Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ"— Transkript prezentace:

1 VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Plán řešení doktorského projektu GAČR 101/05/H018 v roce 2006 pro podporu studentů doktorských studijních programů - DSP Prezentace zprávy Ing. Marek Scholler Podklady Ing. Pavel Šuster Ing. Dalibor Plšek 1

2 Plán personálního obsazení projektu v roce 2006
STUDENTI DSP – ŘEŠITELÉ TÉMA 1 Ing. David Novák TÉMA 2 Ing. Marek Scholler TÉMA 3 Ing. Lukáš Malásek TÉMA 4 Ing. Karel Krajča TÉMA 5 Ing. Petr Gahura TÉMA 6 Ing. Pavel Šuster TÉMA 7 Ing. Dalibor Plšek TÉMA 9 Ing. Daniel Zuth TÉMA 11 Ing. Alena Bystřická TÉMA 12 Ing. Václav Chytil TÉMA 13 Ing. Tomáš Hlavačka TÉMA 15 Ing. Roman Mlčák TÉMA 18 Ing. Ondřej Mišák TÉMA 19 Student 19 Výzkum odsávání STUDENT DSP KONČÍCÍ SVOU ÚČAST NA PROJEKTU Ing. Zdeněk Des (téma 17) ukončil studium a odešel do praxe 2

3 Plán personálního obsazení projektu v roce 2006
ČLENOVÉ VEDENÍ TÝMU Doc. Ing. Milan Pavelek, CSc. Prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. Doc. Ing. Eva Janotková, CSc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. Doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. Ing. František Vdoleček, CSc. Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. PIV v laboratoři větrání TECHNIČTÍ PRACOVNÍCI Ing. Jan Košner (technik - student DSP) Ing. Vladimír Krejčí (technik - student DSP) Jitka Mikulášková (administrativa) Karel Galandr (technik) FUNKCE STUDENTŮ v řešitelském týmu pro rok 2006 jsou voleny na hodnotícím semináři v roce 2005 3

4 Plán postupu prací v roce 2006
TÉMA 1 Ing. David Novák Výzkum tepelného stavu klimatizovaných prostorů Je plánována instalace stropních ventilátorů v místnosti, provedení měření teplot a vizualizace proudění ve sledovaném uspořádání. TÉMA 2 Ing. Marek Scholler Výzkum využití solární energie pro větrání Je plánováno dokončení instalace měřicího zařízení na solárních komínech v experimentálním domě a proměření těchto komínů. Výsledky měření budou porovnány s daty ze solárního komínu v laboratoři C3. Zesílený odsávací systém TÉMA 3 Ing. Lukáš Malásek Výzkum zesíleného štěrbinového odsávacího systému Plánuje se úprava štěrbinového sacího nástavce s ohledem na instalaci pracovního stolu a provedou se kontrolní měření tohoto systému. 4

5 Plán postupu prací v roce 2006
TÉMA 4 Ing. Karel Krajča Vliv proudění okolního prostředí na účinnost lokálního odsávání Bude dokončeno zařízení pro generaci příčného proudu, provedou se zkušební měření vlivu příčného proudu na účinnost sacích nástavců a provede se porovnání s počítačovou simulací. Zviditelnění příčného proudu vzduchu TÉMA 5 Ing. Petr Gahura Nový přístup ke stabilitě nelineárních systémů Je plánováno zpracování výsledků a podání disertační práce. TÉMA 6 Ing. Pavel Šuster Hodnocení energetické náročnosti budov využívajících obnovitelné energie s pomocí simulace Proběhne instalace měřicího zařízení na referenčním objektu pro dlouhodobé zkoumání energetické náročnosti a bude provedena validace těchto výsledků měření s výsledky simulace. 5

