Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Insolvenční zákon (č.182/2006 Sb.)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Insolvenční zákon (č.182/2006 Sb.)"— Transkript prezentace:

1 Insolvenční zákon (č.182/2006 Sb.)
Česká advokátní komora 20.Listopadu 2008 JUDr. Bohumil Havel PhD.

2 Obecné otázky

3 Podstata insolvenčního práva
Problém nedostatku majetku a negativa „kolektivní akce“ na principu časové preference → rámcové zmrazení majetku dlužníka a ad hoc omezení věřitelů Hledání a případné udržení hodnoty běžícího podniku Dominantní role věřitelů – prověřitelský přístup – odlišení skupin (podle postavení, resp. pohledávek) – ekonomické vlastnictví „Je-li společnost insolventní, zájmy společnosti jsou ve skutečnosti pouze zájmy věřitelů“ Brady v. Brady (1988)

4 Podstata insolvenčního práva
Úpadek jako zprocesualizovaná správa společnosti Hmotné vs. procesní právo Kogentnost vs. dispositivnost Favorizace rychlého řešení (konání dlužníka) Insolvenční správce jako zástupce věřitelů jednající nezávisle a odborně (zajištění vs. nezajištění) Soudce jako hlídač celého procesu s možností/povinností vstupu

5 Podstata a limity insolvenčního práva
Předpoklad rozumnosti (optimality), spravedlnosti, kolektivnosti Nákladnost insolvenčního řízení Kooperace procesních subjektů + komplementarita soukromého práva »» limity insolvenčního práva (§ 1, resp. § 5)

6 Zásady insolvenčního řízení (§ 5)
Zákaz zvýhodňování a poškozování Hospodárnost řízení (vč. jednotného řízení) Rovné (obdobné) zacházení (pari passu) + pro rata pravidlo (nezajištění věřitelé) Zákaz poškození práv nabytých v dobré víře Zákaz uspokojení mimo řízení Společný zájem věřitelů etc. OSŘ se použije tak, aby jeho aplikace nebyla ve střetu se zásadami insolvenčního řízení

7 Insolvenční rejstřík Informační zdroj Prostředek doručování
Veřejně dostupný (zdarma) Předpoklad znalosti (kontrola) Navazuje na registr úpadců

8 Internetové zdroje http://isir.justice.cz www.justice.cz

9 Nahlížení do insolvenčního rejstříku

10 Nahlížení do insolvenčního rejstříku

11 Úpadek jako dynamický pojem

12 Platební neschopnost Objektivní hledisko Subjektivní hledisko
Pluralita věřitelů – ne pohledávek a ne rozložení pohledávek 6 měsíců zpět (§ 143/2) Dospělost peněžitých pohledávek/dluhů (30 dnů po splatnosti) Subjektivní hledisko Neschopnost plnit »»»

13 Platební neschopnost - domněnky
Domněnka platební neschopnosti (alt.) Zastavení podstatné části plateb Prodlení více jak 3 měsíce po splatnosti Nemožnost exekuce/výkonu rozhodnutí Nedodání seznamů majetku, pohledávek, zaměstnanců dlužníkem Druhotná platební neschopnost – obrana (§ 143/3) – dvě kumulativní podmínky

14 Předlužení Jen právnická osoba a FO – podnikatel
Souhrn všech závazků (nikoliv jen splatných) musí převyšovat hodnotu majetku Při zjišťování předlužení se zohledňuje předpokladatelný vývoj podniku Oba definiční znaky předlužení je třeba vyhodnocovat společně a vždy zohlednit budoucí vývoj

15 Pojem úpadku – hrozící úpadek
Ochranářský termín – chrání primárně dlužníka (+ snižuje náklady insolvenčního řízení) Vychází z rizika v budoucnosti neplnit – opět se zohledňuje předpokladatelný vývoj podniku Týká se jen peněžitých závazků (podstatné části – posouzení ad hoc) Vztah k moratoriu a reorganizaci Dlužník v hrozícím úpadku na sebe může podat insolvenční návrh – věřitel ne

16 Postavení věřitele/dlužníka
Předpoklad aktivního jednání dlužníka pro hrozící úpadek Ingerence věřitele do sporu o úpadek Předúpadková smluvní dokumentace Vliv věřitelů na moratorium Vyjednávání o reorganizaci Mimoúpadková řešení

17 Přehled fází insolvenčního řízení

18 Fáze insolvenčního řízení
Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku Rozhodnutí o úpadku Konkurs Moratorium 3 měsíce Reorganizace Podání insolvenčního návrhu - zahájení Oddlužení

19 Insolvenční návrh a zahájení řízení
Návrhová povinnost PO a FO – podnikatelé a jejich zástupci a statutárové – poté, co se dozvěděli nebo při náležité péči dozvědět měli o úpadku (nikoliv hrozícím) - jinak odpovědnost za újmu Povinnost i při zastavení výkonu rozhodnutí/exekuce prodejem podniku, ledaže má další podnik Věřitelský návrh – specifikace dlužníka a uvedení rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek nebo hrozící úpadek, označení důkazů a titul k podání návrhu + připojení přihlášky

20 Náležitosti dlužnického insolvenčního návrhu
Seznamy dlužníkova majetku, závazků a zaměstnanců (i když nejsou) Doložení listiny dokládajících úpadek Dlužník výslovně specifikuje pohledávky a dluhy, vč. jejich dobytelnosti V seznamu závazků dlužník uvede i případné popření a jeho důvody – nemá za následek vliv na zjištění

