Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DEN STROMŮ. ORGANIZACE Organizační zabezpečí:  Bednářová Ružena – vedoucí projektového dne Datum: 3.11.2011 (v příštím školním roce dodržet datum „Dne.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DEN STROMŮ. ORGANIZACE Organizační zabezpečí:  Bednářová Ružena – vedoucí projektového dne Datum: 3.11.2011 (v příštím školním roce dodržet datum „Dne."— Transkript prezentace:

1 DEN STROMŮ

2 ORGANIZACE Organizační zabezpečí:  Bednářová Ružena – vedoucí projektového dne Datum: 3.11.2011 (v příštím školním roce dodržet datum „Dne stromů“) Cílová skupina: Přípravné třídy, 1. a 2.stupeň běžné třídy, speciální třídy Zaměření: Stromy Cíl projektu: Získávání informací o životě a využití stromů Způsob realizace: Projekt se realizuje v době vyučování a v odpoledních hodinách

3 Rozvíjené klíčové kompetence: Kompetence k učení  Vyhledává a třídí informace  Pozoruje a poznané výsledky porovnává  Realizuje vlastní nápady Kompetence k řešení problémů  Aktivně se podílí na činnosti, přípravě, realizaci i hodnocení.  Uplatňuje tvořivý přístup při řešení úkolů a je schopen je obhájit. Kompetence komunikativní  Dodržuje pravidla komunikace se spolužáky, učiteli i ostatními dospělými.  Naslouchá názorům ostatních a dokáže vhodnou formou prezentovat svůj vlastní názor. Kompetence sociální a personální  Respektuje společně domluvená pravidla chování.  Účinně spolupracuje ve třídním kolektivu. Kompetence občanská  Respektuje a dodržuje pravidla a aktivně se zapojuje do činnosti ve třídě. Kompetence pracovní  Dodržuje vymezená pravidla.  Rozvíjí zručnost

4 Mezioborové vazby:  S českým jazykem, matematikou, prvoukou, výtvarnou výchovou, pracovními činnostmi, hudební výchovou, přírodovědou, přírodopisem, anglickým jazykem, informatikou Integrace průřezových témat:  Osobnostní a sociální výchova  Utváří dobré mezilidské vztahy v kolektivu.  Utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci.  Uvědomuje si hodnoty spolupráce a pomoci.  Enviromentální výchova  Podněcuje žáky k řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí.  Mediální výchova  Využívá médií jako potenciální zdroj informací a tyto informace dokáže kriticky vyhodnotit.

5 Očekávané výstupy:  shromáždí a vyhodnotí informace o určeném stromu (výskyt, stavba stromu, léčivé účinky a jeho využití)  dokáží prezentovat získané informace  rozvíjí svou fantazii (výtvarné práce)  rozvíjí matematické představy, logické a početní operace  zazpívá písně nebo recituje báseň s tématikou stromu  výsledky činnosti zpracují do písemné podoby (test a publikace předepsané formy) Stručná anotace projektu: Projektový den probíhá samostatně v jednotlivých třídách. Vyučování probíhá podle rozvrhu. V českém jazyce žáci vyhledávají v literatuře informace o svém stromu, píší básničky a krátké práce a doplňují křížovky na téma strom. V matematice vypočítávají slovní úlohy a rébusy. V prvouce, přírodovědě a přírodopisu popisují charakteristické vlastnosti stromu, jeho výskyt v přírodě. V hudební výchově se naučí písně a říkadla s rytmickým hudebním doprovodem o stromech a jejich plodech. V informatice vyhledávají informace k tématu na PC. V anglickém jazyku procvičují slovní zásobu na téma stromy. V dějepisu si povídají o symbolice stromů v dějinách národů. Ve výtvarné výchově a pracovní činnosti zpracují získané informace do prezentace. Na závěr se z vypracovaných prezentací vytvoří výstava, jež bude ke shlédnutí v budově školy celý týden. V odpoledních hodinách následuje vysázení stromku v areálu školy. Akce se zúčastní vybraní žáci a pedagogové.

