Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška 1 Náklady ve stavebnictví Propočet celkových nákladů stavby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška 1 Náklady ve stavebnictví Propočet celkových nákladů stavby."— Transkript prezentace:

1 Přednáška 1 Náklady ve stavebnictví Propočet celkových nákladů stavby

2 datum Před/ Cvič N á plň předn áš ky / cvičen í 1 5.10. P á 15:45- 19:00 Uč.305 Před Her Náklady ve stavebnictví (stavební konstrukce a práce, stavební objekt, stavba, náklady životního cyklu (LCC)). Propočet celkových nákladů stavby, oceňovací podklady. Oceňování projektových prací a inženýrských činností. Oceňování rozpočtářských prací. Kalkulace a analýza nákladů životního cyklu stavby. 2 12.10. P á 15:45- 19:00 Uč.305 Před Her Sestavení výkazu výměr, měření konstrukcí a prací. Podrobný položkový rozpočet, postup a pravidla sestavení, oceňovací podklady. Specifikace v rozpočtu. Nabídka na stavební práce, ceny pro nabídková řízení. Vícepráce, méněpráce, dodatky k rozpočtu. Kalkulační vzorec, obsah jednotlivých nákladových složek, příklady. Podklady ČR a zahraničí, kalkulační vzorce v software pro rozpočtování. 3 19.10. P á 15:45- 19:00 Uč.308 Cvič Stř Propočet celkových nákladů stavby. Položkový rozpočet – seznámení s programem KROS plus. 4 24.11. So 15:45- 19:00 Uč.303 Cvič Stř Položkový rozpočet, ukázka rozboru položek. Položkový rozpočet, limitky (materiál, mzdy).

3 Náklady ve stavebnictví (stavební konstrukce a práce, stavební objekt, stavba, náklady životního cyklu (LCC)). Propočet celkových nákladů stavby, oceňovací podklady. Propočet celkových nákladů stavby Stavební projekt PozemekTechnolog. část Stavební část = stavební objekty Stavební konstrukce a práce Stavební konstrukce a práce Stavební konstrukce a práce MateriálPráceStrojeRežie a zisk Stavební konstrukce a práce Stavební konstrukce a práce Stavební konstrukce a práce Projekt. a průzkumné práce, Kompletace Rezerva, Ostatní investice…

4 1111.12.před Oceňování projektových prací a inženýrských činností. Oceňování rozpočtářských prací. Kalkulace a analýza nákladů životního cyklu stavby. VHŘ UNIKA Kalkulace hodinové sazby pro projektové práce Celkové náklady životního cyklu (WLC – whole life cost) Nestavební náklady, externality, příjmy Náklady životního cyklu stavby (LCC – life cycle cost) Náklady na pořízení Náklady na údržbu a obnovu Náklady na provoz Náklady spojené s ukončením životnosti

5 Sestavení výkazu výměr, měření konstrukcí a prací. Podrobný položkový rozpočet, postup a pravidla sestavení, oceňovací podklady. Specifikace v rozpočtu. Položkový rozpočet – seznámení s programem KROS plus. FI FII Ší řka0,550,45 Hloubka0.850,85 D é lka90,1715,17 Zemn í pr á ce Hlouben í rýh do 600 mmm 3 Z á syp sypaninoum 3 Z á klady Beton z á kladových pasům 3 Bedněn í z á kladových pasům 2 (90,17 x 0,55 x 0,85) + (15,17 x 0,45 x 0,85) = 42,15 + 5,80 = 47,95 (90,17 x 0,55 x 0,15 ) + (15,17 x 0,45 x 0,15 ) = 7,44 + 1,02 = 8,46 (90,17 x 0,55 x 0,95 ) + (15,17 x 0,45 x 0,95 ) = 47,11 + 6,49 = 53,6 (90,17 x 0,25 ) x 2 + (15,17 x 0,25 ) x 2 = 45,09 + 3,79 = 48,88

