Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Členění a účtování nákladů Označení materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Členění a účtování nákladů Označení materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Členění a účtování nákladů Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1516 Datum vytvoření: 15. 01. 2014 Vzdělávací oblast: Účetnictví 2 Ročník: čtvrtý Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1516

2 Anotace Žáci získávají nové informace k tématu Členění a účtování nákladů (charakteristika, členění, zásady pro účtování) a ověřují si své znalosti. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1516

3 Metodické pokyny Powerpointová prezentace je určena jak k výuce nebo samostudiu, tak ke zkoušení. Otázky k tématu jsou klikabilní (žák si může ověřit správnou odpověď kliknutím na zatmavené místo). Závěrem prezentace je příklad (včetně řešení) na účtování nákladů. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1516

4 Charakteristika nákladů náklady lze charakterizovat jako peněžní vyjádření spotřeby živé a zvěcnělé práce, která byla vynaložena v souvislosti s činností účetní jednotky náklady ovlivňují hospodářský výsledek účetní jednotky proto je nutné sledovat vývoj nákladů nejenom v celkovém úhrnu, ale i v podrobném členění evidence nákladů poskytuje informace potřebné k úspěšnému rozhodování a k řízení podnikových činností VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1516

5 Charakteristika nákladů náklady je třeba odlišovat od výdajů (výdaje jsou úbytkem prostředků bez vazby na konkrétní výkony) náklady se účtují v 5. účtové třídě Náklady jsou peněžním vyjádřením spotřeby: - cizích výkonů (nakoupené služby) - práce vlastních zaměstnanců (mzdové náklady) - oběžného majetku (spotřeba materiálu, prodej zboží) - dlouhodobého majetku (odpisy) VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1516

6 Členění nákladů 1)členění podle nákladových druhů ‒ uvedeno v 5. účtové třídě, např. spotřeba materiálu, odpisy, spotřeba energie, opravy a udržování, mzdové náklady 2)členění podle podle místa vzniku a odpovědnosti ‒ členění podle hospodářských středisek ‒ toto členění se uplatňuje zejména ve vnitropodnikovém účetnictví ‒ např. náklady v hlavní výrobě, pomocné výrobě, zásobování VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1516

7 Členění nákladů 3)členění podle struktury účetního hospodář. výsledku ‒ provozní – náklady vzniklé v souvislosti s běžným provozem podniku (spotřeba materiálu, energie, odpisy, mzdové náklady) ‒ finanční – náklady spojené s peněžními prostředky nebo cennými papíry (bankovní poplatky, úroky z úvěrů, kurzové ztráty) ‒ mimořádné – náklady zachycující operace neobvyklé povahy vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky a případy neočekávaných mimořádných škod (živelné pohromy) VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1516

8 Členění nákladů 4)členění podle zákona o daních z příjmů ‒ daňově uznatelné – snižují základ daně ‒ daňově neuznatelné – ovlivní pouze účetní hospodářský výsledek 5)členění v závislosti na objemu prováděných výkonů ‒ náklady se podle tohoto hlediska člení na pevné a proměnné ‒ Pevné (fixní) náklady – relativně stálé, i když se objem výkonů mění ‒ Proměnné (variabilní) náklady – jejich výše se mění v závislosti na objemu prováděných výkonů VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1516

9 Zásady pro účtování nákladů 1) náklady se účtují na účtech 5. účtové třídy 2) náklady se v průběhu roku účtují na stranu MD 3) náklady se účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí, tj. časově se rozlišují 4) při uzavírání účetních knih se zůstatky účtů třídy 5 převádějí na účet 710 – Účet zisků a ztrát 5) analytickou evidenci v 5. účtové třídě je třeba přizpůsobit ustanovením ZDP VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1516

10 Zásady pro účtování nákladů 6) opravy nákladů minulých let se účtují do běžného účetního období, a to na účtech nákladů, jichž se opravy týkají 7) při účtování nákladů je zákaz jejich kompenzace (to znamená, že například náhrada manka a škody je výnosem, nikoli snížením nákladů) 8) do nákladů účetní jednotky se zahrnují pouze náklady, které se ji týkají VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1516

