Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náklady ve stavebnictví Propočet celkových nákladů stavby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náklady ve stavebnictví Propočet celkových nákladů stavby"— Transkript prezentace:

1 Náklady ve stavebnictví Propočet celkových nákladů stavby
Přednáška 1 Náklady ve stavebnictví Propočet celkových nákladů stavby

2 datum Před/Cvič Náplň přednášky / cvičení 1 5.10. 15:45-19:00 Uč.305 Před Her Náklady ve stavebnictví (stavební konstrukce a práce, stavební objekt, stavba, náklady životního cyklu (LCC)). Propočet celkových nákladů stavby, oceňovací podklady. Oceňování projektových prací a inženýrských činností. Oceňování rozpočtářských prací. Kalkulace a analýza nákladů životního cyklu stavby. 2 12.10. Sestavení výkazu výměr, měření konstrukcí a prací. Podrobný položkový rozpočet, postup a pravidla sestavení, oceňovací podklady. Specifikace v rozpočtu. Nabídka na stavební práce, ceny pro nabídková řízení. Vícepráce, méněpráce, dodatky k rozpočtu. Kalkulační vzorec, obsah jednotlivých nákladových složek, příklady. Podklady ČR a zahraničí, kalkulační vzorce v software pro rozpočtování. 3 19.10. Uč.308 Cvič Stř Propočet celkových nákladů stavby. Položkový rozpočet – seznámení s programem KROS plus. 4 24.11. So Uč.303 Položkový rozpočet, ukázka rozboru položek. Položkový rozpočet, limitky (materiál, mzdy).

3 Náklady ve stavebnictví (stavební konstrukce a práce, stavební objekt, stavba, náklady životního cyklu (LCC)). Propočet celkových nákladů stavby, oceňovací podklady. Propočet celkových nákladů stavby

4 11 11.12. před Oceňování projektových prací a inženýrských činností. Oceňování rozpočtářských prací. Kalkulace a analýza nákladů životního cyklu stavby. VHŘ UNIKA Kalkulace hodinové sazby pro projektové práce

5 Sestavení výkazu výměr, měření konstrukcí a prací.
Podrobný položkový rozpočet, postup a pravidla sestavení, oceňovací podklady. Specifikace v rozpočtu. Položkový rozpočet – seznámení s programem KROS plus. FI FII Šířka 0,55 0,45 Hloubka ,85 Délka 90,17 15,17 Zemní práce Hloubení rýh do 600 mm m3 Zásyp sypaninou m3 Základy Beton základových pasů m3 Bednění základových pasů m2 (90,17 x 0,55 x 0,85) + (15,17 x 0,45 x 0,85) = 42,15 + 5,80 = 47,95 (90,17 x 0,55 x 0,15) + (15,17 x 0,45 x 0,15) = 7,44 + 1,02 = 8,46 (90,17 x 0,55 x 0,95) + (15,17 x 0,45 x 0,95) = 47,11 + 6,49 = 53,6 (90,17 x 0,25) x 2 + (15,17 x 0,25) x 2 = 45,09 + 3,79 = 48,88

6 Pevná cena Skladebná cena Pohyblivá cena Cílová cena
Nabídka na stavební práce, ceny pro nabídková řízení. Vícepráce, méněpráce, dodatky k rozpočtu. identifikační údaje uchazeče, návrh smlouvy, dokumenty požadované zákonem, dokumenty požadované zadavatelem, doklady a informace prokazující splnění kvalifikace, seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. způsob sjednání změny ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu v případě změn, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, musí obchodní podmínky stanovit způsob stanovení ceny (např. odkazem na jednotkové ceny v obecně dostupných cenových soustavách) ujednání pro případnou změnu ceny jestliže: a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, a pod). Pevná cena Skladebná cena Pohyblivá cena Cílová cena

7 Náklady a jejich klasifikace, členění nákladů
Náklady a jejich klasifikace, členění nákladů. Kalkulační metody a techniky – klasifikace, běžné kalkulační techniky (kalkulace dělením, přirážková kalkulace, s indexy, režijní paušály), kalkulační základny. Kalkulační vzorec, obsah jednotlivých nákladových složek, příklady. Podklady ČR a zahraničí, kalkulační vzorce v software pro rozpočtování. Náklady na přímé mzdy Náklady na přímý materiál Náklady na provoz strojů a zařízení Ostatní přímé náklady Výrobní režie Správní režie Poddodávky Zisk / Ztráta Vlastní náklady výroby Úplné vlastní náklady výkonu Cena

