Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DÚ IV.2 Podklady pro potřeby pracovních skupin MKOOpZ Petr Tušil.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DÚ IV.2 Podklady pro potřeby pracovních skupin MKOOpZ Petr Tušil."— Transkript prezentace:

1 DÚ IV.2 Podklady pro potřeby pracovních skupin MKOOpZ Petr Tušil

2 DÚ IV.2 Podklady pro potřeby pracovních skupin MKOOpZ Cíl řešení: Hlavním cílem řešení tohoto dílčího úkolu byla příprava a zpracování využitelných podkladů, na základě získaných výsledků a výstupů tohoto projektu, pro práci a činnosti členů pracovních skupin v rámci aktivit MKOOpZ. Zájmovou oblastí řešení bude česká část mezinárodní oblasti povodí řeky Odry (dále jen MOPO).

3 1.výběr relevantních znečišťujících látek pro MOPO, 2.výběr profilů sledování obsahu znečišťujících látek v české části MOPO, 3.hodnocené období a charakter použitých dat pro hodnocení, 4.výběr relevantních limitních standardů a systém vyhodnocení, 5.výpočet látkové bilance znečišťujících látek na základě evidence zdrojů znečištění v Registru průmyslových zdrojů znečištění za českou část MOPO, 6.prezentace výsledků a výstupů. 7.Závěr a shrnutí DÚ IV.2 Podklady pro potřeby pracovních skupin MKOOpZ Hlavní témata řešení:

4 DÚ IV.2 Podklady pro potřeby pracovních skupin MKOOpZ 1. Výběr relevantních znečišťujících látek pro MOPO (červen 2008) ve vodách Název látky kadmium a jeho sloučeniny Di (2-etylohexyl) ftalát -DEHP olovo a jeho sloučeniny rtuť a její sloučeniny nikl a jeho sloučeniny polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)  benzo(a)pyren  benzo(b)fluoranthen  benzo(k)fluoranthen  benzo(g,h,i)perylen  indeno(1,2,3-cd)pyren simazin trichlormethan (CHCl 3 ) 1,1,2-Trichlorethen (TRI) tetrachlorethen (PER) arzen chrom zinek měď

5 DÚ IV.2 Podklady pro potřeby pracovních skupin MKOOpZ 2. výběr profilů sledování obsahu znečišťujících látek v české části MOPO IDNázev profiluTokOblast povodíhranice 1163Odra-BohumínOdra CZ-PL 3791Olše-ústíOlšeOdraCZ-PL 3596Bělá-MikuloviceBěláOdraCZ-PL 3056Stěnava-OtoviceStěnavaHorní a Střední Labe CZ-PL 1130Lužická Nisa- Hrádek n.N. Lužická Nisa Horní a Střední Labe CZ-PL- DE 1131Smědá-Ves u Černous SmědáHorní a Střední Labe CZ-PL 3538Mandava- Varnsdorf MandavaOhře a Dolní Labe CZ-DE

6 DÚ IV.2 Podklady pro potřeby pracovních skupin MKOOpZ 3. Hodnocené období a charakter použitých dat pro hodnocení Pro vyhodnocení obsahu relevantních znečišťujících látek, v povrchových vodách za období 2007-2008 a v sedimentech za období 2003-2009, byly použity všechny dostupné výsledky měření realizovaných v rámci monitorovacích programů. Z takto získaných dat byl proveden výpočet charakteristických hodnot C 90, ročního průměru a stanoveny maximální zjištěné hodnoty pro jednotlivé parametry u sledovaných profilů. žitelných podkladů, na základě získaných výsledků a výstupů tohoto projektu, pro práci a činnosti členů pracovních skupin v rámci oblastí řešení bude česká část mezinárodní oblasti povodí řeky Odry (dále jen MOPO).