6 Nabídka na stavební práce, ceny pro nabídková řízení. Vícepráce, méněpráce, dodatky k rozpočtu. Pevná cena Skladebná cena Pohyblivá cena Cílová cena identifikační údaje uchazeče, návrh smlouvy, dokumenty požadované zákonem, dokumenty požadované zadavatelem, doklady a informace prokazující splnění kvalifikace, seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. změnu cenyujednání pro případnou změnu ceny jestliže: nejsou v předmětu díla a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, vypustit b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, skutečnostinebyly známy c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, skutečnosti odlišné od dokumentace d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, a pod). způsob sjednání změny ceny dílazpůsob sjednání změny ceny díla jsou obsaženy v položkovém rozpočtu –v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu nejsou v položkovém rozpočtu –v případě změn, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, musí obchodní podmínky stanovit způsob stanovení ceny (např. odkazem na jednotkové ceny v obecně dostupných cenových soustavách)

7 Náklady a jejich klasifikace, členění nákladů. Kalkulační metody a techniky – klasifikace, běžné kalkulační techniky (kalkulace dělením, přirážková kalkulace, s indexy, režijní paušály), kalkulační základny. Kalkulační vzorec, obsah jednotlivých nákladových složek, příklady. Podklady ČR a zahraničí, kalkulační vzorce v software pro rozpočtování. Náklady na přímé mzdy Náklady na přímý materiál Náklady na provoz strojů a zařízení Ostatní přímé náklady Výrobní režie Správní režie Poddodávky Zisk / Ztráta Vlastní náklady výroby Úplné vlastní náklady výkonu Cena

8 Literatura: Schneiderová Heralová, R., Kremlová, L., Střelcová, L.: Kalkulace a nabídky 2, ČVUT, 2008 Schneiderová Heralová, R.: Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 256 s. Schneiderová Heralová, R.: Užitek, náklady a cena při pořizování, správě a obnově veřejného majetku, ČVUT, 2007, ISBN 978-80-01- 03890-1 Hanák,M..: Oceňování stavebních prací v kostce (aneb začínáme s rozpočty), ÚRS Praha, a.s., 2005, ISBN 80-7359-005-5 Hanna, N., Dodge, H.R.: Pricing, Zásady a postupy tvorby cen, Management Press, 1997, ISBN 80-85943-34-4

9 Klášter - Indie Celá plocha 763 m 2 bude postavena v místním stylu kromě sloupů a trámů, které budou betonové. Všechny ostatní materiály – jako kámen, bláto a dřevo - budou místní. Cihly se tvoří smícháním suché trávy s blátem a suší se na ostrém himalájském slunci. Tyto místní metody stavby jsou v tvrdých přírodních podmínkách staletími vyzkoušené a osvědčené. Okna budou mít dvojité sklo.

10 MJ Jednotko vá cena (v Kč) Spotřeba Cena celkem (v Kč) Náklady na materiál1 161 500 kamenívůz25013032 500 blátovůz10080080 000 ocelový sloupks2100132277 200 ocel pro trámyq1400150210 000 dřevěný trám (na okna a dveře) ks800250200 000 střešní krytina ( dovoz z Čandigaru do Spiti) ks7084059 900 cementpytel901410126 900 barva na vymalováníkpl175000 Náklady na mzdy (práci)250 000 Náklady na dopravu (cementu a oceli z Mandi do Spiti )60 000 Celkové náklady na stavbu1 471 500

11 VybaveníMnožstvíCena v INRCena v Kč * 1.Dřevěné postele4032 00016 000 2.Matrace a přikrývky40 + 4060 00030 000 3.Vybavení do tříd – 24 židlí + 12 stolů 3627 00013 500 4.Vybavení kanceláře a kuchyně 124 00062 000 Celkové náklady na vybavení243 000121 500

12 Celkové náklady na stavbu1 471 500 Kč Celkové náklady na vybavení121 500 Kč Celkem - klášter1 593 000 Kč

13 CENA NákladyKonkurence Poptávka

14 Tvorba ceny Orientovaná na náklady (  kalkulace všech nákladů + zisková přirážka) Orientovaná na konkurenci (  analýza konkurenceschopnosti výrobku  úprava ceny) Orientovaná na poptávku (  intenzita poptávky po výrobku, reakce poptávky na změnu ceny)

15 Konkurenčně orientovaná tvorba ceny 1.Určení konkurence 2.Vyhodnocení konkurenceschopnosti výrobku 3.Úprava ceny oproti tržní ceně 4.Reakce konkurence postačuje cena ke krytí nákladů a požadovaného zisku ?

