Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Lenka Geržová katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 2. března 2015 Rozpočtová odpovědnost a rozpočtová kázeň.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Lenka Geržová katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 2. března 2015 Rozpočtová odpovědnost a rozpočtová kázeň."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Lenka Geržová katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 2. března 2015 Rozpočtová odpovědnost a rozpočtová kázeň

2 1.Rozpočtová odpovědnost 1. Rozpočtová odpovědnost na úrovni EU 2. Rozpočtová odpovědnost na národní úrovni 2.Rozpočtová kázeň 2 Osnova

3  Rozpočtová odpovědnost ◦ Odpovědná rozpočtová politika ◦ Zásada dlouhodobé vyrovnanosti veřejných rozpočtů ◦ DZ k návrhu rozpočtové ústavy:  „Rozpočtovou odpovědností se rozumí transparentnost, účelnost, hospodárnost a efektivnost vynakládání veřejných prostředků.“  Rozpočtová kázeň ◦ Nakládání s peněžními prostředky poskytnutými z veřejného rozpočtu v souladu se zákonem 3 1. Rozpočtová odpovědnost

4 1.Na úrovni EU A.Čl. 126 Smlouvy o fungování EU + Protokol o postupu při nadměrném schodku B.Navazující sekundární předpisy C.Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální pakt) 2.Na národní úrovni A.Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální pakt) B.Rozpočtová ústava 4

5 A.Čl. 126 Smlouvy o fungování EU + Protokol o postupu při nadměrném schodku ◦ Členské státy se vyvarují nadměrných schodků veřejných financí ◦ Dodržování dvou kritérií: 1.Poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných financí k HDP vzhledem k referenční hodnotě podle Protokolu (3 % HDP) 2.Poměr veřejného dluhu k HDP vzhledem k referenční hodnotě podle Protokolu (60 % HDP) ◦ Postup při nadměrném schodku 5

6 ČLENSKÝ STÁT Nedodržuje kritéria Rozhodnutí o existenci nadměrného schodku RADA Stanovisko o existenci nebo riziku vzniku schodku KOMISE Zpráva Existuje nebo může vzniknout nadměrný schodek Doporučení pro členský stát Přijme opatření ve lhůtě Nepřijme opatření ve lhůtě Výzva k učinění opatření Rozhodnutí o použití nebo zesílení opatření Nepřijme opatření ve lhůtě Doporučení Postup při nadměrném schodku podle čl. 126 SFEU 6

7 B.Navazující sekundární předpisy  Pakt o stabilitě a růstu ◦ Soubor dokumentů vztahující se zejména na státy eurozóny, ale vychází z něj některá pravidla i pro ostatní státy  Nařízení Rady (ES) č. 1467/1997 o urychlení a vyjasnění postupů při nadměrném schodku (novelizováno Nařízením EP a Rady 1176/2011)  Nařízení Rady (ES) č. 1466/1997 o posílení dohledu nad stabilitou rozpočtů a nad koordinací hospodářských politik (novelizováno Nařízením EP a Rady č. 1175/2011)  Nařízení EP a Rady č. 1173/2011 o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně  Nařízení EP a Rady č. 1176/2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy ◦ Preventivní opatření ◦ Nápravná opatření  Směrnice Rady o požadavcích na rozpočtové rámce členských států (2011/85/EU) 7

8 C.Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva)  Účel zpřísnění rozpočtové kázně pomocí rozpočtového paktu posílení koordinace hospodářských politik členských států Unie zlepšení správy eurozóny  Působnost státy eurozóny ostatní členské státy EU  Přijata v březnu 2012, platnost 1. ledna 2013 8

9 C.Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva)  Právní povaha smlouvy o mezinárodní smlouva uzavřená mimo rámec unijního práva o jednotlivá ustanovení smlouvy mohou být vykládána a aplikována pouze v souladu s právem EU (čl. 2 odst.1) o působnost orgánů EU (Komise, Rada, Soudní dvůr EU) 9

10 C.Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva)  Rozpočtový pakt o tzv. zlaté pravidlo = veřejné rozpočty smluvních stran musí být vyrovnané nebo přebytkové o povinnost dodržovat střednědobý cíl - spodní limit schodku činí 0,5 % HDP o pokud je poměr veřejného dluhu k HDP výrazně nižší než 60 %, může spodní limit schodku dosahovat výše 1 % HDP 10

11 C.Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva)  Rozpočtový pakt o odchýlení se od střednědobého cíle o možné pouze dočasně v případě výjimečných okolností o závažné odchýlení - mechanismus nápravy o povinnost začlenit pravidla do národních právních řádů o příslušné předpisy musí nabýt účinnost do 1 roku od platnosti smlouvy o speciální režim pro zavedení mechanismu nápravy o přezkum dodržení povinnosti SDEU - sankce 11

