Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Insolvenční zákon (č.182/2006 Sb.) Česká advokátní komora 20.Listopadu 2008 JUDr. Bohumil Havel PhD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Insolvenční zákon (č.182/2006 Sb.) Česká advokátní komora 20.Listopadu 2008 JUDr. Bohumil Havel PhD."— Transkript prezentace:

1 Insolvenční zákon (č.182/2006 Sb.) Česká advokátní komora 20.Listopadu 2008 JUDr. Bohumil Havel PhD.

2 Obecné otázky bhavel@kop.zcu.cz2

3 Podstata insolvenčního práva bhavel@kop.zcu.cz 3  Problém nedostatku majetku a negativa „kolektivní akce“ na principu časové preference → rámcové zmrazení majetku dlužníka a ad hoc omezení věřitelů  Hledání a případné udržení hodnoty běžícího podniku  Dominantní role věřitelů – prověřitelský přístup – odlišení skupin (podle postavení, resp. pohledávek) – ekonomické vlastnictví  „Je-li společnost insolventní, zájmy společnosti jsou ve skutečnosti pouze zájmy věřitelů“ Brady v. Brady (1988)

4 Podstata insolvenčního práva bhavel@kop.zcu.cz 4  Úpadek jako zprocesualizovaná správa společnosti  Hmotné vs. procesní právo  Kogentnost vs. dispositivnost  Favorizace rychlého řešení (konání dlužníka)  Insolvenční správce jako zástupce věřitelů jednající nezávisle a odborně (zajištění vs. nezajištění)  Soudce jako hlídač celého procesu s možností/povinností vstupu

5 Podstata a limity insolvenčního práva bhavel@kop.zcu.cz 5  Předpoklad rozumnosti (optimality), spravedlnosti, kolektivnosti  Nákladnost insolvenčního řízení  Kooperace procesních subjektů + komplementarita soukromého práva »» limity insolvenčního práva (§ 1, resp. § 5)

6 Zásady insolvenčního řízení (§ 5) bhavel@kop.zcu.cz 6  Zákaz zvýhodňování a poškozování  Hospodárnost řízení (vč. jednotného řízení)  Rovné (obdobné) zacházení (pari passu) + pro rata pravidlo (nezajištění věřitelé)  Zákaz poškození práv nabytých v dobré víře  Zákaz uspokojení mimo řízení  Společný zájem věřitelů etc.  OSŘ se použije tak, aby jeho aplikace nebyla ve střetu se zásadami insolvenčního řízení

7 Insolvenční rejstřík bhavel@kop.zcu.cz 7  Informační zdroj  Prostředek doručování  Veřejně dostupný (zdarma)  Předpoklad znalosti (kontrola)  Navazuje na registr úpadců

8 Internetové zdroje bhavel@kop.zcu.cz 8  http://isir.justice.cz http://isir.justice.cz  www.justice.cz www.justice.cz  www.insolvencni-zakon.cz www.insolvencni-zakon.cz

9 Nahlížení do insolvenčního rejstříku bhavel@kop.zcu.cz 9

10 Nahlížení do insolvenčního rejstříku bhavel@kop.zcu.cz 10

11 Úpadek jako dynamický pojem bhavel@kop.zcu.cz11

12 Platební neschopnost bhavel@kop.zcu.cz 12  Objektivní hledisko  Pluralita věřitelů – ne pohledávek a ne rozložení pohledávek 6 měsíců zpět (§ 143/2)  Dospělost peněžitých pohledávek/dluhů (30 dnů po splatnosti)  Subjektivní hledisko  Neschopnost plnit »»»

13 Platební neschopnost - domněnky bhavel@kop.zcu.cz 13  Domněnka platební neschopnosti (alt.)  Zastavení podstatné části plateb  Prodlení více jak 3 měsíce po splatnosti  Nemožnost exekuce/výkonu rozhodnutí  Nedodání seznamů majetku, pohledávek, zaměstnanců dlužníkem  Druhotná platební neschopnost – obrana (§ 143/3) – dvě kumulativní podmínky

14 Předlužení bhavel@kop.zcu.cz 14  Jen právnická osoba a FO – podnikatel  Souhrn všech závazků (nikoliv jen splatných) musí převyšovat hodnotu majetku  Při zjišťování předlužení se zohledňuje předpokladatelný vývoj podniku  Oba definiční znaky předlužení je třeba vyhodnocovat společně a vždy zohlednit budoucí vývoj

15 Pojem úpadku – hrozící úpadek bhavel@kop.zcu.cz 15  Ochranářský termín – chrání primárně dlužníka (+ snižuje náklady insolvenčního řízení)  Vychází z rizika v budoucnosti neplnit – opět se zohledňuje předpokladatelný vývoj podniku  Týká se jen peněžitých závazků (podstatné části – posouzení ad hoc)  Vztah k moratoriu a reorganizaci  Dlužník v hrozícím úpadku na sebe může podat insolvenční návrh – věřitel ne

16 Postavení věřitele/dlužníka bhavel@kop.zcu.cz 16  Předpoklad aktivního jednání dlužníka pro hrozící úpadek  Ingerence věřitele do sporu o úpadek  Předúpadková smluvní dokumentace  Vliv věřitelů na moratorium  Vyjednávání o reorganizaci  Mimoúpadková řešení

17 Přehled fází insolvenčního řízení bhavel@kop.zcu.cz17

18 Fáze insolvenčního řízení bhavel@kop.zcu.cz18 Podání insolvenčního návrhu - zahájení Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku 3 měsíce Konkurs Reorganizace Oddlužení Rozhodnutí o úpadku Moratorium

19 Insolvenční návrh a zahájení řízení bhavel@kop.zcu.cz 19  Návrhová povinnost PO a FO – podnikatelé a jejich zástupci a statutárové – poté, co se dozvěděli nebo při náležité péči dozvědět měli o úpadku (nikoliv hrozícím) - jinak odpovědnost za újmu  Povinnost i při zastavení výkonu rozhodnutí/exekuce prodejem podniku, ledaže má další podnik  Věřitelský návrh – specifikace dlužníka a uvedení rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek nebo hrozící úpadek, označení důkazů a titul k podání návrhu + připojení přihlášky