8 Literatura: Schneiderová Heralová, R., Kremlová, L., Střelcová, L.: Kalkulace a nabídky 2, ČVUT, 2008 Schneiderová Heralová, R.: Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, s. Schneiderová Heralová, R.: Užitek, náklady a cena při pořizování, správě a obnově veřejného majetku, ČVUT, 2007, ISBN Hanák,M. .: Oceňování stavebních prací v kostce (aneb začínáme s rozpočty), ÚRS Praha, a.s., 2005, ISBN Hanna, N., Dodge, H.R.: Pricing, Zásady a postupy tvorby cen, Management Press, 1997, ISBN

9 Klášter - Indie Celá plocha 763 m2 bude postavena v místním stylu kromě sloupů a trámů, které budou betonové. Všechny ostatní materiály – jako kámen, bláto a dřevo - budou místní. Cihly se tvoří smícháním suché trávy s blátem a suší se na ostrém himalájském slunci. Tyto místní metody stavby jsou v tvrdých přírodních podmínkách staletími vyzkoušené a osvědčené. Okna budou mít dvojité sklo.

10 Celkové náklady na stavbu 1 471 500
MJ Jednotková cena (v Kč) Spotřeba Cena celkem (v Kč) Náklady na materiál kamení vůz 250 130 32 500 bláto 100 800 80 000 ocelový sloup ks 2100 132 ocel pro trámy q 1400 150 dřevěný trám (na okna a dveře) střešní krytina (dovoz z Čandigaru do Spiti) 70 840 59 900 cement pytel 90 1410 barva na vymalování kpl 175000 Náklady na mzdy (práci) Náklady na dopravu (cementu a oceli z Mandi do Spiti) 60 000 Celkové náklady na stavbu

11 Vybavení Množství Cena v INR Cena v Kč * 1. Dřevěné postele 40 32 000 16 000 2. Matrace a přikrývky 60 000 30 000 3. Vybavení do tříd – 24 židlí + 12 stolů 36 27 000 13 500 4. Vybavení kanceláře a kuchyně 62 000 Celkové náklady na vybavení

12 Celkové náklady na stavbu
Celkové náklady na vybavení Celkem - klášter 1  Kč

13 CENA Náklady Konkurence Poptávka

14 Tvorba ceny Orientovaná na náklady Orientovaná na konkurenci
(  kalkulace všech nákladů + zisková přirážka) Orientovaná na konkurenci ( analýza konkurenceschopnosti výrobku  úprava ceny) Orientovaná na poptávku ( intenzita poptávky po výrobku, reakce poptávky na změnu ceny)

15 Konkurenčně orientovaná tvorba ceny
Určení konkurence Vyhodnocení konkurenceschopnosti výrobku Úprava ceny oproti tržní ceně Reakce konkurence postačuje cena ke krytí nákladů a požadovaného zisku ?

16 Poptávkově orientovaná tvorba ceny
Důraz na intenzitu poptávky po výrobku Znalost struktury poptávky Diagram bodu zvratu Analýza citlivosti  pesimistický, optimistický a nejpravděpodobnější odhad poptávky

17 Odhad poptávky : odhad % růstu / poklesu poptávky v důsledku x% snížení / zvýšení ceny (obchodní zástupci) expertní odhady bodový odhad prodeje intervalový odhad prodeje odhad rozdělení pravděpodobnosti analýza minulých dat jednoduchá regrese vícenásobná regrese zjišťování postojů zákazníků testování trhu hodnota výrobku (užitek, funkčnost…)

18 Nákladově orientovaná tvorba ceny
kalkulace všech nákladů + zisková přirážka slabiny : ignorování tržního prostředí chybné nebo zkreslené informace o nákladech předpoklad správnosti odhadu objemu prodeje přehlížení konkurence fenomén logického kruhu Náklady na jednotku cena Objem výroby a prodeje