12 C.Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva)  Rozpočtový pakt o dluhové kritérium o jestliže poměr veřejného dluhu k HDP překračuje 60 %, je smluvní stát povinen tento poměr snižovat průměrným tempem jedné dvacetiny za rok o o existenci nadměrného schodku se rozhodne podle čl. 126 SFEU o další pravidla postupu při nadměrném schodku o Program rozpočtového a hospodářského partnerství o povinnost smluvních států podporovat doporučení Komise v rámci postupu při nadměrném schodku 12

13 C.Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva)  Koordinace hospodářských politik a konvergence ◦ závazek společné hospodářské politiky ◦ projednání a vzájemná koordinace zásadních reforem hospodářské politiky  Správa eurozóny ◦ vrcholné schůzky eurozóny 13

14 A.Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva)  vláda vyslovila souhlas s přístupem ČR ke smlouvě (usnesení vlády č. 189 ze dne 24. března 2014)  momentálně projednáván Parlamentem ◦ souhlas s ratifikací  jedná se o smlouvu podle článku 10 nebo článku 10a Ústavy? – vliv na způsob ratifikace  účinnost jednotlivých opatření smlouvy bude navázána na přijetí eura  přijetí pravidel ze smlouvy do právního řádu 14

15 B.Rozpočtová ústava  Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti  Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti  Základní princip: stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné finance (čl. 1 odst. 1 ÚZ)  Veřejná instituce  Pravidlo dluhové brzdy  Pravidla pro územní samosprávné celky  Nezávislé orgány 15

16 B.Rozpočtová ústava – pravidlo dluhové brzdy  stát, ÚSC a další veřejné instituce vykonávají svou činnost tak, aby výše veřejného dluhu nenarušila dlouhodobě udržitelný stav veřejných financí (čl. 3 ÚZ)  pokud výše dluhu překročí 55 % HDP – uplatní se opatření podle ZPRO ◦ vláda předloží PSP návrh státního rozpočtu, který vede k dlouhodobě udržitelnému stavu veřejných financí ◦ řada výjimek z postupu  pokud výše dluhu překročí 60 % HDP – vláda navrhne opatření ke snížení této výše 16

17 B.Rozpočtová ústava – povinnosti ÚSC  pokud dluh ÚSC přesahuje 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 roky, je ÚSC povinen jej snížit o zákonem stanovený limit  nesníží-li → bude mu pozastaven převod výnosu daní 17

18 B.Rozpočtová ústava – Výbor pro rozpočtové prognózy  pravidelně posuzuje markoekonomické prognózy připravené MF  veřejné instituce při přípravě rozpočtů a výhledů povinny vycházet z prognóz, které Výbor schválil  7 členů jmenuje vláda na návrh Rozpočtové rady  čestná funkce 18

19 B.Rozpočtová ústava – Národní rozpočtová rada  nezávislý orgán, který působí v oblasti fiskální a rozpočtové politiky  činnost  3 členové  zajištění nezávislosti  Úřad rady 19

20  Rozpočtová kázeň = nakládání s peněžními prostředky poskytnutými z veřejného rozpočtu v souladu se zákonem  Porušení rozpočtové kázně = porušení pravidel nakládání s peněžními prostředky veřejných rozpočtů  právní úprava  zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 20

21  Porušení rozpočtové kázně  neoprávněné použití peněžních prostředků  neoprávněné zadržení peněžních prostředků  porušení povinnosti v souvislosti s poskytnutím dotace nebo návratné finanční výpomoci (zejm. porušení účelu poskytnutí)  porušení povinnost učinit odvod stanovené zákonem  Podle porušitele  ze strany příjemce dotace,  ze strany subjektu, který není příjemcem dotace 21

22  Odvod za porušení rozpočtové kázně sankční následek porušení rozpočtové kázně cílem je vrácení prostředků do veřejného rozpočtu výše odvodu a její stanovení 1. se rovná výši porušení rozpočtové kázně 2. odvozena procentem od výše dotace nebo výše porušení rozpočtové kázně vznik odvodu penále 22

23  Odvod za porušení rozpočtové kázně proces správy odvodů působnost k ukládání odvodu o rozpočtová pravidla o rozpočtová pravidla územních rozpočtů promíjení 23

24 Mgr. Lenka Geržová doktorand na katedře finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: lenka.gerzova@gmail.com 24


Stáhnout ppt "Mgr. Lenka Geržová katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 2. března 2015 Rozpočtová odpovědnost a rozpočtová kázeň."

Podobné prezentace


Reklamy Google