20 Náležitosti dlužnického insolvenčního návrhu bhavel@kop.zcu.cz 20  Seznamy dlužníkova majetku, závazků a zaměstnanců (i když nejsou)  Doložení listiny dokládajících úpadek  Dlužník výslovně specifikuje pohledávky a dluhy, vč. jejich dobytelnosti  V seznamu závazků dlužník uvede i případné popření a jeho důvody – nemá za následek vliv na zjištění

21 Záloha na náklady řízení bhavel@kop.zcu.cz 21  Záloha na náklady – není-li možné krytí jinak  Výjimka pro zaměstnance, je-li současně navrhovatelem a má jen onu jednu pohledávku  50.000,- - nikoliv opakovaně  Zapodstatová pohledávka (platí-li ji navrhovatel - věřitel)

22 Účinky zahájení řízení - obecné bhavel@kop.zcu.cz 22 Řízení se zahajuje podáním návrhu – soud o tom vydá vyhlášku (do 2 hodin) - lhůta se však pokládá za splněnou i tehdy, učiní-li tak insolvenční soud do 2 hodin po zahájení rozvržené pracovní doby Insolvenční návrh musí být opatřen úředně ověřeným podpisem (zaručený EP), jinak se k němu nepřihlíží Vyhláška neznamená úpadek

23 Účinky zahájení řízení bhavel@kop.zcu.cz 23 Účinky od okamžiku zveřejnění vyhlášky Nežalovatelnost pohledávek – jen přihláškou Realizace a vznik zajištění – jen podle zákona Výkon rozhodnutí a exekuce lze nařídit, nikoliv však provést – řízení se nepřerušují Lhůty pro uplatnění práv, které lze přihlásit, nezačnou nebo neběží Částečná limitace nakládání s majetkovou podstatou dlužníkem – zamezení snížení její hodnoty – zachování „běžného provozu podniku“ (pod kuratelou úpadku!!) Zákonná neúčinnost rozporných jednání

24 Předběžný správce a předběžné opatření bhavel@kop.zcu.cz 24  Stanoví ho soud, pokud současně předběžným opatřením více omezí dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou nebo v době moratoria  Předběžný správce  zajistí podstatu a přezkoumá účetnictví  činí další úkony určené soudem – ne však v širším rozsahu než běžný správce  přijímá plnění podle § 114  Je-li jeho jmenování zrušeno – podává soudu zprávu o činnosti  Jinak se zpravidla stane insolvenčním správcem - § 27  Předběžné opatření k zajištění rozsahu podstaty

25 Doručování v insolvenčním řízení bhavel@kop.zcu.cz 25  Doručení vyhláškou - úřední deska a zveřejnění v insolvenčním rejstříku – doručeno je zveřejněním (tak i účinnost rozhodnutí)  Vedle je možné také zveřejnění ve sdělovacích prostředcích - vymezí se v rozhodnutí o úpadku  Zvláštní doručování podle běžných pravidel – není-li doručeno – vyhláškou  Správci se doručuje na jeho adresu podle seznamu, případně na zvolenou adresu v ČR – mohou přijímat zaměstnanci a zmocněnci  VV – na adresu předsedy, jinak člena

26 Moratorium bhavel@kop.zcu.cz26

27 Moratorium bhavel@kop.zcu.cz 27  Účel a předpoklady (limity InsZ)  Existence alespoň hrozícího úpadku (arg. účel a zásady zákona)  Sanační prostředek dlužníka  2 podoby – předinsolvenční moratorium a insolvenční moratorium  Možná ingerence předběžného správce  Po zahájení řízení – do 7 dnů, resp. 15 (věř.návrh)  Jen podnikatel  Souhlas většiny věřitelů (podle výše pohledávek) – chybí-li někteří – možnost zrušení, nikoliv neplatnost moratoria  Až 3 měsíce (+ 30 dnů – souhlas věřitelů)

28 Moratorium bhavel@kop.zcu.cz 28  Účinky  Nemožnost prohlášení úpadku  insolvenční moratorium – zachovávající se účinky zahájením řízení  Předinsolvenční moratorium – nastávají účinky zahájení řízení (blokace majetku)  Přednostní uspokojování pohledávek na zachování běhu podniku (+ specifikace řádné péče podnikatele)  122/1 – zohlednění běžícího podniku a cíle sanace – výjimečné ustanovení (restriktivní výklad)  122/2 – průlom do pacta sunt servanda – propojení s odst. 1

29 Moratorium bhavel@kop.zcu.cz 29  Moratorium je závislé na hlavním řízení, běží-li  Odpovědnost dlužníka za újmu + ručení  Vyvinění možné jen prokáže-li dlužník typové řádné jednání se zohledněním veškerého spravedlivě očekávatelného jednání v daném moratoriu

30 Rozhodnutí o insolvenčním návrhu bhavel@kop.zcu.cz30

31 Rozhodnutí o insolvenčním návrhu bhavel@kop.zcu.cz 31  Do 10 dnů od podání návrhu úkon směřující k rozhodnutí; o návrhu pak bez zbytečného odkladu (u dlužníka do 15 dnů)  Odmítnutí – pro vady, absenci příloh – lhůta 7 dnů pro doplnění; 43 OSŘ se nepoužije  Zpětvzetí je možné do rozhodnutí o úpadku  Zamítnutí pro nedostatek majetku (§ 144 – kumulativní podmínky)  Rozhodnutí o úpadku (je-li osvědčen úpadek nebo hrozící úpadek) – pokračování v řízení

32 Rozhodnutí o úpadku bhavel@kop.zcu.cz 32 Náležitosti (mj.) Výrok o úpadku Jmenování insolvenčního správce Lhůta pro přihlášky pohledávek Časové určení první schůze věřitelů (do 2 měsíců od rozhodnutí, resp. od skončení lhůty pro přihlášky – po přezkumu určení další schůze - § 137/3) Určení přezkumného jednání Výzva věřitelům, aby plnili insolvenčnímu správci a sdělili, zda a jaké chtějí vykonat zajištění Možné odvolání

