Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Produkční a operační management

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Produkční a operační management"— Transkript prezentace:

1 Produkční a operační management
Hana Svobodová

2 Pojem operační management
Řízení výroby Řízení produkčních procesů Provozní management Výrobní management Operations management Operations and production management Production control

3 Objekt - operačního managementu
Operační management řídí ty procesy, které bezprostředně vedou k tvorbě produktu (a to jak produktu hmotného tak nehmotného) a současně řídí procesy s nimi související.

4 Výroba – produkční proces
Transformace Výstup Vstup v

5 Výkonnost systému Produktivita
Produkt je základním prostředkem dosahování finančních cílů podniku Výstup Vstup Celková (totální produktivita) Parciální produktivita

6 Postavení operačního managementu
Finance Marketing Výroba

7 Provozní management Strategické řízení Taktické řízení
Operativní řízení Těžiště operačního managementu – operativní řízení, zde se v konkrétních komplikacích projevují nedostatky vyšších hladin řízení

8 Oblast výrobního managementu
Vlastní provozní výrobní (realizační, provozní) Předvýrobní činnosti Vývoj, příprava výroby Obchodní činnosti Povýrobní činnosti – odbyt, expedice Průřezové činnosti – podpůrné činnosti

9 Podpůrné činnosti obslužné pomocné Energetické hospodářství
Provozuschopnost Instruktáž Běžná údržba Inspekce Opravy, rekonstrukce, modernizace Vnitropodniková logistika Manipulace s materiálem Doprava Balení Skladování Administrativa Sociální zabezpečenost

10 Core business x facility management
Oblast core business účel, smysl funkce organizace těžiště aktivit, které přináší efekty soustředění na jádro činnosti eliminace problémů pro nefunkčnost podpůrných činností Oblast facility managament Tyto procesy pro organizace jsou již tradičně oblastí, ve které jako v černé skříňce mizí zdánlivě bez efektu na hlavní předmět podnikání nezanedbatelná část nákladů firmy. komplexní řešení profesionální řešení Facility manager

11 Posloupnost úvah o prosperitě:
Analýza výkonnosti zákazníků přínos zákazníků (CRM) Analýzy výkonnosti produktů přinos produktů Analýzy výkonnosti procesů - útvarů hospodárnost, zvyšování produktivity core business x facility management

12 Základní cíl operačního managementu
Zabezpečit výrobu produktu Kvalita Množství Čas Hospodárnost

13 Koncepce C –Q –T kvalita čas náklady

14 Typologie výrobních procesů
Typ výroby Technologie Vztah k odbytu Přetržitost výroby Povaha procesů Výrobní program

15 Časová struktura Etapy výrobního procesu Fáze výrobního procesu
Operace

16 Prostorová struktura Individuální Pohyblivé Skupinové technologické
předmětné

17 Technologické x předmětné
Sklad materiálu Soustruh Frézka Vrtačka Kalení Soust. Bruska Brus. Srážení hran kontrola Sklad hotových výrobků Sklad materiálu A B Soustružna Zámeč. dílna Frézarna Brusírna Kalírna Kontrola Sklad hotových výrobků v v v v

18 Pružné výrobní linky Mix malých a středních objemů obdobných výrobků linkovým způsobem 3 4 2 5 1 6

19 Výrobní manažer Odborné znalosti
Schopnost organizovat a koordinovat provozní činnosti PC Komunikační předpoklady Schopnost přijímat nové ….. Osobnost

20 Předvýrobní etapa Technická příprava výroby

21 Technická příprava výroby
Soubor převážně technických (ekonomických, organizačních, estetických) činností, jejichž úkolem je připravit: technicky a ekonomicky účelné a efektivní řešení: výrobku technologie organizace výroby

22 invence inovace

23 Inovace J. A. Schumpeter (1883 – 1950) F. Valenta Kvantitativní
Prostá organizační, kvantitativní, adaptační změna Kvalitativní změna Varianta Generace Druh Rod Kmen

24 Složitost, náročnost a časový rozsah předvýrobní etapy
Vlastnosti výrobku Stupeň – řád inovace Povaha technologických přeměn Typ výroby

25 Technická příprava výroby
Požadavky trhu Strategické cíle firmy v souladu s kapacitními a technologickými možnostmi podniku Vytvořit projektovou a technologickou dokumentaci

