Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání"— Transkript prezentace:

1 Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

2 - největší kurikulární změna v dějinách českého uměleckého školství
Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání - největší kurikulární změna v dějinách českého uměleckého školství

3 - PROČ?!? - existence ZUŠ v ČR – školský zákon
- legalizace již probíhajících aktivit - důrazné varování před formálním vypracováním ŠVP

4 - vztah RVP - ŠVP - RVP – pouze rámec, minimum, které musí každá škola dodržet - PODLE RVP SE NEUČÍ!!! - podle RVP si teprve každá škola vypracuje svůj ŠVP

5 - pojmy - kurikulum - výchovné a vzdělávací strategie
- jsou součástí slovníčku v RVP – zde jen ty podstatné - kurikulum - pedagogické dokumenty, které vymezují legislativní a obsahový rámec potřebný pro tvorbu školního vzdělávacího programu; základní dokument pro vzdělávání - výchovné a vzdělávací strategie - společně uplatňované postupy na úrovni školy nebo uměleckého oboru, kterými jsou utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence žáků - očekávaný výstup - je konkrétní, měřitelný - klíčová kompetence - je obecná, “bod“, k němuž směujeme - Kompetence k umělecké komunikaci, Kompetence osobnostně sociální, Kompetence kulturní - vzdělávací oblast - recepce - vnímání, akt přijetí umění (uměleckého díla) v rámci umělecké komunikace - reflexe - schopnost postihnout hlavní rysy díla na základě získaných teoretických poznatků - interpretace (a tvorba) - ztvárnění uměleckého obsahu umělcem (interpretem)

6 - pojmy - vzdělávací zaměření - vyučovací předmět - vzdělávací obsah
- jsou součástí slovníčku v RVP – zde jen ty podstatné - vzdělávací zaměření - vzdělávací zaměření představuje dílčí celek v hudebním oboru (hra na smyčcové nástroje, hra na klávesové nástroje ...) - vyučovací předmět - forma didaktického uspořádání vzdělávacího obsahu a jeho organizačního zpracování ve školním vzdělávacím programu - vzdělávací obsah - forma didaktického uspořádání vzdělávacího obsahu a jeho organizačního zpracování ve školním vzdělávacím programu - studijní zaměření - zaměření v příslušném uměleckém oboru na úrovni školy; vzniká buď ze vzdělávacího zaměření popsaného v  RVP ZUV, nebo si jej škola v daném uměleckém oboru vytvoří; studijní zaměření obsahuje jeden nebo více vyučovacích předmětů (jazz dance, street ...) - integrované studijní zaměření - studijní zaměření vzniklé v ŠVP na základě propojení vzdělávacích obsahů dvou a více uměleckých oborů základního uměleckého vzdělávání, z nichž jeden je určen jako dominantní pro určení hodinových dotací a způsob realizace vzdělávacích obsahů (multimédia, filmová tvorba) - vzdělávací modul - samostatný obsahový celek ve vzdělávacím zaměření Elektronické zpracování zvuku a zvuková tvorba

7 - trvanlivost, platnost
- volnost - RVP – možnost úpravy jednou za 5 let - ŠVP – jednou za školní rok, s platností vždy od 1.září - obecná zásada - respektovat finanční možnosti školy - autoevaluace - vyhláška 15/2004 - je velmi vhodné autoevaluaci neodbýt

8 - časový rámec - do – školení partnerských škol, tvorba první pracovní verze RVP - od – školení partnerských škol, tvorba pilotní verze RVP - od – pilotní fáze, ověřování, psaní ŠVP na pilotních ZUŠ - od – počátek tvorby ŠVP na všech ZUŠ - od – povinnost všech ZUŠ v ČR učit podle ŠVP implementace ŠVP do praxe bude postupná

