Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Produkční a operační management Hana Svobodová. Pojem operační management Řízení výroby Řízení produkčních procesů Provozní management Výrobní management.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Produkční a operační management Hana Svobodová. Pojem operační management Řízení výroby Řízení produkčních procesů Provozní management Výrobní management."— Transkript prezentace:

1 Produkční a operační management Hana Svobodová

2 Pojem operační management Řízení výroby Řízení produkčních procesů Provozní management Výrobní management Operations management Operations and production management Production control

3 Operační management řídí ty procesy, které bezprostředně vedou k tvorbě produktu (a to jak produktu hmotného tak nehmotného) a současně řídí procesy s nimi související. Objekt - operačního managementu

4 Výroba – produkční proces Transformace Vstup v Výstup

5 Výkonnost systému Produktivita Výstup ------------ Vstup Celková (totální produktivita) Parciální produktivita Produkt je základním prostředkem dosahování finančních cílů podniku

6 Postavení operačního managementu Marketing Výroba Finance

7 Provozní management Strategické řízení Taktické řízení Operativní řízení Těžiště operačního managementu – operativní řízení, zde se v konkrétních komplikacích projevují nedostatky vyšších hladin řízení

8 Oblast výrobního managementu Vlastní provozní výrobní (realizační, provozní) Předvýrobní činnosti –Vývoj, příprava výroby –Obchodní činnosti Povýrobní činnosti – odbyt, expedice Průřezové činnosti – podpůrné činnosti

9 Podpůrné činnosti Energetické hospodářství Provozuschopnost –Instruktáž –Běžná údržba –Inspekce –Opravy, rekonstrukce, modernizace Vnitropodniková logistika –Manipulace s materiálem –Doprava –Balení –Skladování Administrativa Sociální zabezpečenost pomocné obslužné

10 Core business x facility management Facility manager Facility manager Oblast core business účel, smysl funkce organizace těžiště aktivit, které přináší efekty soustředění na jádro činnosti eliminace problémů pro nefunkčnost podpůrných činností Oblast facility managament komplexní řešení profesionální řešení Tyto procesy pro organizace jsou již tradičně oblastí, ve které jako v černé skříňce mizí zdánlivě bez efektu na hlavní předmět podnikání nezanedbatelná část nákladů firmy.

11 Posloupnost úvah o prosperitě: Analýza výkonnosti zákazníků přínos zákazníků (CRM) Analýzy výkonnosti produktů přinos produktů Analýzy výkonnosti procesů - útvarů hospodárnost, zvyšování produktivity core business x facility management

12 Základní cíl operačního managementu Zabezpečit výrobu produktu  Kvalita  Množství  Čas  Hospodárnost

13 Koncepce C –Q –T kvalita náklad y čas

14 Typologie výrobních procesů Typ výroby Technologie Vztah k odbytu Přetržitost výroby Povaha procesů Výrobní program

15 Časová struktura Etapy výrobního procesu Fáze výrobního procesu Operace

16 Prostorová struktura Individuální Pohyblivé Skupinové ☻ t☻ technologické ☻ p☻ předmětné

17 Technologické x předmětné Sklad materiálu A B A B Soustruž na Zámeč.dílna FrézarnaBrusírna KalírnaKontrola Sklad hotových výrobků v v Sklad materiálu SoustruhFrézka FrézkaVrtačka KaleníSoust. BruskaBrus. Srážení hran kontrola kontrola Sklad hotových výrobků v v

18 Pružné výrobní linky Mix malých a středních objemů obdobných výrobků linkovým způsobem 1 2 3 4 5 6

19 Výrobní manažer Odborné znalosti Schopnost organizovat a koordinovat provozní činnosti PC Komunikační předpoklady Schopnost přijímat nové ….. Osobnost

20 Předvýrobní etapa Technická příprava výroby

21 Technická příprava výroby Soubor převážně technických (ekonomických, organizačních, estetických) činností, jejichž úkolem je připravit: technicky a ekonomicky účelné a efektivní řešení: výrobku technologie organizace výroby

22

23 J. A. Schumpeter (1883 – 1950) F. Valenta Kvantitativní Prostá organizační, kvantitativní, adaptační změna Kvalitativní změna –Varianta –Generace –Druh –Rod –Kmen Inovace

24 Složitost, náročnost a časový rozsah předvýrobní etapy Vlastnosti výrobku Stupeň – řád inovace Povaha technologických přeměn Typ výroby

