Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační systémy Využití ICT v ekonomických předmětech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační systémy Využití ICT v ekonomických předmětech"— Transkript prezentace:

1 Informační systémy Využití ICT v ekonomických předmětech
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.

2 Základní pojmy Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace práce, řízení chodu systému (zabezpečuje propojení na prostředí) a konečně technických prostředků a metod sloužících ke sběru, přenosu, uchování a dalšímu zpracování dat za účelem tvorby a prezentace informací. Informační a komunikační technologie (ICT) jsou souhrnem technických a programových prostředků včetně jejich metodického a znalostního zázemí, sloužících ke zpracování a poskytování informací. Informační strategie je dokument průběžně teoreticky ověřovaný a modifikovaný, jehož úkolem je stálá integrace IS/IT s globální strategií podniku.

3 Hospodářské prostředí a trendy
Změny v hospodářském prostředí, které mají souvislost s využitím ICT v podniku: Díky propojenosti obchodních partnerů jsou papírové dokumenty nahrazovány jejich elektronickou podobou. Díky novým technologiím se otevírají nové prodejní a komunikační kanály. Existují nové typy partnerství založené na sdílení datových zdrojů či jejich společném využívání. Roste tlak na zvyšování flexibility IS v důsledku zvyšování tempa změn v prostředí. U globálně působících firem dochází k jednotnému řízení, ke sjednocování procesů mezi jednotlivými pobočkami. Největší síla ICT leží v jejich využití v rozhodovacím procesu na strategické úrovni (klesá úloha střední úrovně řízení). Stále více bývají využívány mobilní služby a stále častěji se provádějí se on line informační toky.

4 Hospodářské prostředí a trendy
Hospodářské prostředí IS/ICT se vyznačuje tzv. novou ekonomikou ( je založená na znalostech, myšlenkách, know how, riziko, nejistota a změna jsou pravidlem nikoliv výjimkou, charakterizují ji nové obory IT, Internet, telekomunikace, biotechnologie, hodnotu mají nekvantifikovatelné výhody, rozvíjí se systémy podnikové inteligence, nové možnosti marketingu přes WWW atd.) Trendy sílící podpora obchodní činnosti, vliv na změny v organizačních strukturách, reengineering procesů, mobilní služby IS/IT (GSM, WAP), vznik datových skladů, rozvoj znalostních systémů, význam EIS - přesun priorit ke strategickému řízení, outsourcing.

5 Trendy aplikačního software
Aplikační software (aplikační programové vybavení) - systém, jehož cílem je počítačová podpora částí informačních systémů. Individuální ASW- specifické aplikační systémy pro individuálního zákazníka (organizaci) dle jeho požadavků. Technologicky orientovaný ASW - OIS Trendem OIS je workgroup computing a workflow. Věcně orientovaný ASW – TASW (typový ASW) TASW - modulový princip architektury, vysoká parametrizace, komplexnost a vysoká vnitřní složitost, vnitřní integrace s OIS, integrace datové základny.

6 Architektura IS/ICT Architektura IS/ICT je grafické a písemné vyjádření celkové koncepce IS/ICT, které v sobě zahrnuje základní představu o: struktuře IS v návaznosti na organizační strukturu podniku, funkcích, které bude IS zabezpečovat v návaznosti na procesy podniku, provozu a bezpečnosti celého systému, vazbách na okolí. Architektura dále vytváří relativně stabilní rámec řešení IS/ICT, je významným komunikačním prostředkem mezi tvůrci a vedením podniku, zajišťuje stabilitu vývoje IS/ICT při rychlém technologickém vývoji ICT, význam ekonomický - minimalizuje náklady na chybně zadané projekty a rekonstrukce.

7 Architektura IS/ICT Globální architektura - hrubý návrh IS/ICT, kde
rozlišujeme vertikální dimenzi ( vychází z obvyklého členění managementu do tří úrovní a jde tedy o hierarchické uspořádání z hlediska práv a povinností lidí) a horizontální dimenzi (z hlediska podnikových útvarů - výroba, účetnictví, marketing …), viz obrázek Informační pyramida Typy IS v globální architektuře IS TPS (Transaction Processing System) MIS (Management Information System) DSS (Desicion Information System) EIS (Executive Information System) OSI (Office Information System) EDI (Electronical Data Interchange)

8 Architektura IS/IT Dílčí architektury jsou detailnější návrhy IS/IT.
Na základě globální architektury se navrhují tyto dílčí architektury: Funkční architektura (seznam funkcí v IS) Procesní architektura (IS ve vztahu ke svému okolí) Datová architektura (struktura dat v databázi) Technologická architektura (vztah hardwarové softwarové a datové dílčí architektury) Softwarová architektura (seznam softwarových prostředků pro podporu IS) Hardwarová architektura (seznam technických prostředků, topologie sítě atd.).