19 NÁKLADY a CENA ve stavebnictví
I.úroveň – náklady na realizaci stavební činnosti II.úroveň – náklady na stavební objekt III.úroveň – celkové náklady výstavby IV.úroveň - LCC

20 III. II. I.

21 III. II. I.

22 I. Náklady na realizaci stavební činnosti (konstrukce, práce)
kalkulační jednice = výkon vymezený názvem, kvalitativními podmínkami a měrnou jednotkou

23 Náklady na přímé mzdy Náklady na přímý materiál Náklady na provoz strojů a zařízení Ostatní přímé náklady Výrobní režie Správní režie Poddodávky Zisk / Ztráta Vlastní náklady výroby Úplné vlastní náklady výkonu Cena

24

25 II. Náklady na stavební objekt
Základní rozpočtové náklady (ZRN) HSV (dodávka, montáž) PSV (dodávka, montáž) M (dodávka, nosný materiál, montáž) HZS Náklady spojené s umístěním stavby (NUS) Zařízení staveniště Mimostaveništní doprava Územní vlivy Provozní vlivy Ostatní Náklady na přípravu, realizaci a organizaci stavby Doplňkové náklady

26 II. Náklady na stavební objekt
Základní rozpočtové náklady (ZRN) HSV (dodávka, montáž) PSV (dodávka, montáž) M (dodávka, nosný materiál, montáž) HZS Náklady spojené s umístěním stavby (NUS) Zařízení staveniště Mimostaveništní doprava Územní vlivy Provozní vlivy Ostatní Náklady na přípravu, realizaci a organizaci stavby Doplňkové náklady I.

27

28 III. Celkové náklady výstavby
Projektové a průzkumné práce Provozní soubory Stavební objekty Stroje, zařízení, inventář Umělecká díla Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby Ostatní náklady Rezerva Ostatní investice Nehmotný investiční majetek Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby Kompletační činnost

29 III. Celkové náklady výstavby
Projektové a průzkumné práce Provozní soubory Stavební objekty Stroje, zařízení, inventář Umělecká díla Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby Ostatní náklady Rezerva Ostatní investice Nehmotný investiční majetek Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby Kompletační činnost II.

30 Náklady na projektové práce a inženýrskou činnost
Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností společnosti UNIKA, Výkonový a honorářový řád ČKA a ČKAIT, individuální kalkulace, kalkulace hodinové zúčtovací sazby, expertní odhad nákladů na projektové práce jako % sazbu z předpokládaných nákladů na SO.

31 Náklady na SO náklady na pořízení stavebních objektů včetně veškerého materiálu náklady spojené s předepsanými zkouškami konstrukcí a kontrolními měřeními.

32 Ukazatele průměrné orientační ceny na MJ (c.ú.2012)

33 Orientační cena pro 1 m3 obestavěného prostoru
Konstrukčně materiálová charakteristika                                                                                                  1          svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků                              2          svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová                              3          svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná                              4          svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových                         5          svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných                         6          svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk                       7          svislá nosná konstrukce kovová                                        8          svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty                          9          svislá nosná konstrukce z jiných materiálů 

34

35 Struktura stavebních dílů a řemeslných oborů v %
Dil Průměr Konstrukčně materiálová charakteristika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zemní práce 0,9 1,7 1,8 0,2 Základy,zvláštní zakládání 5,6 3,8 4,6 7,3 4,8 Svislé a kompletní konstrukce 21,2 15,7 15,2 21,8 25,8 Vodorovné konstrukce 10,9 9,4 15,9 9,1 10,7 Komunikace 0,1 Úpravy povrchu,podlahy 5,8 10,2 5,7 4,9 Trubní vedení Ostatní konstrukce, bourání 2,7 7,4 2,0 99 Staveništní přesun hmot 3,7 2,9 3,5 711 Izolace proti vodě 0,6 1,1 0,8 0,7 712 Živičné krytiny 713 Izolace tepelné 1,6 1,9 2,2 715 Izolace chemické 721 Vnitřní kanalizace 1,5 1,2 722 Vnitřní vodovod 1,3 2,1 1,4 723 Vnitřní plynovod 0,3 724 Strojní vybavení 725 Zařizovací předměty 726 Instalační prefabrikáty 6,0 0,4 8,4 731 Kotelny