33 Rozhodnutí, že dlužník není v úpadku bhavel@kop.zcu.cz 33  Po rozhodnutí o úpadku, ale před rozhodnutím o způsobu jeho řešení  „autoremedura“ – není-li osvědčen úpadek nebo není-li věřitel a zapodstatové pohledávky jsou uspokojeny  „smír“ – souhlas všech věřitelů a správce

34 Účinky rozhodnutí o úpadku bhavel@kop.zcu.cz 34  Nové obecné pojetí limitace post započtení (§ 140) – je v zásadě dovolené, ledaže  Nebyla započitatelná pohledávka přihlášena, nebo  Byla získána neúčinným jednáním,nebo  V době získání byla vědomost o úpadku, nebo  Nebyl uhrazen přesah započtení.  Započítává dlužník (správce) nebo věřitel?  Jiné započtení? (v moratoriu, před úpadkem)

35 Účinky rozhodnutí o úpadku bhavel@kop.zcu.cz 35  Zůstávají dosavadní účinky spojené se zahájením řízení, ledaže soud rozhodne jinak  Nakládání s majetkovou podstatou – v rozsahu, ve kterém není dlužník oprávněn nakládat s majetkovou podstatou, přechází toto právo na správce

36 Stanovení způsobu řešení úpadku bhavel@kop.zcu.cz 36  V zásadě samostatné rozhodnutí, ledaže  je možný jen konkurs  je současně dlužníkem předložen schválený reorganizační plán nebo je navrženo oddlužení → společně s rozhodnutím o úpadku  Jinak do 3 měsíců – ne však před skončením schůze věřitelů k rozhodnutí o způsobu řešení úpadku + do 30 dnů byl-li podán návrh na oddlužení a dlužník není insolvenčním navrhovatelem  Rozhodne-li schůze – závazné, jinak rozhodne soud  Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku (prohlášení konkursu, povolení r./o.) vydává vždy soud

37 Schůze věřitelů o stanovení způsobu řešení bhavel@kop.zcu.cz 37  Svolává soud – je to schůze svolaná rozhodnutím o úpadku  Správce podává zprávu o dosavadní činnosti a vhodnosti navržených způsobů řešení  Nutné kvorum - 50% zaj. + 50% nezaj. Alt. 90% všech přítomných (podle výše pohledávek) – ke dni předcházejícímu jednání  Není možné písemné hlasování a soud nemůže usnesení zrušit pro rozpor se společným zájmem věřitelů

38 Další rozhodnutí schůze věřitelů bhavel@kop.zcu.cz 38  Jmenování znalce (2/3 přítomných podle výše pohledávek)  Ocenění podniku  Ocenění zajištění  Znalecký posudek schvalují věřitelé (2/3 přítomných)

39 Způsoby řešení úpadku bhavel@kop.zcu.cz 39  Moratorium  Likvidační řešení - konkurs – prohlášení konkursu – obdobné jako dnes – ale obecnou částí se mění i podstata řízení  Nepatrný konkurs (§ 314 an.)  Nelikvidační řešení  S ingerencí věřitelů – reorganizace  S ingerencí soudu a menší účastí věřitelů – oddlužení – spotřebitelský úpadek

40 Způsoby řešení úpadku bhavel@kop.zcu.cz 40  Není možná kombinace, je přípustná přeměna reorganizace nebo oddlužení v konkurs (vyrovnání opuštěno)  Pro „malé“ podnikatele  Jen konkurs nebo předbalená reorganizace (?)  Prodej podniku/podniků

41 Procesní subjekty a jejich odpovědnost bhavel@kop.zcu.cz41

42 Procesní subjekty bhavel@kop.zcu.cz 42  Soud, správce, dlužník, věřitelé, likvidátor a státní zastupitelství  Účastníky řízení dlužník a věřitelé  Změna osoby věřitele – převodem i přechodem – zvláštní rozhodnutí soudu o změně – změna ke stavu vstupu (vč. incidentů a účasti ve věřitelských orgánech) – je třeba doložit titul změny (veřejnou listinou/ověřenými podpisy, ledaže změna plyne ze zákona)

43 Podstata odpovědnosti bhavel@kop.zcu.cz 43  I nadále se jedná o odpovědnost občanskoprávní – není odkaz na jiný režim a uplatní se tak § 420 an. OZ  Újma vs. škoda  Odpovědnost správce  §37/1 - vyvinění jen prokáže-li, že újmě nešlo s vynaložením veškerého spravedlivě očekávatelného jednání zabránit  § 37/3 – vyvinění tehdy, prokáže-li, že v době konání nemohl poznat nedostatečnost majetkové podstaty  § 37 – zavinění správce se neřeší a zdá se za presumované

44 Podstata odpovědnosti bhavel@kop.zcu.cz 44  Odpovědnost věřitelského výboru (§ 60) – běžný režim podle OZ – bez výjimky – akcent na společný zájem věřitelů  Odpovědnost porušitele povinnosti podat insolvenční návrh (§ 99)  Možnost se zprostit jen tehdy, prokáže-li, že porušení povinnosti nemělo vliv na rozsah uspokojení nebo existence vis maior, kterou nemohla ovlivnit ani s vynaložením spravedlivě očekavatelného jednání

45 Podstata odpovědnosti bhavel@kop.zcu.cz 45  Dlužníkova odpovědnost v moratoriu (§ 127)  Liberace jen prokáže-li nemožnost újmě zabránit, a to ani s vynaložením spravedlivě očekavatelného jednání  Odpovědnost insolvenčního navrhovatele navrhovatele – věřitele (§ 147)  Domněnka zavinění (u odpovědnosti vůči dlužníku)  Ručení členů statutárního orgánu navrhovatele, ledaže informovali insolvenční soud o neoprávněnosti návrhu  Chybí odpovědnost navrhovatele - dlužníka - § 424 OZ? (šikana)

46 Insolvenční správci bhavel@kop.zcu.cz46

47 Insolvenční správce jako zástupce věřitelů bhavel@kop.zcu.cz 47  Zástupce vs. společný zájem věřitelů  Zástupce vs. jeho svědomitost a odbornost  Motivace správce  Možnost odvolání věřiteli  Vázanost odměny na názor VV  Odpovědnost správce  Ztráta pozice na trhu