9 - struktura RVP ZUV - preambule
- historie uměleckého vzdělávání v českých zemích - provázanost uměleckého vzdělávání na jiné typy vzdělávání, přestože ZUV neposkytuje stupeň vzdělávání - smysl uměleckého vzdělávání – stanovuje vyšší úroveň: Žák nechodí do ZUŠ „učit se hrát na housle“, ale prostřednictvím hry na housle se učí, získává potřebné životní postoje a návyky. - cílem uměleckého vzdělávání není umělecky vzdělaný člověk, ale člověk, který je k uměleckému vzdělávání celoživotně motivován - tím pádem nám v ZUŠ půjde o výchovu vzdělaného amatéra, v druhém plánu pak o přípravu budoucích profesionálů

10 Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání v systému kurikulárních dokumentů

11 - struktura RVP - část A - Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro ZUV v systému kurikulárních dokumentů - část B - Charakteristika a organizace základního uměleckého vzdělávání - část C - Cíle základního uměleckého vzdělávání Klíčové kompetence v základním uměleckém vzdělávání - část D – Umělecké obory - část E - Vzdělávání žáků mimořádně talentovaných - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Tvorba a zpracování školního vzdělávacího programu - Slovníček použitých výrazů

12 - část D - jednotlivé obory
- vzdělávací obsah, očekávané výstupy, pokyny, podmínky - Moduly vzdělávacího zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba - Multimédia

13 mixážní pulty, mikrofony, aparatury, akustika …
- Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba Vzdělávací zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba je v oblasti Hudební interpretace a tvorba uspořádán modulárně. Oblast Recepce a reflexe hudby je pak naplňována stejnými očekávanými výstupy jako u ostatních vzdělávacích zaměření. Modul A - Hra na elektronické klávesové nástroje (EKN) a jejich ovládání Modul B Technika záznamu, zpracování a reprodukce zvuku mixážní pulty, mikrofony, aparatury, akustika … Modul C Tvorba hudby prostřednictvím digitálních technologií využití zvukových smyček (DJ), zvukových syntezátorů, sequencerů, tvorba remixů, zvukových koláží apod.

14 EKN jako zdroj rozdíl v náplni výuky EKN = el. klavír
hra klavírní technikou bez efektivnějšího využití jiných možností EK nástrojů tzn. tato výuka spadá do studijního zaměření hra na klávesové nástroje pak tedy naplňuji příslušné očekávané výstupy EKN jako zdroj možností práce se zvuky, doprovody, ovládacími prvky (modulace, transpozice), vytváření a kombinace zvuků, využití sequenceru, propojení přes MIDI, ovládání dalších prvků přes MIDI správně pojaté využití modulu A v praxi

15 Povinné moduly tvoří tři samostatné a zároveň vnitřně propojené celky
- Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba Povinné moduly tvoří tři samostatné a zároveň vnitřně propojené celky Modul A – žák se učí využívat EKN jako vstupní terminál pro přenos audio a midi dat do digitálního prostředí Modul B – žák získává poznatky z fyziky, akustiky a elektrotechniky a využívá je při snímání, digitalizaci a editaci zvuku Modul C – žák tvořivě využívá příslušných technologií a svých poznatků a zkušeností pro autorskou práci v digitálním prostředí

16 umělecké tvorby= nástroj
Multimediální tvorba jako prostředek umělecké tvorby= nástroj jako výsledek uměleckého procesu = hotové dílo Na úrovni ŠVP se multimediální tvorba realizuje: A) jako samostatné studijní zaměření vzniklé v rámci jednoho uměleckého oboru (např. Výtvarná a multimediální tvorba). V případě tohoto zařazení do ŠVP plníme očekávané výstupy příslušného oboru a využíváme ty hodinové dotace, které jsou pro daný obor vyčleněny rámcovým učebním plánem. B) jako integrované studijní zaměření vzniklé kombinací vzdělávacích obsahů uměleckých oborů, z nichž toto studijní zaměření vzniká. V tomto případě je nezbytné splnit očekávané výstupy zvoleného dominantního uměleckého oboru, a zároveň zařadit (integrovat) do tohoto studijního zaměření vybrané vzdělávací obsahy dalších zvolených oborů. Učební plán vychází z rámcového UP dominantního oboru.