9 Technologická architektura
Podstatnou charakteristikou současných IS je tzv. třívrstvý model architektury client/server, v jehož rámci spolupracují databázové, aplikační a prezentační servery prostřednictvím LAN nebo WAN sítí. Jednotlivé vrstvy zajišťují různé služby a to: Presentační vrstva – umožňuje využívat jednotlivé aplikace software v kombinaci s dalšími produkty většinou s MS Office. Aplikační vrstva – tvoří prostředí aplikačních funkcí. Databázová vrstva – poskytuje řízení databázových operací.

10 Data a operace v IS Typy dat v informačním systému
Každá počítačová aplikace (IS) má dvě části Data jsou základní součástí IS, tvoří databázovou základnu a pomocí operací (funkcí, programů, SŘBD) jsou pořizována, ukládána a zpracovávána. Typy dat v informačním systému Aktuální data (popisují současný stav v organizaci, vytváří se z nich aktuální výstupy a sestavy, po uplynutí aktuálního období se přesunou do dat archivních). Archivní data (nejsou aktuálně platná, ale mají význam pro operativní, taktický a strategický management k tvorbě nejrůznějších analýz). Prognostická data (jsou data, vzniklá zpracováním plánů, návrhů do budoucna, mohou být srovnávána s aktuálními daty, nebo se jimi stát). viz dále. Operace jsou představovány programem, algoritmem a zpřístupňují data uživatelům, vytvářejí z dat informaci, kterou pak prezentují ve vnímatelné podobě.

11 Uchovávání dat Rozlišujeme
Archivaci dat pro pozdější další zpracování (např. v EIS, historická data slouží pro získávání informací o vývoji reality a poskytují východiska pro trendy, prognózy a plánování). Zálohování dat pro případ havárie, nebo systémové chyby (souvisí s bezpečností systému a vyžaduje pořizování bezpečnostních kopií).

12 Aktualizace dat Aktualizace dat je proces, kterým se údaje v systému upravují, (přidávají, doplňují, mění, ruší) tak, aby odpovídaly skutečnosti. Neaktualizovaná databáze je mrtvá a nebezpečná, protože data zde mohou být chybná. Aktualizaci dat mohou provádět jen oprávněné osoby s přístupovými právy, aktualizace musí být konzistentní (nelze je opravovat více osobami najednou), rychlá, pečlivá a odpovědná. Aktualizace se provádí ručně, ale i automaticky.

13 Bezpečnost informačních systémů
Bezpečnostní politika musí definovat správu IS a odpovědné osoby a skupiny, týká se všech zdrojů v organizaci (HW, SW, data, lidé), musí být dokumentována, prosazována a schvalována nejvyšším managementem podniku, je součástí návrhu IS. Cílem bezpečnostní politiky je zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti systému jako celku.

14 Bezpečnost informačních systémů
Druhy ochran: Proti ztrátě nebo zničení (data jsou chráněna proti havárii systému, zavirování, vnějším živlům). Proti zneužití (důvěrnost dat jsou chráněna proti neoprávněnému použití přístupovými právy, případně programy jsou chráněny zamezením nelegálního kopírování). Proti nežádoucím změnám (vymezením tzv. aktivního přístupu, kontrolujeme shodnost či duplicitu dat).

15 Bezpečnost informačních systémů
Prostředky ochrany technické (spolehlivá technika, hlásiče požáru, identifikační karty, atd.), programové (antivirové programy, šifrované ukládání, autentizace heslem a ID) a organizační (organizační struktura, pravidla archivace, udělování přístupových práv, prověrky bezpečnosti, monitorování činnosti systému, atd.). Patří sem i zlomyslné, zločinecké ničení a počítačová kriminalita. Podniky i stát podporují ochranu systému legislativně (zákony, předpisy) i ekonomicky (finanční prostředky na jednotlivé druhy ochran).

16 Realizace řešení IS/IT
Vývojem specializovaného, jednoúčelového software na míru. Nákupem TASW a jeho minimální customizací (pro malé podiky a firmy). Komplexními projekty založenými na výběru velkách balíků TASW s jejich customizací a dořešením oblastí, které balík nepokrývá.

17 Co nás zajímá na TASW Produkt a jeho tvůrce (obsahová orientace firmy, jestli je to syst. integrátor, personální síla, počty prac na vývoj, na podporu, orientace ASW na malé, střední, velké firmy, na školství, cena, reference) . Funkcionalita (architektura, jaké oblasti IS pokrývá, jak jsou svázané, jestli je SW modulární, jak řeší správu a monitoring provozu, zda je dokumentace on line). Provozní prostředí (jaká DB, jaký OS). Služby (údržba, úpravy legislativy, periodicita nových verzí, hot-line, školící služby, konzultační služby, vzdálený monitoring, optimalizace DB). Další vlastnosti (možnosti vlastní customizace, jazykové prostředí, dokumentace, audit, podpora ISO…).

