http://www.mojebetynka.cz. [online]. [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://www.mojebetynka.cz/dite-je-na- svete/pece-a-vychova-ditete/aby-nesmajdalo-a-zada- nebolela-2http://www.mojebetynka.cz/dite-je-na- svete/pece-a-vychova-ditete/aby-nesmajdalo-a-zada- nebolela-2

6 Kojenecké období – obecná charakteristika Obr. č. 1

7 Kojenecké období – obecná charakteristika Období od 1. měsíce (v literatuře někdy uváděno 6 týdnů) do jednoho roku. Je charakterizováno velkými změnami, kdy na začátku dítě leží v postýlce až po samostatné první krůčky a vyslovení prvního slova. Psychický a fyzický růst se v tomto období výrazně ovlivňují. Prudký tělesný růst o 20–25 cm (na konci období průměrně 75 cm), zvyšování tělesné hmotnosti o 6–7 kg (na konci období 10–11 kg). Prudký psychický vývoj, zrání CNS – počáteční formování myšlenkových procesů.

8 Kojenecké období – somatický vývoj Pohyby celého těla – ovládání těla postupuje od hlavy k patě (kefalokaudálním směrem). Proximodistálně – od velkých kloubů horních a dolních končetin k menším (prsty). Ulnoradiálně – od malíkové strany dlaně ke straně palcové.

9 Kojenecké období – somatický vývoj/ hrubá motorika 2. měsíc – udrží hlavičku. 3. měsíc – v poloze na bříšku zvedá hlavičku nad podložku, začíná se opírat o předloktí (pase koníčky) a chvíli ji drží, otočí hlavičku za zvukem. 4. měsíc – uchopí hračku a strčí ji do úst. 6. měsíc – reaguje na zvuk otáčením hlavičky i trupu, přitahuje se do sedu a dokáže sedět s oporou. Obrátí se ze zad na bříško a zpět. 9. měsíc – dítě leze, pohybuje se po rukou a kolenou, sedí bez opory, samo se posadí a vzpřimuje se do stoje u opory, postupně se pokouší stát bez ní.

10 Kojenecké období – somatický vývoj/ hrubá motorika 12. měsíc – přidržuje se a chodí bokem kolem nábytku, pokouší se o samostatné krůčky, které kombinuje s lezením. Obr. č. 2

11 Kojenecké období – somatický vývoj/ jemná motorika 1.–3. měsíc – přípravné období ve vývoji úchopu, úchopový reflex postupně ustává, uchopí předmět podaný do ruky. 4.–6. měsíc – jednoduché dlaňové uchopování – čtyřmi prsty uchopuje bez palce. Kolem 6. měsíce dovede uchopit hračku a přendávat si ji z ruky do ruky. 7.–8. měsíc – dlaňové uchopování s opozicí palce – tzv. nůžkový úchop. 9.–12. měsíc – uchopování konečky prstů – klešťový úchop. 12. měsíc – dokáže předmět pevně uchopit a manipulovat s ním.

12 Kojenecké období - kognitivní vývoj Zahrnuje vývoj poznávacích procesů. zrakové vnímání ● ●2.–3. měsíc – základní diferenciace barev (dávají přednost červené a modré před zelenou a žlutou). ● ●3.–4. měsíc – schopnost fixace na předmět a akomodace. ● ●3.–5. měsíc – otáčení hlavou při sledování pohybujícího se předmětu. 6. měsíc – umí sledovat předměty pouze očima bez otáčení hlavou. Pozn. Kojenec se zrakovou vadou se opožďuje v pohybovém vývoji, nemá zrakový kontakt.

13 Kojenecké období – vývoj řeči 0.–3. měsíc – křik, hrdelní zvuky, signál hladu, bolesti, vlhka 4. měsíc – broukání – artikuluje delší samohlásky 6.–8. měsíc – žvatlání – opakované slabičné zvuky (bababa, mamama, gajgajgaj) 8.–9. měsíc – napodobuje zvuky, reaguje na jméno, výzvy (paci, paci, dej) 12. měsíc – první slova s významem (bába, máma, táta)

14 Kojenecké období – kognitivní vývoj Sluchové vnímání ● ●2. měsíc – hledá zvuk očima, od 5. měsíce přesně lokalizuje zvuk a otáčí za ním hlavu. ● ●Rozvoj sluchového vnímání souvisí s rozvojem řeči. Chuť ● ●Základní chuťové vjemy, všechno strká do úst – spojení ruky a úst jako způsob poznávání. Poznávací procesy se rozvíjí na základě praktické činnosti (myšlení).