21 Záloha na náklady řízení
Záloha na náklady – není-li možné krytí jinak Výjimka pro zaměstnance, je-li současně navrhovatelem a má jen onu jednu pohledávku 50.000,- - nikoliv opakovaně Zapodstatová pohledávka (platí-li ji navrhovatel - věřitel)

22 Účinky zahájení řízení - obecné
Řízení se zahajuje podáním návrhu – soud o tom vydá vyhlášku (do 2 hodin) - lhůta se však pokládá za splněnou i tehdy, učiní-li tak insolvenční soud do 2 hodin po zahájení rozvržené pracovní doby Insolvenční návrh musí být opatřen úředně ověřeným podpisem (zaručený EP), jinak se k němu nepřihlíží Vyhláška neznamená úpadek

23 Účinky zahájení řízení
Účinky od okamžiku zveřejnění vyhlášky Nežalovatelnost pohledávek – jen přihláškou Realizace a vznik zajištění – jen podle zákona Výkon rozhodnutí a exekuce lze nařídit, nikoliv však provést – řízení se nepřerušují Lhůty pro uplatnění práv, které lze přihlásit, nezačnou nebo neběží Částečná limitace nakládání s majetkovou podstatou dlužníkem – zamezení snížení její hodnoty – zachování „běžného provozu podniku“ (pod kuratelou úpadku!!) Zákonná neúčinnost rozporných jednání

24 Předběžný správce a předběžné opatření
Stanoví ho soud, pokud současně předběžným opatřením více omezí dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou nebo v době moratoria Předběžný správce zajistí podstatu a přezkoumá účetnictví činí další úkony určené soudem – ne však v širším rozsahu než běžný správce přijímá plnění podle § 114 Je-li jeho jmenování zrušeno – podává soudu zprávu o činnosti Jinak se zpravidla stane insolvenčním správcem - § 27 Předběžné opatření k zajištění rozsahu podstaty

25 Doručování v insolvenčním řízení
Doručení vyhláškou - úřední deska a zveřejnění v insolvenčním rejstříku – doručeno je zveřejněním (tak i účinnost rozhodnutí) Vedle je možné také zveřejnění ve sdělovacích prostředcích - vymezí se v rozhodnutí o úpadku Zvláštní doručování podle běžných pravidel – není-li doručeno – vyhláškou Správci se doručuje na jeho adresu podle seznamu, případně na zvolenou adresu v ČR – mohou přijímat zaměstnanci a zmocněnci VV – na adresu předsedy, jinak člena

26 Moratorium

27 Moratorium Účel a předpoklady (limity InsZ)
Existence alespoň hrozícího úpadku (arg. účel a zásady zákona) Sanační prostředek dlužníka 2 podoby – předinsolvenční moratorium a insolvenční moratorium Možná ingerence předběžného správce Po zahájení řízení – do 7 dnů, resp. 15 (věř.návrh) Jen podnikatel Souhlas většiny věřitelů (podle výše pohledávek) – chybí-li někteří – možnost zrušení, nikoliv neplatnost moratoria Až 3 měsíce (+ 30 dnů – souhlas věřitelů)

28 Moratorium Účinky Nemožnost prohlášení úpadku insolvenční moratorium – zachovávající se účinky zahájením řízení Předinsolvenční moratorium – nastávají účinky zahájení řízení (blokace majetku) Přednostní uspokojování pohledávek na zachování běhu podniku (+ specifikace řádné péče podnikatele) 122/1 – zohlednění běžícího podniku a cíle sanace – výjimečné ustanovení (restriktivní výklad) 122/2 – průlom do pacta sunt servanda – propojení s odst. 1

29 Moratorium Moratorium je závislé na hlavním řízení, běží-li
Odpovědnost dlužníka za újmu + ručení Vyvinění možné jen prokáže-li dlužník typové řádné jednání se zohledněním veškerého spravedlivě očekávatelného jednání v daném moratoriu

30 Rozhodnutí o insolvenčním návrhu

31 Rozhodnutí o insolvenčním návrhu
Do 10 dnů od podání návrhu úkon směřující k rozhodnutí; o návrhu pak bez zbytečného odkladu (u dlužníka do 15 dnů) Odmítnutí – pro vady, absenci příloh – lhůta 7 dnů pro doplnění; 43 OSŘ se nepoužije Zpětvzetí je možné do rozhodnutí o úpadku Zamítnutí pro nedostatek majetku (§ 144 – kumulativní podmínky) Rozhodnutí o úpadku (je-li osvědčen úpadek nebo hrozící úpadek) – pokračování v řízení

32 Rozhodnutí o úpadku Náležitosti (mj.) Možné odvolání Výrok o úpadku
Jmenování insolvenčního správce Lhůta pro přihlášky pohledávek Časové určení první schůze věřitelů (do 2 měsíců od rozhodnutí, resp. od skončení lhůty pro přihlášky – po přezkumu určení další schůze - § 137/3) Určení přezkumného jednání Výzva věřitelům, aby plnili insolvenčnímu správci a sdělili, zda a jaké chtějí vykonat zajištění Možné odvolání

33 Rozhodnutí, že dlužník není v úpadku
Po rozhodnutí o úpadku, ale před rozhodnutím o způsobu jeho řešení „autoremedura“ – není-li osvědčen úpadek nebo není-li věřitel a zapodstatové pohledávky jsou uspokojeny „smír“ – souhlas všech věřitelů a správce

