Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EDR a další vlivy na vývoj hutnictví v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EDR a další vlivy na vývoj hutnictví v ČR"— Transkript prezentace:

1 EDR a další vlivy na vývoj hutnictví v ČR
Ceny a trendy ve vývoji cen energií Brno, Vladimír TOMAN Hutnictví železa, a.s.

2 Obsah: Hutnictví železa – krátký přehled EDR REACH EU ETS – obchodování skleníkovými plyny Ceny surovin pro hutní výrobu IPPC Závěr

3 1. Hutnictví železa – krátké seznámení
Výroba oceli cca 7,0 mil.t/rok poměr kyslíkové procesy/EOP / 10 % Poměr dlouhé/ploché výrobky / 35 % Poměr trubky bezešvé/svařované / 40 % Ocel odlitá na ZPO cca 88 % Ocel odlitá do ingotů cca 9 % Ocel tekutá pro výrobu odlitků cca 3 %

4

5 aglomerace koksovny vysoké pece EOP 10% kyslíkové procesy 90% ocel odlitá na ZPO 88%, ocel odlitá do ingotů 9%, tekutá ocel pro slévárny odlitků 3% Výroba oceli

6 výroba svařovaných trubek
Navazující provozy Válcovny za tepla i za studena (z ingotů, kontislitků, válcovaných polotovarů)) výroba bezešvých trubek (z ingotů, kontislitků, válcovaných polotovarů) výroba svařovaných trubek kování a lisování (zápustkové i volné) (z ingotů, kontislitků, válcovaných polotovarů) válcovny pásů za studena (do šířky 600 mm) výroba profilů ohýbaných za studena tažírny drátu

7 Do hutí vstupuje uhlí (koksovatelné, energetické)
V procesu výroby koksu, surového železa a surové oceli vznikají procesní plyny koksárenský vysokopecní konvertorový které se dále využívají zpětně v hutních výrobách a částečně v podnikových teplárnách pro výrobu energií pro metalurgické výroby (kyslík, stlačený vzduch, pára, teplo, a jiné) Plyny jsou druhotné energetické zdroje Plyny jsou vysokoemisní – na 1 TJ energie vyprodukují x více emisí CO2 než zemní plyn.

8 Základní energetický mix v hutnictví (%)
uhlí zemní plyn elektřina Podíl jednotlivých technologií na měrné PEN (%): výroba koksu + aglomerátu + surového železa ……. cca 62 výroba oceli ………………………………………………. cca 7 výroba válcovaného materiálu ……………………….. cca 16 výroby ostatních výrobků …………………………….. cca 15

9 Orientační rozdělení nákladů v sektoru hutnictví železa
vstupní materiály : % vstupní energie : % mzdy : %

10 2. EDR Směrnice 2003/96/EC – energie dvojího užití zákon 261/2007 Sb, část 45, 46 a 47 energie osvobozené od zdanění – NACE DJ27 (dnes NACE DJ24) výroby v oboru metalurgie – přesné vymezení nebylo provedeno, rozsah osvobození záleží na příslušné celní správě pro II. a další etapy EDR nevidíme žádný důvod, protože je zde na všechna odvětví řada dalších vlivů, především EU ETS po roce 2012

11 3. REACH (nařízení 1907/2006/EC) Registration (registrace látky) Evaluation (hodnocení registrací a látek) Authorisation (povolování látek a přípravků uváděných na trh) Restriction (omezování látek a přípravků) CHemicals.

12 K nařízení se vytvářejí tzv
K nařízení se vytvářejí tzv. RIP (REACH Implementation Projects) – prováděcí předpisy Z metalurgie se dotýká všech provozů podniků. Vyžaduje velké množství administrativní práce a vedlejších nákladů.

13 Prodej výrobků: Tekuté oceli, litiny a železa podle aktuálních znalostí a návrhů podléhají REACH. REACH podléhají meziprodukty, které se dodávají k dalšímu přepracování do chemických závodů – např. surový černouhelný dehet surový koksárenský benzol, kapalná síra síran amonný (NH4)2 SO4.