6 Plán postupu prací v roce 2006
TÉMA 7 Ing. Dalibor Plšek Výzkum vlivu dvojitých transparent. fasád na mikroklima v budovách Bude provedeno měření parametrů proudění v modelu dvojité prosklené fasády a instalace měřicího systému na vybrané fasádě. TÉMA 9 Ing. Daniel Zuth Kompaktní senzory pro hodnocení tepelné pohody Bude řešen problém A/D převodníku u senzorů a realizována regulace topných těles použitých senzorů pro hodnocení tepelné pohody. TÉMA 11 Ing. Alena Bystřická Výzkum zaplavovacího větrání Bude proveden návrh metod měření parametrů výstupního proudu a měření rychlostního a teplotního pole ve větraném prostoru. TÉMA 12 Ing. Václav Chytil Zefektivnění výpočtu stability nelineárních regulačních systémů v klimatizačních zařízeních Provede se měření v návaznosti na regulaci dané soustavy a simulace k nalezení vhodných parametrů regulátoru vybrané regulace. 6

7 Plán postupu prací v roce 2006
TÉMA 13 Ing. Tomáš Hlavačka Vliv dynamiky klimatických změn na tepelně vlhkostní a energetické vlastnosti obvod. konstrukcí, vnitřního prostředí a energ. bilanci budov Plánuje se simulace dalších referenčních budov a dlouhodobá měření vnitřního klimatu včetně měření vnějších klimatických podmínek. TÉMA 15 Ing. Roman Mlčák Model lidského těla pro hodnocení tepelné pohody Budou provedena termovizní měření teplot na povrchu lidského těla a bude vytvořen návrh komory pro cejchování čidel tepelné pohody. Termovizní měření teplot lidského těla TÉMA 18 Ing. Ondřej Mišák Energetické hodnocení budov Proběhne modelování referenčních staveb a porovnávání variant nízkoenergetických řešení s využitím brněnských klimatických vstupů a ekonomických souvislostí. 7

8 Plán postupu prací v roce 2006
TÉMA 19 Student 19 - Nové téma Vývoj systému pro měření a hodnocení tepelného stavu prostředí Bude provedena rešerše k dané problematice, ze které vyplyne návrh úprav čidla pro měření tepelného stavu prostředí. TÉMA A Ing. Jan Košner - technik Experimentální výzkum proudění ve větraných prostorech Budou shromážděna data o radiálním proudu, bude provedena vizualizace tohoto proudění a posoudí se vliv turbulence na tvar proudu. TÉMA B Ing. Vladimír Krejčí - technik Výzkum zesílených vzduchotechnických odtahů Plánuje se simulace radiálního proudu a proudového pole v okolí kruhového nástavce. Výzkum pomocí PIV 8

9 Plán kontrolovatelných etap v roce 2006
Ing. David Novák - Návrh a ověření vhodných aplikací stropních ventilátorů a vzduchotechnických prvků pro přerozdělování tepelné energie v prostoru Ing. Marek Scholler - Proměření parametrů solárního komínu Měření teplotních polí ve vytápěné místnosti Ing. Karel Krajča - Postavení a ověření experimentálního zařízení na sledování vlivu proudění okolního prostředí na účinnost zachycení škodlivin lokálním odsáváním Ing. Petr Gahura - Návrh systému pro regulaci lokálně upravovaného stavu prostředí Ing. Dalibor Plšek - Zpracování experimentálních dat provozu solární fasády a porovnání s výsledky numerické simulace 9

10 Plán kontrolovatelných etap v roce 2006
Ing. Daniel Zuth - Návrh kompaktního senzoru pro hodnocení lokální tepelné pohody v laboratorních podmínkách i v praxi (Etapa přesunuta z roku 2007) Ing. Alena Bystřická - Návrh zařízení a měřicích metod pro výzkum zaplavovacího větrání (Etapa přesunuta z roku 2007) Ing. Tomáš Hlavačka - Verifikace metod energetického modelování budov s pomocí simulace a tepelně-vlhkostní hodnocení nestacionárních stavů v konstrukcích solárních nízkoenergetických budov Termovizní měření Ing. Roman Mlčák – Vytvoření podkladů pro fyzikální a numerický model lidského těla umožňující hodnocení tepelné pohody (Etapa přesunuta z roku 2007) 10