16 Poptávkově orientovaná tvorba ceny Důraz na intenzitu poptávky po výrobku Znalost struktury poptávky Diagram bodu zvratu Analýza citlivosti  pesimistický, optimistický a nejpravděpodobnější odhad poptávky

17 Odhad poptávkyOdhad poptávky : –odhad % růstu / poklesu poptávky v důsledku x% snížení / zvýšení ceny (obchodní zástupci) –expertní odhady bodový odhad prodeje intervalový odhad prodeje odhad rozdělení pravděpodobnosti –analýza minulých dat jednoduchá regrese vícenásobná regrese –zjišťování postojů zákazníků –testování trhu –hodnota výrobku (užitek, funkčnost…)

18 Nákladově orientovaná tvorba ceny všech nákladů + zisková přirážkakalkulace všech nákladů + zisková přirážka slabiny : –ignorování tržního prostředí –chybné nebo zkreslené informace o nákladech –předpoklad správnosti odhadu objemu prodeje –přehlížení konkurence –fenomén logického kruhu Náklady na jednotku cena Objem výroby a prodeje

19 NÁKLADY a CENA ve stavebnictví I.úroveň – náklady na realizaci stavební činnosti II.úroveň – náklady na stavební objekt III.úroveň – celkové náklady výstavby IV.úroveň - LCC

20 Stavební projekt PozemekTechnolog. část Stavební část = stavební objekty Stavební konstrukce a práce Stavební konstrukce a práce Stavební konstrukce a práce Stavební konstrukce a práce Stavební konstrukce a práce Stavební konstrukce a práce Projekt. a průzkumné práce, Kompletace Rezerva, Ostatní investice… III. II. I.

21 Stavební projekt PozemekTechnolog. část Stavební část = stavební objekty Stavební konstrukce a práce Stavební konstrukce a práce Stavební konstrukce a práce MateriálPráceStrojeRežie a zisk Stavební konstrukce a práce Stavební konstrukce a práce Stavební konstrukce a práce Projekt. a průzkumné práce, Kompletace Rezerva, Ostatní investice… III. II. I.

22 I. Náklady na realizaci stavební činnosti I. Náklady na realizaci stavební činnosti (konstrukce, práce) kalkulační jednice = výkon vymezený názvem, kvalitativními podmínkami a měrnou jednotkou

23 Náklady na přímé mzdy Náklady na přímý materiál Náklady na provoz strojů a zařízení Ostatní přímé náklady Výrobní režie Správní režie Poddodávky Zisk / Ztráta Vlastní náklady výroby Úplné vlastní náklady výkonu Cena

24

25 II. Náklady na stavební objekt ZRN A.Základní rozpočtové náklady (ZRN) 1.HSV (dodávka, montáž) 2.PSV (dodávka, montáž) 3.M (dodávka, nosný materiál, montáž) 4.HZS NUS B.Náklady spojené s umístěním stavby (NUS) 1.Zařízení staveniště 2.Mimostaveništní doprava 3.Územní vlivy 4.Provozní vlivy 5.Ostatní C.Náklady na přípravu, realizaci a organizaci stavby D.Doplňkové náklady

26 II. Náklady na stavební objekt A.Základní rozpočtové náklady (ZRN) 1.HSV (dodávka, montáž) 2.PSV (dodávka, montáž) 3.M (dodávka, nosný materiál, montáž) 4.HZS B.Náklady spojené s umístěním stavby (NUS) 1.Zařízení staveniště 2.Mimostaveništní doprava 3.Územní vlivy 4.Provozní vlivy 5.Ostatní C.Náklady na přípravu, realizaci a organizaci stavby D.Doplňkové náklady I.