11 Účtování nákladů Charakteristika vybraných nákladových účtů: Účet 501 – spotřeba materiálu – účtuje se zde např. spotřeba materiálu, obalů, výdej drobného hmotného majetku, drobné nákupy za hotové, spotřeba tiskopisů, spotřeba pohonných hmot, atd. Účet 502 – spotřeba energie – účtuje se zde o spotřebované elektrické energii, plynu a vodě. Účet 504 – prodané zboží – používá se při účtování úbytku prodaného zboží v ocenění pořizovací cenou. Účet 512 – cestovné – při účtování cestovného je třeba vzít v potaz řadu limitů (například limity stravného). VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1516

12 Účtování nákladů Účet 513 – reprezentace – účtují se zde výdaje pohoštění, občerstvení. Účet 518 – ostatní služby – účtuje se zde např. o těchto nákladech: poštovní poplatky, známky, telefonní služby, náklady na inzerci, výstavy, úhrady za úklid, nájemné, právní pomoc, poradenská činnost. Účet 521 – mzdové náklady – používá se při účtování hrubých mezd ze závislé činnosti. Účet 524 – zákonné sociální pojištění – tento účet slouží k evidenci nákladů na sociální zabezpečení, nákladů na zdravotní pojištění. Účet 527 – zákonné sociální náklady – účtuje se zde příspěvek na stravování. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1516

13 Účtování nákladů Účet 542 – prodaný materiál – účtuje se zde úbytek prodaného materiálu v ocenění vedeném v účetnictví. Účet 549 – manka a škody – účtují se zde manka a škody na majetku, nad normu přirozených úbytků. Účet 551 – odpisy dlouhodobého HM a NM – účtují se zde účetní odpisy. Účet 562 – úroky – účtuje se zde o úrocích z bankovního úvěru. Účet 563 – kurzové ztráty – účtuje se zde rozdíl vzniklý z pohybu kurzů Kč k cizím měnám. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1516

14 Účtování zadání ČísloObsah účetního případuKčMDDal 1.FAP za předplatné časopisu, cena bez DPH2.000 DPH 21%420 2.VBÚ úroky z úvěru3.500 3.VPD občerstvení na rautu2.000 4.VÚD manko na zásobách zboží5.000 5.VÚD platební výměr od FÚ, doměrek DPH30.000 6.VBÚ bankovní poplatky1.000 7.VPD zaplaceno havarijní pojištění8.000 8.VÚD předpis daně z nemovitých věcí6.000 9.VÚD úbytek prodaného zboží14.500 10.VPD nákup benzínu500 VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1516

15 Účtování řešení ČísloObsah účetního případuKčMDDal 1.FAP za předplatné časopisu, cena bez DPH2.000501321 DPH 21%420343321 2.VBÚ úroky z úvěru3.500562221 3.VPD občerstvení na rautu2.000513211 4.VÚD manko na zásobách zboží5.000549132 5.VÚD platební výměr od FÚ, doměrek DPH30.000538343 6.VBÚ bankovní poplatky1.000568221 7.VPD zaplaceno havarijní pojištění8.000548211 8.VÚD předpis daně z nemovitých věcí6.000532345 9.VÚD úbytek prodaného zboží14.500504132 10.VPD nákup benzínu500501211 VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1516

16 Otázky 1. Na jaký účet účtujeme náklady na inzerci? na účet 518 2. Co jsou to finanční náklady? náklady spojené s peněžními prostředky nebo cennými papíry 3. Jakým způsobem byste zaúčtovali úbytek zboží ze skladu? 504 / 132 4. Při uzavírání účetních knih se zůstatky účtů třídy 5 převádějí na? účet 710 – Účet zisků a ztrát VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1516

17 Zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2013: pro střední školy a veřejnost. 14., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2013, ISBN 978-80- 87237-59-5. ŠTOHL, Pavel a Vladislav KLIČKA. Maturitní okruhy z účetnictví 2013: [pro studenty OA a středních škol s výukou účetnictví]. 6., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2013, 241 s. ISBN 978-80-87237- 56-4. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1516


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Členění a účtování nákladů Označení materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google