26 Členění Věcné Projektová Technologická Organizační Časové
Příprava prototypu Příprava sériové výroby Rozběh sériové výroby

27 Časová struktura Technické zadání Úvodní projekt Technický projekt
Příprava, výroba a funkční zkoušky prototypu Příprava sériové výroby Rozběh sériové výroby

28 Ukázka prototypu finského měděného úložného kontejneru

29 Dokumentace technického řešení
Výkresy Konstrukční kusovníky Seznamy přejatých a unifikovaných součástí, seznamy součástí se zvětšeným opotřebením Seznamy subdodávek Rozvodná (hydraulická, elektrická, mazací) schémata Technické podmínky pro výroby, zkoušení a přijímání výrobky

30 Základní požadavky Zákazník Výroba Společenské požadavky

31 Požadavky zákazníka Hlavní a vedlejší funkce Provozní vlastnosti
Životnost Vzhled výrobku

32 Požadavky na výrobu Technologičnost konstrukce
Souhrn kvalitativních znaků řešení výrobku, které dávají předpoklady pro technicky reálnou a ekonomicky úspěšnou výrobu Rychlá, hospodárná výroba kvalitních výrobků

33 Principy standardizace
Typizace Unifikace Stavebnicové řešení Dědičnost

34 Společenské požadavky
Patentová a licenční čistota návrhu Životní prostředí Ochrana majetku, zdraví a života, zaměstnanců a zákazníků

35 Technologická příprava
Rozhodnutí o způsobu přeměn Příprava, konstrukce a výroba nářadí, přípravků a pomůcek Stanovení technickohospodářských norem Vypracování technologického projektu

36 Technologická dokumentace
Technologické postupy Návodky Technologické výkresy Dílenské rozpisky Montážní schémata Výkresy speciálního nářadí Soupisy nářadí Protokoly o technologické kontrole výkresů Technickohospodářské normy Technologický projekt výroby

37 Organizační začlenění
Výrobní úsek Technický úsek Útvar technické přípravy výroby Ekonomický úsek Obchodní úsek

38 Nové směry Týmy Paralelní vývoj CAD

39 Týmy Společně podávaný výkon Neexistence pevné organizace
Časová omezenost Specifická forma rozhodování

40 Paralelní vývoj Úvodní projekt Příprava prototypu Technologie

41 CAD, CAP Computer Aided Design softwarová podpora vytváření projektu
Computer Aided Planing softwarová podpora vytváření technologie

42 CAD Hardware Cena Vlastnosti Nejjednodušší AutoCAD, MicroStation
Parametrické modely

43 Výhody CAD Automatizované kreslící prkno Další možnosti Návrh, změny
Předdefinované bloky Měřítko, jednotky Hladiny Archivace Další možnosti Dopočítávání dalších charakteristik Různé pohledy – 3D otáčení, zrcadlový obraz Simulace modelu Parametrické modelování

44 Volba technologické varianty
Fixní náklady Variabilní náklady I II Variabilní náklady kč/ks Fixní náklady kč/rok 100 10

45 I II Variabilní náklady Fixní náklady 100 10 II I

46 --------------------------------------------------
CN I = CN II FN I + VN I . Q = FN II + VN II. Q FN II - FN I VN I - VN II Q = : 90 = ks

47 Varianta FN (Kč/rok) VN (Kč/ks) I 10 000 400 II 30 000 200 III 40 000
150 II/I = 100 ks II/III = 200 ks I/III = 120 ks III II I I II III 100 200

48 Varianta FN (Kč/rok) VN (Kč/ks) I 10 000 400 II 30 000 300 III 40 000
200 II/I = 200 ks II/III = 100 ks I/III = 150 ks III II III I I 150 100 200

49 Síťová analýza Teorie grafů Graf – množina hran a uzlů Časová analýza CPM PERT RAMPS MTM

50 Princip i j tij Ti0 Ti1 Tj0 Tj1

51 Příklad Činnost Následující č. Doba trvání A C, D 4 B F 5 C E D - 6

52 Činnost Nás.č čas A C, D 4 B F 5 C E D - 6 4 E = 4 C = 4 8 8 4 12 1 2 5 4 4 12 12 7 D = 5 A = 4 9 9 2 11 B = 5 3 F = 6 5 6