27

28 III. Celkové náklady výstavby A.Projektové a průzkumné práce B.Provozní soubory C.Stavební objekty D.Stroje, zařízení, inventář E.Umělecká díla F.Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby G.Ostatní náklady H.Rezerva I.Ostatní investice J.Nehmotný investiční majetek K.Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby L.Kompletační činnost

29 III. Celkové náklady výstavby A.Projektové a průzkumné práce B.Provozní soubory C.Stavební objekty D.Stroje, zařízení, inventář E.Umělecká díla F.Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby G.Ostatní náklady H.Rezerva I.Ostatní investice J.Nehmotný investiční majetek K.Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby L.Kompletační činnost II.

30 Náklady na projektové práce a inženýrskou činnost Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností společnosti UNIKA, Výkonový a honorářový řád ČKA a ČKAIT, individuální kalkulace, kalkulace hodinové zúčtovací sazby, expertní odhad nákladů na projektové práce jako % sazbu z předpokládaných nákladů na SO.

31 Náklady na SO náklady na pořízení stavebních objektů včetně veškerého materiálu náklady spojené s předepsanými zkouškami konstrukcí a kontrolními měřeními.

32 Ukazatele průměrné orientační ceny na MJ (c.ú.2012)

33 Orientační cena pro 1 m 3 obestavěného prostoru Konstrukčně materiálová charakteristika 1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků 2 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová 3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná 4 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových 5 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných 6 svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk 7 svislá nosná konstrukce kovová 8 svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty 9 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů www.stavebnistandardy.cz

34

35 Dil Průměr Konstrukčně materiálová charakteristika 123456789 1Zemní práce0,91,71,80,2 0,9 2Základy,zvláštní zakládání5,63,84,67,3 4,8 3Svislé a kompletní konstrukce21,215,715,221,8 25,8 4Vodorovné konstrukce10,99,415,99,1 10,7 5Komunikace 0,1 6Úpravy povrchu,podlahy5,810,25,74,9 4,8 8Trubní vedení0,1 9Ostatní konstrukce, bourání2,77,41,72,0 99Staveništní přesun hmot3,72,93,54,9 2,7 711Izolace proti vodě0,61,10,8 0,7 712Živičné krytiny0,70,60,8 0,7 713Izolace tepelné1,62,71,92,2 1,1 715Izolace chemické 0,1 721Vnitřní kanalizace0,71,50,91,2 0,6 722Vnitřní vodovod1,21,32,11,4 1,1 723Vnitřní plynovod0,20,80,20,3 0,1 724Strojní vybavení0,1 0,2 725Zařizovací předměty1,64,81,71,9 1,1 726Instalační prefabrikáty6,00,4 0,9 8,4 731Kotelny0,31,6 0,3 Struktura stavebních dílů a řemeslných oborů v %

36 732Strojovny0,10,4 0,2 733Rozvod potrubí0,91,11,0 0,9 734Armatury0,60,70,5 0,6 735Otopná tělesa1,10,91,41,2 761Konstrukce sklobetonové0,1 0,5 762Konstrukce tesařské0,93,00,3 1,1 763Dřevostavby 0,1 764Konstrukce klempířské0,93,70,4 0,5 765Krytiny tvrdé0,20,6 0,4 766Konstrukce truhlářské7,46,69,08,6 6,5 767Konstrukce zámečnické8,02,79,210,4 6,4 771Podlahy z dlaždic a obklady0,92,01,51,8 0,3 772Kamenné dlažby0,1 0,6 773Podlahy teracové 0,1 775Podlahy vlysové a parketové 0,2 776Podlahy povlakové1,71,41,21,9 2,0 777Podlahy ze syntetických hmot0,9 1,21,3 1,0 781Obklady keramické0,90,82,21,8 0,5

37 782Konstrukce z přírodního kamene 0,1 783Nátěry1,01,30,81,1 784Malby0,5 0,40,6 0,8 786Čalounické úpravy0,60,3 0,9 0,5 787Zasklívání0,30,10,90,2 791Montáž zařízení velkokuchyní 0,9 0,1 793Montáž zařízení prádelen a čis0,20,1 M21Elektromontáže4,55,53,8 5,2 M22Montáž sdělovací a zabezp.tech0,91,2 0,6 1,0 M24Montáže vzduchotechnických zař0,70,13,1 0,7 M33Montáže dopravních zař. a vah2,2 2,33,1 2,1 M36Montáže měřících a regul.zaříz0,20,3 0,4 M43Montáže ocelových konstrukcí0,1 0,3 M46Zemní práce při montážích 0,1 M99Ostatní práce montážní0,2 0,5

