Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ II Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ II Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035."— Transkript prezentace:

1 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ II Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/

2 Osnova 01. Význam a principy oceňování aktiv a pasiv v účetnictví 02. Oceňování dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 03. Druhy cen - pořizovací cena, vlastní náklady, reprodukční pořizovací cena, jmenovitá hodnota, reálná hodnota 04. Odpisy majetku 05. Výsledovka, Výkaz zisků a ztráty, orientace v dokumentech 06. Rozvaha, výkaz rozvahy orientace v dokumentech 07. Výkaz Cash Flow 08. Základní manažerské účetní reporty, manažerské účetnictví 09. Účtování středisek, činností a zakázek 10. Další evidence, svázané s účetnictvím 11. Základní metody finančního plánování v účetní struktuře 12. Ekonomické kalkulace na základě účetních dat 13. Základní principy využití účetních softwarů

3 01. Význam a principy oceňování aktiv a pasiv v účetnictví Legislativní úprava - Zákon č.563/1991 Sb. o účetnictví, včetně novelizací, zejména ve čtvrté části - Způsoby oceňování, - Prováděcí vyhláška č.500/2002 Sb., včetně novelizací, pro účetní jednotky podnikatelů, zejména část čtvrtá- Účetní metody, - Zákon č.151/1997 o oceňování majetku, - Daňové aspekty oceňování jsou dány v ZDP ve znění pozdějších předpisů Okamžik uskutečnění účetního případu Základní zásady oceňování

4 01. Význam a principy oceňování aktiv a pasiv v účetnictví Metody a principy oceňování aktiv a pasiv - Prvotní ocenění aktiv a pasiv - Historická cena a Oceňovací techniky na bázi historické ceny - Metoda FIFO - Metoda LIFO - Technika průměrování: - Technika pevných cen a odchylek - Reprodukční hodnota - Realizovatelná hodnota - Reálná hodnota Oceňování jednotlivých složek aktiv a pasiv v českém účetnictví

5 02. Oceňování dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 02.1.Členění aktiv a jejich jednotlivé složky - Pohledávky za upsaný vlastní kapitál - Dlouhodobý majetek - Oběžná aktiva - Časové rozlišení Členění pasiv a jejich jednotlivé složky - Vlastní kapitál - Cizí zdroje - časové rozlišení Podrobné členění aktiv a pasiv v rozvaze Označování řádků aktiv a pasiv v rozvaze Legislativní rámec oceňování jednotlivých složek aktiv a pasiv Ocenění k rozvahovému dni Opravné položky

6 03. Druhy cen Pořizovací cena Cena pořízení Vlastní náklady Reprodukční pořizovací cena Jmenovitá hodnota Reálná hodnota

7 04. Odpisy majetku Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) - Zřizovací výdaje - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - Software - Ocenitelná práva - Goodwill - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) - Pozemky - Stavby - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věc - Pěstitelské celky trvalých porostů - Dospělá zvířata a jejich skupiny - Jiný dlouhodobý hmotný majetek

8 04. Odpisy majetku Dlouhodobý finanční majetek - Podíly v ovládaných a řízených osobách - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem - Ostatní cenné papíry a podíly - Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoby, podstatný vliv - Jiný dlouhodobý finanční majetek Dokončený a nedokončený dlouhodobý majetek Pořízení a zařazení dlouhodobého majetku Zálohy na dlouhodobý majetek Odepisovaný a neodepisovaný dlouhodobý majetek, odepisování dlouhodobého majetku Způsoby pořízení dlouhodobého majetku

9 04. Odpisy majetku Oceňování dlouhodobého majetku - Pořizovací cena - Cena pořízení - Reprodukční cena - Vlastní náklady Oceňovací rozdíly k majetku Opravné položky k dlouhodobému majetku Odpisové skupiny Zařazování majetku do odpisových skupin Rovnoměrné odepisování Zrychlené odepisování Odepisování ze zvýšené ceny Odepisování dlouhodobého nehmotného majetku

10 5. Výsledovka, Výkaz zisků a ztráty, orientace v dokumentech Náklady Náklady z pohledu účetnictví (spotřeba materiálu a energie, náklady na zboží, služby, osobní náklady, daně a poplatky, odpisy DM, ostatní provozní náklady, finanční náklady, mimořádné náklady) Struktura nákladových účtů třídy Akruální princip, časové rozlišení nákladů Vykazování nákladů ve výsledovce a výkazu zisků a ztrát

11 5. Výsledovka, Výkaz zisků a ztráty, orientace v dokumentech Výnosy Výnosy z pohledu účetnictví (tržby za výrobky, služby, za zboží, změny stavu zásob a aktivace, ostatní provozní výnosy, finanční výnosy, mimořádné výnosy) Struktura výnosových účtů třídy Aktivace a její vliv na výnosy Akruální princip, časové rozlišení výnosů Vykazování výnosů ve výsledovce a výkazu zisků a ztrát

12 5. Výsledovka, Výkaz zisků a ztráty, orientace v dokumentech Výsledek hospodaření Členění výsledku hospodaření - Provozní výsledek hospodaření - Finanční výsledek hospodaření - Výsledek hospodaření za běžnou činnost - Mimořádný výsledek hospodaření - Výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění - Zisk a ztráta Vykazování výsledku hospodaření ve výsledovce,výkazu zisků a ztrát a v rozvaze Výsledovka syntetická a analytická Výkaz zisků a ztráty v plném a zjednodušeném rozsahu Struktura výkazu zisků a ztráty Členění výkazu zisků a ztráty do oddílů, značení jednotlivých oddílů a jejich řádků, obsah jednotlivých řádků výkazu zisků a ztráty