25 Technická příprava výroby Požadavky trhu Strategické cíle firmy v souladu s kapacitními a technologickými možnostmi podniku Vytvořit projektovou a technologickou dokumentaci

26 Členění Věcné Projektová Technologická Organizační Časové Příprava prototypu Příprava sériové výroby Rozběh sériové výroby

27 Časová struktura Technické zadání Úvodní projekt Technický projekt Příprava, výroba a funkční zkoušky prototypu Příprava sériové výroby Rozběh sériové výroby

28 Ukázka prototypu finského měděného úložného kontejneru

29 Dokumentace technického řešení Výkresy Konstrukční kusovníky Seznamy přejatých a unifikovaných součástí, seznamy součástí se zvětšeným opotřebením Seznamy subdodávek Rozvodná (hydraulická, elektrická, mazací) schémata Technické podmínky pro výroby, zkoušení a přijímání výrobky

30 Základní požadavky Zákazník Výroba Společenské požadavky

31 Požadavky zákazníka Hlavní a vedlejší funkce Provozní vlastnosti Životnost Vzhled výrobku

32 Požadavky na výrobu Technologičnost konstrukce Souhrn kvalitativních znaků řešení výrobku, které dávají předpoklady pro technicky reálnou a ekonomicky úspěšnou výrobu Rychlá, hospodárná výroba kvalitních výrobků

33 Principy standardizace Typizace Unifikace Stavebnicové řešení Dědičnost

34 Společenské požadavky Patentová a licenční čistota návrhu Životní prostředí Ochrana majetku, zdraví a života, zaměstnanců a zákazníků

35 Technologická příprava Rozhodnutí o způsobu přeměn Příprava, konstrukce a výroba nářadí, přípravků a pomůcek Stanovení technickohospodářských norem Vypracování technologického projektu

36 Technologická dokumentace Technologické postupy Návodky Technologické výkresy Dílenské rozpisky Montážní schémata Výkresy speciálního nářadí Soupisy nářadí Protokoly o technologické kontrole výkresů Technickohospodářské normy Technologický projekt výroby

37 Organizační začlenění Obchodní úsek Technický úsek Ekonomický úsek Výrobní úsek Útvar technické přípravy výroby

38 Nové směry Týmy Paralelní vývoj CAD

39 Týmy Společně podávaný výkon Neexistence pevné organizace Časová omezenost Specifická forma rozhodování

40 Paralelní vývoj Úvodní projekt Příprava prototypu Technologie

41 CAD, CAP Computer Aided Design softwarová podpora vytváření projektu Computer Aided Planing softwarová podpora vytváření technologie

42 CAD Hardware Cena Vlastnosti Nejjednodušší AutoCAD, MicroStation Parametrické modely

43 Výhody CAD Automatizované kreslící prkno –N–Návrh, změny –P–Předdefinované bloky –M–Měřítko, jednotky –H–Hladiny –A–Archivace Další možnosti –D–Dopočítávání dalších charakteristik –R–Různé pohledy – 3D otáčení, zrcadlový obraz –S–Simulace modelu –P–Parametrické modelování

44 Volba technologické varianty Fixní náklady Variabilní náklady III Variabilní náklady kč/ks 100 000 1 000 000 Fixní náklady kč/rok 10010

45 III Variabilní náklady 100 000 1 000 000 Fixní náklady 10010 I II

46 CN I = CN II FN I + VN I. Q = FN II + VN II. Q FN II - FN I -------------------------------------------------- VN I - VN II Q = 900 000 : 90 = 10 000 ks

47 Varianta FN (Kč/rok) VN (Kč/ks) I 10 000 400 II 30 000 200 III 40 000 150 II/I = 100 ks II/III = 200 ks I/III = 120 ks I II III I II III 100 200

48 Varianta FN (Kč/rok) VN (Kč/ks) I 10 000 400 II 30 000 300 III 40 000 200 II/I = 200 ks II/III = 100 ks I/III = 150 ks I II III 200100 150 I III

49 Síťová analýza Teorie grafů Graf – množina hran a uzlů Časová analýza CPM PERT RAMPS MTM

50 i j T i0 T j1 T i1 T j0 Princip t ij

51 Příklad Činnost Následující č. Doba trvání A C, D 4 BF5 CE4 D-5 E-4 F-6

52 1 120440 8 8 56 12 2 3 5 4 B = 5 C = 4 E = 4 A = 4 D = 5 F = 6 ČinnostNás.ččas A C, D 4 BF5 CE4 D-5 E-4 F-6 9 12 9 11 4 7 2 0