15 Kojenecké období – sociální vývoj Pro sociální vývoj je důležitá interakce mezi dítětem a životním prostředím, které ho obklopuje (rodina). V prvním roce života projde tři stadia. první stadium preobjektální (0–3. měsíc) chování k objektům věcným a sociálním nevykazuje žádné rozdílné znaky. druhé stadium – předběžného objektu (3.–6. měsíc) – dítě reaguje na obličej úsměvem a odlišuje jej od ostatních objektů prostředí. Úsměv vyvolá spatření každé tváře v přiměřené blízkosti (tzv. sociální úsměv). Úsměv je doprovázen hlasovým projevem, pohyby končetin. Dítě si vytvořilo trvalejší vztah k lidské tváři.

16 Kojenecké období – sociální vývoj třetí stadium – objektu ( 6.–8. měsíc) – dítě začíná rozlišovat mezi známou a cizí tváří. Dává najevo úzkost při odloučení od známé osoby (separační úzkost), dítě pláče, křičí, když ztrácí matku z dohledu nebo když není přítomna. V 7. měsíci navazuje specifický vztah k jedné osobě, nejčastěji k matce. Obr. č. 3

17 Význam kojeneckého období pro duševní vývoj Uspokojování biologických potřeb. Potřeba vnější stimulace – podnětné prostředí, přemíra podnětů však vede k psychickému přesycování, naopak při nepodnětném prostředí dochází k psychickému strádání (deprivaci). Potřeba specifického objektu - interakce s matkou, která zajišťuje láskyplnou a citlivou péči je předpokladem zdravého duševního vývoje. Časté střídání sociálního prostředí, péče neznámých osob, umístění do ústavu je nebezpečím pro psychický vývoj. Každé dítě je jiné a jeho vývoj je jedinečný.

18 Význam kojeneckého období pro duševní vývoj Obr. č. 4

19 Kontrolní otázky 1. Jak vymezujeme kojenecké období? a)Období od narození do 1 roku b)Období od jednoho měsíce do 6 měsíců c)Období od jednoho měsíce do 1 roku 2. Kolik průměrně měří a váží kojenec? a)30004000 g, 4852 cm a)3000–4000 g, 48–52 cm b)36004600 g, 50 cm b)3600–4600 g, 50 cm c)25003000 g, 45-50 cm c)2500–3000 g, 45-50 cm

20 Kontrolní otázky 3. Kdy se dítě pokouší o první krůčky? 3. Kdy se dítě pokouší o první krůčky? (Přidržuje se a chodí bokem kolem nábytku, pokouší se o samostatné krůčky, které kombinuje s lezením). a) a)12. měsíc b) b) 8. měsíc c) c)10. měsíc

21 Kontrolní otázky 4. 4. V kterém měsíci kojenec reaguje na zvuk otáčením hlavičky i trupu, přitahuje se do sedu a dokáže sedět s oporou. Obrátí se ze zad na bříško a zpět? a) a)8. měsíc b) b)6. měsíc c) c)9. měsíc 5. V kterém měsíci se objevuje tzv. 5. V kterém měsíci se objevuje tzv. žvatlání - opakované slabičné zvuky (bababa, mamama, gajgajgaj)? a) a)4. měsíc b) b)6–8. měsíc c) c)9. měsíc

22 Kontrolní otázky 6. 6.Co znamená pojem – stadium objektu? a) a)(3.–6. měsíc) dítě reaguje na obličej úsměvem a odlišuje jej od ostatních objektů prostředí. Úsměv vyvolá spatření každé tváře v přiměřené blízkosti (tzv. sociální úsměv). b) b)(0.–3. měsíc) chování k objektům věcným a sociálním nevykazuje žádné rozdílné znaky. c) c)(6.–8. měsíc) – dítě začíná rozlišovat mezi známou a cizí tváří. Dává najevo úzkost při odloučení od známé osoby (separační úzkost), dítě pláče, křičí, když ztrácí matku z dohledu nebo když není přítomna.

23 Kontrolní otázky - řešení 1.c) 2.a) 3.a) 4.b) 5.b) 6.c)


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph. D. Název materiálu: Kojenecké období Označení materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google