Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Městského úřadu Valašské Meziříčí Ing. Josef Matocha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Městského úřadu Valašské Meziříčí Ing. Josef Matocha"— Transkript prezentace:

1 Městského úřadu Valašské Meziříčí Ing. Josef Matocha
Město Valašské Meziříčí PERSONÁLNÍ STRATEGIE Městského úřadu Valašské Meziříčí Ing. Josef Matocha

2 Město Valašské Meziříčí
Jak vznikl tento příspěvek

3 Město Valašské Meziříčí
Měsíčník Moderní obec Moderní úřad se opírá o motivované zaměstnance (9/2011) Kvalifikovaným úředníkem se nestanete ze dne na den (1/2012) Řízení kvality a výkonu: zaostřeno na náklady (3/2012) Otevřená komunikace otevírá dveře uvnitř i vně úřadu (5/2012) Aby obecní a městské úřady nestály na hliněných nohách (9/2012) Personální audity a personální strategie- budujeme město (1/2013) Jak vznikl tento příspěvek

4 CAF: 2004-2009 Město Valašské Meziříčí
Implementační tým- závazek: připravíme zadání realizačnímu týmu včetně harmonogramu. Najdeme zkušeného poradce, který realizační tým nadchne. Posoudíme podklady pro hodnocení z hlediska jejich relevance dle metodiky CAF. Budeme dbát, aby realizační tým při hodnocení směřoval ke klíčovým výsledkům výkonnosti. Posoudíme akční plán z hlediska vhodnosti a reálnosti a zavedeme jeho opatření do praxe. Realizační tým- závazek: prověříme odbory, oddělení a činnosti úřadu. Připravíme podklady pro hodnocení, shromáždíme důkazy, na jejichž základě provedeme sebe hodnocení- jednotliví členové týmu přidělí body k otázkám- subkritériím dle metodiky modelu CAF. Vypracujeme akční plán tak, aby byl vhodný a realizovatelný. Nejprve ohlédnutí za metodami kvality- smělé cíle z CAFU,

5 Benchmarking: 2004-… Město Valašské Meziříčí
Na výkon státní správy doplácíme 19 mil. Kč (výdaje na jednoho zaměstnance jsou mírně nad mediánem)

6 Procesní audit Město Valašské Meziříčí Strategie Procesní analýza
Zavedení procesního modelu jako klíčového nástroje řízení úřadu CZ.1.04/4.1.01/ Strategie Procesní analýza Nákladová optimalizace ERP systém Správa majetku 30 měsíců Co s tím? Využití dotací z OP LZZ, z čeho vychází naše personální strategie

7 Personální audit Město Valašské Meziříčí Analýza systému řízení
Rozvoj lidských zdrojů na MÚ Valašské Meziříčí; reg. č. CZ.1.04/4.1.01/ Analýza systému řízení Personální analýza Rozvojová centra Hodnocení zaměstnanců Metodika personálního auditu Standardy personalistiky 21 měsíců Další podněty k personální strategii- jiný úhel pohledu

8 Město Valašské Meziříčí

9 Město Valašské Meziříčí
Analýza systému řízení- nemáme koncepci?

10 Město Valašské Meziříčí

11 Město Valašské Meziříčí

12 Město Valašské Meziříčí
I. Výběr, adaptace a vzdělávání zaměstnanců I.1 Výběr zaměstnanců I.1.1 Pravidla výběru zaměstnanců I.1.2 Organizace výběrového řízení I.2 Adaptace zaměstnanců II.3 Vzdělávání zaměstnanců K jádru věci

13 Město Valašské Meziříčí
Výběr zaměstnanců Zkušenosti výběrové komise Nástroje výběru Důkladná příprava Systemizace Systemizace- klíčová pro výběr i vzdělávání

14 Město Valašské Meziříčí
Tento popis má bratříčka v KPI v další části prezentace

15 Město Valašské Meziříčí
Město Valašské Meziříčí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce referent Odboru životního prostředí (požární ochrana a krizové řízení) Městského úřadu Valašské Meziříčí Jiné požadavky Města Valašské Meziříčí pro vznik pracovního poměru: ukončené vzdělání VOŠ nebo ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou technického směru, popřípadě se zaměřením na požární ochranu praxe v oblasti požární ochrany a krizového řízení výhodou osvědčení o způsobilosti k výkonu činnosti na úseku požární ochrany výhodou dobrá znalost práce na PC zejména v programech Word, Excel, Aspi (nebo v jiných obdobných programech) znalost  právní problematiky – zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru a orientačně zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, vždy ve znění pozdějších předpisů komunikativnost, spolehlivost, samostatnost společenská úroveň jednání a vystupování připravenost pro vysoké pracovní nasazení, schopnost zvládat stresové situace řidičský průkaz skupiny B, ŘP skupiny C výhodou nástup , dřívější nástup od výhodou Požadavky ve VŘ vycházejí ze systemizace

16 Město Valašské Meziříčí
Adaptační program Vedoucí odboru předá v den nástupu zaměstnanci program (harmonogram) adaptace, který obsahuje nejméně následující oblasti: seznámení se strukturou a hlavní činností odboru, seznámení s cíli a plány odboru a spolupracujících odborů, vysvětlení popisu pracovní činnosti, ověření si pochopení cílů a hlavních úkolů adaptačního programu, představení kolegů, pokud to vyžaduje pozice, zajištění krátkodobé seznámení s činností ve spolupracujících odborech, stanovení termínů pro pravidelné schůzky v době adaptace a vyhodnocení adaptace. Pověřený zaměstnanec OOZ seznámí nového zaměstnance v průběhu jeho adaptace s: pracovním řádem, organizační strukturou úřadu, kolektivní smlouvou, jeho pracovištěm, zajistí proškolení k BOZP a PO, Dále mu předá nosič se základními interními směrnicemi a odkaz na intranet.

