Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh a tvorba WWW Přednáška 11

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh a tvorba WWW Přednáška 11"— Transkript prezentace:

1 Návrh a tvorba WWW Přednáška 11
JavaScript II.

2 Základy OOP v JavaScriptu
Na rozdíl od ostatních objektově orientovaných jazyků JavaScript nezná třídy. V JavaScriptu je implementována tzv. prototypová dědičnost (inheritance). To znamená, že objekty mohou vytvářet další objekty, mohou dědit vlastnosti od jiných objektů, atd. Prototyp je zvláštní objekt, který je přidružen každé funkce a všechny objekty, inicializované skrz nějaký konstruktor, sdílejí vlastnosti a metody obsažené v prototypu. Prakticky vše je v JavaScriptu objekt. Objekt zde představuje skupinu vlastností (atributů a metod). Kromě objektů jsou v JavaScriptu také primitivní typy.

3 Objekt array Vlastnosti
constructor Vrátí funkci, která vytvořila prototyp objektu. length Vrátí délku řetězce. prototype Umožňuje přidat vlastnosti a metody objektu. Metody concat() Spojí dvě a více polí. indexOf() Vrací pozici elementu v poli. join() Spojí všechny elementy pole do řetězce. lastIndexOf() Vrací pozici elementu v poli od konce. pop() Vrací polední element pole. push() Přidá element na konec pole. reverse() Změní pořadí elementů pole. shift() Vrátí první element pole. slice() Vrátí část pole jako nové pole. sort() Setřídí elementy pole. splice() Přidá/odebere elementy pole. toString() Změní pole na řetězec. unshift() Přidá element na začátek pole a vrátí novou délku pole. valueOf() Vrátí hodnotu objekt.

4 Objekt boolean Vlastnosti
constructor Vrátí funkci, která vytvořila prototyp objektu. prototype Umožňuje přidat vlastnosti a metody objektu. Metody toString() Změní boolovský typ na řetezec. valueOf() Vrátí hodnotu objekt.

5 Objekt string Vlastnosti
constructor Vrátí funkci, která vytvořila prototyp objektu. length Vrátí délku řetězce. prototype Umožňuje přidat vlastnosti a metody objektu. Metody charAt() Vrátí znak na konkrétním indexu. charCodeAt() Vrátí znak v unicodu na konkrétním indexu. concat() Spojí dva a více řetězců a vrátí jako jeden. fromCharCode() Převede unicode hodnotu na znak. indexOf() Vrátí pozici prvního nalezeného výskytu v řetězci. lastIndexOf() Vrátí pozici posledního nalezeného výskytu v řetězci. match() Vrátí nalezené výskyty porovnání dle regulárního výrazu. replace() Vrátí nahradu části specifikované regulárním výrazem. search() Vrátí pozici vzoru specifikový regulárním výrazem. slice() Vrátí řetězec, ze které extrahuje zadanou část. split() Rozdělí řetězec na pole podřetězců. substr() Vrátí část řetězce určenou výchozí pozicí a počtem znaků. substring() Vrátí část řetězce určenou dvojící indexů . toLowerCase() Převede řetězec na malá písmena. toUpperCase() Převede řetězec na velká písmena. valueOf() Vrátí hodnotu objekt.

6 Objekt number Vlastnosti
constructor Vrátí funkci, která vytvořila prototyp objektu. MAX_VALUE Vrátí nejvyšší možné číslo. MIN_VALUE Vrátí nejnižší možné číslo. NEGATIVE_INFINITY Vrátí záporné nekonečno (při přetečení) POSITIVE_INFINITY Vrátí kladné nekonečno (při přetečení) prototype Umožňuje přidat vlastnosti a metody objektu. Metody toExponential(x) Převede číslo do exponenciálního tvaru. toFixed(x) Naformátuje číslo na x desetinných míst. toPrecision(x) Naformátuje číslo na délku x. toString() Převede objekt čísla na řetězec. valueOf() Vrátí hodnotu objektu.

7 Objekt math Vlastnosti E Vrátí Eulerovo číslo
LN2 Vrátí přirozený algoritmus 2 LN10 Vrátí přirozený algoritmus 10 PI Vrátí Pí SQRT1_2 Vrátí druhou odmocninu z 1/2 SQRT2 Vrátí druhou odmocninu 2 Metody abs(x) Vrátí absolutní hodnotu x acos(x) Vrátí arccosinus úhlu x asin(x) Vrátí arcsinus úhlu x atan(x) Vrátí arctangent úhlu x atan2(y,x) Vrátí arctangent kvocientu svých argumentů ceil(x) Vrátí zaokrouhlené číslo nahoru cos(x) Vrátí kosinus úhlu x exp(x) Vrátí hodnotu Ex floor(x) Vrátí zaokrouhlené číslo dolů log(x) Vrátí přirozený algoritmus x max(x,y,z,...,n) Vrátí nejvyšší hodnotu min(x,y,z,...,n) Vrátí nejmenší hodnotu ...

8 Objekt date Vlastnosti
constructor Vrátí funkci, která vytvořila prototyp objektu. Metody getDate() Vrátí den v měsíci (1-31) getDay() Vrátí den v týdnu (0-6) getFullYear() Vrátí rok (4 číslice) getHours() Vrátí hodiny (0-23) getMilliseconds() Vrátí milisekundy (0-999) getMinutes() Vrátí minuty (0-59) getMonth() Vrátí měsíc (0-11) getSeconds() Vrátí sekundy (0-59) getTime() Vrátí milisekundy od 1. ledna 1970 getTimezoneOffset()Vrátí čas mezi UTC a lokálním getUTCDate() Vrátí den v měsíci v UTC (1-31) getUTCDay() Vrátí den v týdnu v UTC (0-6) getUTCFullYear() Vrátí rok v UTC (4 číslice) getUTCHours() Vrátí hodiny v UTC (0-23) getUTCMilliseconds()Vrátí milisekundy v UTC (0-999) getUTCMinutes() Vrátí minuty v UTC (0-59) ...

9 Objekt regexp Vlastnosti
global Určuje, zda je "g" modifikátor nastaven. ignoreCase Určuje, zda je "i" modifikátor nastaven. lastIndex Index na kterém začíná další shoda. multiline Určuje, zda je "m" modifikátor nastaven. source Text RegExp vzoru. Metody compile() Kompiluje regulární výraz. exec() Testuje řetězec na shodu. Vrací první výskyt. test() Testuje řetězec na shodu. Vrací true nebo false.


Stáhnout ppt "Návrh a tvorba WWW Přednáška 11"

Podobné prezentace


Reklamy Google