48 Vztah soudu a správce bhavel@kop.zcu.cz 48  Soud jmenuje/odvolává správce  Závazná ingerence předsedy soudu  Soud může vyžadovat zprávy a vysvětlení a může nahlížet do jeho dokumentace a udílet pokyny  Soud s ingerencí orgánů věřitelů schvaluje odměny správce

49 Insolvenční správci bhavel@kop.zcu.cz 49  Ze seznamu – FO nebo v.o.s. (s vymezením konajícího společníka)  VŠ (Mgr. bez ohledu na zaměření – novelizován § 21/2 InsZ  Zkouška (přechodné období - výjimky)  Možnost odmítnout – pro závažné důvody, nebo se odvolat (pro nesplnění podmínek pro ustanovení)  Povinnost pojištění odpovědnosti za škodu (obecné, nikoliv ad hoc)  Nepodjatost – pro poměr k věci nebo osobám – možnost ad hoc odděleného správce

50 „Druhy“ insolvenčních správců bhavel@kop.zcu.cz 50  Zástupce správce – pro přechodnou dobu nevýkonu činnosti  Oddělený správce – při omezené podjatosti  Zvláštní správce – ad hoc pro specializaci (soud vymezí i jeho vztah ke správci) + zvl. správce pro finanční instituce (povolení, resp. zvláštní zkouška)  Zvláštní správce pro reorganizaci (§ 3/2 ZSpr) – „bez dalšího“- jen běžná?  Hostující insolvenční správce – dočasnost a příležitostnost

51 Změna insolvenčního správce bhavel@kop.zcu.cz 51  Změna věřiteli – 1. schůze – nej. ½ všech přihlášených k předcházejícímu dni + jiná schůze pro změnu portfolia s vlivem na 1. schůzi (i pokud bylo původní zamítavé)  Schůze určí i dalšího – jinak určí soud  Platí i pro „další druhy“ správce – vždy??  Odvolání – z jiných důležitých důvodů, než pro porušení povinností a tehdy, je-li určen věřiteli a nedal-li k tomu souhlas (do 3 dnů poté)  Zproštění – pro porušení povinností a při neřádnosti péče

52 Jednání správce bhavel@kop.zcu.cz 52  Svědomité jednání a odborná péče + úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat k naplnění cílů zákona  Povinnost součinnosti s věřiteli a soudem  Nestrannost  Povinnost mlčenlivosti  Povinnost k aktivnímu jednání „za dlužníka“ – vč. povinnosti hradit daně a poplatky  Odpovědnost za škodu (újmu)

53 Odměna a záloha správci bhavel@kop.zcu.cz 53  Odměna a náklady hotových výdajů  Vyhláškou MSP  Ze zpeněžení (při konkursu)  Odměna nad rámec správy a nakládání s majetkovou podstatou? - § 298/3  Možnost změny soudem (a VV) – i tehdy, pokud nenavrhl částečný rozvrh  Záloha – rozhodnutí VV a soudu – účelové vázané prostředky  Experti – hrazení, je-li (předchozí) souhlas VV – jinak v odměně správce

54 Postavení věřitelů bhavel@kop.zcu.cz54

55 Postavení věřitelů bhavel@kop.zcu.cz 55  Odlišení podle pohledávek – zajištění a nezajištění věřitelé - § 167/2 – nekryje-li zajištění 100% pohledávky – ve zbytku nezajištěná pohledávka + výjimka v oddlužení  Zapodstatové pohledávky vzniklé po zahájení řízení  Odměna a náklady správce  Dtto VV  Náhrada zálohy na řízení  Zapodstatové pohledávky vzniklé po rozhodnutí o úpadku  Odměna a náklady správce  Náklady na správu podstaty  Náklady na znalce  Pohledávky ze smluv uzavřených osobou s dispozicí  Veřejnoprávní pohledávky – daně, clo, sociální apod.

56 Postavení věřitelů bhavel@kop.zcu.cz 56  Pohledávky zapodstatovým na roveň postavené  Pracovněprávní pohledávky za 3 roky zpět  Pohledávky z titulu náhrady škody na zdraví  Pohledávky státu – úřad práce za vyplacené mzdy  Pohledávky z penzijního připojištění  Zákonné výživné  Náhrada prostředků vynaložených na údržbu podstaty  Podřízení věřitelé  Další skupiny v reorganizaci

57 Přihlášení pohledávky bhavel@kop.zcu.cz 57  Od zahájení řízení – max. lhůtu určí soud v rozhodnutí o úpadku – 30 dnů až 2 měsíce  Přihlašuje se vše, kromě pohledávek společníků a pohledávek z neúčinných úkonů podle § 237/5  V přihlášce specifikace pohledávky a případného zajištění – vyčíslit v korunách (u nepeněžitých pohledávek odhadem)  Za správnost odpovídá věřitel  Zapodstatové a na roveň postavené pohledávky se uplatňují vůči správci, jakoby byl dlužník

58 Nadhodnocení pohledávek v přihlášce bhavel@kop.zcu.cz 58  Je-li po přezkumu  Skutečná pohledávka o 50% nižší než přihlášená pohledávka – k přihlášené pohledávce se nepřihlíží + pokuta  Skutečné zajištění o 50% nižší než přihlášená hodnota zajištění nebo v horším pořadí – k uspokojení ze zajištění se nepřihlíží + pokuta  Liberace jen pro pokutu – nevykonávat práva se spornými pohledávkami  U zajištění není třeba přihlašovat částku ani hodnotu zajištění  Ručení osob podepsavších přihlášku (jen tehdy, je-li to součástí běžného výkonu jejich funkce)

59 Přezkum pohledávek správcem bhavel@kop.zcu.cz 59  1. přezkum činí správce – podle účetnictví a doložených listin (vč.potřebných šetření) → vyhotovuje seznam pohledávek (zveřejňuje se)  Správce vyzývá dlužníka i věřitele, aby se k přihlášeným pohledávkám, resp. jejich seznamu vyjádřili (u věřitele výslovně poučí jak provést případnou opravu a doplnění přihlášky)  Nedoplněné pohledávky uvede správce do seznamu také a soud rozhodne, že se k nim nepřihlíží.