14 Z hutí se dále prodávají jako výrobky
granulovaná vysokopecní struska pro stavebnictví a cementářství umělá hutná kameniva pro stavebnictví železitá konkrece pro výrobu slínku v cementárnách směs umělých kameniv a hutních sutí pro sanační a rekultivační práce a řada dalších výrobků.

15 Provést předregistraci látek v termínu 1.6. – 1.12.2008
Pro předregistrované látky platí termíny registrace: do pro látky nad 1000 t/rok do pro látky nad t/rok do pro látky nad t/rok. Hutě mají především látky nad 1000 tun, orientační náklady na zkoušky v letech 2009 a 2010 min. 2,5 až 3 mld. Kč.

16 4. EU ETS – obchodování skleníkovými plyny
NAP2 - na léta - nižší rozpis pro sektor i velké podniky než je skutečnost → nutno dokupovat povolenky, - možno získat kredity ERU (projekty JI) nebo CER (projekty CDM) do výše 10% z přídělu na celé pětileté období – možné nerovnoměrné čerpání – možnosti získání: - nákup povolenek od zprostředkovatelů - investovat do specializovaných uhlíkových fondů - spolupráce s developery (investice, modernizace) - stát prodává přebytek povolenek (oproti KP)

17 NAP3 - Obchodování s povolenkami po roce 2012
- návrh novely směrnice – cílem snížení emisí CO2 oproti roku 1990 o 20%, pro podniky již zahrnuté do EU ETS o 21% oproti roku 2005 (pro nás velmi nevýhodné) - pro hutě platí i nadále emise CO2, příloha 1 zůstává stejná (není nové zařízení), - návrh vypustit z EU ETS zařízení s alokovanými emisemi méně než povolenek, s instalovaným tepelným výkonem méně než 25 MW.

18 Národní objem dostupných povolenek
– vychází se z upraveného NAP II a aplikuje se snižující faktor s roční progresí o 1,74 %. Snížení Národního objem dostupných povolenek pro jednotlivé roky je ze základu uvedeného v NAP II. 91,8% 90,2% 88,6% 87,1% 85,6% 84,1% 82,6% 81,2%

19 Příděl povolenek metalurgickým výrobám

20 27 – Výroba kovů vč. hutního zpracování - příděl povolenek zdarma:
rok rok rok rok rok rok rok rok Celková potřeba cca 13 mil. povolenek

21 Spotřeba finálních ocelářských produktů
Základem prognóza EuroStrategy Consultants, 2005 Při meziročním růstu spotřeby v ČR o 6,5% (3,9%) uvažováno s nárůstem výrob cca 3,0% meziročně z dnešní výroby cca 7,0 mil.t/rok až na cílovou výrobu oceli cca 8,3 mil.t/rok v roce 2015 a dále. Studie v roce 2008 upřesněna: v roce 2017 by spotřeba hutních výrobků mohla dosáhnout cca 2 miliardy tun. Meziroční nárůsty spotřeb v přistupujících zemích včetně ČR by měly v období let dosahovat cca 6%. Prognóza firmy PriceWaterhouseCoopers Deutschland z jara 2008: předpokládá se v roce 2020 celková spotřeba oceli 2,2 miliardu tun, přičemž tempa růstu spotřeb v jednotlivých zemích a regionech jsou obdobná jako u studie EuroStrategy Consultants.

22 Měrná emise: nebude se měnit, zůstává – proti sobě působí: - snižování měrné emise z technologií (= pokles emisí) - nárůst nových zařízení pro tepelné zpracování (= nárůst emisí) - nárůst výrob materiálů s vyššími užitnými vlastnostmi (= nárůst) Potenciál snižování emisí v hutnictví Metalurgické výroby jsou založeny na chemických reakcích, kdy objem emisí CO2 je předurčen uhlíkem, který vnášejí do procesu přírodní vstupní suroviny a není proto možné výrazné ani skokové snížení měrných emisí CO2.

