Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy ekonomie Ing. Jana Holá, Ph.D

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy ekonomie Ing. Jana Holá, Ph.D"— Transkript prezentace:

1 Základy ekonomie Ing. Jana Holá, Ph.D
Model IS-LM Teorie magického čtyřúhelníku Mezinárodní ekonomická integrace Základy ekonomie Ing. Jana Holá, Ph.D Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Macáková, L.:Mikroekonomie, Melandrium Praha, 2002

2 Model IS-LM Řeší poptávkovou stranu ekonomiky
Zachycuje vliv M a i na velikost AD Důchod Trh aktiv (peněz) Trh statků Úroková míra Monetární politika Model zachycuje současnou rovnováhu na trhu finálních statků a trhu peněžních aktiv při dané úrokové míře Fiskální politika

3 Křivka IS a trh statků Křivka IS znázorňuje kombinace úrokové sazby a úrovně důchodu, při nichž je dosaženo rovnováhy na trhu finálních statků (I=S) i i1 E1 Vyšší úroveň i snižuje investiční výdaje, tím snižuje AD a Y (=C+I+G), na sklon křivky má vliv citlivost investic na i a na MPC E2 i2 Y Y1 Y2 Poloha křivky IS je dána velikostí autonomních výdajů (nejsou závislé na i) a změny ve výdajích způsobují její posun

4 Křivka LM a trh aktiv Křivka LM znázorňuje kombinace úrokové sazby a úrovně důchodu, při nichž je dosaženo rovnováhy na trhu aktiv (nabídka peněžních aktiv = poptávce ) i LM i1 E1 Křivka LM je rostoucí neboť při dané M je zvýšení úrovně důchodu (zvýšená poptávka po penězích) provázeno zvýšením úrokové míry (čímž se zachovává rovnováha) E2 i2 Y Y2 Y1 Poloha křivky LM je dána velikostí peněžní zásoby M, jejíž změny křivku posouvají, sklon křivky je dán citlivostí poptávky po penězích na úrokovou míru

5 Současná rovnováha na trhu aktiv a trhu finální produkce
LM Hospodářská politika státu a model IS-LM Dva základní nástroje: Fiskální politika – posuny křivky IS (trh finální produkce, vliv fiskální restrikce i expanze na velikost úrokové míry a úrovně důchodu) Monetární politika – posuny křivky LM (trh finančních aktiv, vliv monetární restrikce a expanze na velikost úrokové míry a úroveň důchodu) E ir IS Yr E při rovnovážné úrokové míře a rovnovážné úrovni důchodu

6 Teorie magického čtyřúhelníku
Úspěšnost hospodářství v rámci aplikace ekonomické teorie lze takto vyjádřit Magický čtyřúhelník odráží výsledky mikro a makrosféry v celém souhrnu Tempo růstu reálného GDP (v %) Saldo platební bilance zahraničního obchodu (v % GDP) Průměrná roční inflace (v %) Průměrná roční míra nezaměstnanosti (v %)

7 Teorie magického čtyřúhelníku
GDP Čím větší je plocha čtyřúhelníku tím úspěšnější je ekonomika země (rozvoj a stabilita) 1999 1996 5 5 3,1 2005 2010 3, ,5 -8,6 -3 Průměrná roční míra nezaměstnanosti Saldo platební bilance zahr.obchodu 15 10 2007 (2010) GDPr=6 % (2,7 %) π=2,8 % (1,5 %) n=5,3% (7,3 %) PB= 1,5 % (-3,8 %) 8,8 2,1 % 5 Průměrná roční míra inflace PB=obchodní účet+kapitálový účet PB=0 vyrovnaná platební bilance Obchodní účet (bilance)= vývozy - dovozy

8 Vývojové tendence ekonomiky ČR
Po zvýšení tempa růstu HDP 2005/06/07 (6,4 %/ 6%) (investice, postupné snižování daňové zátěže) došlo k k poklesu tempa růstu, tempo růstu nízké.(2008 2,5 %; ,1 % ,7 %). Kladná platební bilance (zvýšení vývozů) poklesne. Po postupné snižování nezaměstnanosti (ale zvýšení minimální mzdy a životního minima), nedá se očekávat že se bude nadále snižovat.(2009 6,7 % ,5 %) Mírné tempo nárůstu inflace (zvyšování soc. dávek, minimální mzdy a nárůst nominálních mezd) (2008 6,3 %; % ,5 %)

9 EU 24,90 Kč 2008 EU 26,40 Kč 2009 EU 25,29 Kč 2010 Zdroj: Hospodářské noviny

10 Mezinárodní ekonomická integrace
Základy ekonomie Ing. Jana Holá, Ph.D Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Helísek, M.:Makroekonomie, VŠE Praha, 2002

11 Mezinárodní ekonomická integrace
Určitý stupeň propojení národních ekonomik, je vyvolán snahou co nejvíce participovat na mezinárodním obchodu (intenzivní rozvoj je vyvolán intenzivní specializací výrobců). Multiplikátor zahraničního obchodu (mezní sklon k dovozu, mezní sklon k vývozu) má pozitivní vliv na investice do ekonomiky. Integrace vede k zesílení konkurence a tím ke spotřebnímu efektu pro zákazníka a k vyšší hospodárnosti, resp. rozvoji ekonomiky.