34 Účinky rozhodnutí o úpadku
Nové obecné pojetí limitace post započtení (§ 140) – je v zásadě dovolené, ledaže Nebyla započitatelná pohledávka přihlášena, nebo Byla získána neúčinným jednáním,nebo V době získání byla vědomost o úpadku, nebo Nebyl uhrazen přesah započtení. Započítává dlužník (správce) nebo věřitel? Jiné započtení? (v moratoriu, před úpadkem)

35 Účinky rozhodnutí o úpadku
Zůstávají dosavadní účinky spojené se zahájením řízení, ledaže soud rozhodne jinak Nakládání s majetkovou podstatou – v rozsahu, ve kterém není dlužník oprávněn nakládat s majetkovou podstatou, přechází toto právo na správce

36 Stanovení způsobu řešení úpadku
V zásadě samostatné rozhodnutí, ledaže je možný jen konkurs je současně dlužníkem předložen schválený reorganizační plán nebo je navrženo oddlužení → společně s rozhodnutím o úpadku Jinak do 3 měsíců – ne však před skončením schůze věřitelů k rozhodnutí o způsobu řešení úpadku + do 30 dnů byl-li podán návrh na oddlužení a dlužník není insolvenčním navrhovatelem Rozhodne-li schůze – závazné, jinak rozhodne soud Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku (prohlášení konkursu, povolení r./o.) vydává vždy soud

37 Schůze věřitelů o stanovení způsobu řešení
Svolává soud – je to schůze svolaná rozhodnutím o úpadku Správce podává zprávu o dosavadní činnosti a vhodnosti navržených způsobů řešení Nutné kvorum - 50% zaj. + 50% nezaj. Alt. 90% všech přítomných (podle výše pohledávek) – ke dni předcházejícímu jednání Není možné písemné hlasování a soud nemůže usnesení zrušit pro rozpor se společným zájmem věřitelů

38 Další rozhodnutí schůze věřitelů
Jmenování znalce (2/3 přítomných podle výše pohledávek) Ocenění podniku Ocenění zajištění Znalecký posudek schvalují věřitelé (2/3 přítomných)

39 Způsoby řešení úpadku Moratorium
Likvidační řešení - konkurs – prohlášení konkursu – obdobné jako dnes – ale obecnou částí se mění i podstata řízení Nepatrný konkurs (§ 314 an.) Nelikvidační řešení S ingerencí věřitelů – reorganizace S ingerencí soudu a menší účastí věřitelů – oddlužení – spotřebitelský úpadek

40 Způsoby řešení úpadku Není možná kombinace, je přípustná přeměna reorganizace nebo oddlužení v konkurs (vyrovnání opuštěno) Pro „malé“ podnikatele Jen konkurs nebo předbalená reorganizace (?) Prodej podniku/podniků

41 Procesní subjekty a jejich odpovědnost

42 Procesní subjekty Soud, správce, dlužník, věřitelé, likvidátor a státní zastupitelství Účastníky řízení dlužník a věřitelé Změna osoby věřitele – převodem i přechodem – zvláštní rozhodnutí soudu o změně – změna ke stavu vstupu (vč. incidentů a účasti ve věřitelských orgánech) – je třeba doložit titul změny (veřejnou listinou/ověřenými podpisy, ledaže změna plyne ze zákona)

43 Podstata odpovědnosti
I nadále se jedná o odpovědnost občanskoprávní – není odkaz na jiný režim a uplatní se tak § 420 an. OZ Újma vs. škoda Odpovědnost správce §37/1 - vyvinění jen prokáže-li, že újmě nešlo s vynaložením veškerého spravedlivě očekávatelného jednání zabránit § 37/3 – vyvinění tehdy, prokáže-li, že v době konání nemohl poznat nedostatečnost majetkové podstaty § 37 – zavinění správce se neřeší a zdá se za presumované

44 Podstata odpovědnosti
Odpovědnost věřitelského výboru (§ 60) – běžný režim podle OZ – bez výjimky – akcent na společný zájem věřitelů Odpovědnost porušitele povinnosti podat insolvenční návrh (§ 99) Možnost se zprostit jen tehdy, prokáže-li, že porušení povinnosti nemělo vliv na rozsah uspokojení nebo existence vis maior, kterou nemohla ovlivnit ani s vynaložením spravedlivě očekavatelného jednání

45 Podstata odpovědnosti
Dlužníkova odpovědnost v moratoriu (§ 127) Liberace jen prokáže-li nemožnost újmě zabránit, a to ani s vynaložením spravedlivě očekavatelného jednání Odpovědnost insolvenčního navrhovatele navrhovatele – věřitele (§ 147) Domněnka zavinění (u odpovědnosti vůči dlužníku) Ručení členů statutárního orgánu navrhovatele, ledaže informovali insolvenční soud o neoprávněnosti návrhu Chybí odpovědnost navrhovatele - dlužníka - § 424 OZ? (šikana)

46 Insolvenční správci

47 Insolvenční správce jako zástupce věřitelů
Zástupce vs. společný zájem věřitelů Zástupce vs. jeho svědomitost a odbornost Motivace správce Možnost odvolání věřiteli Vázanost odměny na názor VV Odpovědnost správce Ztráta pozice na trhu

48 Vztah soudu a správce Soud jmenuje/odvolává správce
Závazná ingerence předsedy soudu Soud může vyžadovat zprávy a vysvětlení a může nahlížet do jeho dokumentace a udílet pokyny Soud s ingerencí orgánů věřitelů schvaluje odměny správce