7 DÚ IV.2 Podklady pro potřeby pracovních skupin MKOOpZ 4. Výběr relevantních limitních standardů a systém vyhodnocení, Naměřené hodnoty koncentrací vybraných relevantních látek v povrchových vodách byly porovnány s příslušnými standardy na národní úrovni i evropské úrovni – Nařízení vlády 61/2003 Sb., ve znění NV 229/2007 Sb., Metodickým pokynem k tomuto NV a limity podle Směrnice 2008/105/ES, o normách environmentální kvality. Při vyhodnocení výsledků měření v jednotlivých profilech, bylo postupováno v souladu s požadavky Směrnice 2009/90/ES, o technické specifikaci chemické analýzy a monitorování vod. Pro vyhodnocení koncentrací vybraných těžkých kovů a polyaromatických uhlovodíků v sedimentech byly zjištěné hodnoty za období 2003-2009 porovnány s limitními hodnotami, které jsou součástí návrhu novely Nařízení vlády 61/2003 Sb., ve znění NV 229/2007 Sb.

8 DÚ IV.2 Podklady pro potřeby pracovních skupin MKOOpZ 5. Výpočet látkové bilance znečišťujících látek na základě evidence zdrojů znečištění v Registru průmyslových zdrojů znečištění za českou část MOPO Látková bilance vybraných relevantních znečišťujících látek v rámci MOPO byla provedena na základě údajů o zdrojích znečištění evidovaných v rámci Registru průmyslových zdrojů znečištění, který je spravován VÚV TGM, v.v.i., za roky 2007, 2008 a 2009. Do celkové bilance byly vybrány bodové zdroje znečištění, které vypouštějí odpadní vody do recipientů v české části MOPO s rozdělením do zpracovatelských oblastí – Horní Odra, Střední Odra a Lužická Nisa.

9 DÚ IV.2 Podklady pro potřeby pracovních skupin MKOOpZ 6. Prezentace výsledků a výstupů Z pohledu plnění limitních hodnot na národní úrovni (2007-2008): v profilu Lužická Nisa-Hrádek n.Nisou došlo k překročení limitních hodnot C 90 a ročních průměrů u parametrů – benzo (g,h,i)perylen a indeno(1,2,3-c,d)pyren, v profilu Odra-Bohumín došlo k překročení limitních hodnot C 90 u parametrů – benzo (g,h,i)perylen a indeno(1,2,3-c,d)pyren a suma 6 PAU, v tomto profilu rovněž došlo k překročení limitních hodnot pro roční průměrné hodnoty u ukazatelů - benzo (g,h,i)perylen a suma 6 PAU.

10 DÚ IV.2 Podklady pro potřeby pracovních skupin MKOOpZ 6. Prezentace výsledků a výstupů Z pohledu plnění limitních hodnot na národní úrovni(2008): ID_CHMU1130113111633056353835963791 NázevHrádek n.NisouVes u ČernousBohumínOtoviceVarnsdorfMikuloviceOlše-ústí TokNisaSmědáOdraStěnavaMandavaBěláOlše jednotkyµg/l charakteristikaC90 NVL 1,1,2,2-tetrachlorethen0,2000,050 0,180 0,0501 1,1,2-trichlorethen0,050 0,0250,0500,180 0,0251 arsen2,000 2,1703,0001,9000,5002,49020 benzo(b)fluoranthen + benzo(k)fluoranthen0,0360,0150,0860,0200,002 0,066 benzo(a)pyren0,0240,0150,0650,0110,001 0,0290,1 benzo(b)fluoranthen0,0230,0070,0580,0100,002 0,0260,06 benzo(g,h,i)perylen0,0240,0060,0320,0150,003 0,0180,03 benzo(k)fluoranthen0,0130,0070,0260,0100,001 0,0250,06 benzo(g,h,i)perylen + indeno(1,2,3-c,d)pyren0,0440,0180,0700,0280,004 0,034 di(2-ethylhenxyl)ftalát DEHP1,000 6 fluoranthen0,0580,0260,1260,0290,007 0,0780,2 chrom veškerý3,000 2,25010,0000,6702,0001,00035 indeno(1,2,3-c,d)pyren0,0210,0120,0330,0160,001 0,0160,03 kadmium0,2500,1200,1000,0500,0250,2000,1000,7 měď10,00012,0004,63010,0003,1004,0009,20025 nikl7,0005,0006,7204,0003,3002,0005,57040 olovo4,5001,5003,1401,8001,9903,1002,15014,4 rtuť0,060 0,0500,070 0,0250,0500,1 simazin0,003 0,010 1,5 suma 6 PAU0,1620,0670,3460,0870,014 0,1870,2 trichlormethan (chloroform)0,050 0,2140,050 0,3191 zinek60,00024,00037,92023,00019,00016,00020,900160