53 Činnost Nás.č čas A C, D 4 B F 5 C E D - 6 4 E = 4 C = 4 8 8 CR = 0 CR = 0 1 2 5 4 4 12 12 D = 5 A = 4 9 CR = 3 CR = 0 B = 5 3 F = 6 CR = 1 CR = 1 5 6

54 Činnost Nás.č čas A C, D 4 B F 5 C E D - 6 4 CR = 0 C = 4 8 8 E = 2 CR = 0 1 2 5 4 4 10 12 10 12 D = 5 A = 4 9 CR = 3 CR = 0 B = 5 3 F = 6 CR = 1 CR = 1 5 6

55 Činnost Nás.č čas A C, D 4 B F 6 C E D - 5 4 CR = 0 C = 4 E = 2 8 8 CR = 0 1 2 5 4 4 10 11 11 10 D = 5 A = 4 9 CR = 3 CR = 0 B = 5 3 F = 6 CR = 1 CR = 1 5 6

56 Standardizace

57 Normativní základna podniku
Organizační normy Technické normy Provozní (technickohospodářské) normy Normativy operativního řízení výroby Normy přípravy výroby

58 Standardizace - proces omezování neúčelných rozmanitostí
Norma, normativ = Standardizace - proces omezování neúčelných rozmanitostí Opakované situace Efektivnost výroby Jakost vyráběné produkce Společenské požadavky

59 Přínosy standardizace
Jednoznačnost Přehlednost Stabilita Hospodárnost Informační systémy Kontrola

60 Organizační normy Základní organizační činnosti Dílčí činnosti
Kódovníky a číselníky

61 Technické normy Nezávazné technické dokumenty, které specifikují požadavky na výrobky a na technické a technickoorganizační činnosti. Výrobní a pracovní postupy Způsoby balení, dopravy označování a skladování Způsoby výpočtů, projektování a konstruování Metody zkoušení a prověřování plnění dodávek surovin, materiálů a výrobků Ukazatele jakosti surovin, materiálů a výrobků, jejich mechanické , fyzikální ,chemické a biologické vlastnosti

62 Technické normy Předmětové Předpisové Všeobecné 1919 ESČ 1922 ČSN 1951
1992, 1994 Norma harmonizovaná

63 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

64 ČSN 56 0176 ČSN P 34 0170 ČSN 36 0176 – 1 ČSN ISO 56 0176 ČSN 01 0176 – ISO 59 64

65 Technické normy V dnešní společnosti jsou technické normy kvalifikovaná doporučení, nikoli příkazy. Jejich používání je dobrovolné, avšak všestranně výhodné.

66 Provozní (technickohospodářské) normy
Normy spotřeby a vázanosti materiálu Normy spotřeby práce Kapacitní normy

67 Metody tvorby norem Analyticko-propočtové Analogické Zkušební
Statistické Indexní Odhadové

68 Normy spotřeby materiálu
Neužitečná spotřeba Čistá spotřeba Ztráty Odpad vratný nevratný

69 Analyticko-propočtová metoda
Čistá spotřeba Ztráty a odpad Technicko-ekonomické zhodnocení Čistá spotřeba Nezbytně neužitečná spotřeba Čistá spotřeba Neuž. spotř.

70 Porovnávací metody Metoda typových reprezentantů
Metoda součinitele využití materiálu Metoda konstrukční a technologické analogie – koeficientů struktury

71 Metoda typových reprezentantů
NSM reprezentanta kpi = TPi / TPr NSMi = kpi x NSMr

72 Metoda součinitele využití materiálu
NSM reprezentanta km = čistá spotřebar / NSMr NSMi = čistá spotřebai / km km = odpad / NSM km = čistá spotřeba / NSM km = odpad/ čistá spotřeba

73 Příklad (str. 14) V nábytkářské firmě byly zakoupeny dubové opracované lišty (176 cm dlouhé, 4,3 cm široké a 0,45 cm silné, hustota dubového dřeva je 700 kg/m3) pro výrobu nábytku na zakázku. Zakázka ale nebyla realizována a ani v příštím období není plánována. V prostorách dílny není možno po delší čas skladovat materiál. Navrhněte co nejvíce způsobů řešení Vypočtěte normy spotřeby materiálu

