Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Cvičení – 3. opraveno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Cvičení – 3. opraveno."— Transkript prezentace:

1 CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Cvičení – 3. opraveno ROZVOZ Únor 2015

2 Vypočtěte a graficky znázorněte násle- dující „zásobovací“ problém: ZADÁNÍ Existuje centrální sklad „Z“. Je 10 spotřebitelských míst „S 1 “ až „S 10 “. Pro rozvoz mezi skladem a spotřebitelskými místy je k dispozici jedno vozidlo s omeze- nou kapacitou. Únor 2015

3 Úkolem je rozvážet určité zboží Úkolem je rozvážet určité zboží - 1 kus zboží je vzat jako „transportovaná jednotka“ – např. paleta s cihlami - úkolem je najít rozvoz – naplánovat cestu - musí proběhnout s minimem najetých kilometrů a s minimem „výjezdů“ vozidla. ZADÁNÍ Únor 2015

4 ZADÁNÍ omezení Protože život není jednoduchý, existují jistá omezení, které zcela jistě, více či méně, komplikují rozhodovací proces. Úloha má jistě celou řadu řešení a protože zadání a řešení závisí na VOLBĚ POLOHY A HODNOTÁCH PRVKŮ, může Vaše výsled- né řešení sklouznout do oblasti řešení triviálních. Únor 2015

5 ZADÁNÍ NEVOLTE JEDNODUCHÁ A PŘEDEM DANÁ VÝSLEDNÁ ŘEŠENÍ NEVOLTE JEDNODUCHÁ A PŘEDEM DANÁ VÝSLEDNÁ ŘEŠENÍ. Protože řešení úlohy je jednoznačně odvislé od konkrétních hodnot, přijměte férový p ř ístup … Únor 2015

6 1. Parametry zadání a omezující podmínky voleb vstupních hodnot: 1. …… ZADÁNÍ Únor 2015

7 1. nakreslete 1. Napřed si nakreslete ve Vám známém a zvole- ném (přibližném, ne zcela přesně respektovaném) měřítku - nejlépe na čtverečkový papír A3 ! - grafiku polohopisu (body představující sídla zákazníků + sklad) a doplňte následujícími předepsanými údaji – respektujte daná omezení. Sklad nemusí být uprostřed. Následující hodnoty zapisujte do tabulky. ZADÁNÍ Únor 2015

8 2. Spojte 2. Spojte každý bod s každým (zdroj - sklad a VŠECHNA místa spotřeby - zákazníci) = vznikne modelové propo- jení všemi možnými (nicméně ideálními) dopravními cestami. ZADÁNÍ Únor 2015

9 3. Určete 3. Určete jejich vzájemnou kilometrovou vzdálenost (zapište do tabulky) - nepřekra- čujte vzdálenost 300 km, s minimem da- ným vzdáleností 3 km – vzdálenosti by měly odpovídat znázorněné a Vámi zvolené (i přesto, že „bezměřítkové“) grafice. ZADÁNÍ Únor 2015

10 4. přeškrtněte - 5. označ- te 4. Libovolných 6 cest přeškrtněte - jakoby neexistovaly. 5. U dalších libovolných 6 cest označ- te směr = budou to jednosměrky. ZADÁNÍ Únor 2015

11 6. Určete, 6. Určete, kolik každý bod spotřeby (zákaz- ník) potřebuje kusů na svůj provoz – udejte spotřební minimum a maximum (nejmenší min. = 5 a maximum určete přirozeným roz- ložením až do 10 násobku minima kusů – v absolutní hodnotě JE toto max. omezeno na hodnotou = 500), protože spotřeba v reálu nebývá rovnoměrná. Tím je určen „rozsah provozních hodnot“ každého z 10 míst spotřeby. ZADÁNÍ Únor 2015

12 6a. 6a. K tomu určete výchozí hodnotu (z roz- mezí min – max), která je dále označována jako „aktuální stav“. Zapište do tabulky. Pokud je tento aktuální stav do hodnoty (min+15 % z jeho maxima), musí být dopl- něn prioritně (tj. pokud možno a to je v rámci kapacity vozidla) při „prvním“ rozvozu. Takto prioritně označte 3 spotřebitel. místa. ZADÁNÍ Únor 2015

13 7. Určetekapacitu 7. Určete kapacitu přepravního vozidla jako dovolený počet kusů, které vozidlo může při jedné jízdě rozvést. Tento počet je cca 10 % z celkového součtu maximálních hodnot kusů jednotlivých spo- třebních míst = sečtěte zvolené maximální hodnoty u jednotlivých spotřebních míst a určete 10 % hodnotu. ZADÁNÍ Únor 2015

14 8. 8. Při jednotlivých jízdách musí být ložná ka- pacita vozidla využita na minimálně 85 %. Výjimkou je poslední rozvozová cesta. Naplnění vozidla volte tak, aby nevracelo zpět do skladu žádné kusy. Přetěžování vozidla je zakázáno. ZADÁNÍ Únor 2015

15 9. 9. V zásadě se předpokládá, že cesta je volena tak, aby vozidlo při jednom výjezdu nejelo po stejné cestě dvakrát - rovněž by jednotlivá místa spotřeby měly být zásobo- vána jediným návozem (musely by se sta- novit další zpřesňující podmínky). ZADÁNÍ Únor 2015