38 Základní cena – příl.č.6 Koeficient vyjadřující náklady na účelové využití podkroví

39

40

41 DPH 14%14% - stavby pro sociální bydlení (byt 120m2, RD 350 m2) + příslušenství stavby (garáž, altán, kůlna, jímka, ČOV, oplocení, přípojky IS, studna, bazén, plocha pro parkování…) 20%20% - ostatní

42 NUS Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby (NUS) náklady na zařízení staveniště poplatek – zábor plochy provozní vlivy území se ztíženými výrobními podmínkami náklady související s vlivem extrémních klimatických podmínek mimořádně ztížené dopravní podmínky doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště a zpět individualizace mimostaveništní dopravy kulturní památky

43 NUS - zařízení staveniště = náklady na zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací úplaty za užívání základních prostředků, zejména stavebních objektů investora, dodavatele nebo jiné organizace, jejich udržování a uvedení do původního stavu, případně kryjí náklady na nezbytné úpravy trvalých objektů budované stavby sloužících dočasně jako zařízení staveniště vypracování dokumentace 1% až 3 % charakter stavby potřebu a rozsahlikvidace dočasných objektů. Doporučené procentní sazby na zařízení staveniště jsou v rozmezí 1% až 3 % s ohledem na charakter stavby a s ohledem na skutečnou potřebu a rozsah budování zařízení staveniště.

44 NUS – provozní vlivy práce za provozu, práce ve vozovce nebo kolejovém svršku bez vyloučení provozu nebo při kratších výlukách, prácí v extrémním chladu nebo horku, v prostorách nasycených výpary chemikálií, v biologicky závadném prostředí. Výše nákladů - individuální kalkulací. PM - snížení produktivity práce, výše příplatků a přirážek za práce ve zdraví škodlivém prostředí S - snížená produktivita práce.

45 NUS – ztížené výrobní podmínky náklady spojené s pobytem pracovníka (stravné, nocležné), cestovní náklady, dopravní náklady způsobené rušením dopravy provozem ve městech – při mimostaveništní dopravě materiálů a při technologické dopravě například zemin a vybouraných hmot. Například zásobování staveniště, které je možné pouze v nočních hodinách (pěší zóny ve městech apod.)

46 NUS – extrémní klimatické podmínky nad 700 m vyšší ztratné u zabudovávaných materiálů, mzdové náklady, náklady na topná média pro rozmrazování hmot a vyhřívání prostor, spotřeba fólií na ochranu materiálů, odklízení sněhu buldozerem a mzda posádky, náklady na posypový materiál k zabezpečení bezpečnosti pracovišť, opotřebení ochranných oděvů.

47 NUS – mimořádně ztížené dopravní podmínky mimořádné dopravní prostředky (nosič, zvířecí potah, pásový traktor, šikmý výtah, lanovka, vrtulník, ponton), odlehčení běžných dopravních prostředků, tzn. nevyužívat v plném rozsahu jejich nosnost, překládka materiálu z vagónů normálního rozchodu na vagóny úzkého rozchodu. Zvýšení nákladů se obvykle kalkuluje jako součin dopravní vzdálenosti, celkové hmotnosti materiálů a sazby za tunokilometr dopravy mimořádným dopravním prostředkem.