23 Při výrobě koksu, surového železa a oceli vznikají v průběhu chemických procesů procesní plyny (koksárenský, vysokopecní, konvertorový), které jsou jímány a jako druhotné energetické suroviny využívají se zčásti zpětně pro zajištění vlastní metalurgické výroby, pro ohřevy v navazujících stupních technologických stupních výrobního procesu a zčásti pro výrobu energií pro hutní výrobu v podnikových teplárnách. Objemy těchto plynů, druhotných energetických surovin, které emitují na 1 TJ energií 3–4 násobek emisí CO2 než zemní plyn, jsou zcela závislé na použitých surovinách v hutnictví a tato skutečnost limituje možnosti snižování emisí CO2.

24 Celkový emisní faktor za sektor, zahrnující i výrobu energií v podnikových teplárnách, se v období let 1999 – 2005 pohyboval v rozmezí 1,98 – 2,14 t CO2/t oceli a zcela odpovídá dosahovaným faktorům v EU (např. International Energy Agency uvádí emisní faktor 1,9 t CO2/t oceli bez podnikových tepláren).

25 Dopady návrhu směrnice:
výrazné ekonomické, - dlouhodobá nejistota - z pohledu investorů je často výhodnější nechat v provozu stávající zastaralé zařízení namísto investice do nové technologie. Proto je nutno stanovit citlivá odvětví dříve než v letech 2010/2011, - možný přesun těchto výrob mimo působnost systému ETS, často při vyšší produkci skleníkových plynů než při výrobě v EU (carbon leakage),

26 5. Ceny vstupních surovin

27 Orientační nárůsty cen železných rud
rok 2004: + 18,64 % rok 2005: + 71,50 % rok 2006: + 19,00 % rok 2007: + 9,50 % rok 2008: + 65 až 96,5 % podle typu rudy

28 Růsty cen a nákladů v hutnictví železa ČR v roce 2007 oproti roku 2006
+ 9,50 % - růst cen železných rud + 25,00 % - růst cen šrotu + 9,00 % - růst cen elektrické energie Růst cen produkce v průměru o 8,5 % meziročně (růst cen tlumen např. poklesem materiálové náročnosti, poklesem mzdové náročnosti).

29 Uvedené trendy se dají předpokládat i nadále, protože se spotřeba hutních výrobků má z dnešních 1,2 mld. tun/rok zvýšit na 1,5 mld. tun v roce 2015, 2,2 mld. tun v roce 2020, 3,0 mld. tun v roce 2030. Zdroje surovin, paliv a energií jsou však celosvětově omezeny. Není nutno zasahovat do tohoto vývoje ještě dalšími administrativními nástroji.

30 6. IPPC Výrazný tlak na instalaci zařízení, která mají nižší emisní limity než povoluje složková legislativa a BREF. Znamená to v některých případech zvýšení nákladů na technologie 2 – 3násobně oproti stavu, kdy by byly plněny emisní limity podle složkové legislativy i uvedené v BREF.

31 7. Ostatní vlivy Jedná se o celou řadu problematik spojených s ochranou životního prostředí a jejich ekonomickými dopady do hospodaření podniků: ochrany vod, ochrana ovzduší, problematiky odpadů a druhotných surovin.

32 8. Závěr Z uvedených údajů vyplývá, že na obor metalurgie i jiné působí a bude působit současně mnoho různých vlivů zvyšujících jeho náklady (známé i ještě nekvatifikovatelné). Považujeme proto práce na II. etapě EDR za předčasné a nadbytečné.

33 Děkuji za pozornost Kontakt: tel. +420 271 025 118 +420 603 448 546
 448 546


Stáhnout ppt "EDR a další vlivy na vývoj hutnictví v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google