16 10. 10. Cestu pokud možno volte tak, aby vo- zidlo i při všech dalších výjezdech nejelo po stejné cestě dvakrát. NEPLATÍ TO pro řešení „A“ - pokud na 100 % doplnění pojede do stejného bodu vícekrát(!). Zpáteční cesta by měla být z bodu poslední- ho zákazníka daného výjezdu do skladu co nejkratší – neplatí zákaz už použité cesty. ZADÁNÍ Únor 2015

17 ZADÁNÍ vzorový nákres sklad 11 km 17 km 18 km 55 km 16 km X 162 km 146 km S1S1 S2S2 S3S3 S 10 3 – 69 ks 48 – 300 ks S6S6 4 km 80 – 500 ks X 6 k 50 ks 28 ks 20 ks X S8S8 Únor 2015

18 ZADÁNÍ Tab. popisu grafu mís- to zásoba od - do aktu- ální stav rozdíl max - aktual. vzdále -nost km do S 1 vzdále -nost km do S 2 vzdále -nost km do S 3 … vzdále- nost km do S 10 komentář - popis S1S1 3 – 69 ks28 ks41 ks1018 29-J120 S2S2 18 S3S3 29-Jxx … S8S8 48 – 300 ks50 - P250 ks S9S9 11-J S 10 Únor 2015

19 ZADÁNÍ - výstupy Úkoly a cíl jednotlivých řešení – vždy hledat mi- nimum počtu ujetých km i počtu jízd: „ A“ = doplnění pouze všech prioritních míst „B“ = počet jízd pro doplnění všech zákaznic- kých skladů na maximum (najednou!) a z toho počet jízd pro doplnění priorit „C“ = postupné doplňování zásob – JSOU po- voleny vícenásobné průjezdy už zásobeným bodem Únor 2015

20 ZADÁNÍ - výstupy Při řešení „ A “ = pouze doplnění všech priorit- ních míst - propočtěte: 1) Na místě spotřeby vyložte počet kusů pro doplně- ní na maximum hodnoty skladu = 100 % zásob. 2) Je povolen průjezd bez vyložení. 3) Zjistěte při kolikátém rozvozu budou doplněna všechna prioritní místa – toto číslo by mělo být co nejnižší. 4) Vozidlo by mělo být VŽDY zcela naplněno. Únor 2015

21 ZADÁNÍ - výstupy Při řešení „ B “ propočtěte varianty: 5) Při jedné každé zastávce v místě spotřeby se musí doplnit zásoby na 100 % celkového maxi- ma zásob daného místa (průjezd bez vyložení je povolen až po doplnění na 100%). 5a) T.zn., pokud při průjezdu místem spotřeby je do- plněno na 100% a na vozidle zbývá – tento zby- tek se vyloží v dalším místě a pokud toto už není plné na 100%, musí být doplněno při příštím vý- jezdu – teprve pak je možné doplnit další místo. Únor 2015

22 ZADÁNÍ - výstupy ……………… 6) Snažte se respektovat priority určené dle bodu 6a. zadání – tj. zkuste volit okruhy rozvozu tak, aby pokud možno byla tato místa doplněna co nejdřív. 7) Zjistěte při kolikátém rozvozu budou doplněna všechna prioritní místa a kolik bude potřeba rozvozů celkem, aby ve všech místech byly plné sklady (tj. doplněno postupně na maximální hodnotu zásob). Únor 2015

23 ZADÁNÍ - výstupy ………..… 8) Obecně jsou povoleny vícenásobné průjezdy – pouze pokud už je místo spotřeby doplněno na 100% - viz bod 5. 9) Vozidlo by mělo být VŽDY zcela naplněno. Únor 2015

24 ZADÁNÍ - výstupy Při řešení „ C “ propočtěte varianty: 10) Musí se postupně doplnit zásoby - při jedné každé zastávce na každém projížděném místě spotřeby lze vyložit libovolný počet kusů - až do maximální hodnoty skladu – je rozumné či vhodné vykládat minimálně 50 % z minima zásob a maximálně 85 % z maxima zásob daného místa. 11) JE povolen průjezd bez vyložení. Únor 2015

25 ZADÁNÍ - výstupy ……………… 12) Zjistěte při kolikátém rozvozu budou doplněna všechna prioritní místa a kolik bude potřeba rozvozů celkem, aby byly všude plné sklady - doplněné postupně na maximum. 13) Vozidlo by mělo být VŽDY zcela naplněno. Únor 2015

26 Z každého řešení budou i tyto výstupy a) Pro zásobovací vozidlo s maximálním využitím jeho přepravní kapacity - určete celkový počet výjezdů ze skladu a tedy jízd. b) Určete celkovou sumu ujetých kilometrů při rozvozu. c) Určete počet cest s nenaplněnou rozvozovou kapacitou. d) Vypište sekvence postupně projetých bodů kaž- dého jednotlivého výjezdu – určí to trasu cesty. to je snad z potřebného vše …... ještě tabulky pro výsledky ZADÁNÍ - výstupy Únor 2015

27 Výstupy řešení úlohy: - pro každou variantu zadání formou tabulky popište každou jízdu v každém zadání a variantě ZADÁNÍ - výstupy Čís. jízdy nalo- ženo kusů místo spot- řeby vylo- ženo kusů zbývámísto spot- řeby …….místo spot- řeby vylo- ženo kusů zbývácelkem km 1.55S1S1 S3S3 SxSx 2. … n. Cel- kový početjízd = Cel- kem km = Únor 2015

28 ………. cw05 – cv. 3. Únor 2015


Stáhnout ppt "CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Cvičení – 3. opraveno."

Podobné prezentace


Reklamy Google