11 Plán kontrolovatelných etap v roce 2006
Ing. Ondřej Mišák - Optimalizace energetických opatření v budovách (Etapa byla zařazena navíc, jedná se o nové téma z roku 2005) Termogram FSI VUT v Brně Vizualizace proudění pomocí He-bublinek ETAPY ZRUŠENÉ V ROCE 2006: Návrh měřicích metod vybraných vzduchotechnických vyústek kabiny letadel (Student 10 byl zařazen do výzkumného centra MŠMT) Vytvoření CFD modelu solární fasády (Student 14 nenastoupil studium) 11

12 Plán společných aktivit studentů v roce 2006
SPOLEČNÉ VZDĚLÁVACÍ KURZY Kurz Metody simulace energetické náročnosti budov Ing. Šuster - 1/2006 Kurz Solární fasády Ing. Plšek - 3/2006 Kurz Využití solárních komínů pro větrací systémy Ing. Scholler - 5/2006 Kurz Měření pomocí termovize (navíc) Ing. Mlčák - 10/2006 Výzkum otopných těles Laboratorní cvičení Vizualizace proudění kouřovou metodou Ing. Malásek - 10/2006 SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ AKTIVITY - z iniciativy studentů Vývoj čidel pro měření tepelného stavu prostředí Výzkum proudění ve dvojitých fasádách Výzkum referenčního objektu nízkoenergetického domu 12

13 Další aktivity studentů v roce 2006
Konference „Energy, environment, ecosystems, sustainable development” v Řecku Konference „Heat transfer, thermal engineering and environment” v Řecku Stáž ve Velké Británii Seminář firmy National instrument a firmy Future Konference Juniorstav Brněnské výstaviště Rozpravy a obhajoby projektů na ústavech Odborné semináře Společnosti pro techniku prostředí Exkurze ve firmách oboru Technika prostředí Veletrhy v Brně Veletrh Aqua-therm v Praze apod. 13

14 Plán čerpání finančních prostředků v roce 2006
VĚCNÉ PROSTŘEDKY Provozní náklady – Přístroje a čidla pro měření stavu prostředí. Materiál na výrobu či úpravy modelů a čidel. Materiál na úpravy laboratorních zařízení. Prvky pro počítačové měření, pro záznam a zpracování experimentů a pro podporu počítačového modelování. Cestovné studentů - Domácí aktivity (konference, semináře, veletrhy, exkurze), 2 x konference na Slovensku, 1 x konference ve Francii, 2 x konference ve Skotsku, 2 x konference v USA a 1 x exkurze v Rakousku. MZDOVÉ PROSTŘEDKY Mzdy studentů – Studentům DSP budou vypláceny odměny z OON OON - Odměny studentům DSP dle aktivit a výsledků v roce Odměny na činnosti: Zpracování výsledků měření, Úpravy experimentálního zařízení, Konzultační a poradenská činnost. Odměny vedení týmu - Dle plánu Odměny techniků - Dle plánu 14

15 Závěr Na projektu bude v roce 2006 pracovat 12 interních a 2 externí studenti DSP, 4 technici a 8 členů vedení týmu Studenti se budou podílet na vedení a organizaci projektu, zabezpečí 5 společných kurzů doplňujícího vzdělávání a budou rozvíjet společné výzkumné aktivity Studenti budou postupovat dle plánu, a to při řešení projektu i při plnění studijních povinností. Předpokládá se složení 6 státních zkoušek a odevzdání 2 disertačních prací Finanční prostředky budou čerpány účelně a dle plánu Dílčí zprávu o řešení projektu v roce 2006 zpracuje do Doc. Ing. Milan Pavelek, CSc., Ing. Pavel Šuster a Ing. Dalibor Plšek V závěru roku 2006 je naplánovaný další hodnotící seminář projektu, na kterém budou hodnoceny výsledky řešení projektu v roce 2006 15

16 Kontakt Internetové stránky projektu: http://ottp.fme.vutbr.cz/gacr05
Pracoviště řešitelů VUT v Brně EÚ FSI ÚAI FSI ÚPS FAST Vedoucí projektu z řad studentů - Ing. David Novák Odpovědný řešitel projektu - Doc. Ing. Milan Pavelek, CSc. 16


Stáhnout ppt "VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google