60 Přezkum soudem bhavel@kop.zcu.cz 60  Termín a místo přezkumného jednání se určí v rozhodnutí o úpadku (správce se musí zúčastnit)  Postup je podle seznamu pohledávek správce  Popírají jen dlužník nebo správce – pravost, výši a pořadí – vždy je třeba při popření zdůvodnit – výsledná popření nemají vzájemný vliv (výše vs. pořadí.)  Při popření správce – možná obrana  Při popření dlužníkem – bez vlivu na zjištění, ale seznam pohledávek není exekučním titulem

61 Obrana proti popření bhavel@kop.zcu.cz 61  Výsledek se zapisuje do aktuálního seznamu  Obrana proti popření správcem (zásadní využití jen uplatněných nebo neznámých skutečností)  U popřených nevykonatelných pohledávek– věřitel do 30 dnů žaluje na určení x správci  U popřených vykonatelných pohledávek – správce do 30 dnů žaluje popření x věřiteli

62 Zjištěná pohledávka bhavel@kop.zcu.cz 62  Nevykonatelná  Nepopřená nebo  Popření zpětvzaté nebo  Popření neúspěšné  Vykonatelná  Pokud se správce nedovolal vyloučení žalobou  Nebo taková žaloba nebyla úspěšná

63 Věřitelské orgány bhavel@kop.zcu.cz 63  Schůze věřitelů  Jmenuje VV nebo Z  Svolává ji a řídí soud – předmět podle svolání  Možná/povinná účast správce  Hlasování většinou přítomných podle výše pohledávek (1 Kč =1 hlas); možné písemné hlasování  Popření nebo sporní věřitelé hlasují pokud tak rozhodne schůze nebo soud  Pro rozpor se společným zájmem věřitelů může soud usnesení zrušit – na návrh správce nebo věřitel – a to do jejího skončení – ti, kdo dají poznámku odvolání a hlasovali pro usnesení, se mohou odvolat; to neplatí pro případy, kdy SV rozhoduje ex lege (stanovení způsobu řešení a odvolání správce)

64 Věřitelské orgány bhavel@kop.zcu.cz 64  Věřitelský výbor  Je-li více jak 50 přihlášených věřitelů  3-7 členů a náhradníci – jen z přihlášených věřitelů  Paritní zastoupení zajištěných a nezajištěných věřitelů  Volbu potvrzuje soud (důvěryhodnost, způsobilost, nepodjatost)  Činnost  Dohlíží správcovu činnost  Průběžně schvaluje odměnu a náklady apod.  Schvaluje smlouvy o úvěrovém financování – problém § 58/2 c)  Vystupuje jako sbor s předsedou  Odborná péče + odpovědnost za škodu  Odvolání pro porušování, odstoupení – náhradníci – jinak soud  Prozatímní věř. výbor – do ustavení běžného VV

65 Věřitelské orgány a další subjekty bhavel@kop.zcu.cz 65  Zástupce věřitelů  Je-li věřitelů pod 50  Fakultativní orgán x obligatorní věřitelský výbor  Státní zastupitelství  Likvidátor – jen v rozsahu, ve kterém správa nepřešla na insolvenčního správce

66 Majetková podstata bhavel@kop.zcu.cz66

67 Majetková podstata – rozsah I. bhavel@kop.zcu.cz67  Uspokojuje se monetárně, proto se sceluje majetek dlužníka (penězi se ocení) – nevyužívá se partikulární úpadek  Při dlužnickém návrhu  Podstata - veškerý majetek do podání návrhu + majetek dále získaný  Při věřitelském návrhu  Podstata - majetek dlužníka ke dni rozhodnutí o úpadku/předběžnému opatření + majetek získaný  + příslušenství a plody

68 Majetková podstata – rozsah II. bhavel@kop.zcu.cz68  Výčet v § 206 je demonstrativní  Mimo:  Majetek, který nelze postihnout výkonem rozhodnutí  Účelově vymezený majetek (dotace, výpomoc apod.)

69 Zajištění majetkem 3. osob bhavel@kop.zcu.cz 69  Nepřevzato dosavadní § 27/5 - §205/4 InsZ  Majetek 3. osob se do podstaty nezahrnuje – věřitel se může domáhat mimo řízení (samostatně); obdobně vymáhání po solidárně odpovědných osobách  Osoby takto plnící mohou přihlásit podmíněnou pohledávku; nebo tak může za ně učinit (zajištěný) věřitel  Majetek třetích osob se zahrnuje jen na základě judikované neúčinnosti (odpůrčí žaloba)

70 Majetková podstata – zjišťování a soupis bhavel@kop.zcu.cz 70  Zjišťuje správce s dlužníkovou součinností  Prvotní je dlužníkův soupis majetku  Možná prohlídka prostor (dlužníka i třetích osob)  Prohlášení o majetku – soud může žádat po dlužníkovi nebo jeho zástupci – evidence majetku  Soupis činí správce  Zápisem do soupisu se omezuje možnost nakládat  Přesná specifikace, vč. důvodu  Ocenění položek – správcem nebo znalcem – může to vše činit znalec podle § 153 (podnik a jiná věc hromadná se vždy oceňuje znalecky)  Soupis se zveřejňuje (pro připomínky dotčených osob)  Soupis je listina opravňující ke zpeněžení

71 Majetková podstata – vylučovací žaloby bhavel@kop.zcu.cz 71  Osoba, která tvrdí, že bylo zařazeno chybně – do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o soupisu, jinak se má soupis za správný – žaloba z lepšího práva (na vydání výtěžku) (??)  Po dobu sporu nebo lhůty 30 dnů nesmí správce zpeněžit, ledaže odvrací bezprostředně hrozící újmu na sporném majetku  Dlužník se může domáhat vynětí tehdy, jde-li o věc, která nepodléhá výkonu rozhodnutí nebo je účelově vymezena (dotace..) – stanovisko dává i VV  Žaloby proti správci a rozhoduje ins. soud  Správce může vyloučit bagatelní věci (bezcenné apod.) - disposiční sféra dlužníka?