74 176 : 21 = 8 pravítek a zbytek = 8 cm NSM = 22 cm
NSM : 22 cm, x 4,3 x 0,45 = 42,57 cm3 42,57 x 0,7 = 30 g Číslo pravítka 01 02 03 04 Čistá hm. (g) 7,9 27 40,6 67,7 NSM (g) 8,7 30 45 75 Číslo pravítka Délka (cm) 01 10 02 20 03 30 04 50 kpi 0,5 1 1,5 2,5 NSM (g) 15 30 45 75 N kp1 = 10/20 = 0,5 Čistá hm = 20 x 4.3 x 0,45 = 27 g km = 27/30 = 0,9 NSM1 = 0,5 x 30 = 15 g NSM1 = 7,9 / 0,9 = 8,7

75 Normy vázanosti materiálu
Zásoby Zásoby nedokončené výroby Zásoby hotových výrobků Výrobní zásoby

76 Výrobní zásoby Pojistná zásoba Technická zásoba Havarijní zásoba

77 Počáteční stav zásob + Dodávka = Spotřeba + Konečný stav
Bilanční rovnice Počáteční stav zásob + Dodávka = Spotřeba + Konečný stav Pojistná zásoba

78 Velikost dodávky

79 Celkové náklady = minimální
Velikost dodávky Np = min Ns + ns x dodávka/2 + npz x Q/dodávka = min

80 Optimální velikost dodávky
npz x Q/dodávka + ns x dodávka/2 X t

81 Metoda ABC A – 15 % druhů B % druhů C %

82 Kapacitní normy VČF Norma pracnosti (norma času) Kapacitní norma
Norma výkonnosti (norma množství) Kapacitní norma VČF / NČ VČF x NM

83 Využitelný časový fond
Kalendářní časový fond Nominální časový fond Využitelný časový fond Přes 250 dnů = hodin Cca 21 dnů

84 Norma výkonnosti Norma času Norma množství

85 Vnitřní struktura spotřeby času výrobního zařízení
+ + +

86 Theory of Constraints Teorie omezení
svět výkonů svět nákladů

87 svět nákladů Lokální snížení se projeví i v podniku jako celku + + +

88 svět výkonů Celková kapacita je dána úzkým místem
Posílení nejslabšího článku řetězu 6O 50 40 40

89 Pět cílených kroků TOC Nalezení úzkého místa
Maximální využití úzkého místa Vše podřídit úzkému místu Rozšířit omezení Vše znovu

90 Normy spotřeby práce Výkonové normy Normy pracnosti Normy obsluhy
Normy počtu

91 Metody sumární analytické
Přesnost , časová náročnost a požadavky na dokumentaci

92 Sumární Analytické Sumárně-statistická Analyticko-výpočtová
Sumárně-porovnávací Analyticko-výpočtová normativ Analyticko-průzkumová chronometráž Analyticko-porovnávací Normativ – vyjadřuje optimální spotřeba živé práce na dílčí část operace První úplná soustava normativů MTA (Motion Time Analysis) WF (Work Factor), MTM (Methods Time Measurement), MOST

93 Členění času pracovníka
Čas práce t1 Čas obecně nutných přestávek t2 Čas podmínečně nutných přestávek t3 Čas jednotkový ta Čas dávkový tb Čas směnový tc TD TE TF

94 Normativy operativního řízení výroby
Normativ velikosti výrobní dávky Normativ průběžné doby výroby Normativ taktu a rytmu výroby Normativ předstihu Norma zásob rozpracovaných výrobků Stanovují nejčastěji pouze jeden parametr výrobního procesu

95 Velikost výrobní dávky
Velikostí zakázky Technickými parametry Velikostí výrobních dávek Velikostí manipulačních, dopravních dávek Na sklad x Na zakázku

96 10 15 B A A = 15 ks B = 10 ks C = 5 ks 5 C A = 1 ks B = 1 ks C = 1 ks

97 6 ks 30 ks 130 1560 ks

98 Výrobní dávka Minimální výrobní dávka Optimální výrobní dávka

99 Minimální výrobní dávka
Je dolní přípustná hranice výrobní dávky vzhledem k využití výrobního zařízení tpz / tk = ka Ka = 2 – 12 % ( X Dv )

100 Optimální výrobní dávka
Celkové náklady = minimální Velikost dávky ns x dávka/2 + npz x Q/dávka = min

101 Průběžná doba výroby Časový úsek nutný ke splnění určitého výrobního úkolu za daných technických a ekonomických podmínek Sklad materiálu Sklad Hotových výrobků Výroba