11 DÚ IV.2 Podklady pro potřeby pracovních skupin MKOOpZ 6. Prezentace výsledků a výstupů Z pohledu plnění limitních hodnot na evropské úrovni Směrnice 2008/105/ES (2007-2008): rtuť – Lužická Nisa - Hrádek n.Nisou, Smědá – Ves u Černous a Stěnava-Otovice došlo v hodnoceném období k překročení nejvyšší přípustné koncentrace (NPK) a současně v profilu Odra-Bohumín byla překročena i limitní hodnota roční průměrné koncentrace (RP), kadmium – limitní hodnoty pro roční průměry byly překročeny v profilech Lužická Nisa-Hrádek n. Nisou, Bělá-Mikulovice, Smědá-Ves u Černous, Odra-Bohumín, Olše-ústí – porovnání bylo provedeno pro jednotlivé třídy tvrdosti vody, které byly stanoveny přepočtem z obsahu CaCO 3. benzo(a)pyren – v profilech Hrádek n.Nisou, Mandava-Varnsdorf, Bělá-Mikulovice došlo v hodnoceném období k překročení nejvyšší přípustné koncentrace (NPK), benzo(k)fluoranthen a benzo(b)fluoranthen – překročena limitní hodnota pro roční průměr v profilu Hrádek n.Nisou, benzo (g,h,i)perylen a indeno(1,2,3-c,d)pyren - překročena limitní hodnota pro roční průměr (RP) v profilu Lužická Nisa-Hrádek n.Nisou, Smědá – Ves u Černous, Stěnava-Otovice, Odra-Bohumín, Mandava-Varnsdorf a Olše-ústí.

12 DÚ IV.2 Podklady pro potřeby pracovních skupin MKOOpZ 6. Prezentace výsledků a výstupů Z pohledu plnění limitních hodnot na evropské úrovni Směrnice 2008/105/ES (2007 a 2008): 2007 - kadmium2008 - kadmium IDNázevCaCO 3 při Cmax třída tvrdosti vodyCd maxMS Počet vzork ů <MSPočet vzorků 1130 Hrádek n.Nisou65,75030,2600,05013 1131 Ves u Černous52,75030,1600,05313 1163 Bohumín59,00030,2600,21112 3056 Otovice111,50040,0600,051012 3538 Varnsdorf73,25030,0250,0512 3596 Mikulovice55,50030,2000,1512 3791 ústí Olše61,25030,1000,212 IDNázevCaCO 3 prům třída tvrdosti vodyCd průmMS Počet vzork ů <MSPočet vzorků 1130 Hrádek n.Nisou84,84630,1420,05013 1131 Ves u Černous50,30830,0700,05313 1163 Bohumín107,79240,1130,21112 3056 Otovice47,80820,0300,051012 3538 Varnsdorf80,95830,0250,0512 3596 Mikulovice62,29230,1210,1512 3791 ústí Olše175,85440,1000,212 CaCO3_RPjednotka třída tvrdosti vodyCd_RPRP-NEKjednotkaIDNázevTok 78,52mg/l3 0,1460,09 (třída 3) ug/l1130 Hrádek n.NisouNisa 45,55mg/l2 0,0950,08 (třída 2) ug/l1131 Ves u ČernousSmědá 113,38mg/l4 0,2100,15 (třída 4) ug/l1163 BohumínOdra 102,05mg/l40,068 0,15 (třída 4) ug/l3056 OtoviceStěnava 78,13mg/l30,070 0,09 (třída 3) ug/l3538 VarnsdorfMandava 63,97mg/l3 0,1420,09 (třída 3) ug/l3596 MikuloviceBělá 146,42mg/l4 0,2040,15 (třída 4) ug/l3791 Olše-ústíOlše CaCO3_Při_CdMaxjednotka třída tvrdosti vodyCd_MAXMAX-NEKjednotkaIDNázevTok 51,75mg/l3 0,800,6 (třída 3) ug/l1130 Hrádek n.NisouNisa 30,50mg/l10,25 ≤ 0,45 (třída 1) ug/l1131 Ves u ČernousSmědá 98,25mg/l2 0,950,45 (třída 2) ug/l1163 BohumínOdra 106,25mg/l40,10 0,9 (třída 4) ug/l3056 OtoviceStěnava 68,75mg/l30,17 0,6 (třída 3) ug/l3538 VarnsdorfMandava 57,00mg/l3 1,000,6 (třída 3) ug/l3596 MikuloviceBělá 119,50mg/l40,74 0,9 (třída 4) ug/l3791 Olše-ústíOlše