72 Majetková podstata – nakládání bhavel@kop.zcu.cz 72  Rozhodnutím o úpadku – správce § 140/1  Zápisem do soupisu se zcela omezuje možnost nakládat s podstatou ve prospěch osoby s dispozičním oprávněním  Do rozhodnutí úpadku – dlužník  Po prohlášení konkursu – správce  Po povolení reorganizace nebo oddlužení – dlužník  V řadě případů ingeruje dlužníkovi správce (vč.předběžného)  Nejasnost vzájemného propojení dlužníka/správce

73 Správa majetkové podstaty bhavel@kop.zcu.cz 73  Správa podstaty  Udržení a zvyšování hodnoty  Účelové využití  Vymožení dlužníkových pohledávek  Správa zajištění  Zajištění věřitelé mohou dávat správci pokyny k řádné správě – je-li proti – rozhodne soud – náklady takové správy nesou úkolující věřitelé  Náklady správy a nakládání + odměna – přednostní pohledávka (§ 298/2)

74 Majetková podstata – podnik/věc hromadná bhavel@kop.zcu.cz 74  Hodnotu určuje znalec – buď vymezený schůzí věřitelů/soudem při stanovení způsobu řešení, nebo určený správcem  Going concern hodnota – správce udržuje podnik v chodu – úvěrové financování (§ 41an. + ingerence VV)  Prodej uno actu - § 290 an. – se souhlasem VV a soudu (nikoliv nutně předchozím) – i když dá doporučení tohoto prodeje schůze věřitelů – je třeba speciální souhlas s určitou smlouvou  Podnik se převádí „čistý“ jen s pracovněprávními vztahy (ne pohledávky na mzdách apod.)  V ostatním se použije § 476an. ObchZ – z povahy věci však ne ochranný odpor věřitelů podle § 478 apod.- v zásadě je to podle InsZ zvláštní typ prodeje podniku /?/ podniků

75 Zpeněžení majetkové podstaty bhavel@kop.zcu.cz75

76 Zpeněžení – pojem, podmínky a účinky bhavel@kop.zcu.cz 76  Převedení majetkové podstaty na peníze, vč. využití peněz na bankovních účtech a postoupení pohledávek  Existence konkursu a konání první schůze věřitelů (vyjma věcí ohrožených zkázou)  Účinky zpeněžení  Zánik účinků exekuce/výkonu rozhodnutí  Zánik neúčinných věcných břemen (§ 285) x § 299 (zánik zajištění)  Vyklizení „rodinné“ nemovitosti (vadný odkaz v § 285/3 – přístřeší (§ 712/5 OZ))  Nevázanost předkupními právy X „lex Kavčí skála“ (§ 285/4)

77 Způsoby zpeněžení bhavel@kop.zcu.cz 77  Veřejná dražba  Na návrh správce a se souhlasem VV  Prodej věcí  Podle OSŘ o výkonu rozhodnutí  Prodej mimo dražbu  Souhlas soudu a VV (vč. příp. podmínek)  Vyjma prodeje věcí při běžném provozu podniku  Vždy rozhoduje správce se souhlasem VV

78 Zpeněžení podniku/věci hromadné/celé podstaty bhavel@kop.zcu.cz 78  Hodnotu určuje znalec – buď vymezený schůzí věřitelů/soudem při stanovení způsobu řešení, nebo určený správcem  Prodej uno actu – § 290 an. – se souhlasem VV a soudu (nikoliv nutně předchozím) – i když dá doporučení tohoto prodeje schůze věřitelů – je třeba speciální souhlas s určitou smlouvou  Podnik se převádí „čistý“ jen z pracovněprávními vztahy (ne pohledávky na mzdách apod.)  V ostatním se použije § 476an. ObchZ – z povahy věci však ne ochranný odpor věřitelů podle § 478 apod.- v zásadě je to podle InsZ zvláštní typ prodeje podniku /?/ podniků

79 Zajištění věřitelé bhavel@kop.zcu.cz 79  Prodej předmětu zajištění  Správce je vázán pokyny zajištěného věřitele (je-li jich více – dohoda – riziko morálního hazardu/šikany)  Může odmítnout, má-li za to, že prodá lépe (přezkum soudu)  Uspokojení z výtěžku

80 Zákaz nabývání majetku bhavel@kop.zcu.cz 80  Specifikované osoby mají zákaz získat majetek z podstaty (§295) + také 3 roky po skončení konkursu  Možná výjimka rozhodutím soudu po vyjádření VV  Porušení – výslovná neplatnost → ??  Nestandardní požadavek  Těžko zjistitelný (295/2/b) apod.)  Nejistota pro futurum

81 Nakládání s výtěžkem zpeněžení bhavel@kop.zcu.cz81

82 Pravidla správy výtěžku a motivace správce bhavel@kop.zcu.cz 82  Správce výtěžek správuje svědomitě a odborně – nikoliv s účelem jeho dlouhodobého zhodnocení, ale za účelem rozdělení (x předpoklad úročení – tedy uložení na bankovní účet - § 296/2)  Je motivován rychlým rozdělováním, resp. navržením částečného rozvrhu, protože je odměnován z výtěžku určeného k rozdělení + možnost snížení odměny při nenavržení částečného rozvrhu  Při rychlém jednání mu naopak může být odměna zvýšena

83 Procesní cesta k rozvrhu bhavel@kop.zcu.cz 83  Dílčí zprávy soudu a VV o průběhu zpeněžování  Částečný rozvrh, umožňuje-li to situace  Konečná zpráva  „v závěru“ zpeněžování (?)  Popsání stavu a nákladů  Přezkum soudem + námitky → rozhodnutí soudu  Rozvrhové usnesení a jeho realizace

84 Uspokojování pohledávek z výtěžku bhavel@kop.zcu.cz 84  V průběhu vždy  Zapodstatové a na roveň jim postavené  Nestačí-li výtěžek, může se užít záloh  Výtěžek nelze užít pro podnikání/provoz podniku – prostředky získané z prodeje podniku slouží k uspokojení všech pohledávek