18 Podnikový IS - ERP ERP (Enterprise Resource Planning) se soustřeďuje na zaznamenávání tzv. transakčních dat, ze kterých se vytvářejí rozsáhlé podnikové databáze, jež jsou základem pro systémy pro podporu rozhodování. Slouží primárně k organizaci podnikových procesů a jejich informační podporu. Mezi základní činnosti, které ERP podporují patří: Dlouhodobé, střednědobé i krátkodobé plánování zdrojů Řízení realizace zakázek z hlediska dodržení termínů Plánování a sledování nákladů výroby Zpracování všech výsledků aktivit do finančního účetnictví

19 Podnikový IS - ERP Moduly s orientací směrem dovnitř
Sklady Výroba Řízení lidských zdrojů, mzdy Účetnictví, fakturace, banka Controlling, plánování Moduly pro komunikaci s okolím Dodavatelé, nákup Odběratelé, prodej E-business CRM SCM Podpůrné moduly MIS (manažerský IS), OLAP, Data mining (dolování dat)

20 Integrovaný informační systém Navision Attain
Pokrývá následující manažerské a ekonomické činnosti podniku v oblastech Správa financí Dlouhodobý majetek Prodej & pohledávky Nákup & závazky Plánování zdrojů Plánování výroby Skladování a zásoby. Obsahuje databázi účetní osnovy, bankovních kont, dlouhodobého majetku, zákazníků, dodavatelů, zboží, kusovníků, zdrojů, zaměstnanců, rozpočtů a další. Data zpracovává a poskytuje výstupy a sestavy v předdefinovaných tvarech, které jsou nezbytné potřebné pro manažerské rozhodování v podnicích a organizacích.

21 Integrovaný informační systém Navision Attain
Je představitel TASW typového aplikačního software ( vysoká konfigurovatelnost, modulární princip, komplexnost a složitost, integrovaná databáze, konzistence s OIS). Je to integrovaný informační systém ze skupiny ERP systémů. Je určen pro střední a velké podniky a zpracovává data pro managery všech úrovní podniku. Jeho dodavatelem je firma Microsoft Dynamics. viz

22 Manažerské aplikace – systémy Business Intelligence (BI)
V podmínkách současného řízení firem nabývají stále větší důležitosti IS, které nepracují s primárními daty, ale s daty, která jsou nějak upravena a předzpracována. MIS (také RIS), EIS, DSS jsou vytvořeny pro podporu potřeb manažerského výkaznictví, firemních analýz a rozborů, potřeb modelování,které vyžadují odlišné mechanismy práce s daty. Pracuje se zde s vybranými nebo upravenými daty, které se tak stávají nositeli komplexních informací o podnikových procesech v podniku. CRM a SCM jsou specializované manažerské aplikace. Datový sklad je srdcem dnešních firemních manažerských aplikací.

23 ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie

24 Moderní prostředky a metody
Obsah cvičení Moderní prostředky a metody Prostředky Formy

25 a její využití při výuce
Prezentační technika a její využití při výuce

26 Datové projektory běžné řešení prezentací ve školách
zdroje dat lze získat z Internetu, existuje řada výukových programů na CD a DVD i vlastních materiálů pedagogů. Pro použití ve škole je nutné vybrat přístroje, které poskytují kvalitní obraz.

27 Typy dataprojektorů Ultralehké Osobní Mobilní Konferenční

28 Videoprojektory standardně poskytují perfektní obraz o úhlopříčce i několik metrů používají se zejména pro tzv. domácí kina, a to LCD i DLP projektory s širokoúhlým poměrem obrazu 16:9

29 Bezdrátová prezentace
Moderní projektory pro bezdrátovou prezentaci z PC vybaveného WiFi a možností prezentace z USB flash disku.

30 Zpětné projektory tradiční a osvědčené pomůcky
výukové materiály lze připravit na počítači a tisknout na speciální folie pro inkoustové nebo laserové tiskárny pro přenášení se užívají reflexní přenosné projektory.

31 Typy zpětných projektorů:
Stolní transmisní Přenosné reflexní Přenosné transmisní Epiprojektory

32 Diaprojektory Klasická pomůcka pro výuku. Výhodou jejího použití je kvalitní kontrast diapozitivů a jasné barvy. Řadové Karuselové

33 Vizualizéry a grafické vizualizéry (dokumentové kamery)
moderní řešení dřívějších zrcadlových projektorů jsou schopny snímat prakticky libovolnou předlohu, včetně trojrozměrných předmětů k nasvícení neprůhledných předloh slouží postranní zářivková svítidla, k projekci průhledných fólií se používá spodní podsvícení. výhodou je velké zvětšení

34 Projekční plochy Typ projekční plochy: Mobilní Fixní Stativová plátna
Rámová plátna Fast Fold Fixní Roletová Elektrická Rámová

35 Videokonference je konference, která se koná na více místech a je zvukově a obrazově propojena a umožňuje sdílení prezentovaných dat. nejčastěji slouží pro interní komunikaci mezi pobočkami firmy, ale stále častěji se využívá konzultace a v oblasti vzdělávání.

