Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Lenka Geržová katedra finančního práva a finanční vědy PF UK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Lenka Geržová katedra finančního práva a finanční vědy PF UK"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Lenka Geržová katedra finančního práva a finanční vědy PF UK
Rozpočtová odpovědnost a rozpočtová kázeň Mgr. Lenka Geržová katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 2. března 2015

2 Osnova Rozpočtová odpovědnost Rozpočtová kázeň
Rozpočtová odpovědnost na úrovni EU Rozpočtová odpovědnost na národní úrovni Rozpočtová kázeň 2

3 1. Rozpočtová odpovědnost
Odpovědná rozpočtová politika Zásada dlouhodobé vyrovnanosti veřejných rozpočtů DZ k návrhu rozpočtové ústavy: „Rozpočtovou odpovědností se rozumí transparentnost, účelnost, hospodárnost a efektivnost vynakládání veřejných prostředků.“ Rozpočtová kázeň Nakládání s peněžními prostředky poskytnutými z veřejného rozpočtu v souladu se zákonem 3

4 1. Rozpočtová odpovědnost
Na úrovni EU Čl. 126 Smlouvy o fungování EU + Protokol o postupu při nadměrném schodku Navazující sekundární předpisy Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální pakt) Na národní úrovni Rozpočtová ústava 4

5 1.1 Rozpočtová odpovědnost na úrovni EU
Čl. 126 Smlouvy o fungování EU + Protokol o postupu při nadměrném schodku Členské státy se vyvarují nadměrných schodků veřejných financí Dodržování dvou kritérií: Poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných financí k HDP vzhledem k referenční hodnotě podle Protokolu (3 % HDP) Poměr veřejného dluhu k HDP vzhledem k referenční hodnotě podle Protokolu (60 % HDP) Postup při nadměrném schodku 5

6 1.1 Rozpočtová odpovědnost na úrovni EU
Postup při nadměrném schodku podle čl. 126 SFEU ČLENSKÝ STÁT KOMISE RADA Nedodržuje kritéria Zpráva Existuje nebo může vzniknout nadměrný schodek Stanovisko o existenci nebo riziku vzniku schodku Rozhodnutí o existenci nadměrného schodku Doporučení Přijme opatření ve lhůtě Doporučení pro členský stát Nepřijme opatření ve lhůtě Výzva k učinění opatření Nepřijme opatření ve lhůtě Rozhodnutí o použití nebo zesílení opatření 6

7 1.1 Rozpočtová odpovědnost na úrovni EU
Navazující sekundární předpisy Pakt o stabilitě a růstu Soubor dokumentů vztahující se zejména na státy eurozóny, ale vychází z něj některá pravidla i pro ostatní státy Nařízení Rady (ES) č. 1467/1997 o urychlení a vyjasnění postupů při nadměrném schodku (novelizováno Nařízením EP a Rady 1176/2011) Nařízení Rady (ES) č. 1466/1997 o posílení dohledu nad stabilitou rozpočtů a nad koordinací hospodářských politik (novelizováno Nařízením EP a Rady č. 1175/2011) Nařízení EP a Rady č. 1173/2011 o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně Nařízení EP a Rady č. 1176/2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy Preventivní opatření Nápravná opatření Směrnice Rady o požadavcích na rozpočtové rámce členských států (2011/85/EU) 7

8 1.1 Rozpočtová odpovědnost na úrovni EU
Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva) Účel zpřísnění rozpočtové kázně pomocí rozpočtového paktu posílení koordinace hospodářských politik členských států Unie zlepšení správy eurozóny Působnost státy eurozóny ostatní členské státy EU Přijata v březnu 2012, platnost 1. ledna 2013 8

9 1.1 Rozpočtová odpovědnost na úrovni EU
Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva) Právní povaha smlouvy mezinárodní smlouva uzavřená mimo rámec unijního práva jednotlivá ustanovení smlouvy mohou být vykládána a aplikována pouze v souladu s právem EU (čl. 2 odst.1) působnost orgánů EU (Komise, Rada, Soudní dvůr EU) 9

10 1.1 Rozpočtová odpovědnost na úrovni EU
Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva) Rozpočtový pakt tzv. zlaté pravidlo = veřejné rozpočty smluvních stran musí být vyrovnané nebo přebytkové povinnost dodržovat střednědobý cíl - spodní limit schodku činí 0,5 % HDP pokud je poměr veřejného dluhu k HDP výrazně nižší než 60 %, může spodní limit schodku dosahovat výše 1 % HDP 10

11 1.1 Rozpočtová odpovědnost na úrovni EU
Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva) Rozpočtový pakt odchýlení se od střednědobého cíle možné pouze dočasně v případě výjimečných okolností závažné odchýlení - mechanismus nápravy povinnost začlenit pravidla do národních právních řádů příslušné předpisy musí nabýt účinnost do 1 roku od platnosti smlouvy speciální režim pro zavedení mechanismu nápravy přezkum dodržení povinnosti SDEU - sankce 11