49 Insolvenční správci Ze seznamu – FO nebo v.o.s. (s vymezením konajícího společníka) VŠ (Mgr. bez ohledu na zaměření – novelizován § 21/2 InsZ Zkouška (přechodné období - výjimky) Možnost odmítnout – pro závažné důvody, nebo se odvolat (pro nesplnění podmínek pro ustanovení) Povinnost pojištění odpovědnosti za škodu (obecné, nikoliv ad hoc) Nepodjatost – pro poměr k věci nebo osobám – možnost ad hoc odděleného správce

50 „Druhy“ insolvenčních správců
Zástupce správce – pro přechodnou dobu nevýkonu činnosti Oddělený správce – při omezené podjatosti Zvláštní správce – ad hoc pro specializaci (soud vymezí i jeho vztah ke správci) + zvl. správce pro finanční instituce (povolení, resp. zvláštní zkouška) Zvláštní správce pro reorganizaci (§ 3/2 ZSpr) – „bez dalšího“- jen běžná? Hostující insolvenční správce – dočasnost a příležitostnost

51 Změna insolvenčního správce
Změna věřiteli – 1. schůze – nej. ½ všech přihlášených k předcházejícímu dni + jiná schůze pro změnu portfolia s vlivem na 1. schůzi (i pokud bylo původní zamítavé) Schůze určí i dalšího – jinak určí soud Platí i pro „další druhy“ správce – vždy?? Odvolání – z jiných důležitých důvodů, než pro porušení povinností a tehdy, je-li určen věřiteli a nedal-li k tomu souhlas (do 3 dnů poté) Zproštění – pro porušení povinností a při neřádnosti péče

52 Jednání správce Svědomité jednání a odborná péče + úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat k naplnění cílů zákona Povinnost součinnosti s věřiteli a soudem Nestrannost Povinnost mlčenlivosti Povinnost k aktivnímu jednání „za dlužníka“ – vč. povinnosti hradit daně a poplatky Odpovědnost za škodu (újmu)

53 Odměna a záloha správci
Odměna a náklady hotových výdajů Vyhláškou MSP Ze zpeněžení (při konkursu) Odměna nad rámec správy a nakládání s majetkovou podstatou? - § 298/3 Možnost změny soudem (a VV) – i tehdy, pokud nenavrhl částečný rozvrh Záloha – rozhodnutí VV a soudu – účelové vázané prostředky Experti – hrazení, je-li (předchozí) souhlas VV – jinak v odměně správce

54 Postavení věřitelů

55 Postavení věřitelů Odlišení podle pohledávek – zajištění a nezajištění věřitelé - § 167/2 – nekryje-li zajištění 100% pohledávky – ve zbytku nezajištěná pohledávka + výjimka v oddlužení Zapodstatové pohledávky vzniklé po zahájení řízení Odměna a náklady správce Dtto VV Náhrada zálohy na řízení Zapodstatové pohledávky vzniklé po rozhodnutí o úpadku Náklady na správu podstaty Náklady na znalce Pohledávky ze smluv uzavřených osobou s dispozicí Veřejnoprávní pohledávky – daně, clo, sociální apod.

56 Postavení věřitelů Pohledávky zapodstatovým na roveň postavené
Pracovněprávní pohledávky za 3 roky zpět Pohledávky z titulu náhrady škody na zdraví Pohledávky státu – úřad práce za vyplacené mzdy Pohledávky z penzijního připojištění Zákonné výživné Náhrada prostředků vynaložených na údržbu podstaty Podřízení věřitelé Další skupiny v reorganizaci

57 Přihlášení pohledávky
Od zahájení řízení – max. lhůtu určí soud v rozhodnutí o úpadku – 30 dnů až 2 měsíce Přihlašuje se vše, kromě pohledávek společníků a pohledávek z neúčinných úkonů podle § 237/5 V přihlášce specifikace pohledávky a případného zajištění – vyčíslit v korunách (u nepeněžitých pohledávek odhadem) Za správnost odpovídá věřitel Zapodstatové a na roveň postavené pohledávky se uplatňují vůči správci, jakoby byl dlužník

58 Nadhodnocení pohledávek v přihlášce
Je-li po přezkumu Skutečná pohledávka o 50% nižší než přihlášená pohledávka – k přihlášené pohledávce se nepřihlíží + pokuta Skutečné zajištění o 50% nižší než přihlášená hodnota zajištění nebo v horším pořadí – k uspokojení ze zajištění se nepřihlíží + pokuta Liberace jen pro pokutu – nevykonávat práva se spornými pohledávkami U zajištění není třeba přihlašovat částku ani hodnotu zajištění Ručení osob podepsavších přihlášku (jen tehdy, je-li to součástí běžného výkonu jejich funkce)

59 Přezkum pohledávek správcem
1. přezkum činí správce – podle účetnictví a doložených listin (vč.potřebných šetření) → vyhotovuje seznam pohledávek (zveřejňuje se) Správce vyzývá dlužníka i věřitele, aby se k přihlášeným pohledávkám, resp. jejich seznamu vyjádřili (u věřitele výslovně poučí jak provést případnou opravu a doplnění přihlášky) Nedoplněné pohledávky uvede správce do seznamu také a soud rozhodne, že se k nim nepřihlíží.