36 Videokonferenční systém
Obsahuje videokonferenční jednotku se speciální kamerou, rozhraní pro připojení dalších signálových vstupů a připojení na komunikační kanály. U komunikačních kanálů je možnost výběru z několika variant – Euro ISDN, nebo pomocí IP protokolů přes sítě LAN a WAN.

37 Audiokonference Je ve srovnání s videokonferencí výrazně jednodušší jak na potřebné zařízení, tak i na vlastní používání. Kvůli mnohem menším objemům předávaných dat se také jejich náročnost na kapacitu přenosové linky při spojení redukuje na minimum.

38 Menší videokonference
Pro videokonference v menším kolektivu jsou určeny kompaktní systémy. Systém tvoří základní jednotka, ve které je integrována kamera a mikrofon. Výstupní zařízení tvoří jeden až dva běžné TV monitory (TV s AV vstupem) nebo plazmové displeje. Mimo hlavní kamery lze připojit i několik externích periferií, většinou dokumentovou kameru a videorekordér. Dále bývá k dispozici sériový datový vstup používaný pro připojení různých typů elektronických tabulí nebo počítače.

39 Integrované řešení pro větší skupiny
Standardem je vysoce kvalitní zvuk a připojení širokého spektra dalších zařízení, jakým je například dokumentová kamera, videorekordér, DVD přehrávač či interaktivní tabule atd.

40 Ploché displeje Používají se jako zobrazovače i do menších místnosti, ve škole i například do větších konferenčních prostor jako náhledové displeje.

41 Kopírovací tabule Slouží jako bílá tabule, na kterou je možno během výkladu činit nejrůznější poznámky, a zároveň umožňuje zkopírování jejího obsahu na běžný papír ve formátu A4 nebo přímo do počítače.

42 Interaktivní dotykové tabule
Existují tabule různých výrobců s odlišnými možnostmi. Po připojení k počítači rukou, ukazovátkem či tužkou lze ovládat počítač, vyhledávat a zobrazovat informace z Internetu, promítat videozáznam nebo prezentovat přímo z plochy. Na některé tabuli je možno také psát stíratelnými fixy jako na běžnou bílou tabuli, s tím rozdílem, že napsaný text se uloží přímo do počítače.

43 Interaktivní dotykové tabule
Interaktivní tabule spojuje výhody projekční plochy, bílé popisovatelné tabule, dotykové obrazovky. Tabule mohou být doplněny tabletem, klávesnicí, dálkovým ovladačem myši, které umožňují ovládat aplikace, psát texty a podobně z různých míst učebny.

44 Interaktivní dotykový displej
Umožňuje dynamickou komunikaci se žáky a studenty. vpisovat poznámky do promítaného materiálu a poté uložit do PC. Novější displeje umožňují i ovládání řídícího systému místnosti – tlumení světla apod.

45 Hlasovací zařízení Jedná se o speciální ovladač, který komunikuje pomocí infračerveného záření s přijímačem. Žák stiskne tlačítko odpovědi a učiteli se zobrazí výsledky.

46 Systémy pro řízení výuky
Počítačové učebny jsou typicky vybaveny lektorskou stanicí a 10 až 20 stanicemi posluchačů a jsou obvykle zapojeny do sítě. Učitel se musí pohybovat po učebně, aby posluchačům mohl pomoci či poradit v případě nesnází. Klasické řešení výuky v počítačové učebně:

47 Systémy umožňují zobrazit obrazovku učitele na obrazovkách všech studentů monitorovat učebnu ovládat žákovské PC z místa učitele. Tyto systémy podpory vzdělávání, někdy také označované jako KVM (Klávesnice + Video + Myš) se používají pokud je nutné, aby jeden uživatel mohl pracovat současně s několika vzdálenými počítači.

48 Řešení lze rozdělit na dvě základní kategorie:
Hardwarové řešení – například produkt kanadské firmy Robotel. Softwarové řešení – různé programové produkty

49 Jazykové laboratoře Moderní jazykové laboratoře již lze považovat za plně interaktivní systém výuky jazyků. Vhodnou formou nabízejí propojení komunikace žák – učitel – zvukový záznam a zároveň spolupráci s počítačovým vybavením učebny. Laboratoř umožňuje vyučujícímu diskrétní odposlech studenta či konverzujícího páru,

50 Ozvučení Ve větších učebnách je ozvučení nutností.
Často bývá doplněno o mikrofonní zařízení, pro zesílení hlasu učitele.

51 Univerzální řečnické systémy
Jsou určeny pro mobilní použití, například v tělocvičně, při mimořádné přednášce v neozvučené místnosti. Systém je snadno přemístitelný, všechny komponenty soustavy jsou zabudovány jako součást jedné reprosoustavy. Obsahuje i akumulátory.