17 Město Valašské Meziříčí
Vzdělávání zaměstnanců Poptávka 2012 Skutečnost 2011 Management, kvalita 6,2 16,5 Povinné školení 1,4 6,5 Právní minimum 2,2 Obecně závazné právní předpisy 49,1 57,2 Média a public relations 5,7 1,6 Jazykové vzdělávání 6,8 1 Informatika 3,1 Měkké dovednosti 25,4 12,6

18 Nadstavbové vzdělávání
Město Valašské Meziříčí Nadstavbové vzdělávání Tvorba vzdělávácích programů a nadstavbové vzdělávání zaměstnanců MÚ; reg. č. CZ.1.04/4.1.01/ Strategické plánování a řízení Finanční plánování a řízení Vyhodnocování vlivů veřejných politik Nákladově výnosové metody Prevence a eliminace korupce 24 měsíců Vzdělávání je důležitou součástí personální strategie

19 Město Valašské Meziříčí
II. Motivace, hodnocení zaměstnanců a platy II.1 Motivace II Měření spokojenosti II Dotazník k motivaci/demotivaci II Jak správně motivovat II Motivy II Stimuly II.2 Hodnocení zaměstnanců II Smysl a cíl hodnocení II Co budeme hodnotit II Jak budeme hodnotit II.3 Platy II Legislativa II Doporučení Jádro personální strategie

20 Město Valašské Meziříčí
II. Motivace, hodnocení zaměstnanců a platy

21 Město Valašské Meziříčí

22 Město Valašské Meziříčí
III. Řízení kvality a výkonu, KPI III.1 Role procesního řízení III.2 Metriky, benchmarking IV. Komunikace, firemní kultura, etika IV.1 Komunikace a public relations IV.2 Etika, střet zájmů, etický kodex IV.3 Vize úřadu

23 Město Valašské Meziříčí
Interní komunikace vedoucí nevedoucí Snaha vedení informovat pracovníky 5,26 4,95 Povědomí o tom, co se na našem úřadě děje 5,48 4,54 Informace získávané em 6,65 5,41 Informace z internetu/intranetu 6,57 5,72 Informace z městského zpravodaje 6 5,91 Informace z porad 5,16 Ústní informace od nadřízených 5,9 Informace z formálních i neformálních schůzek 5,04 4,35 Ostatní sdělovací prostředky 2,74 2,63 Začnu komunikací a pak se budu zabývat výkonem

24 Město Valašské Meziříčí
KPI KPI odvozujeme na několika úrovních Ukazatele plnění strategických cílů Ukazatele výkonnosti konkrétních pracovních postupů – procesů Při výběru sledovaných KPI rovněž musíme posoudit, zda Máme k dispozici data pro pravidelné vyhodnocování hodnot KPI Zda jsme schopni za hodnoty KPI stanovit odpovědnost KPI sledujeme proto, abychom mohli vyhodnotit, jestli město / odbor plní svou dlouhodobou strategii a procesy (pracovní postupy) fungují efektivně KPI je vhodné promítnout do motivačního systému zaměstnanců, aby je bylo možné hodnotit podle jejich přínosu k plnění celkových cílů

25 Město Valašské Meziříčí
Dle benchmarkingu jsou průměrné výdaje na zaměstnance agendy dokonce Kč

26 Město Valašské Meziříčí
Od jednotlivce k celku

27 Město Valašské Meziříčí
A takto architektura středisek vypadá v praxi

28 Město Valašské Meziříčí
Závěrem: VIZE

29 Město Valašské Meziříčí
Hlavním cílem MěÚ i každého úředníka je maximální podpora udržitelného rozvoje města, jehož výsledkem je spokojený občan. „Resortismus“ je potírán. Vedoucí odborů jsou odpovědní za koncepční práci a kontrolu, vedoucí oddělení jim odpovídají za výkon jednotlivých agend. Úředníci mají pocit, že jsou dobře informováni o činnosti a rozvoji MěÚ a že jsou považováni za jeho důvěryhodnou a významnou součást. II. Mzdové a rozpočtové náklady rostou v souladu s rozpočtovým výhledem pouze o inflaci. Úřad je úsporný a dodržuje rozpočtovou kázeň. Počet úředníků se mění v závislosti na změně kompetencí. Úřad se účastní benchmarkingu s jinými úřady a hledá optimální organizační strukturu.

30 Město Valašské Meziříčí
III. Je zaveden funkční informační personální systém a systém správy zdrojů. (financí a majetku- ERP). Úřad co možná nejlépe využívá nové informační a komunikační technologie s cílem zajistit hladký tok informací jak v rámci úřadu, tak navenek. IV. Úřad využívá všech možností pro komunikaci s veřejností a je vstřícný k občanům. Úředníci nepodnikají. Zavádí se modely řízení kvality, úředníci znají a dodržují vnitřní směrnice a řídí se etickými hodnotami úřadu. Občané úřadu důvěřují, mají pocit, že k nim přistupuje spravedlivě a profesionálně a že úředníci jednají otevřeně, korektně a přátelsky.

31 Město Valašské Meziříčí
Motivace zaměstnanců: 700 a víc neznamená nic, zejména ne pro město, které má to nejlepší teprve před sebou.

32 Město Valašské Meziříčí
Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Městského úřadu Valašské Meziříčí Ing. Josef Matocha"

Podobné prezentace


Reklamy Google