12 Integrace Podle stupně propojení Pásmo volného obchodu Celní unie
Společný trh Měnová unie Hospodářská unie Úplná integrace (politická unie) Horizontální a vertikální (sektorová) Lokální a kontinentální Mezistátní a nadstátní

13 Vývoj integrace v západní Evropě
Vývoj po II.SV veden snahou dohnat ekonomický náskok USA, přenést regulační snahy na nadnárodní úroveň 1952 Montánní unie (Evropské sdružení uhlí a oceli), EHS (Evropské hospodářské sdružení ) v roce1957 a Euroatom 1967 Evropské společenství, Evropské sdružení volného obchodu 1964 pásmo volného obchodu 1968 celní unie 1978 společný trh (volný pohyb kapitálu a práce) 1993 Evropská unie Evropský měnový systém (ECU a swapové operace pro měnovou stabilitu EMS byly základem pro EU, Euro od roku 2001 na základě dobudování EMS ) Spolupráce je postavena na volném pohybu zboží, kapitálu a pracovních sil.

14 Evropská unie – historie, smlouvy a struktura
1952 1958 1967 1993 1999 2003 2009  Evropská společenství (ES*) E V R O P S K Á   U N I E   ( E U ) Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) Evropské hospodářské společenství (EHS) Evropské společenství (ES) Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom) *ES: ESUO, EHS (ES od 1993), Euratom Spravedlnost a vnitřní věci –> ES Policejní a justiční spolupráce (PJS) Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) Pařížská smlouva Římské smlouvy Slučovací smlouva Maastrichtská smlouva Amsterodamská smlouva Niceská smlouva Lisabonská smlouva

15 Evropská unie Vytvoření jednotné měny (smysl má jedině tehdy, pokud bude na zúčastněné ekonomiky působit pozitivněji), užší koordinace posilováním nadnárodní organizace hospodářství Konvergenční kriteria pro přechod národní měny na Euro Měnová kriteria Míra inflace nesmí být větší než o 1,5% nad průměrem 3 zemí EU s nejnižší mírou inflace Dlouhodobá úroková míra nesmí převýšit více než 2% průměrnou úroveň 3 zemí s nejnižší Národní měna nesmí být během 2 let před začleněním do měnové unie devalvována nad stanovenou hranici Fiskální kriteria Rozpočtový deficit nesmí překročit 3% GDP (ČR 1% 2007; 5,3 % 2009, 4,3 % 2010) Zadluženost přistupujícího státu nesmí být větší než 60% GDP (25 % 2007; 35,3 % 2009, 36,6 % 2010)

16 Organizační struktura EU
Soudní dvůr Evropská rada Evropská Investiční banka Rada EU Hospod. a soc. výbor Evropský Rozvojový fond Účetní dvůr Evropská komise Evropský fond pro měnovou spolupráci Výbor regionů Evropský parlament

17 Evropská unie (27 států) Rozpočet společného hospodaření zúčastněných států, přerozdělovací procesy na základě dostatečných příjmů Příjmy do rozpočtu Dovozní cla od neparticipujících států Část DPH zúčastněných států Vyrovnávací dávky z dovozu zemědělské produkce Příspěvky členských zemí Výdaje z rozpočtu Dotace do zemědělství Sociální výdaje Základní výzkum Regionální rozvoj Administrativa EU Pomoc rozvojovým zemím Agrární politika – největší množství prostředků, největší problémy (tržní politika X společnému financování a konstituování cen, státní intervence – výkupy, vyrovnávací dávky, zvyšování efektivnosti aplikací výzkumu)

18 Rozvojové ekonomiky (země)
Širší pojetí 1. skupina do 580 USD GDP na obyvatele ročně, 2.skupina do USD GDP na obyvatele ročně Užší pojetí do 800 USD GDP na obyvatele ročně Začarovaný kruh bídy – nízká úroveň produkce vyvolává nízký příjem a nízké úspory, z nichž plynou nízké investice, které neumožňují nárůst oproti výchozímu bodu (vysoký podíl státních zásahů z důvodu nefunkčnosti trhu) Asijské nově industrializované země (ANIZ) našli cestu rozvoje (silný stát, úcta ke vzdělání, pracovitost a podnikavost, půjčky ze zahraničí) OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries - organizace zemí vyvážející ropu) Jižní Amerika a bývalé socialistické státy – zadluženost, technologická zastaralost Země afrického kontinentu (vyjma JAR) – nejzaostalejší část vlivem klimatických a politických (etnických) faktorů Strategie cesty ven – podpora průmyslu a exportu na základě domácí surovinové základny, není-li možné pak rozvoj zemědělství, zajištění přílivu kapitálu, přílivu pracovních příležitostí, vyspělých technologií (za podmínek podpory domácí vzdělanosti, podpory rozvoje infrastruktury a transparentnosti podnikatelského prostředí)


Stáhnout ppt "Základy ekonomie Ing. Jana Holá, Ph.D"

Podobné prezentace


Reklamy Google