52 Mikrofon zařízení sloužící ke snímání zvuku, k převodu akustických vln na elektrický signál. Drátové mikrofony se používají, je-li řečník vázán na určité místo, Bezdrátové mikrofony umožňují mobilitu řečníka na podiu a umožňují také mobilitu samotného mikrofonu, pro případné otázky a odpovědi. Možnost využití klopové nebo náhlavní sady.

53 Integrované řídicí systémy
V dnešní době se stále častěji při firemních prezentacích, poradách a schůzích používá různá audiovizuální a prezentační technika. Datovým projektorem počínaje, videorekordérem, CD a DVD přehrávačem, tunerem, videokonferenčním setem a ozvučením pokračuje a zatemněním, plátnem, osvětlením a klimatizací konče.

54 Integrované řídicí systémy se skládají
z centrální řídicí jednotky a ovládacích panelů. Centrální řídicí jednotka je počítač, který přijímá povely z ovládacích panelů a vysílá příkazy pro ovládání přístrojů.

55 Využití integrovaných systémů
Umí ovládat infračervenými povely i zařízení ovládaná sériovými porty (poloprofesionální a profesionální technika), má zabudovaná spínací relé (např. pro ovládání osvětlení a zatemnění) a univerzální vstupy a výstupy pro připojení nejrůznějších druhů senzorů (např. teplotní čidla, kontrola zavření oken). To, co se má vykonat po stisknutí tlačítek, je možno naprogramovat a kontrolovat, zda lze daný příkaz provést.

56 Praktické ukázky www.avmedia.cz www.profimedia-cz.cz www.complex.cz

57 Praktické cvičení Samostatné úkoly po skupinách

58 Formy a metody Moderní trendy

59 Vliv technologií na výukové metody

60 Nové formy a metody ve vzdělávání dospělých
distanční vzdělávání, uplatnění informačních a komunikačních technologií ve vzdělávacím procesu.

61 E-learning Prezentace, hypertexty Mikrosvěty, laboratoře a prostředí pro simulaci dějů a jevů Virtuální a víceuživatelská učební prostředí Videopořady Videokonference a audiovizuální komunikace

62 E-learning Významnou pozici ve vzdělávání dospělých zaujímá e-learning. Jeho využití má svá pravidla, výhody, ale i omezení. Je závislé na obsahu vzdělávání i cílech, které jsou sledovány.

63 Co tedy je E-learning? Účelné a účinné využívání informačních technologií v procesu vzdělávání.

64 Princip e-learningu Instalace centrálního vzdělávacího serveru s připravenými kurzy a vzdělávacími programy a vytvoření virtuálních tříd ze studentů a lektorů (tutorů). Účastníci přistupují ke kurzům umístěným na vzdělávacím serveru prostřednictvím počítače z libovolného místa v libovolný čas pomocí informačních technologií.

65 Základní pojmy Tutor –pojmenování pro učitele,
hlavní úlohou tutora není přednášet a vysvětlovat studentům látku, ale provádět je kurzem, který studují z velké části sami, pouze s připojením k internetu. Velký důraz je při takovém studiu kladen na komunikaci a to nejenom mezi tutorem a studentem, ale také mezi studenty navzájem. Podporuje se práce v týmu.

66 Kurz – je jiný název pro učební předmět
Kurz – je jiný název pro učební předmět. Má většinou on-line elektronickou podobu, danou používaným LMS. Internetový kurz v sobě zahrnuje všechny důležité výukové prvky, mezi něž patří například: testy, úlohy, komunikační nástroje (chat, diskuzní fórum, elektronické audio a videokonference) elektronické studijní texty psané distanční formou elektronické studijní materiály (animace, video či audio soubory, interaktivní multimediální programy, …)

67 LMS – je zkratka z anglického Learning Management Systém a do češtiny bychom to přeložili asi jako systém pro řízení výuky. Jedná se většinou o nějaký systém, umístěný na internetu, do kterého mohou studenti a učitelé (tutoři) vstupovat prostřednictvím internetového prohlížeče a počítače připojeného k síti. Lze se rovněž setkat s dalšími zkratkami, které znamenají zhruba totéž: LCMS (Learning Content Management System), CMS (Course Mangement System), VLE (Virtual Learning Environment), atd.

68 Výhody použití e-learningu
Snadná dostupnost, studující dostává možnost vzdělávat se 24 hodin denně a to kdekoliv i doma. Studuje především v čase, který mu vyhovuje a díky tomu vynakládá zvýšené úsilí.

69 Umožňuje individuálně volit jednotlivá témata, studující si je volí podle svých znalostí a schopností. Studuje svým tempem a věnuje nové látce jen tolik času, kolik potřebuje k jejímu zvládnutí. Každý si může vytvářet individuální studijní plán, ve kterém má možnost určovat způsob dalšího postupu i případného vracení se k již probraným tématům.