60 Přezkum soudem Termín a místo přezkumného jednání se určí v rozhodnutí o úpadku (správce se musí zúčastnit) Postup je podle seznamu pohledávek správce Popírají jen dlužník nebo správce – pravost, výši a pořadí – vždy je třeba při popření zdůvodnit – výsledná popření nemají vzájemný vliv (výše vs. pořadí.) Při popření správce – možná obrana Při popření dlužníkem – bez vlivu na zjištění, ale seznam pohledávek není exekučním titulem

61 Obrana proti popření Výsledek se zapisuje do aktuálního seznamu
Obrana proti popření správcem (zásadní využití jen uplatněných nebo neznámých skutečností) U popřených nevykonatelných pohledávek– věřitel do 30 dnů žaluje na určení x správci U popřených vykonatelných pohledávek – správce do 30 dnů žaluje popření x věřiteli

62 Zjištěná pohledávka Nevykonatelná Vykonatelná Nepopřená nebo
Popření zpětvzaté nebo Popření neúspěšné Vykonatelná Pokud se správce nedovolal vyloučení žalobou Nebo taková žaloba nebyla úspěšná

63 Věřitelské orgány Schůze věřitelů Jmenuje VV nebo Z
Svolává ji a řídí soud – předmět podle svolání Možná/povinná účast správce Hlasování většinou přítomných podle výše pohledávek (1 Kč =1 hlas); možné písemné hlasování Popření nebo sporní věřitelé hlasují pokud tak rozhodne schůze nebo soud Pro rozpor se společným zájmem věřitelů může soud usnesení zrušit – na návrh správce nebo věřitel – a to do jejího skončení – ti, kdo dají poznámku odvolání a hlasovali pro usnesení, se mohou odvolat; to neplatí pro případy, kdy SV rozhoduje ex lege (stanovení způsobu řešení a odvolání správce)

64 Věřitelské orgány Věřitelský výbor
Je-li více jak 50 přihlášených věřitelů 3-7 členů a náhradníci – jen z přihlášených věřitelů Paritní zastoupení zajištěných a nezajištěných věřitelů Volbu potvrzuje soud (důvěryhodnost, způsobilost, nepodjatost) Činnost Dohlíží správcovu činnost Průběžně schvaluje odměnu a náklady apod. Schvaluje smlouvy o úvěrovém financování – problém § 58/2 c) Vystupuje jako sbor s předsedou Odborná péče + odpovědnost za škodu Odvolání pro porušování, odstoupení – náhradníci – jinak soud Prozatímní věř. výbor – do ustavení běžného VV

65 Věřitelské orgány a další subjekty
Zástupce věřitelů Je-li věřitelů pod 50 Fakultativní orgán x obligatorní věřitelský výbor Státní zastupitelství Likvidátor – jen v rozsahu, ve kterém správa nepřešla na insolvenčního správce

66 Majetková podstata

67 Majetková podstata – rozsah I.
Uspokojuje se monetárně, proto se sceluje majetek dlužníka (penězi se ocení) – nevyužívá se partikulární úpadek Při dlužnickém návrhu Podstata - veškerý majetek do podání návrhu + majetek dále získaný Při věřitelském návrhu Podstata - majetek dlužníka ke dni rozhodnutí o úpadku/předběžnému opatření + majetek získaný + příslušenství a plody

68 Majetková podstata – rozsah II.
Výčet v § 206 je demonstrativní Mimo: Majetek, který nelze postihnout výkonem rozhodnutí Účelově vymezený majetek (dotace, výpomoc apod.)

69 Zajištění majetkem 3. osob
Nepřevzato dosavadní § 27/5 - §205/4 InsZ Majetek 3. osob se do podstaty nezahrnuje – věřitel se může domáhat mimo řízení (samostatně); obdobně vymáhání po solidárně odpovědných osobách Osoby takto plnící mohou přihlásit podmíněnou pohledávku; nebo tak může za ně učinit (zajištěný) věřitel Majetek třetích osob se zahrnuje jen na základě judikované neúčinnosti (odpůrčí žaloba)

70 Majetková podstata – zjišťování a soupis
Zjišťuje správce s dlužníkovou součinností Prvotní je dlužníkův soupis majetku Možná prohlídka prostor (dlužníka i třetích osob) Prohlášení o majetku – soud může žádat po dlužníkovi nebo jeho zástupci – evidence majetku Soupis činí správce Zápisem do soupisu se omezuje možnost nakládat Přesná specifikace, vč. důvodu Ocenění položek – správcem nebo znalcem – může to vše činit znalec podle § 153 (podnik a jiná věc hromadná se vždy oceňuje znalecky) Soupis se zveřejňuje (pro připomínky dotčených osob) Soupis je listina opravňující ke zpeněžení

71 Majetková podstata – vylučovací žaloby
Osoba, která tvrdí, že bylo zařazeno chybně – do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o soupisu, jinak se má soupis za správný – žaloba z lepšího práva (na vydání výtěžku) (??) Po dobu sporu nebo lhůty 30 dnů nesmí správce zpeněžit, ledaže odvrací bezprostředně hrozící újmu na sporném majetku Dlužník se může domáhat vynětí tehdy, jde-li o věc, která nepodléhá výkonu rozhodnutí nebo je účelově vymezena (dotace..) – stanovisko dává i VV Žaloby proti správci a rozhoduje ins. soud Správce může vyloučit bagatelní věci (bezcenné apod.) - disposiční sféra dlužníka?