53 1 120440 88 56 2 3 5 4 B = 5 C = 4 E = 4 A = 4 D = 5 F = 6 ČinnostNás.ččas A C, D 4 BF5 CE4 D-5 E-4 F-6 9 CR = 1 CR = 0 CR = 3 CR = 0 CR = 1

54 1 12 0440 88 56 12 2 3 5 4 B = 5 C = 4 A = 4 D = 5 F = 6 ČinnostNás.ččas A C, D 4 BF5 CE4 D-5 E-4 F-6 9 CR = 1 CR = 0 CR = 3 CR = 0 CR = 1 E = 2 10 10

55 1 0440 88 56 2 3 5 4 B = 5 C = 4 A = 4 D = 5 F = 6 ČinnostNás.ččas A C, D 4 BF6 CE4 D-5 E-4 F-6 9 CR = 1 CR = 0 CR = 3 CR = 0 CR = 1 E = 2 11

56

57 Normativní základna podniku Organizační normy Technické normy Provozní (technickohospodářské) normy Normativy operativního řízení výroby Normy přípravy výroby

58 Standard Opakované situace Efektivnost výroby Jakost vyráběné produkce Společenské požadavky Norma, normativ = Standardizace - proces omezování neúčelných rozmanitostí

59 Přínosy standardizace Jednoznačnost Přehlednost Stabilita Hospodárnost Informační systémy Kontrola

60 Organizační normy Základní organizační činnosti Dílčí činnosti Kódovníky a číselníky

61 Technické normy Nezávazné technické dokumenty, které specifikují požadavky na výrobky a na technické a technickoorganizační činnosti. Výrobní a pracovní postupy Způsoby balení, dopravy označování a skladování Způsoby výpočtů, projektování a konstruování Metody zkoušení a prověřování plnění dodávek surovin, materiálů a výrobků Ukazatele jakosti surovin, materiálů a výrobků, jejich mechanické, fyzikální,chemické a biologické vlastnosti

62 Předmětové Předpisové Všeobecné 1919 ESČ 1922 ČSN 1951 1992, 1994 Norma harmonizovaná

63 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

64 ČSN 56 0176 ČSN P 34 0170 ČSN 36 0176 – 1 ČSN ISO 56 0176 ČSN 01 0176 – ISO 59 64

65 Technické normy V dnešní společnosti jsou technické normy kvalifikovaná doporučení, nikoli příkazy. Jejich používání je dobrovolné, avšak všestranně výhodné.

66 Provozní (technickohospodářské) normy Normy spotřeby a vázanosti materiálu Normy spotřeby práce Kapacitní normy

67 Metody tvorby norem Analyticko-propočtové Analogické Zkušební Statistické Indexní Odhadové

68 Normy spotřeby materiálu Neužitečná spotřeba Čistá spotřeba Odpad Ztráty vratnýnevratný

69 Analyticko-propočtová metoda Čistá spotřeba Ztráty a odpad Technicko-ekonomické zhodnocení Nezbytně neužitečná spotřeba Čistá spotřeba Čistá spotřeba Neuž. spotř.

70 Porovnávací metody Metoda typových reprezentantů Metoda součinitele využití materiálu Metoda konstrukční a technologické analogie – koeficientů struktury

71 Metoda typových reprezentantů NSM reprezentanta k pi = TP i / TP r NSM i = k pi x NSM r

72 Metoda součinitele využití materiálu NSM reprezentanta k m = čistá spotřeba r / NSM r NSM i = čistá spotřeba i / k m k m = odpad / NSM k m = čistá spotřeba / NSM k m = odpad/ čistá spotřeba

73 Příklad (str. 14) V nábytkářské firmě byly zakoupeny dubové opracované lišty (176 cm dlouhé, 4,3 cm široké a 0,45 cm silné, hustota dubového dřeva je 700 kg/m3) pro výrobu nábytku na zakázku. Zakázka ale nebyla realizována a ani v příštím období není plánována. V prostorách dílny není možno po delší čas skladovat materiál. 1.Navrhněte co nejvíce způsobů řešení 2.Vypočtěte normy spotřeby materiálu