85 Uspokojení pohledávek z výtěžku – před rozvrhovým usnesením bhavel@kop.zcu.cz 85  Zapodstatové a na roveň postavené  Přednostně (není-li dostatek peněz)  Odměna a hotové výdaje správce  Pohledávky upřednostněné v moratoriu  Úvěrové financování  Správa podstaty  Zbytek poměrně  Zajištěné pohledávky »»»

86 Uspokojování zajištěných věřitelů bhavel@kop.zcu.cz 86  Z předmětu zajištění  - správa (až 4%) a nakládání (až 5%)  - odměna správce (2% ze zajištění)  - případné plnění na udržení/zlepšení předmětu zajištění (§ 230/2)  Uspokojují se podle pořadí

87 Uspokojení pohledávek z výtěžku – po rozvrhu bhavel@kop.zcu.cz 87  Poměrně ze zbytku zpeněžení  Realizace max do 2 měsíců – lhůtu určí soud  Platby  Zpravidla v sídle správce, ale na náklady věřitele  Malé částky do soudní úschovy (soluce? - § 307/3)

88 Zrušení konkursu a osud pohledávek bhavel@kop.zcu.cz88

89 Ukončení insolvenčního řízení a osud pohledávek bhavel@kop.zcu.cz 89  Zrušením konkursu (právní mocí usnesení)  Zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení  Dojde-li ke zrušení a zániku dlužníka v důsledku splnění rozvrhu – zánik neuspokojených pohledávek/částí  Jinak je upravený seznam pohledávek exekučním titulem pro zjištěnou, neuspokojenou a dlužníkem nepopřenou pohledávku – návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci lze podat v 10 letech (prekluze)  Pohledávky mimo konkurs existují dál v běžném režimu

90 Incidenční spory bhavel@kop.zcu.cz90

91 Incidenční spory bhavel@kop.zcu.cz 91  Rozhoduje tentýž soudce (možná výjimka)  Spory z popírání pohledávek  Vylučovací žaloby  Vypořádání SJM  Neúčinnost – odpůrčí žaloba  Náhrada škody na majetkové podstatě proti správci  Rozhoduje se rozsudkem (jinak usn.)  Řízení není shodné s insolvenčním, jen probíhá v jeho rámci

92 Neplatnost právních úkonů bhavel@kop.zcu.cz 92  Insolvenční soud není vázán rozhodnutím jiného soudu o neplatnosti určitého úkonu – sám zjišťuje, ale bylo-li rozhodnuto pravomocně (před zahájením ins. řízení) má to efekt i pro insolvenční řízení  Z neplatného úkonu musí být vydán prospěch – proti správci je možná žaloba na vydání do 30 dnů

93 Odporovatelnost/neúčinnost bhavel@kop.zcu.cz 93  Lex specialis k § 42a OZ; nikoliv ex lege (výjimky – např. § 283/1 i.f. nebo § 284/2)  Neúčinné jsou ty úkony, které zkracují nebo zvýhodňují jiné věřitele na úkor jiných – dále pak rozvedeno skutkovými podstatami  Odpůrčí žaloba – prekluze 1 rok ode dne účinků rozhodnutí o úpadku – návrhové řízení  Lex specialis k § 39 OZ (dobré mravy) ?

94 Úkony bez přiměřeného protiplnění bhavel@kop.zcu.cz 94  Úkony, kdy se dlužník zavázal poskytnout plnění bezplatně nebo za neobvykle (nízké) protiplnění  Současně však tento úkon musel vzniknout v době úpadku nebo k němu vést (koncern a osoby blízké – domněnka úpadku)  3 roky zpět (u koncernu a osob blízkých), resp. 1 rok zpět  Nelze odporovat příležitostným darům, ohledům slušnosti, úkonům učiněným s péčí řádného hospodáře

95 Úkony zvýhodňující bhavel@kop.zcu.cz 95  Zvýhodnění věřitele na úkor jiných za účelem vyššího uspokojení, než by jinak náleželo v konkursu  Např. předčasné splacení, zvláštní ujednání, dohody o ukončení smlouvy (?) apod.  Stejná prekluze jako u předchozího případu

96 Úkony úmyslně zkracující bhavel@kop.zcu.cz 96  Úmyslné zkrácení věřitele, musel-li tento úkon být druhé straně znám  Presumpce znalosti u osob v koncernu a osob blízkých  Účinnost – 5 let zpět

97 Odporovatelnost/neúčinnost bhavel@kop.zcu.cz 97  Po úspěchu – vydání plnění do podstaty nebo rovnocenná náhrada – i právní nástupci, pokud  Jim musely být známy okolnosti odporovatelnosti (v době úkonu), nebo  Jsou to osoby s dlužníkem v koncernu nebo osoby blízké  Odporuje jen správce – na příkaz VV pak musí (může chtít zálohu na náklady)

98 Odporovatelnost – další případy? bhavel@kop.zcu.cz 98  Kryje generální klauzule (?) i jiné případy, které mohou být spojením skutkových podstat + § 5c InsZ  Např. neúmyslné zkrácení  Neznalost druhé strany o zkracování apod.  Souběh s odporovatelností podle OZ – je-li pravomocné před rozhodnutím o úpadku, pak se může domáhat vydání, jinak je rozhodná insolvenční neúčinnost  Překrývání ZKV (§ 15) a InsZ – přechodné ustanovení (§ 432) – ex ante účinky po účinnosti zákona  Neúčinnost jako nástroj proti podvodům a nespravedlnosti

99 Nepatrný konkurs bhavel@kop.zcu.cz99

100 Podmínky pro použití bhavel@kop.zcu.cz 100  Fyzická osoba – nepodnikatel  Podnikatel s obratem do 2 milionů Kč a menším počtem věřitelů než 50  Rozhoduje soud, i bez návrhu

101 Procesní zjednodušení bhavel@kop.zcu.cz 101  Není nutná věřitelská schůze  Dohoda o vypořádání SJM nevyžaduje souhlas soudu a věřitelských orgánů  Správce sám vylučuje nedobytné pohledávky  Procesní spojení více otázek na přezkumném jednání  Soud může určit i další odchylky nikoliv však na úkor zajištěných věřitelů a zásad řízení  Schůze věřitelů může zjednodušení zamezit

102 Oddlužení bhavel@kop.zcu.cz102

103 Oddlužení - obecně bhavel@kop.zcu.cz 103  Účel – „nový start“ – sociální prostředek „pro nemajetné“  Původně založen na principu prominutí dluhů za využití prodeje dlužníkova majetku – nárůstem hodnoty „lidského kapitálu“ však došlo k rozšíření i na splátkový kalendář (bez možnosti kombinace)  Určeno pro fyzické osoby nižších a středních příjmových vrstev („poctivý, leč nešťastný dlužník“)  InsZ – jen pro nepodnikatele – jedno jaký typ osoby (spotřebitelský konkurs) – „podnikatelské dluhy“? – „malý podnikatel“?