36 732 Strojovny 0,1 0,4 0,2 733 Rozvod potrubí 0,9 1,1 1,0 734 Armatury 0,6 0,7 0,5 735 Otopná tělesa 1,4 1,2 761 Konstrukce sklobetonové 762 Konstrukce tesařské 3,0 0,3 763 Dřevostavby 764 Konstrukce klempířské 3,7 765 Krytiny tvrdé 766 Konstrukce truhlářské 7,4 6,6 9,0 8,6 6,5 767 Konstrukce zámečnické 8,0 2,7 9,2 10,4 6,4 771 Podlahy z dlaždic a obklady 2,0 1,5 1,8 772 Kamenné  dlažby 773 Podlahy teracové 775 Podlahy vlysové a parketové 776 Podlahy povlakové 1,7 1,9 777 Podlahy ze syntetických hmot 1,3 781 Obklady keramické 0,8 2,2

37 782 Konstrukce z přírodního kamene 0,1 783 Nátěry 1,0 1,3 0,8 1,1 784 Malby 0,5 0,4 0,6 786 Čalounické úpravy 0,3 0,9 787 Zasklívání 0,2 791 Montáž zařízení velkokuchyní 793 Montáž zařízení prádelen a čis M21 Elektromontáže 4,5 5,5 3,8 5,2 M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 1,2 M24 Montáže vzduchotechnických zař 0,7 3,1 M33 Montáže dopravních zař. a vah 2,2 2,3 2,1 M36 Montáže měřících a regul.zaříz M43 Montáže ocelových konstrukcí M46 Zemní práce při montážích M99 Ostatní práce montážní

38 Základní cena – příl.č.6 Koeficient vyjadřující náklady na účelové využití podkroví

39

40

41 DPH 14% - stavby pro sociální bydlení (byt 120m2, RD 350 m2) + příslušenství stavby (garáž, altán, kůlna, jímka, ČOV, oplocení, přípojky IS, studna, bazén, plocha pro parkování…) 20% - ostatní

42 Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby (NUS)
náklady na zařízení staveniště poplatek – zábor plochy provozní vlivy území se ztíženými výrobními podmínkami náklady související s vlivem extrémních klimatických podmínek mimořádně ztížené dopravní podmínky doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště a zpět individualizace mimostaveništní dopravy kulturní památky

43 NUS - zařízení staveniště
= náklady na zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací úplaty za užívání základních prostředků, zejména stavebních objektů investora, dodavatele nebo jiné organizace, jejich udržování a uvedení do původního stavu, případně kryjí náklady na nezbytné úpravy trvalých objektů budované stavby sloužících dočasně jako zařízení staveniště vypracování dokumentace likvidace dočasných objektů. Doporučené procentní sazby na zařízení staveniště jsou v rozmezí 1% až 3 % s ohledem na charakter stavby a s ohledem na skutečnou potřebu a rozsah budování zařízení staveniště.

44 NUS – provozní vlivy práce za provozu,
práce ve vozovce nebo kolejovém svršku bez vyloučení provozu nebo při kratších výlukách, prácí v extrémním chladu nebo horku, v prostorách nasycených výpary chemikálií, v biologicky závadném prostředí. Výše nákladů - individuální kalkulací. PM - snížení produktivity práce, výše příplatků a přirážek za práce ve zdraví škodlivém prostředí S - snížená produktivita práce.

45 NUS – ztížené výrobní podmínky
náklady spojené s pobytem pracovníka (stravné, nocležné), cestovní náklady, dopravní náklady způsobené rušením dopravy provozem ve městech – při mimostaveništní dopravě materiálů a při technologické dopravě například zemin a vybouraných hmot. Například zásobování staveniště, které je možné pouze v nočních hodinách (pěší zóny ve městech apod.)

46 NUS – extrémní klimatické podmínky
nad 700 m vyšší ztratné u zabudovávaných materiálů, mzdové náklady, náklady na topná média pro rozmrazování hmot a vyhřívání prostor, spotřeba fólií na ochranu materiálů, odklízení sněhu buldozerem a mzda posádky, náklady na posypový materiál k zabezpečení bezpečnosti pracovišť, opotřebení ochranných oděvů.