17 Část D – Umělecké obory - Každý obor má v podkapitolách specifikace:
- charakteristiku, očekávané výstupy - vzdělávací obsah vzdělávacích oblastí - hudební interpretace a tvorba, recepce a reflexe hudby - výtvarná tvorba, recepce a reflexe výtvarného umění - taneční tvorba a interpretace, recepce a reflexe tanečního umění - interpretace a tvorba, recepce a reflexe - rámcový učební plán - Podmínky vzdělávání = ideální stav, ke kterému by se ZUŠ měla s podporou zřizovatele přiblížit a dále rozvíjet

18 charakteristika očekávané výstupy vzdělávací oblasti
– obecné poznámky k oboru očekávané výstupy - představují závazné minimum, pod které žádný žák ZUŠ nesmí jít - je to tedy ona záruka kvality vzdělávání a to, čím se ZUŠ liší od volnočasových aktivit - je to východisko pro vypracování osnov v ŠVP - RVP ZUV stanovuje ve všech oborech povinné OV pouze pro 7.ročník I.stupně pro 4.ročník II.stupně - V HO jsou ještě definovány orientační OV pro 3.ročník I.stupně - Očekávané výstupy pro přípravné studium vytváří škola v souladu se svým ŠVP. - Výstupy pro studium pro dospělé tvoří učitel s ohledem na individuální potřeby a zaměření příslušného žáka a v souladu s ŠVP. vzdělávací oblasti - recepce, reflexe, interpretace a tvorba - je třeba jim v každém oboru detailně porozumět - budeme to potřebovat při tvorbě vyučovacích předmětů a hlavně osnov

19 pro všechny obory společné
- Přípravné studium – 2 hodiny, lze snížit na 1 hodinu týdně - Studium pro dospělé Vzdělávací obsah studia pro dospělé, jeho způsob a forma realizace musí být v souladu s ŠVP, stanovuje je učitel na základě vzdělávacích potřeb žáka a zanese je do třídní knihy. Výuka se uskutečňuje minimálně v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně.

20 - hudební obor – rámcový učební plán
- Základní studium I. stupně - Základní studium I.stupně – sborový zpěv

21 - hudební obor – rámcový učební plán
- Studium s rozšířeným počtem vyučovaných hodin - Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba (Modul A,B,C)‏

22 - hudební obor – rámcový učební plán
- Základní studium II. stupně Studium pro dospělé Vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace a realizace stanoví ředitel školy na základě individuálního plánu výuky (zaneseného pedagogem v třídní knize). Výuka se uskutečňuje minimálně v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně.

23 - hudební obor – závazné pokyny
vyučuje se: - individuálně hře na hudební nástroj - individuálně nebo ve skupině maximálně dvou žáků ve hře na kytaru a sólovému zpěvu - individuálně nebo ve skupině maximálně čtyř žáků hře na zobcovou flétnu a hře na elektronické klávesové nástroje - individuálně sólovému zpěvu a hře na jakýkoliv hudební nástroj v rámci studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, - ve skupině maximálně dvaceti žáků u předmětů, které jsou vyučovány hromadně a vznikly na základě vzdělávací oblasti Recepce a reflexe hudby

24 - výtvarný obor – rámcový učební plán
- Základní studium I. a II.stupně - Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin - nemá tabulku, použije se tabulka předchozí, individuálně navýšená o hodinovou dotaci vzhledem k potřebám žáka

25 - výtvarný obor – závazné pokyny
Vyučuje se: - ve skupině maximálně 15 žáků v základním studiu na I. a II. stupni, - ve skupině maximálně 8 žáků ve studiu s rozšířeným počtem vyučovacích hodin na I. a II. stupni. Škola si může zvolit i jinou než týdenní formu organizace studia, přičemž celková hodinová dotace musí odpovídat týdennímu minimu.