12 1.1 Rozpočtová odpovědnost na úrovni EU
Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva) Rozpočtový pakt dluhové kritérium jestliže poměr veřejného dluhu k HDP překračuje 60 %, je smluvní stát povinen tento poměr snižovat průměrným tempem jedné dvacetiny za rok o existenci nadměrného schodku se rozhodne podle čl SFEU další pravidla postupu při nadměrném schodku Program rozpočtového a hospodářského partnerství povinnost smluvních států podporovat doporučení Komise v rámci postupu při nadměrném schodku 12

13 1.1 Rozpočtová odpovědnost na úrovni EU
Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva) Koordinace hospodářských politik a konvergence závazek společné hospodářské politiky projednání a vzájemná koordinace zásadních reforem hospodářské politiky Správa eurozóny vrcholné schůzky eurozóny 13

14 1.2 Rozpočtová odpovědnost na národní úrovni
Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva) vláda vyslovila souhlas s přístupem ČR ke smlouvě (usnesení vlády č. 189 ze dne 24. března 2014) momentálně projednáván Parlamentem souhlas s ratifikací jedná se o smlouvu podle článku 10 nebo článku 10a Ústavy? – vliv na způsob ratifikace účinnost jednotlivých opatření smlouvy bude navázána na přijetí eura přijetí pravidel ze smlouvy do právního řádu 14

15 1.2 Rozpočtová odpovědnost na národní úrovni
Rozpočtová ústava Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti Základní princip: stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné finance (čl. 1 odst. 1 ÚZ) Veřejná instituce Pravidlo dluhové brzdy Pravidla pro územní samosprávné celky Nezávislé orgány 15

16 1.2 Rozpočtová odpovědnost na národní úrovni
Rozpočtová ústava – pravidlo dluhové brzdy stát, ÚSC a další veřejné instituce vykonávají svou činnost tak, aby výše veřejného dluhu nenarušila dlouhodobě udržitelný stav veřejných financí (čl. 3 ÚZ) pokud výše dluhu překročí 55 % HDP – uplatní se opatření podle ZPRO vláda předloží PSP návrh státního rozpočtu, který vede k dlouhodobě udržitelnému stavu veřejných financí řada výjimek z postupu pokud výše dluhu překročí 60 % HDP – vláda navrhne opatření ke snížení této výše 16

17 1.2 Rozpočtová odpovědnost na národní úrovni
Rozpočtová ústava – povinnosti ÚSC pokud dluh ÚSC přesahuje 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 roky, je ÚSC povinen jej snížit o zákonem stanovený limit nesníží-li → bude mu pozastaven převod výnosu daní 17

18 1.2 Rozpočtová odpovědnost na národní úrovni
Rozpočtová ústava – Výbor pro rozpočtové prognózy pravidelně posuzuje markoekonomické prognózy připravené MF veřejné instituce při přípravě rozpočtů a výhledů povinny vycházet z prognóz, které Výbor schválil 7 členů jmenuje vláda na návrh Rozpočtové rady čestná funkce 18

19 1.2 Rozpočtová odpovědnost na národní úrovni
Rozpočtová ústava – Národní rozpočtová rada nezávislý orgán, který působí v oblasti fiskální a rozpočtové politiky činnost 3 členové zajištění nezávislosti Úřad rady 19

20 2. Rozpočtová kázeň Rozpočtová kázeň Porušení rozpočtové kázně
= nakládání s peněžními prostředky poskytnutými z veřejného rozpočtu v souladu se zákonem Porušení rozpočtové kázně = porušení pravidel nakládání s peněžními prostředky veřejných rozpočtů právní úprava zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 20

21 2. Rozpočtová kázeň Porušení rozpočtové kázně Podle porušitele
neoprávněné použití peněžních prostředků neoprávněné zadržení peněžních prostředků porušení povinnosti v souvislosti s poskytnutím dotace nebo návratné finanční výpomoci (zejm. porušení účelu poskytnutí) porušení povinnost učinit odvod stanovené zákonem Podle porušitele ze strany příjemce dotace, ze strany subjektu, který není příjemcem dotace 21

22 2. Rozpočtová kázeň Odvod za porušení rozpočtové kázně
sankční následek porušení rozpočtové kázně cílem je vrácení prostředků do veřejného rozpočtu výše odvodu a její stanovení se rovná výši porušení rozpočtové kázně odvozena procentem od výše dotace nebo výše porušení rozpočtové kázně vznik odvodu penále 22

23 2. Rozpočtová kázeň Odvod za porušení rozpočtové kázně
proces správy odvodů působnost k ukládání odvodu rozpočtová pravidla rozpočtová pravidla územních rozpočtů promíjení 23

24 Děkuji za pozornost ! Mgr. Lenka Geržová 24
doktorand na katedře finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových Praha 1 24


Stáhnout ppt "Mgr. Lenka Geržová katedra finančního práva a finanční vědy PF UK"

Podobné prezentace


Reklamy Google