70 Snadnější je také kontrola průběhu a výsledků.
Zpětná vazba je zajištěna: Možností sledovat průběh studia Zadáváním úkolů, které student odevzdá do systému Testováním – učitel má okamžitě k dispozici jak celkové výsledky, tak i informace o jednotlivých studentech, o tom, kolik dosáhli bodů a jakým způsobem odpovídali.

71 Nevýhody použití e-learningu
zvýšené nároky na pevnou vůli a svědomitost při studiu, vyšší požadavky na samostatnost a schopnost vyhledávat informace, je nutný přístup k počítači a k internetu a kladný vztah k práci s počítačem, nevýhodou je nepřítomnost lektora a omezená možnost komunikace a diskuse s ostatními účastníky, obtížné je průběžné porovnávání dosažených znalostí.

72 Převaha řízeného učení s přesně stanovenými mezními termíny pro jednotlivé úkoly může vést ke stresu a ke ztrátě motivace. Během distanční výuky není možno bezprostředně reagovat na podněty přicházející z okolí, není možné navázat skutečné vztahy se spolužáky. Vytvořit e-learningový kurz není triviální záležitost.

73 E-learning v praxi Při využívání e-learningu vznikají poměrně vysoké náklady na zavedení nového systému, ale již v průběhu vzdělávání je také dosaženo snížení celkových nákladů na vzdělávání. E-learningový systém VŠ, jeho vývoj a problémy s realizací Elis E-learningový systém SŠ prostřednictvím systému moodle

74 Historie http://omicron.felk.cvut.cz/~bobr/ucspoc/
Jedna z prvních internetových učebnic u nás

75 E-learningové vzdělávací portály
Centrum pro tvorbu elektronických kurzů, které sdružuje poznatky a doporučení pro efektivní využívání elearningu. e-learningové kurzy pro získání základních počítačových znalostí v rozsahu mezinárodního standardu ECDL (European Computer Driving Licence), kurz o elektronickém podpisu a kurz Krok za krokem Portálem veřejné správy.

76 Pro zájemce Další možnosti e-learningu včetně praktických cvičení a návodu na vytvoření kurzu – 3. semestr výuky, volitelná část předmětu: Moderní technologie a internetové zdroje

77 Partnerství škol v Evropě
E-Twinning Partnerství škol v Evropě

78 Co je „eTwinning“ ? Hlavní aktivita programu eLearning Evropské unie, je financována Evropskou komisí. Podporuje spolupráci škol, která je postavená na používání informačních a komunikačních technologiích (ICT). Takovým formám spolupráce je poskytována podpora, nástroje a služby, aby bylo pro školy jednodušší uzavírat krátkodobé či dlouhodobé partnerství v jakémkoli oboru.

79 European eTwinning office je součástí organizace European Schoolnet v Bruselu. Zodpovídá za centrální koordinaci aktivit eTwinning v celé Evropě. Spravuje portál eTwinning a provozuje asistenční službu (helpdesk) pro pedagogy. Zabezpečuje technické zázemí a podporu.

80 Účastnické země Země, které mají právo zapojit se do aktivity eTwinning. Jsou to: členské země EU (včetně zámořských teritorií a území), Norsko, Island a Bulharsko. Jiné země se do aktivity eTwinning prozatím zapojit nemohou (toto omezení se vztahuje také na Rumunsko, Chorvatsko a Turecko).

81 škola projekt mezinárodní spolupráce
Informační a komunikační technologie

82 Internetový projekt Didakticky propracovaná aktivita s předem stanovenými cíli, postupem a finálním produktem, která často překračuje hranice jednotlivých předmětů.

83 Formy projektů Krátkodobý projekt (i méně než měsíc) zaměřený na určitou část výuky Několikaměsíční projekt zaměřený na výměnu zkušeností mezi učiteli Několikaměsíční projekt obsahující vzdělávací aktivity žáků Celoškolní projekt integrovaný do vzdělávacího programu škol Dlouhodobý časově neomezený projekt

84 Připravené projekty („balíčky“)
Podrobný návod, jak úspěšně uskutečnit projekt. Součástí balíčku jsou rady pro učitele, kteří chtějí projekty založené na evropské spolupráci začlenit do výuky. Projekt je možné využít jako celek, nebo jej přizpůsobit konkrétním výukovým podmínkám.

85 Nástroje a prostředí eTwinningu
Informace, nápady, příklady Registrace školy Hledání partnera, diskuse o projektu Registrace partnerství Spolupráce Hodnocení Ocenění

86 Pracovní plocha (desktop) (eTwinning)
Prostředí na portálu určené výhradně příslušné škole. Každá zaregistrovaná škola má po přihlášení přístup na svoji pracovní plochu a může zde využívat tyto sekce: „Vyhledávání partnerů (TwinFinder)“, „Profil“, „Chat“, „Moji potenciální partneři“, „Schránka“, „Certifikát eTwinning Label“, „Prostředí pro spolupráci (TwinSpace)“, „Průběžné informace o spolupráci“ a „Zdroje“. V těchto sekcích najdou účastníci nástroje užitečné při vyhledávání partnerů, při přípravě projektu i v jeho průběhu.