74 Číslo pravítka Délka (cm) 01 10 02 20 03 30 04 50 Čistá hm. (g) 7,9 27 40,6 67,7 176 : 21 = 8 pravítek a zbytek = 8 cm NSM = 22 cm NSM : 22 cm, 22 x 4,3 x 0,45 = 42,57 cm3 42,57 x 0,7 = 30 g kpi 0,5 1 1,5 2,5 NSM (g) 15 30 45 75 kp 1 = 10/20 = 0,5 NSM 1 = 0,5 x 30 = 15 g Číslo pravítka 01 02 03 04 k m = 27/30 = 0,9 NSM 1 = 7,9 / 0,9 = 8,7 Čistá hm = 20 x 4.3 x 0,45 = 27 g NSM (g) 8,7 30 45 75

75 Normy vázanosti materiálu Zásoby Výrobní zásoby Zásoby nedokončené výroby Zásoby hotových výrobků

76 Výrobní zásoby Technická zásoba Havarijní zásoba Pojistná zásoba

77 Bilanční rovnice Počáteční stav zásob + Dodávka = Spotřeba + Konečný stav Pojistná zásoba

78 Velikost dodávky

79 Celkové náklady = minimální N NN Ns N NN Np= min ns x dodávka/2 npz x Q/dodávka = min + + Velikost dodávky N

80 Optimální velikost dodávky npz x Q/dodávka + ns x dodávka/2 X t

81 Metoda ABC A 5 – 15 % druhů B 20 % druhů C 65 %

82 Kapacitní normy VČF Norma pracnosti (norma času) Norma výkonnosti (norma množství) Kapacitní norma VČF / NČ VČF x NM

83 Využitelný časový fond Kalendářní časový fond Nominální časový fond Využitelný časový fond Přes 250 dnů = 2 000 hodin Cca 21 dnů

84 Norma výkonnosti Norma časuNorma množství

85 Vnitřní struktura spotřeby času výrobního zařízení VČF Čas technologický Čas hlavního chodu Čas pomocného chodu Čas netechnologický Čas klidu Čas interference +++

86 Theory of Constraints Teorie omezení

87 Lokální snížení se projeví i v podniku jako celku +++

88 Celková kapacita je dána úzkým místem Posílení nejslabšího článku řetězu 50 6O 40 40

89 Pět cílených kroků TOC 1.Nalezení úzkého místa 2.Maximální využití úzkého místa 3.Vše podřídit úzkému místu 4.Rozšířit omezení 5.Vše znovu

90 Normy spotřeby práce Výkonové normy Normy pracnosti Normy obsluhy Normy počtu

91 Metody sumární analytické Přesnost, časová náročnost a požadavky na dokumentaci

92 Analytické Analyticko-výpočtová normativ Analyticko-průzkumová chronometráž Analyticko-porovnávací Sumární Sumárně-statistická Sumárně-porovnávací Normativ – vyjadřuje optimální spotřeba živé práce na dílčí část operace První úplná soustava normativů MTA (Motion Time Analysis) WF (Work Factor), MTM (Methods Time Measurement), MOST

93 Členění času pracovníka Čas práce t 1 Čas obecně nutných přestávek t 2 Čas podmínečně nutných přestávek t 3 Čas jednotkový t a Čas dávkový t b Čas směnový t c T D T E T F

94 Normativy operativního řízení výroby Normativ velikosti výrobní dávky Normativ průběžné doby výroby Normativ taktu a rytmu výroby Normativ předstihu Norma zásob rozpracovaných výrobků Stanovují nejčastěji pouze jeden parametr výrobního procesu

95 Velikost výrobní dávky Velikostí zakázky Technickými parametry Velikostí výrobních dávek Velikostí manipulačních, dopravních dávek Na sklad x Na zakázku

96 C A B 15 5 10 A = 15 ks B = 10 ks C = 5 ks A = 1 ks B = 1 ks C = 1 ks

97 30 ks 1560 ks 6 ks 130

98 Výrobní dávka Minimální výrobní dávka Optimální výrobní dávka

99 Minimální výrobní dávka Je dolní přípustná hranice výrobní dávky vzhledem k využití výrobního zařízení tpz / tk = k a K a = 2 – 12 % ( X D v )