47 NUS – mimořádně ztížené dopravní podmínky
mimořádné dopravní prostředky (nosič, zvířecí potah, pásový traktor, šikmý výtah, lanovka, vrtulník, ponton), odlehčení běžných dopravních prostředků, tzn. nevyužívat v plném rozsahu jejich nosnost, překládka materiálu z vagónů normálního rozchodu na vagóny úzkého rozchodu. Zvýšení nákladů se obvykle kalkuluje jako součin dopravní vzdálenosti, celkové hmotnosti materiálů a sazby za tunokilometr dopravy mimořádným dopravním prostředkem.

48 NUS (dle RTS) silniční provoz 1,5 % - 2,5 % bez ohledu na hustotu silničního provozu, městský kolejový provoz 9 % - 12 %, v pásmu do 6 m, železniční provoz 5 % - 13 % v pásmu do 10 m od provozované koleje, přestávky v práci jsou – li nařízeny investorem, za každých i započatých 15 min na směnu se ocení sazbou ve výši cca 0,5 %, ostatní vlivy způsobené provozem investora ve výši cca 0,9 %, území se ztíženými výrobními podmínkami 1,5% - 4,5%, zvýšené náklady v horských oblastech s nadmořskou výškou nad 700 do 900 m 3,5 %, stavební a montážní práce prováděné na kulturních památkách – až 12% na dohodnutý rozsah prací, kterých se mimořádné podmínky týkají

49 Náklady na provozní soubory
náklady na stroje a technologické zařízení, které bude součástí stavby a náklady na jejich montáž.

50 Ostatní náklady administrativní poplatky (kolky apod.),
odměna právníka – smlouvy apod., zpracování studií, průzkum trhu, geodet - vytyčení stavby, zaměření stavby,… správci sítí – poplatek za připojení (vodovod, kanalizace, elektro), energetický audit, finanční náklady – vyřízení úvěru,…

51 Ostatní investice příspěvky jiným investorům (přeložka inženýrských sítí), konzervační, udržovací a dekonzervační práce při zastavení stavby apod., náklady na pořízení pozemku vč. případných existujících staveb na pozemku určených k odstranění.

52 Rezerva na rizika zahrnuje nepředvídané náklady,
obvykle se stanovuje zjednodušeně pomocí procentuální sazby, základnou jsou náklady SO, obvyklé výše sazby rezervy na rizika (z nákladů na SO) 4% – 7% pro novostavby, 5% – 10% pro rekonstrukce a modernizace, 13% – 18% při obnově kulturních památek

53 Náklady na stroje, zařízení a inventář
stroje, zařízení a inventář investiční povahy (nejsou součástí provozních souborů a stavebních objektů), náklady na pořízení vč. nákladů na dopravu, umístění, osazení.

54 Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby
náklady na přípravu a zabezpečení stavby, náklady na kompletační činnost (uskutečnění strojírenských a elektrotechnických dodávek) orientační procentní sazba kompletační činnosti (z nákl. na SO) : stavební část cca 0,8% – 2,5 % podle náročnosti stavby, technologické části cca 2,0% – 4,9 % podle složitosti dodávek

55

56 Konstrukčně materiálová charakteristika
Orientační cena pro 1 m3 obestavěného prostoru    JKSO Průměr Konstrukčně materiálová charakteristika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 803 Budovy pro bydlení 4794 4478 6874 5802 803.5 Domy bytové netypové 5005 4564 6906 6019 4815 803.6 Domy rodinné jednobytové 4991 4612 5181 6382 6887 803.7 Domy rodinné dvoubytové 5000 4621 5190 6395 6901 803.8 Chaty pro individuální rekreaci 5071 4221 6163 5434 4447 5394 Konstrukčně materiálová charakteristika                                                                                                  1          svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků                              2          svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová                              3          svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná                              4          svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových                         5          svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných                         6          svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk                       7          svislá nosná konstrukce kovová                                        8          svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty                          9          svislá nosná konstrukce z jiných materiálů 

57 Orientační cena na m3 obestavěného prostoru, c.ú.2010
Zdroj:

58 IV. Náklady životního cyklu stavby (LCC)
= veškeré náklady vynaložené na pořízení a využívání stavby po celou dobu její ekonomické životnosti, včetně ekonomických nároků na její ekologickou likvidaci LCC = IN + PN + UON + LN LCC náklady životního cyklu IN pořizovací (investiční) náklady PN provozní náklady UON náklady na údržbu a obnovu LN náklady na likvidaci