72 Majetková podstata – nakládání
Rozhodnutím o úpadku – správce § 140/1 Zápisem do soupisu se zcela omezuje možnost nakládat s podstatou ve prospěch osoby s dispozičním oprávněním Do rozhodnutí úpadku – dlužník Po prohlášení konkursu – správce Po povolení reorganizace nebo oddlužení – dlužník V řadě případů ingeruje dlužníkovi správce (vč.předběžného) Nejasnost vzájemného propojení dlužníka/správce

73 Správa majetkové podstaty
Správa podstaty Udržení a zvyšování hodnoty Účelové využití Vymožení dlužníkových pohledávek Správa zajištění Zajištění věřitelé mohou dávat správci pokyny k řádné správě – je-li proti – rozhodne soud – náklady takové správy nesou úkolující věřitelé Náklady správy a nakládání + odměna – přednostní pohledávka (§ 298/2)

74 Majetková podstata – podnik/věc hromadná
Hodnotu určuje znalec – buď vymezený schůzí věřitelů/soudem při stanovení způsobu řešení, nebo určený správcem Going concern hodnota – správce udržuje podnik v chodu – úvěrové financování (§ 41an. + ingerence VV) Prodej uno actu - § 290 an. – se souhlasem VV a soudu (nikoliv nutně předchozím) – i když dá doporučení tohoto prodeje schůze věřitelů – je třeba speciální souhlas s určitou smlouvou Podnik se převádí „čistý“ jen s pracovněprávními vztahy (ne pohledávky na mzdách apod.) V ostatním se použije § 476an. ObchZ – z povahy věci však ne ochranný odpor věřitelů podle § 478 apod.- v zásadě je to podle InsZ zvláštní typ prodeje podniku /?/ podniků

75 Zpeněžení majetkové podstaty

76 Zpeněžení – pojem, podmínky a účinky
Převedení majetkové podstaty na peníze, vč. využití peněz na bankovních účtech a postoupení pohledávek Existence konkursu a konání první schůze věřitelů (vyjma věcí ohrožených zkázou) Účinky zpeněžení Zánik účinků exekuce/výkonu rozhodnutí Zánik neúčinných věcných břemen (§ 285) x § 299 (zánik zajištění) Vyklizení „rodinné“ nemovitosti (vadný odkaz v § 285/3 – přístřeší (§ 712/5 OZ)) Nevázanost předkupními právy X „lex Kavčí skála“ (§ 285/4)

77 Způsoby zpeněžení Veřejná dražba Prodej věcí Prodej mimo dražbu
Na návrh správce a se souhlasem VV Prodej věcí Podle OSŘ o výkonu rozhodnutí Prodej mimo dražbu Souhlas soudu a VV (vč. příp. podmínek) Vyjma prodeje věcí při běžném provozu podniku Vždy rozhoduje správce se souhlasem VV

78 Zpeněžení podniku/věci hromadné/celé podstaty
Hodnotu určuje znalec – buď vymezený schůzí věřitelů/soudem při stanovení způsobu řešení, nebo určený správcem Prodej uno actu – § 290 an. – se souhlasem VV a soudu (nikoliv nutně předchozím) – i když dá doporučení tohoto prodeje schůze věřitelů – je třeba speciální souhlas s určitou smlouvou Podnik se převádí „čistý“ jen z pracovněprávními vztahy (ne pohledávky na mzdách apod.) V ostatním se použije § 476an. ObchZ – z povahy věci však ne ochranný odpor věřitelů podle § 478 apod.- v zásadě je to podle InsZ zvláštní typ prodeje podniku /?/ podniků

79 Zajištění věřitelé Prodej předmětu zajištění Uspokojení z výtěžku
Správce je vázán pokyny zajištěného věřitele (je-li jich více – dohoda – riziko morálního hazardu/šikany) Může odmítnout, má-li za to, že prodá lépe (přezkum soudu) Uspokojení z výtěžku

80 Zákaz nabývání majetku
Specifikované osoby mají zákaz získat majetek z podstaty (§295) + také 3 roky po skončení konkursu Možná výjimka rozhodutím soudu po vyjádření VV Porušení – výslovná neplatnost → ?? Nestandardní požadavek Těžko zjistitelný (295/2/b) apod.) Nejistota pro futurum

81 Nakládání s výtěžkem zpeněžení

82 Pravidla správy výtěžku a motivace správce
Správce výtěžek správuje svědomitě a odborně – nikoliv s účelem jeho dlouhodobého zhodnocení, ale za účelem rozdělení (x předpoklad úročení – tedy uložení na bankovní účet - § 296/2) Je motivován rychlým rozdělováním, resp. navržením částečného rozvrhu, protože je odměnován z výtěžku určeného k rozdělení + možnost snížení odměny při nenavržení částečného rozvrhu Při rychlém jednání mu naopak může být odměna zvýšena

83 Procesní cesta k rozvrhu
Dílčí zprávy soudu a VV o průběhu zpeněžování Částečný rozvrh, umožňuje-li to situace Konečná zpráva „v závěru“ zpeněžování (?) Popsání stavu a nákladů Přezkum soudem + námitky → rozhodnutí soudu Rozvrhové usnesení a jeho realizace

84 Uspokojování pohledávek z výtěžku
V průběhu vždy Zapodstatové a na roveň jim postavené Nestačí-li výtěžek, může se užít záloh Výtěžek nelze užít pro podnikání/provoz podniku – prostředky získané z prodeje podniku slouží k uspokojení všech pohledávek