13 DÚ IV.2 Podklady pro potřeby pracovních skupin MKOOpZ 6. Prezentace výsledků a výstupů Pro vyhodnocení obsahu znečišťujících látek, v povrchových vodách za období 2007-2008 a v sedimentech za období 2003-2009, byly použity všechny dostupné výsledky měření realizovaných v rámci monitorovacích programů. Z takto získaných dat byl proveden výpočet charakteristických hodnot C 90, ročního průměru a stanoveny maximální zjištěné hodnoty pro jednotlivé parametry u sledovaných profilů. Z pohledu plnění limitních hodnot na národní úrovni: v profilu Lužická Nisa-Hrádek n.Nisou došlo k překročení limitních hodnot C 90 a ročních průměrů u parametrů – benzo (g,h,i)perylen a indeno(1,2,3-c,d)pyren, v profilu Odra-Bohumín došlo k překročení limitních hodnot C 90 u parametrů – benzo (g,h,i)perylen a indeno(1,2,3-c,d)pyren a suma 6 PAU, v tomto profilu rovněž došlo k překročení limitních hodnot pro roční průměrné hodnoty u ukazatelů - benzo (g,h,i)perylen a suma 6 PAU. Z pohledu plnění limitních hodnot na národní úrovni: v profilu Lužická Nisa-Hrádek n.Nisou došlo k překročení limitních hodnot C 90 a ročních průměrů u parametrů – benzo (g,h,i)perylen a indeno(1,2,3-c,d)pyren, v profilu Odra-Bohumín došlo k překročení limitních hodnot C 90 u parametrů – benzo (g,h,i)perylen a indeno(1,2,3-c,d)pyren a suma 6 PAU, v tomto profilu rovněž došlo k překročení limitních hodnot pro roční průměrné hodnoty u ukazatelů - benzo (g,h,i)perylen a suma 6 PAU. Z porovnání zjištěných hodnot s limitními hodnotami pro sedimenty (2003-2009): nikl – ve všech hodnocených profilech došlo k řádovému překročení limitní koncentrace (3,0 mg/kg), kadmium – v hodnoceném období došlo k postupnému poklesu průměrných ročních koncentrací v profilech Odra-Bohumín a Olše-Věřňovice až pod limitní hodnotu (2,3 mg/kg), v profilu Lužická Nisa-Hrádek n.Nisou je tato limitní hodnota v letech 2008 a 2009 mírně překročena, rtuť – v letech 2008 a 2009 byla limitní hodnota (0,47 mg/kg) překročena pouze v profilu Lužická Nisa-Hrádek n.Nisou, olovo - v profilech Odra-Bohumín a Olše-Věřňovice postupně došlo k poklesu průměrných ročních koncentrací pod úroveň limitní hodnoty (53,0 mg/kg) v profilu Lužická Nisa-Hrádek n.Nisou je tato limitní hodnota překračována až dvojnásobně, anthracen – pouze v profilu Odra-Bohumín docházelo v hodnoceném období k soustavnému překračování limitní koncentrace (310 µg/kg), fluoranthen - navrhovaná limitní hodnota (175 µg/kg) byla soustavně, mnohdy i řádově, překračována ve všech profilech, suma polyaromatických uhlovodíků (benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranthen, benzo(g,h,i)perylen, benzo(k)fluoranthen, indeno(1,2,3-c,d)pyren) – limitní koncentrace (2500 µg/kg) představuje sumu průměrných ročních koncentrací uvedených látek, v hodnocených profilech docházelo k překračování limitní hodnoty, přičemž hodnoty průměrných ročních koncentrací, přičemž nejvyšších hodnot bylo dosahováno v profilu Odra-Bohumín.