26 - taneční obor – rámcový učební plán
- Základní studium I. a II.stupně - Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin

27 - taneční obor – závazné pokyny
Součástí plnohodnotné realizace vzdělávacího obsahu tanečního oboru je spolupráce s pedagogem realizujícím hudební doprovod. Vyučuje se: - ve skupině maximálně 15 žáků v přípravném studiu a v základním studiu I. a II. stupně - ve skupině maximálně 8 žáků ve studiu s rozšířeným počtem vyučovacích hodin na I. a II. stupni - ve skupině minimálně 5 žáků v tanečním souboru Škola si může zvolit i jinou než týdenní formu organizace studia, přičemž celková hodinová dotace musí odpovídat týdennímu minimu. Výuku je možné organizovat společně pro žáky I. a II. stupně základního studia, studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé.

28 - LDO – rámcový učební plán
- Základní studium I. a II.stupně - Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin

29 LDO – závazné pokyny Vyučuje se:
- ve skupině maximálně 10 žáků v základním studiu na I. a II. stupni při kolektivní výuce - individuálně nebo ve skupině maximálně 5 žáků v základním studiu na I. a II. stupni při individuální výuce ve skupině maximálně 5 žáků ve studiu s rozšířeným počtem vyučovacích hodin na I. a II. stupni při kolektivní výuce - individuálně nebo ve skupině 2 žáků ve studiu s rozšířeným počtem vyučovacích hodin na I. a II. stupni při individuální výuce - ve skupině minimálně 5 žáků v divadelním souboru Škola si může zvolit i jinou než týdenní formu organizace studia, přičemž celková hodinová dotace musí odpovídat týdennímu minimu.

30 - část E - Vzdělávání žáků mimořádně talentovaných
- Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - zásady tvorby ŠVP - struktura ŠVP - Slovníček použitých výrazů

31 zásady tvorby ŠVP ŠVP vychází z konkrétních vzdělávacích záměrů školy, zohledňuje potřeby a možnosti žáků, reálné podmínky školy a má na zřeteli postavení školy v regionu i sociální prostředí, ve kterém bude vzdělávání probíhat. Při tvorbě ŠVP vychází škola z informací získaných na základě vlastního hodnocení. Ředitel školy odpovídá za vypracování ŠVP a za soulad s RVPZUV. ŠVP je součástí povinné dokumentace školy, musí být zpřístupněn veřejnosti, aby se každý zájemce mohl seznámit s jeho obsahem, nahlížet do něj, pořizovat si z něj opisy a výpisy a popřípadě požádat o kopii. Česká školní inspekce zjišťuje a hodnotí v rámci své inspekční činnosti naplnění ŠVP, jeho soulad s RVP ZUV a s právními předpisy. ŠVP může být podle potřeby inovován i přepracováván, ale vždy s platností od 1. září následujícího školního roku a veškeré změny musí být včas zveřejněny.

32 struktura ŠVP Identifikační údaje školy Popis školy
Zaměření školy a její vize Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah uměleckých oborů Název oboru (identický s názvem v RVP ZUV) Studijní zaměření v daném oboru Učební plán - Tabulace učebního plánu (příp. poznámky k učebnímu plánu) –  uvedení názvů příslušných vyučovacích předmětů Učební osnovy vyučovacího/ích předmětu/ů ury apod.)

33 struktura ŠVP Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávaní žáků mimořádně talentovaných Hodnocení žáků Platnost dokumentu

34 Pilotní verze Rámcového vzdělávacího programu
pro základní umělecké vzdělávání - je ke stažení na stránkách VUP ( nebo na - sekce „Kurikulum“

35 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání"

Podobné prezentace


Reklamy Google