48 NUS NUS (dle RTS) silniční provozsilniční provoz 1,5 % - 2,5 % bez ohledu na hustotu silničního provozu, městský kolejový provozměstský kolejový provoz 9 % - 12 %, v pásmu do 6 m, železniční provozželezniční provoz 5 % - 13 % v pásmu do 10 m od provozované koleje, přestávky v práci nařízeny investorempřestávky v práci jsou – li nařízeny investorem, za každých i započatých 15 min na směnu se ocení sazbou ve výši cca 0,5 %, ostatní vlivy způsobené provozem investora ve výši cca 0,9 %, území se ztíženými výrobními podmínkamiúzemí se ztíženými výrobními podmínkami 1,5% - 4,5%, horských oblastechzvýšené náklady v horských oblastech s nadmořskou výškou nad 700 do 900 m 3,5 %, kulturních památkáchstavební a montážní práce prováděné na kulturních památkách – až 12% na dohodnutý rozsah prací, kterých se mimořádné podmínky týkají

49 Náklady na provozní soubory náklady na stroje a technologické zařízení, které bude součástí stavby a náklady na jejich montáž.

50 Ostatní náklady administrativní poplatky (kolky apod.), odměna právníka – smlouvy apod., zpracování studií, průzkum trhu, geodet - vytyčení stavby, zaměření stavby,… správci sítí – poplatek za připojení (vodovod, kanalizace, elektro), energetický audit, finanční náklady – vyřízení úvěru,… …

51 Ostatní investice příspěvky jiným investorům (přeložka inženýrských sítí), konzervační, udržovací a dekonzervační práce při zastavení stavby apod., náklady na pořízení pozemku vč. případných existujících staveb na pozemku určených k odstranění.

52 Rezerva na rizika zahrnuje nepředvídané náklady, obvykle se stanovuje zjednodušeně pomocí procentuální sazby, základnou jsou náklady SO, obvyklé výše sazby rezervy na rizika (z nákladů na SO) –4% – 7% –4% – 7% pro novostavby, –5% – 10% pro rekonstrukce a modernizace, –13% – 18% při obnově kulturních památek

53 Náklady na stroje, zařízení a inventář stroje, zařízení a inventář investiční povahy (nejsou součástí provozních souborů a stavebních objektů), náklady na pořízení vč. nákladů na dopravu, umístění, osazení.

54 Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby náklady na přípravu a zabezpečení stavby, náklady na kompletační činnost (uskutečnění strojírenských a elektrotechnických dodávek) orientační procentní sazba kompletační činnosti (z nákl. na SO) : 0,8% – 2,5 % –stavební část cca 0,8% – 2,5 % podle náročnosti stavby, –technologické části cca 2,0% – 4,9 % podle složitosti dodávek

55

56 Orientační cena pro 1 m 3 obestavěného prostoru JKSO Průmě r Konstrukčně materiálová charakteristika 123456789 803 Budovy pro bydlení479444786874580247946874 803.5 Domy bytové netypové50054564690660194815 803.6 Domy rodinné jednobytové49914612518163826887 803.7 Domy rodinné dvoubytové50004621519063956901 803.8 Chaty pro individuální rekreaci507142216163543444475394 Konstrukčně materiálová charakteristika 1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků 2 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová 3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná 4 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových 5 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných 6 svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk 7 svislá nosná konstrukce kovová 8 svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty 9 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů www.stavebnistandardy.cz

57 Orientační cena na m 3 obestavěného prostoru, c.ú.2010 Zdroj: www.stavebnistandardy.cz

58 IV. Náklady životního cyklu stavby (LCC) = veškeré náklady vynaložené na pořízení a využívání stavby po celou dobu její ekonomické životnosti, včetně ekonomických nároků na její ekologickou likvidaci LCC = IN + PN + UON + LN LCCnáklady životního cyklu IN pořizovací (investiční) náklady PNprovozní náklady UONnáklady na údržbu a obnovu LN náklady na likvidaci

59 Struktura nákladů životního cyklu Celkové náklady životního cyklu (WLC – whole life cost) Nestavební náklady, externality, příjmy Náklady životního cyklu stavby (LCC – life cycle cost) Náklady na pořízení Náklady na údržbu a obnovu Náklady na provoz Náklady spojené s ukončením životnosti Zpracováno podle ISO 15686-5 … odpovídá fázím životního cyklu stavby Předinvestiční fáze Investiční fáze Provozní fáze Ukončení životnosti