14 DÚ IV.2 Podklady pro potřeby pracovních skupin MKOOpZ 6. Prezentace výsledků a výstupů Sedimenty – nikl a fluoranthen

15 DÚ IV.2 Podklady pro potřeby pracovních skupin MKOOpZ 6. Prezentace výsledků a výstupů Sedimenty – suma PAU

16 DÚ IV.2 Podklady pro potřeby pracovních skupin MKOOpZ 6. Prezentace výsledků a výstupů Bilance látkového odtoku vybraných znečišťujících látek z evidovaných průmyslových zdrojů znečištění ukázala, že zcela dominantní roli představují těžké kovy, látkové množství ve vypouštěných odpadních vodách představuje řádově 100 kg, na základě zjištěných hodnot v recipientech lze ovšem předpokládat jejich minimální vliv evidovaných průmyslových bodových zdrojů znečištění na stav povrchových vod v hodnocených profilech. Název látky Celkem-2007Celkem-2008Celkem-2009 Počet evidovaných zdrojů Látkový odtok [kg/rok] Počet evidovaných zdrojů Látkový odtok [kg/rok] Počet evidovaných zdrojů Látkový odtok [kg/rok] kadmium a jeho sloučeniny 3030,272725,572811,762 olovo a jeho sloučeniny 13199,1618290,4718100,177 rtuť a její sloučeniny 327,72255,59285,77 nikl a jeho sloučeniny 1594,9916107,911783,649 polycyklické aromatické uhlovodíky 54,733,4233,508 tetrachlorethen 10,0610,2600 arzen 116,26118,83231,736 chrom veškerý 2187,612273,892357,393 zinek 295769,26325800,72305225,224 měď 16466,2117339,8119317,318

17 DÚ IV.2 Podklady pro potřeby pracovních skupin MKOOpZ 6. Publikace výsledků a výstupů Prezentace a představení odborné náplně projektu a vybraných výsledků řešení z roku 2008, které proběhlo v rámci jednání pracovní skupiny „Monitoring-(GM)“ (MKOOpZ). Členům této pracovní skupiny byla prezentována struktura projektu, odborné zaměření jednotlivých dílčích částí a řešitelské instituce. Tato prezentace proběhla v rámci 12. porady pracovní podskupiny „Monitoring“ (GM) MKOOpZ, která se konala ve dnech 17.-18.března ve Wroclawi (www.mkoo.pl). Zpracování výstupu - článek v recenzovaném časopise - „Výskyt relevantních znečišťujících látek v české části mezinárodní oblasti povodí řeky Odry“, který prošel v srpnu lektorským řízením, byl uveřejněn v rámci přílohy VTEI časopisu Vodní hospodářství (říjen 2009). Tušil P., Halířová J. - Hodnocení znečištění sedimentů v hraničních profilech české části mezinárodní oblasti povodí Odry Vodní hospodářství VTEI 3/2011(připravuje se), Soldán P., Tušil P. - Souhrn výsledků z řešení projektu VaV - Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodní oblasti povodí Odry, Vodní hospodářství, VTEI 3/2011(připravuje se), Trdlica L. (ed): Research activities in the river Odra basin by the Water Management Research Institute – spolupráce při přípravě odborné monografie v anglickém jazyce zaměřené na výsledky výzkumné činnosti v české části MOPO. (v tisku).