102 Vlastní výrobní proces
průběžná doba výroby Předvýrobní etapa Vlastní výrobní proces E

103 Metody Propočtově analytické Zkušební Porovnávací Statistické Odhadové

104 Propočtově analytické
Montážní schéma Technickohospodářské normy 2 A 011 2 A 01 2 3 A A 012 3 Úsečkový diagram A 02 A 011 = 2 A 01= 2 7 A 012 = 3 = A = 2 A 02= 3

105 Průběžná doba výroby dávky
Tpz = 10 minut Tk = 6 minut Dv = 4 ks 10 x 6 34 postupný způsob předávání souběžný způsob předávání smíšený způsob předávání

106 44 POSTUPNÝ ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ = Suma (dv x tki)
tk1= 6 minut Dv=4ks tk2 = 4 minuty tk3 = 1 minuta POSTUPNÝ ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ 44 4 x 6 4 x 4 4 x1 Dv x tk1 + Dv x tk2 + = Suma (dv x tki) Dv x tk3 SOUBĚŽNÝ ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ ( x tkhl tk1 + tk2 + tk3 Dv - 1 ) +

107 Čas tpz Postupný způsob 40 minut 4 x 4 4 x 6 70 minut 10 4 x 6 20
Příčítají se veškeré časy tpz = suma tpzi Postupný způsob tpz1 = 10 minut tpz2 = 20 minut tk1 = 6 minut tk2 = 4 minuty Dv = 4 ks 40 minut 4 x 4 4 x 6 70 minut 10 4 x 6 20 4 x 4

108 Čas tmp Postupný způsob Také všechny časy tmp se přičítají = suma tmp
tmp = 15 minut tk1 = 6 minut tk2 = 4 minuty Dv = 4 ks 40 minut 4 x 4 4 x 6 55 minut 4 x 6 15 4 x 4

109 Souběžný způsob tpz = 12 minut tk1 = 6 minut tk2 = 6 minut Dv = 4 ks

110 Souběžný způsob tmp = 2 minuty tk1 = 6 minut tk2 = 6 minut Dv = 4 ks

111 Souběžný způsob synchronizace tk1 = 6 minut tk2 = 4 minuty Dv = 4 ks
tpz tmp

112 Postupný způsob předávání
Souběžný způsob předávání ?

113 Výrobní takt a rytmus Takt - časový úsek mezi odvedením po sobě následujících součástí Rytmus (tempo) – převrácená hodnota Takt pracoviště Takt linky Výrobní zařízení Technologie Konstrukce Materiál Takt 6 minut 4 m 6 m 5 m

114 Řízení výrobních procesů
Strategické Taktické Operativní Časový horizont Konkrétnost a podrobnost Míra nejistoty, rizika

115 Strategická úroveň Základní cíle pro funkční oblasti společné
Oblast výkonů Produktové portfolio, jeho obměna Outsorcing (make or buy) Oblast produkční základny Zabezpečení základních výrobních faktorů Umístění výrobní základny (výrobek x služba) Systém řízení produkčních procesů Princip tlaku x princip tahu

116 Operativní řízení výroby
Souhrn řídících činností, jejichž cílem je zajistit plánovaný průběh výroby při maximálně hospodárném využití všech činitelů výroby a času. výstup – výrobky v požadované jakosti, množství a čas při minimálním vynaložení provozních nákladů

117 Neočekávané výpadky stojů
Nedodaný materiál, jiný druh, jiné nářadí Nemocnost nekázeň pracovníků Neočekávané situace

118 Operativní nedostatky
Kde je materiál? Kde je stroj? Kde je pracovník? Chybí informace

119 Charakteristika Relativně uzavřený subsystém řízení
Časový horizont velmi krátký Vysoká podrobnost a konkrétnost Odpovídá na otázky kde, co a kdy Plánování a řízení v naturálních jednotkách

120 Čtyři funkce Operativní plánování Vlastní řízení výrobního procesu
Operativní evidence Změnové a odchylkové řízení

121 Zásada operativního plánování
Reálnost – reálné úkoly, vychází z reálné situace Metoda klouzavého plánování Postupné časové, věcné a hierachické zpřesňování Konkrétnost podrobnost naturální jednotky Odpovědnost, vazba na dominantní úkoly