85 Uspokojení pohledávek z výtěžku – před rozvrhovým usnesením
Zapodstatové a na roveň postavené Přednostně (není-li dostatek peněz) Odměna a hotové výdaje správce Pohledávky upřednostněné v moratoriu Úvěrové financování Správa podstaty Zbytek poměrně Zajištěné pohledávky »»»

86 Uspokojování zajištěných věřitelů
Z předmětu zajištění - správa (až 4%) a nakládání (až 5%) - odměna správce (2% ze zajištění) - případné plnění na udržení/zlepšení předmětu zajištění (§ 230/2) Uspokojují se podle pořadí

87 Uspokojení pohledávek z výtěžku – po rozvrhu
Poměrně ze zbytku zpeněžení Realizace max do 2 měsíců – lhůtu určí soud Platby Zpravidla v sídle správce, ale na náklady věřitele Malé částky do soudní úschovy (soluce? - § 307/3)

88 Zrušení konkursu a osud pohledávek

89 Ukončení insolvenčního řízení a osud pohledávek
Zrušením konkursu (právní mocí usnesení) Zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení Dojde-li ke zrušení a zániku dlužníka v důsledku splnění rozvrhu – zánik neuspokojených pohledávek/částí Jinak je upravený seznam pohledávek exekučním titulem pro zjištěnou, neuspokojenou a dlužníkem nepopřenou pohledávku – návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci lze podat v 10 letech (prekluze) Pohledávky mimo konkurs existují dál v běžném režimu

90 Incidenční spory

91 Incidenční spory Rozhoduje tentýž soudce (možná výjimka)
Spory z popírání pohledávek Vylučovací žaloby Vypořádání SJM Neúčinnost – odpůrčí žaloba Náhrada škody na majetkové podstatě proti správci Rozhoduje se rozsudkem (jinak usn.) Řízení není shodné s insolvenčním, jen probíhá v jeho rámci

92 Neplatnost právních úkonů
Insolvenční soud není vázán rozhodnutím jiného soudu o neplatnosti určitého úkonu – sám zjišťuje, ale bylo-li rozhodnuto pravomocně (před zahájením ins. řízení) má to efekt i pro insolvenční řízení Z neplatného úkonu musí být vydán prospěch – proti správci je možná žaloba na vydání do 30 dnů

93 Odporovatelnost/neúčinnost
Lex specialis k § 42a OZ; nikoliv ex lege (výjimky – např. § 283/1 i.f. nebo § 284/2) Neúčinné jsou ty úkony, které zkracují nebo zvýhodňují jiné věřitele na úkor jiných – dále pak rozvedeno skutkovými podstatami Odpůrčí žaloba – prekluze 1 rok ode dne účinků rozhodnutí o úpadku – návrhové řízení Lex specialis k § 39 OZ (dobré mravy) ?

94 Úkony bez přiměřeného protiplnění
Úkony, kdy se dlužník zavázal poskytnout plnění bezplatně nebo za neobvykle (nízké) protiplnění Současně však tento úkon musel vzniknout v době úpadku nebo k němu vést (koncern a osoby blízké – domněnka úpadku) 3 roky zpět (u koncernu a osob blízkých), resp. 1 rok zpět Nelze odporovat příležitostným darům, ohledům slušnosti, úkonům učiněným s péčí řádného hospodáře

95 Úkony zvýhodňující Zvýhodnění věřitele na úkor jiných za účelem vyššího uspokojení, než by jinak náleželo v konkursu Např. předčasné splacení, zvláštní ujednání, dohody o ukončení smlouvy (?) apod. Stejná prekluze jako u předchozího případu

96 Úkony úmyslně zkracující
Úmyslné zkrácení věřitele, musel-li tento úkon být druhé straně znám Presumpce znalosti u osob v koncernu a osob blízkých Účinnost – 5 let zpět

97 Odporovatelnost/neúčinnost
Po úspěchu – vydání plnění do podstaty nebo rovnocenná náhrada – i právní nástupci, pokud Jim musely být známy okolnosti odporovatelnosti (v době úkonu), nebo Jsou to osoby s dlužníkem v koncernu nebo osoby blízké Odporuje jen správce – na příkaz VV pak musí (může chtít zálohu na náklady)

98 Odporovatelnost – další případy?
Kryje generální klauzule (?) i jiné případy, které mohou být spojením skutkových podstat + § 5c InsZ Např. neúmyslné zkrácení Neznalost druhé strany o zkracování apod. Souběh s odporovatelností podle OZ – je-li pravomocné před rozhodnutím o úpadku, pak se může domáhat vydání, jinak je rozhodná insolvenční neúčinnost Překrývání ZKV (§ 15) a InsZ – přechodné ustanovení (§ 432) – ex ante účinky po účinnosti zákona Neúčinnost jako nástroj proti podvodům a nespravedlnosti

99 Nepatrný konkurs

100 Podmínky pro použití Fyzická osoba – nepodnikatel
Podnikatel s obratem do 2 milionů Kč a menším počtem věřitelů než 50 Rozhoduje soud, i bez návrhu

101 Procesní zjednodušení
Není nutná věřitelská schůze Dohoda o vypořádání SJM nevyžaduje souhlas soudu a věřitelských orgánů Správce sám vylučuje nedobytné pohledávky Procesní spojení více otázek na přezkumném jednání Soud může určit i další odchylky nikoliv však na úkor zajištěných věřitelů a zásad řízení Schůze věřitelů může zjednodušení zamezit

102 Oddlužení

103 Oddlužení - obecně Účel – „nový start“ – sociální prostředek „pro nemajetné“ Původně založen na principu prominutí dluhů za využití prodeje dlužníkova majetku – nárůstem hodnoty „lidského kapitálu“ však došlo k rozšíření i na splátkový kalendář (bez možnosti kombinace) Určeno pro fyzické osoby nižších a středních příjmových vrstev („poctivý, leč nešťastný dlužník“) InsZ – jen pro nepodnikatele – jedno jaký typ osoby (spotřebitelský konkurs) – „podnikatelské dluhy“? – „malý podnikatel“?