87 Jak hledat partnera? Pomocí pracovní plochy eTwinning
- fórum pro vyhledávání partnerů - vyhledávání partnera (Twinfinder) Využít existující partnerství (výměny, Comenius, partnerství měst) Zpravodaj programu eTwinning Národní podpůrná střediska

88 Komunikace s partnerem
Mail – pracovní plocha, twinspace, osobní Chat – pracovní plocha, twinspace, skype, ICQ, MSN Telefonování, videokonference Fórum – twinspace

89 Registrace projektu www.etwinning.net
Jeden z partnerů společný projekt zaregistruje Další partner (partneři) registraci potvrdí Národní podpůrná střediska jej schválí

90 Twinspace – společný virtuální prostor
• Přidání členů do Můj tým • Udělení práv pro jednotlivé členy • Fórum • Nástěnka • Schránka • Chat • Kalendář • Sdílení dokumentů

91 Koordinace průběhu projektu
• Tvorba časového plánu • Shromáždění kontaktů • Zajištění výměny materiálů • Zformování týmů • Dodržování zaměření na původní cíle • Zpracování výsledků • Ohodnocení • Prezentace výsledků

92 Hodnocení projektu • Vzhledem • Průběžné hodnocení
- ke vzdělávacím potřebám žáků/studentů - k přínosu pro účastníky, školu - ke kvalitě výstupů • Průběžné hodnocení • Závěrečné hodnocení • Recyklace projektu – další možné využití projektu, Udržitelnost projektu

93 Prezentace projektu • Ve škole, ve městě, v regionu, …
• Nástěnky, články, reportáže • Ukázky – prezentace v Galerii, na českém portálu na konferencích • Přihlášení projektu k ocenění – Quality Label, Národní soutěž, Mezinárodní soutěž

94 Aktuální informace http://etwinning.cz/ Praktické semináře
Mezinárodní semináře Konference eTwinning week Letní dílna

95 – jedna z možností jak rozvíjet žákovské kompetence
Žákovské projekty – jedna z možností jak rozvíjet žákovské kompetence

96 Technologiemi podporovaná projektově orientovaná výuka je stále populárnější metodou, při níž se žáci učí prostřednictvím konkrétní práce a učitelé působí spíše jako poradci a partneři než jako didaktici. Ovšem to, co se žáci naučí má méně co dělat s počítači a o to více s vlastní výukou. Pokud odstraníte počítače, musí zůstat kvalitní učení. Jane L. David (ředitelka výzkumné skupiny, poradce firmy Apple), 1994

97 Cíle kvalitně připravené žákovské projekty umožňují propojovat jednotlivé vzdělávací oblasti, pěstovat přirozenou cestou interdisciplinární vztahy a aplikovat průřezová témata,

98 Důvody Správně zpracovaný žákovský projekt:
umožňuje učit žáky metodám poznávání, podporuje významně koncept celoživotního vzdělávání, má silný motivační charakter, práce na projektech dovoluje žákům spojit poznání s prožitkem a smyslovým vnímáním, působí pozitivně na utváření osobnosti žáka.

99 Co je žákovský projekt? Činnost, při které žáci ve větší nebo menší míře sami organizují práci při řešení určitého problému.

100 Hlavní účel Účelem žákovských projektů je využití získaných vědomostí a dovedností v praxi.

101 Další přínosy Program učení není před prováděním projektu do všech jednotlivostí pevně stanoven, takže žáci nemohou projektem projít jako programem fixním a shora daným. Při práci na projektu by neměli dělat „všichni všechno“, ale naopak by měli společnou práci obohatit svým individuálním přínosem.

102 Žáci při realizaci projektu řeší individuálně či skupinově problémové situace, navazují kontakty s úřady, firmami, získávají informace v knihovnách, na Internetu, vyrábí učební pomůcky pro školu, navrhují a realizují různé výrobky, zpracovávají dokumentaci, zakládají fiktivní firmy atd.

103 Žákovský projekt by měl:
být součástí výuky, obsahovat část učiva, jejíž osvojení směřuje k dosažení určitého cíle, vyznačovat se otevřeností v procesu učení, vznikat a být realizován na základě žákovské zodpovědnosti, souviset i s mimoškolní skutečností, vycházet z prožitku žáků, vést ke konkrétním výsledkům.

104 Žákovský projekt umožňuje:
realizovat potřeby a zájmy žáků, rozvíjet kompetence a kapacity žáků, seberegulovat proces učení, zvýšit motivaci k učení, měnit role ve vyučování, orientovat se na prezentaci výsledků, realizovat týmovou spolupráci, podporovat interdisciplinaritu, změnit pojetí výuky.