122 Operativní plánování Odbytu – zakázek,výkonů
Výroby – vlastního produkčního procesu Zásobování - nákupu

123 Plán odbytu x plán výroby
Lhůtový plán Technická dokumentace Technologická dokumentace Plán odbytu Co Kdy Infomace o zákazníkoví Způsob dodání Ohrožení

124 Plán odbytu Technická dokumentace Technologická dokumentace
Celkové množství součástí na dané období Technologická dokumentace Kapacitní plánování Lhůtový plán

125 Vlastní řízení výrobního proces
Řízení mistrem Dispečerské řízení Přímé řízení Automatická kontrola výrobního procesu

126 Přímé řízení Dispečerské řízení centralizace Řízení mistrem podrobnost

127 Operativní evidence Obraz o skutečném stavu výrobního procesu
Soubor vzájemně se doplňujících a na sebe navazujících dokladů, které zaznamenávají skutečný průběh výroby Informace o vstupu Informace o rozpracovanosti Informace o výstupu

128 Dva základní důvody Východisko pro lhůtové plánování
Kontrola probíhajícího procesu

129 Zásady Je vedena tam, kde sledovaný proces probíhá nebo je kontrolován
Krátký časový úsek Jednotný systém sběru a přenosu informací (odstranění duplicit, jednotná interpretace, možnost agregace)

130 Systémy operativní evidence
Průvodka Postup Názvy a číslo operace Časy Identifikace pracovníka, materiálu Vyrobení kusy a zmetky Pracovní lístek Výrobní výkaz Výdejky Kontrolní a zkušební protokoly Expediční doklady …….

131 Změnové a odchylkové řízení
změna odchylka přechodná trvalá Změnové řízení Operativní evidence

132 Změnové řízení Nutnost Trh Efektivnost

133 Ekonomické zdůvodnění
Návrh změny Změnové řízení Připomínkové řízení Schvalovací řízení Ekonomické zdůvodnění Změna dokumentace Vyhodnocení Realizace

134 MRP - Material requirement Planning
Objednávání materiálu podle tzv. hrubého rozvrhu výroby MRP II – Manufacturing Resource Planning plánování zdrojů (kapacitní propočty) OPT – Optimized Production Technology maximální využívání kapacit úzkoprofilových pracovišť Just in Time (Kanban) princip tahu Lean Production nadprodukce, čekání, dopravy, udržování zásob, nekvalitní výroba

135 TOYOTA Filosofie Proces (odstraňuje ztrátyTPS) Lidé a partneři
Dlouhodobá rozhodnutí na úkor krátkodobých Proces (odstraňuje ztrátyTPS) Nepřetržitý tok, systém tahu, jidoka, standardizace, vizuální kontrola Lidé a partneři Jednejte s ohledem, podněcujte a povzbuzujte k dalšímu růstu Řešení problémů Neustálé zlepšování, přesvědčte se na vlastní oči, Rozhodnutí přijímejte pomalu na základě široké shody x implementujte rychle

136 Zabezpečení provozuschopnosti
Facility management Soubor proaktivních a reaktivních činností, které zajišťují požadovaný výkon a přesnost výrobních zařízení

137 Údržba Instruktáž obsluhujícího personálu Denní ošetřování
Běžná údržba Prohlídky – inspekce Technická diagnostika Opravy Modernizace a rekonstrukce

138 Údžbářské systémy Systém údržby po poruše
Systém údržby podle časového plánu Systém údržby podle skutečného stavu TPM – Total Productive Maintenance Soustavné zlepšování efektivnosti údržby výrobního zařízení díky aktivní činnosti pracovníků

139 Zabezpečení provozuschopnosti
Facility management Soubor proaktivních a reaktivních činností, které zajišťují požadovaný výkon a přesnost výrobních zařízení

140 Vnitropodniková logistika
Řízení materiálového a k němu příslušejícího informačního toku podnikem Zabezpečit co nejhodárnější a spolehlivý přísun, resp. odsun hmotných prvků (materiál, odpad) V požadovaném množství Se zárukou nepoškození či jiného zhoršení jeho kvality V příslušném čase Na určené místo

141 Tři základní oblasti Zásobovací Výrobní Distribuční


Stáhnout ppt "Produkční a operační management"

Podobné prezentace


Reklamy Google