18 DÚ IV.2 Podklady pro potřeby pracovních skupin MKOOpZ 7. Závěry Nejvíce problematickými parametry z množiny společných relevantních znečišťujících látek pro českou část MOPO, jsou z pohledu národních předpisů polyaromatické uhlovodíky a na úrovni evropských norem kromě polyaromatických uhlovodíků i těžké kovy - rtuť a kadmium. Vzhledem k současnému stavu novelizace relevantních národních právních předpisů je zřejmé, že do novely nařízení vlády č. 61/2003 Sb., byly pro prioritní látky a prioritní nebezpečné látky implementovány limitní hodnoty – normy environmentální kvality uvedené ve směrnici 2008/105/ES, což znamená, že tyto limitní hodnoty budou nadále používány pro hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod na národní úrovni. Vyhodnocení koncentrací vybraných znečišťujících látek v sedimentech v hodnocených profilech za období 2003-2009 bylo zjištěno, že u všech hodnocených profilů, došlo až k řádovému překročení navrhovaných limitních koncentrací u látek – nikl a fluoranthen, výrazně byly rovněž překročeny limitní hodnoty u celkové sumy polyaromatických uhlovodíků – benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranthen, benzo(g,h,i)perylen, benzo(k)fluoranthen, indeno(1,2,3-c,d)pyren a další mírné překročení lze sledovat u rtuti, anthracenu. Z provedeného screeningového vyhodnocení vyplývá, že použití limitních hodnot uvedených v EQS - Data sheets na národní úrovni, jako závazných limitů pro hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod pro matrici sediment je značně problematické. Vzhledem k výše uvedeným zjištěním by bylo zřejmě vhodné, v rámci schvalovacího procesu novelizace nařízení vlády 61/2003 Sb., provést celorepublikové vyhodnocení koncentrací příslušných látek v sedimentech s navrhovanými limitními hodnotami. Provedení takovéhoto hodnocení lze podpořit i faktem, že například navrhovaná limitní hodnota pro nikl (3,0 mg/kg) je v porovnání s hodnotou Kritéria A (60 mg/kg) uvedené v Metodickém pokynu MŽP pro kritéria znečištění zemin, podzemní vody a půdního vzduchu 20krát vyšší, přičemž Kritéria A odpovídají přibližně přirozeným obsahům sledovaných látek v přírodě.

19 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. | Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 | +420 220 197 111 info@vuv.cz, www.vuv.cz, Pobočka Brno | Mojmírovo náměstí 16, 612 00 Brno-Královo Pole | +420 541 126 311www.vuv.cz info_brno@vuv.czinfo_brno@vuv.cz, Pobočka Ostrava | Macharova 5, 702 00 Ostrava | +420 596 134 800 | info_ostrava@vuv.cz Děkuji za pozornost … Spolupracovníci: M.Durčák, J.Šajer, A.Kristová (VÚV TGM, v.v.i.) a J.Halířová (ČHMÚ Brno) Závěrem je nutné zdůraznit, že řešení celého projektu přineslo řadu cenných výsledků, které jsou uplatnitelné v rámci realizace společných aktivit a činností MKOOpZ a v příštím roce budou tyto výsledky prezentovány na společných jednáních příslušných pracovních skupin. DÚ IV.2 Podklady pro potřeby pracovních skupin MKOOpZ


Stáhnout ppt "DÚ IV.2 Podklady pro potřeby pracovních skupin MKOOpZ Petr Tušil."

Podobné prezentace


Reklamy Google