6 Test – 0. až 2. ročník 1Napiš 4 listnaté stromy. 2Napiš 2 jehličnaté stromy. 3Napiš 3 ovocné stromy. 4Co se dá vyrobit ze stromů? 5Co máte v kuchyni ze dřeva? 6Co je ze dřeva ve škole? 7Co můžeš udělat pro ochranu stromů v přírodě? 8Z jakých částí se skládá stromu? 9Co potřebujeme k vypěstování stromku?

7 Test – 3. až 9. ročník 1Napiš 5 listnatých stromů. 2Napiš 3 jehličnaté stromy. 3Napiš 4 ovocné stromy. 4Co se dá vyrobit ze stromů? 5Co máte v kuchyni ze dřeva? 6Co je ze dřeva ve škole? 7Co můžeš udělat pro ochranu stromů v přírodě? 8Jak se jmenuje český národní strom? 9Proč se ve městech vysazují parky a aleje? 10Z jakých částí se skládá stromu? 11Do jakých kontejnerů (popelnic) odkládáme papírový odpad a proč? 12Co potřebujeme k vypěstování stromku?

8 DEN STROMŮ – knížka k vyplnění Výskyt:Tvar listů: Tvar koruny stromu:Tvar kořenů: Kůra:Květy: Plody:Využití: Jak je léčivý?

9 Den stromů V pracovním zápalu …

10 Čerpání informací o stromech To všechno je ke zvolenému stromu …

11 Výroba dekorací

12 To jsou naše stromy Že se nám ale povedly …

13 Výtvarná výchova Využití stromů – například k výrobě zbraní …

14 Druhá třída – to jsou naše jablíčka Mňam …

15 Výtvarná výchova Tvořivá invence …

16 Bříza bělokorá To je vědomostí pohromadě

17 Den stromů Výsledky našeho snažení …

18 Formy práce: Žáci pracují ve svých třídách a výuka probíhá podle běžného rozvrhu učebních hodin. V každém předmětu vyčující upravuje hodinu tak, aby žáci mohli získávat a vyhodnocovat informace o svém stromu. Způsob realizace: Projektový den se realizuje v době vyučování, v době 1. – 4. vyučovací hodiny. Výsledky činností jednotlivých aktivit budou vystaveny v hale 1. patra. Materiální zabezpečení: Žáci pracují s materiály dostupnými ve třídě, nebo s přinesenými vzorky. Celkové finanční zabezpečení: 1 000,- Kč – stromek

19 Zhodnocení projektového dne: Provedení „Dne stromů“ splnilo předpokládaný účel – seznámit žáky s přírodou a jejím významu pro člověka. Učitelé akci vyhodnotili v dotazníku, který je přílohou. S informovaností byli spokojeni. Drobně se lišili v názoru na způsob vedení výuky (ve své třídě, nebo dle rozvrhu). Příští projektový den by bylo vhodné rozlišit náročnost úkolů dle věku žáků. Většině učitelů vyhovovala i zvolená časová dotace.

20 Dotazník pro vyučující Byli jste dostatečně informováni o náplni a průběhu projektového dne? Byla pro Vás dostatečná doba 4 hodin na vypracování prezentace o svém stromu? Jste spokojenější s prací v projektovém dnu podle rozvrhu, nebo upřednostňujete, aby byli třídní učitelé ve své třídě, nebo by jste raději pracovali ve smíšených skupinách? Využili jste „knížečku“ a test jako návod ke zpracování zadaného tématu? Změnili byste něco a jak? Dejte návrhy a připomínky, inspiraci, podněty.

21 Vypracovala: Bednářová Ružena Přílohy: Pracovní list – vypracování projektového dne Foto dokumentace


Stáhnout ppt "DEN STROMŮ. ORGANIZACE Organizační zabezpečí:  Bednářová Ružena – vedoucí projektového dne Datum: 3.11.2011 (v příštím školním roce dodržet datum „Dne."

Podobné prezentace


Reklamy Google