13 Výsledovka syntetická a analytická 13

14

15 Výkaz zisků a ztráty v plném rozsahu 15

16

17 Výkaz zisků a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 17

18

19 06. Rozvaha, výkaz rozvahy orientace v dokumentech Druhy rozvahy - Zahajovací rozvaha – sestavuje se při založení firmy - Počáteční rozvaha – sestavuje se k počátku období - Konečná rozvaha – sestavuje se na konci účetního období Základní principy rozvahy a náhledu na ní Účetní operace a změny rozvahových položek (stavů) Rozvaha syntetická a analytická Výkaz rozvahy v plném a zjednodušeném rozsahu Struktura rozvahy a její členění do oddílů Členění rozvahy do oddílů, značení jednotlivých oddílů a jejich řádků, obsah jednotlivých řádků rozvahy

20 Rozvaha synteticky

21 Rozvaha analyticky

22 Rozvaha v plném rozsahu

23

24 Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

25 07. Výkaz Cash Flow Přímá a nepřímá metoda sledování Cash Flow Podstata výkazu Casf Flow Základní principy a metodika sestavování výkazu Orientace ve výkazu Cash Flow Obsah jednotlivých řádků výkazu Vazba výkazu Cash Flow na rozvahu a výkaz zisků a ztráty Varianty výkazu Cash Flow

26 Výkaz Cash Flow – varianta 1

27 Výkaz Cash Flow – varianta 2

28 08. Základní manažerské účetní reporty, manažerské účetnictví Význam manažerského účetnictví Principy a metody manažerského účetnictví Nároky na účtování Manažerské účetní reporty Principy a metody sestavování manažerských reportů Základní typy manažerských reportů

29 Budget report

30 Vývoj základních ukazatelů

31

32 Struktura nákladů

33 09. Účtování středisek, činností a zakázek Střediskové vyhodnocování a střediskové účetnictví Základní principy střediskového účtování Účetní výkazy střediskového účetnictví Účtování dle činností Potřeba a využití účetnictví dle činností Účetní výkazy dle činností Potřeba vyhodnocení jednotlivých zakázek Základní principy účtování jednotlivých zakázek Účetní výkazy pro vyhodnocení zakázek

34 10. Další evidence, svázané s účetnictvím Seznamy obchodních partnerů – adresář s možností využití pro CRM Evidence událostí a úkolů Seznamy předkontací pro zjednodušení účtování Evidence pohybů na bankovních účtech Pokladní evidence, pokladní kniha Evidence časového rozlišení Evidence nabídek a poptávek Evidence přijatých a vydaných objednávek Evidence faktur vydaných, zálohových faktur vydaných a jejich úhrad Evidence faktur přijatých, zálohových faktur přijatých a jejich úhrad Evidence saldokonta Evidence ostatních závazků a pohledávek Evidence příkazů k úhradě Skladová evidence, evidence zásob a jejich karet, evidence skladových pohybů a zůstatků zásob Evidence výrobních čísel Inventury zásob Evidence reklamací a servisů Evidence prodejek

35 10. Další evidence, svázané s účetnictvím Evidence stavu výroby Evidence personální a mzdová Zpracování personalistiky a mezd Evidence dlouhodobého, drobného a leasingového majetku, odpisové plány Knihy jízd, cestovní příkazy, evidence řidičů

36 11. Základní metody finančního plánování v účetní struktuře Význam finančního plánování a finančního řízení Využití účetnictví a jeho struktury pro finanční plánování Metody finančního plánování v rámci účetní struktury a účetních výkazů Základní principy sestavování finančního plánu Vyhodnocování skutečných výsledků oproti finančnímu plánu

37 12. Ekonomické kalkulace na základě účetních dat Vyhodnocení základních ekonomických ukazatelů Vyhodnocení nákladů dle jejich struktury Vyhodnocení nejvýznamnějších dodavatelů a odběratelů Poměrové ukazatele finanční analýzy - Analýza rentability - Analýza aktivity - Analýza zadluženosti - Analýza likvidity Analýza vývoje přidané hodnoty Analýza struktury a vývoje aktiv Analýza struktury a vývoje pasiv

38 12. Ekonomické kalkulace na základě účetních dat Analýza vývoje výsledku hospodaření a saldokonta Kalkulace nákladů práce a produktivity práce Kalkulace mzdové náročnosti a mzdové účinnosti Kalkulace hodinové Kalkulace na jednotku výkonu Kalkulace na korunu zisku a tržeb

39 13. Základní principy využití účetních softwarů Databáze jako základ účetních softwarů Možnosti využití účetních softwarů pro vedení účetnictví a souvisejících agend Požadavky na účetní SW Základní principy práce s účetními SW Rozšířené účetní SW v ČR

40 Literatura KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. 20. vydání Praha: Bova Polygon, s. ISBN MRKOSOVÁ, J. Účetnictví 2013 učebnice pro střední a vyšší odborné školy. 1.vydání Praha: EDIKA, s. ISBN VALOUCH, Petr: Účetní a daňové odpisy vydání Praha: Grada Publishing, s. ISBN LAZAR, Jaromír, Manažerské účetnictví a controlling, 2012, Grada Publishing, ISBN: ŠTEKER Karel, OTRUSINOVÁ Milada, Jak číst účetní výkazy - Základy českého účetnictví a výkaznictví, 2013, Grada Publishing, ISBN: Právní předpisy Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 500/2002 Sb., prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví.


Stáhnout ppt "FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ II Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035."

Podobné prezentace


Reklamy Google