104 Formální test oddlužení bhavel@kop.zcu.cz 104  Návrh může podat jen dlužník (hned/30 dnů) – formulář – podmínka úpadku/hrozícího úpadku  Dvojí kontrola bez prima facie vlivu věřitelů  Formální test  Příjmy za poslední 3 roky  Uvede očekávané příjmy v dalších 5 letech  Připojí důkazy o tvrzení  Připojí souhlas manžela a spoludlužníků či ručitelů  Návrh je možné opravit (7 dnů) – jinak odmítnutí

105 Materiální test oddlužení bhavel@kop.zcu.cz 105  Soud návrh zamítne:  Je-li nepoctivý záměr (např. odsouzení nebo úpadek dlužníka nebo jeho statutára)  Je-li nesplnitelný  Navrhuje se uspokojení méně než 30% pohledávek nezajištěných (ledaže je dohoda s jednotlivými věřiteli  Zamítne-li nebo odmítne-li nebo je-li návrh vzat zpět – soud prohlásí konkurs  Jinak oddlužení povolí

106 Oddlužení jednou za život? bhavel@kop.zcu.cz 106  Možné zpětvzetí – do schválení – nemožnost podat v jednom řízení návrh znovu + takový návrh soud zamítá  Při zkoumání poctivosti se zkoumá také insolvenční minulost dlužníka  Je možné opakované projití oddlužení, resp. opakovaní různých způsobů řešení úpadku

107 Procesní cesta oddlužení bhavel@kop.zcu.cz 107 návrh na povolení oddlužení povolení oddlužení soudem schválení plánu oddlužení věřiteli (soudem) + námitky věřitel ů splnění plánu → osvobození od dluhů následná kontrola

108 Oddlužení – způsoby řešení I. bhavel@kop.zcu.cz 108  Reakce na úpadek  Prodej majetku vs. zachování příjmů  Zpeněžení majetku dlužníka  Splátkový kalendář vs. zachování majetku  5 let – měsíční splátky (dispositivní?)  Kombinace?

109 Oddlužení – způsoby řešení II. bhavel@kop.zcu.cz 109  O způsobu oddlužení rozhoduje speciální schůze věřitelů –– prostou většinou – hlasují pouze nezajištění - není-li rozhodnuto – soud  Zajištění věřitelé jsou uspokojováni z předmětu zajištění – tedy „mimo“ oddlužení (mají ovšem vliv na obecnou část řízení – např. hlasování o odvolání správce apod.)  Jsou-li důvody pro zamítnutí návrhu, může to správce i věřitel namítat na schůzí věřitelů nebo do 10 dnů od zveřejnění rozhodnutí přijatého mimo schůzi (propadné lhůty)

110 Oddlužení – rozhodnutí o jeho schválení bhavel@kop.zcu.cz 110  Po projednání námitek nebo uplynutí lhůty – rozhodnutí soudu:  Znovu přezkoumá obecné podmínky a  Neschválí – jsou-li okolnosti zamítnutí → konkurs  Schválí-li, určí správce, označí majetek náležící do podstaty a je-li splátkový kalendář – uloží povinnost platit měsíčně a označí příjmy (platí se věřitelům)  Popírání pohledávek v běžném režimu – popření dlužníkem má účinky jako popření správcem (obecně nikoliv)

111 Oddlužení - účinnost bhavel@kop.zcu.cz 111  Účinky zveřejněním  Dlužník se stává oprávněn nakládat s podstatou a příjmy podle způsobu oddlužení  Nařízení výkonu rozhodnutí/exekuce nemá na dlužníkovy povinnosti vliv  Dlužník musí zajišťovat své příjmy, či se o to snažit, a nesnižovat úmyslně svůj majetek (odmítnutím daru apod.) – plnění věřitelům + kontroluje správce a věřitelé

112 Oddlužení - osvobození bhavel@kop.zcu.cz 112  Je-li splněno řádně a včas  Soud to vezme na vědomí a současně rozhodne o odměně správce a zprostí ho funkce – konec řízení  Soud vydá rozhodnutí o osvobození od zbytku dluhů - všech (přes nejasnou dikci § 414) – zánik vymahatelnosti  Splnění dřív jak za 5 let?  Výjimka z řádného splnění – soud může uznat i tehdy, pokud dlužník nesplnění nezavinil a zároveň věřitelé dostali alespoň tolik, kolik by dostali v konkursu  Osvobození se netýká trestů a povinnosti k náhradě škody na zdraví

113 Zrušení oddlužení bhavel@kop.zcu.cz 113  Soud oddlužení zruší  Není-li plněno (nebo nebude-li možné plnění)  Prodlení po více jak 30 dnů  Na návrh dlužníka  Současně prohlásí konkurs

114 Odejmutí osvobození bhavel@kop.zcu.cz 114  Soud osvobození odejme, vyjde-li do 3 let najevo, že oddlužení bylo získáno podvodem nebo zvýhodněním věřitele – mohl-li však tuto námitku věřitel prokázat již při schvalování oddlužení, soud neodejme  Zánik osvobození ex lege byl-li dlužník odsouzen (do 3 let po) za úmyslný TČ, který ovlivnil oddlužení

115 ????? Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Insolvenční zákon (č.182/2006 Sb.) Česká advokátní komora 20.Listopadu 2008 JUDr. Bohumil Havel PhD."

Podobné prezentace


Reklamy Google