100 Optimální výrobní dávka ns x dávka/2 npz x Q/dávka = min + Velikost dávky N C CC Celkové náklady = minimální

101 Průběžná doba výroby Časový úsek nutný ke splnění určitého výrobního úkolu za daných technických a ekonomických podmínek Sklad materiálu Výroba Sklad Hotových výrobků

102 Vlastní výrobní proces Předvýrobní etapa E

103 Metody Propočtově analytické Zkušební Porovnávací Statistické Odhadové

104 Propočtově analytické Montážní schéma A A 01 A 011 A 02 A 012 2 2 3 2 3 A 011 = 2 A 012 = 3 A 02= 3 A 01= 2 A = 2 3 + 2 + 2= 7 Technickohospodářské normy Úsečkový diagram

105 Průběžná doba výroby dávky Tpz = 10 minut Tk = 6 minut Dv = 4 ks 10 + 4 x 6 34 postupný způsob předávání souběžný způsob předávání smíšený způsob předávání

106 POSTUPNÝ ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ SOUBĚŽNÝ ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ tk 1 = 6 minut Dv=4ks tk 2 = 4 minuty tk 3 = 1 minuta 4 x 64 x 44 x1 44 Dv x tk 3 Dv x tk 2 +Dv x tk 1 + = Suma (dv x tk i ) Dv x tk hl - 1 ( ) tk 1 + tk 2 + tk 3 +

107 Čas tpz Postupný způsob tpz 1 = 10 minut tpz 2 = 20 minut 4 x 6 4 x 4 40 minut 1020 4 x 6 4 x 4 70 minut tk 1 = 6 minut tk 2 = 4 minuty Dv = 4 ks Příčítají se veškeré časy tpz = suma tpzi

108 Čas tmp Postupný způsob tmp = 15 minut 4 x 6 4 x 4 40 minut 4 x 6 4 x 4 55 minut tk 1 = 6 minut tk 2 = 4 minuty Dv = 4 ks 15 Také všechny časy tmp se přičítají = suma tmp

109 Souběžný způsob tpz tk 1 = 6 minut tk 2 = 6 minut Dv = 4 ks = 12 minut 30 minut42 minut

110 Souběžný způsob tmp tk 1 = 6 minut tk 2 = 6 minut Dv = 4 ks = 2 minuty 30 minut 32 minut

111 Souběžný způsob synchronizace tk 1 = 6 minut tk 2 = 4 minuty Dv = 4 ks 2 minuty2 min. tpztmp

112 Postupný způsob předávání Souběžný způsob předávání ?

113 Výrobní takt a rytmus Takt - časový úsek mezi odvedením po sobě následujících součástí Rytmus (tempo) – převrácená hodnota Takt6 minut 4 m6 m 5 m Takt pracoviště Takt linky Výrobní zařízení Technologie Konstrukce Materiál

114 Řízení výrobních procesů Strategické Taktické Operativní Časový horizont Konkrétnost a podrobnost Míra nejistoty, rizika

115 Strategická úroveň Základní cíle pro funkční oblasti společné Oblast výkonů Produktové portfolio, jeho obměna Outsorcing (make or buy) Oblast produkční základny Zabezpečení základních výrobních faktorů Umístění výrobní základny (výrobek x služba) Systém řízení produkčních procesů Princip tlaku x princip tahu

116 Operativní řízení výroby Souhrn řídících činností, jejichž cílem je zajistit plánovaný průběh výroby při maximálně hospodárném využití všech činitelů výroby a času. 1.výstup – výrobky v požadované jakosti, množství a čas 2.při minimálním vynaložení provozních nákladů

117 Neočekávané výpadky stojů Nedodaný materiál, jiný druh, jiné nářadí Nemocnost nekázeň pracovníků Neočekávané situace

118 Operativní nedostatky Kde je materiál? Kde je stroj? Kde je pracovník? Chybí informace

119 Charakteristika Relativně uzavřený subsystém řízení Časový horizont velmi krátký Vysoká podrobnost a konkrétnost Odpovídá na otázky kde, co a kdy Plánování a řízení v naturálních jednotkách

120 Čtyři funkce Operativní plánování Vlastní řízení výrobního procesu Operativní evidence Změnové a odchylkové řízení

121 Zásada operativního plánování Reálnost – reálné úkoly, vychází z reálné situace Metoda klouzavého plánování Postupné časové, věcné a hierachické zpřesňování Konkrétnost podrobnost naturální jednotky Odpovědnost, vazba na dominantní úkoly