60 Struktura LCC – pozemní stavby Pořízení  projektové a průzkumné práce  stavební objekty  provozní soubory  pozemek  NUS  ostatní  stroje, zařízení, inventář  ostatní investice  příprava a realizace stavby… Údržba Obnova Ukončení životnosti  odstranění stavby  recyklace stavební suti  úprava terénu  … Provoz  dodávky energií  voda a odpadní voda  likvidace odpadu  servisní poplatky  pojištění  ostraha, bezpečnost  úklid, na údržba zeleně  administrativní poplatky  …

61 NOU : náklady na obnovu a údržbu

62 Administrativní budova, LC 30 roků, poměrový ukazatel Náklady na pořízení stavby1 Náklady na obnovu a údržbu5 Náklady na provoz včetně mezd zaměstnanců200 Studie, projektová dokumentace, konzultace (veškerá příprava) 0,15 Administrativní budova, LC 30 roků Návrh, projektová dokumentace stavby3 % Realizace stavby17 % Náklady na provoz40 % Náklady na údržbu a obnovu40 % Celkem100 % Podíl nákladů v rámci LCC Zdroj : Evans, R. et al. (1998): The Long-term cost of Owning and Operating Buildings, Royal Academy of Engineering 20 % 80 %

63 IN : Pořizovací (investiční) náklady = náklady v předinvestiční a investiční fázi : –náklady na vypracování architektonické studie, –náklady na zpracování studie proveditelnosti, –náklady na provedení průzkumu trhu, –náklady na nákup pozemku, –náklady na projektové práce, –náklady na vlastní realizaci stavby, –…

64 PN : Náklady na provoz = náklady v provozní fázi : energie (elektrická energie, tuhá paliva, zemní plyn a ostatní) - vytápění, klimatizování, příprava TUV, voda a odpadní voda, likvidace odpadu, servisní poplatky, pojištění, ostraha a bezpečnost, úklid, údržba zeleně (zeleň a pozemek), administrativní poplatky (například daň z pozemku nebo daň z nemovitosti).

65 LN : Náklady na likvidaci = náklady ve fázi likvidace : náklady na odstranění stavby, náklady na recyklaci stavební suti, náklady na úpravu terénu.

66 Příklad : Analýza LCC pro bytový dům Bytový dům má tyto prostorové a plošné parametry: obestavěný prostor :5267,11 m 3 zastavěná plocha:342,00 m 2 užitná plocha :1509,88 m 2 z toho: obytné plochy: 1151,76 m 2 garáže :116,39 m 2 skladovací plochy:80,54 m 2 komunikační plochy : 161,19 m 2

67 Investiční (pořizovací) náklady (IN)28 110 072 Náklady na architektonickou studii stavby158 013 Náklady na studii proveditelnosti50 000 Náklady na průzkum trhu20 000 Náklady na nákup pozemku3 708 250 Náklady na projektové práce2 311 537 Náklady na vlastní realizaci stavby21 862 272

68 37 034 508Náklady na opravy a údržbu (NOU)

69 životnost většiny konstrukčních prvků: 30 let

70 2 309 000Náklady na správu bytového domu 1 585 000Náklady na pojištění 286 900 Náklady na daň ze staveb 554 200 Náklady na daň z pozemku 841 100Náklady na daň z nemovitosti 4 735 100Administrativní náklady 6 815 799 Náklady na vodu 13 302 466 Náklady na elektrickou energii 26 488 400 Náklady na plyn 46 606 665Náklady na energie 1 200 000Náklady na úklid 47 806 665Náklady na provoz (NP)

71 Náklady na likvidaci (LN)2 272 920 Náklady na odstranění bytového domu1 576 940 Náklady na recyklaci stavební suti595 980 Náklady na úpravu terénu100 000

72 Investiční náklady (IN)28 110 072 Provozní náklady (PN)52 541 765 Náklady na údržbu a obnovu (UON)37 034 508 Náklady na likvidaci (LN)2 272 920 LCC119 959 265


Stáhnout ppt "Přednáška 1 Náklady ve stavebnictví Propočet celkových nákladů stavby."

Podobné prezentace


Reklamy Google