Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Renata Kovaříková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Jazykové vědomosti a dovednosti (pravopis) Téma: Psaní i/í, y/ý (vyjmenovaná slova 2) Ročník: 1. – 4. Datum vytvoření: červenec 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Psaní i/í, y/ý po obojetných souhláskách, psaní i/í, y/ý v předponách a v kořenech slov, vyjmenovaná slova. Digitální učební materiál je primárně určen pro žáky nástavbového studia technických oborů, kteří mívají s jazykovými jevy problémy. Důraz je proto kladen na přehlednost, což spolu s využitím všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění problému i u slabších žáků a žáků se SPU. Interaktivní prezentační prvky, animační efekty sady Office 2010 a bohaté ilustrační příklady zvyšují názornost a udržují pozornost žáků. Inovativním prvkem je zařazení „taháků“, které žákům usnadňují zapamatování jednotlivých jevů. Pro zvýšení interaktivity je vhodné použít interaktivní tabuli. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem, a zejména k opakování ke společné části maturitní zkoušky. Cvičení na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Psaní i/í, y/ý (vyjmenovaná slova)
Pravopis Psaní i/í, y/ý (vyjmenovaná slova)

3 Vyjmenovaná slova – problematické jevy
Vyjmenovaná slova po S Rozlišujme různé významy tvarů: syrový x sýrový x sírový syrový = neuvařený Např.: Smažený lilek mu chutnal, ale syrový byl hořký. sýrový = odvozený od slova sýr Např.: Na oslavu si upekli sýrové tyčinky s kmínem. sírový = odvozený od slova síra Např.: Kyselina sírová se používá i k výrobě výbušnin.

4 Vyjmenovaná slova – problematické jevy
Vyjmenovaná slova po S syrý (syrový, vlhký) x sirý (osiřelý, opuštěný) sypat (písek) x sípat (chraptět) sirup (roztok), sivý (šedivý) – nejde o vyjmenovaná slova Vyjmenovaná slova po Z brzičko (přípona –ičko jako maličko) nazývat se (jmenovat se) x nazívat se (hodně zívat)

5 Vyjmenovaná slova – problematické jevy
Vyjmenovaná slova po V Rozlišujme různé významy tvarů: víla x vila x vyla víla = nadpřirozená bytost Např.: Jeho housle očarovala nádherná víla. vila = obytná budova Např.: Jejich vila stála uprostřed okrasné zahrady. vila = vyráběla věnce Např.: Na jaře vždycky vila věnce z pampelišek. vyla = kňučet, kvílet bolestí Např.: Sousedova fena vyla celou noc.

6 Vyjmenovaná slova – problematické jevy
Vyjmenovaná slova po V výskat (nadšením křičet) x vískat (probírat se ve vlasech) výška (od slova vysoko) x vížka (malá věž) cavyky (drahoty, okolky, průtahy) povyk (křik, řev, lomoz) vyza (ryba z čeledi jeseterovitých) zviklat (zbavit jistoty) vidět, viset, vinout, viklat – nejedná se o předponu vy visačka, visutý most, vinutí, vyviklaný, vidění

7 Pozor na slova cizího původu:
Nejčastěji používaná slova: Polystyren, polymer, poliklinika, policie, politika, cyklus, bicykl, motocykl, fyzika, filozofie, kritika, satira, lyrika, epika, mobilní, ubikace, analýza, alibi, azyl, byrokracie, rehabilitace, lynčovat, politura, mytologie, mystika, pyramida, pyžamo, pyrotechnik, pyré, panika, psychologie, symbol, syntéza, sympatie, systém, symfonie, enzym, hieroglyf, chirurg, cylindr, historie.

8 Psaní i/y v předponách a v kořenech slov
Doplňte i/y: Pol__mer, v__m__tat ďábla, dokonalý s__stém, v__sutý most, ostrá kr__t__ka, s__vý holub, s__rová pomazánka, šílený motoc__klista, chytit velkou v__zu, městská pol__kl__n__ka, s__rý vzduch, měsíční c__klus, ve velké v__šce, v__chodní f__lozof__e, s__řičitan, v__sačka v__soké kvality, s__rové dřevo, pol__st__ren, brz__čko, k__sel__na s__rová, s__stém, f__z__ka, bic__kl, s__pavý hlas, p__ram__da.

9 Psaní i/y v předponách a v kořenech slovy
Řešení: Polymer, vymítat ďábla, dokonalý systém, visutý most, ostrá kritika, sivý holub, sýrová pomazánka, šílený motocyklista, chytit velkou vyzu, městská poliklinika, syrý vzduch, měsíční cyklus, ve velké výšce, východní filozofie, siřičitan, visačka vysoké kvality, syrové dřevo, polystyren, brzičko, kyselina sírová, systém, fyzika, bicykl, sípavý hlas, pyramida.

10 Psaní i/y v předponách a v kořenech slov
Označ chyby: Vyvyklaný pařez lze již snadno vydobít. Babička mu nalila sirovátku. V předsíni visel na věšáku vydří kožich. Silná vychřice působila škody. Nedělej caviky! Jen to nejlepší zboží dostává vysačku vysoké kvality. Nezvykej si dělat takový povik. Venku bylo sychravo. Astmatik těžce sýpal. V zahradě uviděli gotickou výžku. Výskání ve vlasech by si rychle přivykl. Děti si hrály na pikanou. Na tomto misu ztroskotalo hodně lodí.

11 Psaní i/y v předponách a v kořenech slov
Řešení: Vyvyklaný pařez lze již snadno vydobít. Babička mu nalila sirovátku. V předsíni visel na věšáku vydří kožich. Silná vychřice působila škody. Nedělej caviky! Jen to nejlepší zboží dostává vysačku vysoké kvality. Nezvykej si dělat takový povik. Venku bylo sychravo. Astmatik těžce sýpal. V zahradě uviděli gotickou výžku. Výskání ve vlasech by si rychle přivykl. Děti si hrály na pikanou. Na tomto misu ztroskotalo hodně lodí.

12 Více na www.pravopisne.cz
Přeji hezký den… Více na

13 Použité zdroje DOLEJŠÍ, Pavel. Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého pravopisu: A navíc 220 pravopisných cvičení a diktátů zaměřených na psaní i/í a y/ý po souhláskách tvrdých, měkkých a obojetných (s klíčem). 1. vyd. Humpolec: Pavel Dolejší, 2005, 163 s. ISBN X FILIPEC, Josef et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 4. vyd. Praha: Academia, ISBN HLAVSA, Zdeněk et al. Český jazyk pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť všech typů. 2. přeprac. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, ISBN MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN Pravidla českého pravopisu. 1. vyd. Brno: Lingea, ISBN SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, Maturita v kostce. ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google