122 Operativní plánování Odbytu – zakázek,výkonů Výroby – vlastního produkčního procesu Zásobování - nákupu

123 Plán odbytu x plán výroby Plán odbytu –C–Co –K–Kdy –I–Infomace o zákazníkoví –Z–Způsob dodání –O–Ohrožení Plán výroby –L–Lhůtový plán –T–Technická dokumentace –T–Technologická dokumentace

124 Technologická dokumentace Plán odbytu Technická dokumentace Celkové množství součástí na dané období Kapacitní plánování Lhůtový plán

125 Vlastní řízení výrobního proces Řízení mistrem Dispečerské řízení Přímé řízení Automatická kontrola výrobního procesu

126 centralizace podrobnost Řízení mistrem Přímé řízení Dispečerské řízení

127 Operativní evidence Obraz o skutečném stavu výrobního procesu Soubor vzájemně se doplňujících a na sebe navazujících dokladů, které zaznamenávají skutečný průběh výroby Informace o vstupu Informace o rozpracovanosti Informace o výstupu

128 Dva základní důvody Východisko pro lhůtové plánování Kontrola probíhajícího procesu

129 Zásady Je vedena tam, kde sledovaný proces probíhá nebo je kontrolován Krátký časový úsek Jednotný systém sběru a přenosu informací (odstranění duplicit, jednotná interpretace, možnost agregace)

130 Systémy operativní evidence Průvodka –P–Postup –N–Názvy a číslo operace –Č–Časy –I–Identifikace pracovníka, materiálu –V–Vyrobení kusy a zmetky Pracovní lístek Výrobní výkaz Výdejky Kontrolní a zkušební protokoly Expediční doklady …….

131 Změnové a odchylkové řízení trvalá přechodná Změnové řízení Operativní evidence

132 Změnové řízení Nutnost Trh Efektivnost

133 Návrh změny Připomínkové řízení Schvalovací řízení Ekonomické zdůvodnění Realizace Změnové řízení Vyhodnocení Změna dokumentace

134 MRP - Material requirement Planning Objednávání materiálu podle tzv. hrubého rozvrhu výroby MRP II – Manufacturing Resource Planning plánování zdrojů (kapacitní propočty) OPT – Optimized Production Technology maximální využívání kapacit úzkoprofilových pracovišť Just in Time (Kanban) princip tahu Lean Production nadprodukce, čekání, dopravy, udržování zásob, nekvalitní výroba

135 TOYOTA Filosofie Dlouhodobá rozhodnutí na úkor krátkodobých Proces (odstraňuje ztrátyTPS) Nepřetržitý tok, systém tahu, jidoka, standardizace, vizuální kontrola Lidé a partneři Jednejte s ohledem, podněcujte a povzbuzujte k dalšímu růstu Řešení problémů Neustálé zlepšování, přesvědčte se na vlastní oči, Rozhodnutí přijímejte pomalu na základě široké shody x implementujte rychle

136 Zabezpečení provozuschopnosti Facility management Soubor proaktivních a reaktivních činností, které zajišťují požadovaný výkon a přesnost výrobních zařízení

137 Údržba Instruktáž obsluhujícího personálu Denní ošetřování Běžná údržba Prohlídky – inspekce Technická diagnostika Opravy Modernizace a rekonstrukce

138 Údžbářské systémy Systém údržby po poruše Systém údržby podle časového plánu Systém údržby podle skutečného stavu TPM – Total Productive Maintenance Soustavné zlepšování efektivnosti údržby výrobního zařízení díky aktivní činnosti pracovníků

139 Zabezpečení provozuschopnosti Facility management Soubor proaktivních a reaktivních činností, které zajišťují požadovaný výkon a přesnost výrobních zařízení

140 Vnitropodniková logistika Řízení materiálového a k němu příslušejícího informačního toku podnikem Zabezpečit co nejhodárnější a spolehlivý přísun, resp. odsun hmotných prvků (materiál, odpad) V požadovaném množství Se zárukou nepoškození či jiného zhoršení jeho kvality V příslušném čase Na určené místo

141 Tři základní oblasti Zásobovací Výrobní Distribuční


Stáhnout ppt "Produkční a operační management Hana Svobodová. Pojem operační management Řízení výroby Řízení produkčních procesů Provozní management Výrobní management."

Podobné prezentace


Reklamy Google