104 Formální test oddlužení
Návrh může podat jen dlužník (hned/30 dnů) – formulář – podmínka úpadku/hrozícího úpadku Dvojí kontrola bez prima facie vlivu věřitelů Formální test Příjmy za poslední 3 roky Uvede očekávané příjmy v dalších 5 letech Připojí důkazy o tvrzení Připojí souhlas manžela a spoludlužníků či ručitelů Návrh je možné opravit (7 dnů) – jinak odmítnutí

105 Materiální test oddlužení
Soud návrh zamítne: Je-li nepoctivý záměr (např. odsouzení nebo úpadek dlužníka nebo jeho statutára) Je-li nesplnitelný Navrhuje se uspokojení méně než 30% pohledávek nezajištěných (ledaže je dohoda s jednotlivými věřiteli Zamítne-li nebo odmítne-li nebo je-li návrh vzat zpět – soud prohlásí konkurs Jinak oddlužení povolí

106 Oddlužení jednou za život?
Možné zpětvzetí – do schválení – nemožnost podat v jednom řízení návrh znovu + takový návrh soud zamítá Při zkoumání poctivosti se zkoumá také insolvenční minulost dlužníka Je možné opakované projití oddlužení, resp. opakovaní různých způsobů řešení úpadku

107 Procesní cesta oddlužení
návrh na povolení oddlužení povolení oddlužení soudem schválení plánu oddlužení věřiteli (soudem) + námitky věřitelů splnění plánu → osvobození od dluhů následná kontrola

108 Oddlužení – způsoby řešení I.
Reakce na úpadek Prodej majetku vs. zachování příjmů Zpeněžení majetku dlužníka Splátkový kalendář vs. zachování majetku 5 let – měsíční splátky (dispositivní?) Kombinace?

109 Oddlužení – způsoby řešení II.
O způsobu oddlužení rozhoduje speciální schůze věřitelů –– prostou většinou – hlasují pouze nezajištění - není-li rozhodnuto – soud Zajištění věřitelé jsou uspokojováni z předmětu zajištění – tedy „mimo“ oddlužení (mají ovšem vliv na obecnou část řízení – např. hlasování o odvolání správce apod.) Jsou-li důvody pro zamítnutí návrhu, může to správce i věřitel namítat na schůzí věřitelů nebo do 10 dnů od zveřejnění rozhodnutí přijatého mimo schůzi (propadné lhůty)

110 Oddlužení – rozhodnutí o jeho schválení
Po projednání námitek nebo uplynutí lhůty – rozhodnutí soudu: Znovu přezkoumá obecné podmínky a Neschválí – jsou-li okolnosti zamítnutí → konkurs Schválí-li, určí správce, označí majetek náležící do podstaty a je-li splátkový kalendář – uloží povinnost platit měsíčně a označí příjmy (platí se věřitelům) Popírání pohledávek v běžném režimu – popření dlužníkem má účinky jako popření správcem (obecně nikoliv)

111 Oddlužení - účinnost Účinky zveřejněním
Dlužník se stává oprávněn nakládat s podstatou a příjmy podle způsobu oddlužení Nařízení výkonu rozhodnutí/exekuce nemá na dlužníkovy povinnosti vliv Dlužník musí zajišťovat své příjmy, či se o to snažit, a nesnižovat úmyslně svůj majetek (odmítnutím daru apod.) – plnění věřitelům + kontroluje správce a věřitelé

112 Oddlužení - osvobození
Je-li splněno řádně a včas Soud to vezme na vědomí a současně rozhodne o odměně správce a zprostí ho funkce – konec řízení Soud vydá rozhodnutí o osvobození od zbytku dluhů - všech (přes nejasnou dikci § 414) – zánik vymahatelnosti Splnění dřív jak za 5 let? Výjimka z řádného splnění – soud může uznat i tehdy, pokud dlužník nesplnění nezavinil a zároveň věřitelé dostali alespoň tolik, kolik by dostali v konkursu Osvobození se netýká trestů a povinnosti k náhradě škody na zdraví

113 Zrušení oddlužení Soud oddlužení zruší Současně prohlásí konkurs
Není-li plněno (nebo nebude-li možné plnění) Prodlení po více jak 30 dnů Na návrh dlužníka Současně prohlásí konkurs

114 Odejmutí osvobození Soud osvobození odejme, vyjde-li do 3 let najevo, že oddlužení bylo získáno podvodem nebo zvýhodněním věřitele – mohl-li však tuto námitku věřitel prokázat již při schvalování oddlužení, soud neodejme Zánik osvobození ex lege byl-li dlužník odsouzen (do 3 let po) za úmyslný TČ, který ovlivnil oddlužení

115 ????? Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Insolvenční zákon (č.182/2006 Sb.)"

Podobné prezentace


Reklamy Google