59 Struktura nákladů životního cyklu
… odpovídá fázím životního cyklu stavby Předinvestiční fáze Investiční fáze Provozní fáze Ukončení životnosti Zpracováno podle ISO

60 Struktura LCC – pozemní stavby
Pořízení projektové a průzkumné práce stavební objekty provozní soubory pozemek NUS ostatní stroje, zařízení, inventář ostatní investice příprava a realizace stavby… Ukončení životnosti odstranění stavby recyklace stavební suti úprava terénu Provoz dodávky energií voda a odpadní voda likvidace odpadu servisní poplatky pojištění ostraha, bezpečnost úklid, na údržba zeleně administrativní poplatky Údržba Obnova

61 NOU : náklady na obnovu a údržbu

62 Podíl nákladů v rámci LCC
Administrativní budova, LC 30 roků Návrh, projektová dokumentace stavby 3 % Realizace stavby 17 % Náklady na provoz 40 % Náklady na údržbu a obnovu Celkem 100 % Administrativní budova, LC 30 roků, poměrový ukazatel Náklady na pořízení stavby 1 Náklady na obnovu a údržbu 5 Náklady na provoz včetně mezd zaměstnanců 200 Studie, projektová dokumentace, konzultace (veškerá příprava) 0,15 20 % 80 % Zdroj : Evans, R. et al. (1998): The Long-term cost of Owning and Operating Buildings, Royal Academy of Engineering

63 IN : Pořizovací (investiční) náklady
= náklady v předinvestiční a investiční fázi : náklady na vypracování architektonické studie, náklady na zpracování studie proveditelnosti, náklady na provedení průzkumu trhu, náklady na nákup pozemku, náklady na projektové práce, náklady na vlastní realizaci stavby,

64 PN : Náklady na provoz = náklady v provozní fázi :
energie (elektrická energie, tuhá paliva, zemní plyn a ostatní) - vytápění, klimatizování, příprava TUV, voda a odpadní voda, likvidace odpadu, servisní poplatky, pojištění, ostraha a bezpečnost, úklid, údržba zeleně (zeleň a pozemek), administrativní poplatky (například daň z pozemku nebo daň z nemovitosti).

65 LN : Náklady na likvidaci
= náklady ve fázi likvidace : náklady na odstranění stavby, náklady na recyklaci stavební suti, náklady na úpravu terénu.

66 Příklad : Analýza LCC pro bytový dům
Bytový dům má tyto prostorové a plošné parametry: obestavěný prostor : 5267,11 m3 zastavěná plocha: 342,00 m2 užitná plocha : 1509,88 m2 z toho: obytné plochy: 1151,76 m2 garáže : 116,39 m2 skladovací plochy: 80,54 m2 komunikační plochy : ,19 m2

67 Investiční (pořizovací) náklady (IN)
Náklady na architektonickou studii stavby Náklady na studii proveditelnosti 50 000 Náklady na průzkum trhu 20 000 Náklady na nákup pozemku Náklady na projektové práce Náklady na vlastní realizaci stavby

68 Náklady na opravy a údržbu (NOU)

69 životnost většiny konstrukčních prvků: 30 let

70 Náklady na správu bytového domu 1 585 000 Náklady na pojištění 841 100
Náklady na správu bytového domu Náklady na pojištění Náklady na daň ze staveb Náklady na daň z pozemku Náklady na daň z nemovitosti Administrativní náklady Náklady na vodu Náklady na elektrickou energii Náklady na plyn Náklady na energie Náklady na úklid Náklady na provoz (NP)

71 Náklady na likvidaci (LN)
Náklady na odstranění bytového domu Náklady na recyklaci stavební suti Náklady na úpravu terénu

72 Investiční náklady (IN)
Provozní náklady (PN) Náklady na údržbu a obnovu (UON) Náklady na likvidaci (LN) LCC


Stáhnout ppt "Náklady ve stavebnictví Propočet celkových nákladů stavby"

Podobné prezentace


Reklamy Google