105 Druhy žákovských projektů
V rámci jedné školy Součást vyučování Mimoškolní činnost V rámci regionu V rámci ČR Mezinárodní

106 Typy žákovských projektů
motivační, expoziční, fixační, diagnostické, aplikační, ostatní.

107 Etapy práce na projektu
Příprava Realizace Vyhodnocení výsledků

108 Příprava projektu Motivace žáků Stanovení cíle a výběr tématu
Možnosti integrace učiva z různých předmětů Zajištění materiálního, technického, organizačního i personálního zabezpečení Určení doby trvání projektu a harmonogram činností

109 Realizace projektu Samostatná práce žáků při shromažďování a zpracování dat Řízení projektu Konzultace práce s učiteli Prezentace výsledků (různé formy) Diskuze nad výsledky projektu

110 Vyhodnocení projektu kvalitativní hlediska kvantitativní hlediska
Testování úrovně osvojení vědomostí a dovedností, které měl žák rozvíjet Analýza materiálů, které jsou výstupem projektu (kvalita, správnost) Individuální přínos pro žáky

111 Internetové výukové projekty kategorie projektů
Mezilidské vztahy Dopisování Společná výuka Virtuální návštěva Sběr a vyhodnocení informací Výměna informací Tvorba databáze Elektronické publikování Virtuální výpravy

112 Internetové výukové projekty kategorie projektů
Řešení problémů Hledání informací Partnerská zpětná vazba Společné řešení problémů Online setkání simulace

113 Mezinárodní výukové projekty
Kromě různých výukových cílů, slouží též k vzájemnému poznávání různých národů a tím přispívají k výchově k vzájemné toleranci. Aktuální nabídka projektů obsahuje návrhy různého druhu z různých zdrojů z celého světa. Přehled mezinárodních výukových projektů pro základní a střední školy např. na

114 Další důležité stálé odkazy:
Partner Finding Forum – Kontaktní služba serveru Comenius Space (spravuje European Schoolnet) určená pro zájemce o nalezení partnera pro projekt Comenius (typicky aktivita I). eTwinning – Nejrozšířenější evropský projekt na realizaci technologiemi podporované přímé spolupráce škol koordinovaný European Schoolnet disponující národním podpůrným střediskem.

115 ESP databáze – Přehled projektů organizace European Schools Projects.
Montage Projects – Výběr aktuálních mezinárodních výukových projektů portálu. Montage Plus, který patří The British Council. Edquest – Kanadský server podporující projekty žáků

116 Oz-TeacherNet – Australský server podporující různé výukové aktivity využívající internet.
Cool Project Archive – Archiv vybraných projektů Microsoft Classroom Teacher Network. CIESE – Americké Centrum pro rozvoj vzdělávání v oblasti přírodních věd, které připravuje celou řadu zajímavých výukových projektů.

117 Internet Project Registry –Registr projektů The Global SchoolHouse.
The Image of the Other – Server na výuku angličtiny pomáhající hledat partnery a poskytující metodické materiály. Monster Exchange – Projekt, při nichž se maluje příšerka podle popisu. The Day I Was Born –Projekt, při němž se hledají informace o dni narození účastníků.

118 The Teddy Bear project – Server organizující výměny plyšových medvídků jako vyslanců, kteří mají své majitele informovat o všem, co se během návštěvy událo. TimeWitnesses – Dlouhodobý projekt založený na vzpomínkách a diskuzi s pamětníky 2. světové války. GeoGame – Dlouhodobý projekt zabývající geografií, v  němž se soutěží v určování míst podle zeměpisných stop. GLOBE – Známý rozsáhlý a dlouhodobý projekt zabývající se životním prostředím.

119 Odkazy a zdroje http://www.srp1zs.wz.cz/projekty.html

120 Podpora ekonomických výpočtů

121 Funkce finanční a finanční analýzy

122 Termíny Anuita – pravidelná splátka dlouhodobého dluhu. Zahrnuje splátku základní částky (jistiny) a platbu úroků (anuity) Jistina – základní peněžní částka bez úroků Úrok – částka, kterou dlužník platí věřiteli za poskytnutí jistiny, velikost úroku závisí na jistině, době poskytnutí úvěru a úrokové míře.

123 Funkce v Excelu BUDHODNOTA, SOUČHODNOTA, POČET.OBDOBÍ, PLATBA,
PLATBA.ZÁKLAD, PLATBA.ÚROK, ÚROKOVÁ .MÍRA, ISPMT

124 Argumenty vkládané do funkcí
Sazba – úroková sazba (v %) vztažená k úrokové periodě Pper – celkový počet period (úročených období) Splátka – částka splacená za každou periodu, pro všechny periody je konstantní Souč_hod – současná hodnota jistiny nebo série budoucích plateb Bud_hod – budoucí hodnota, které se chce dosáhnout poté, co byla splacena poslední splátka

125 Typ – určuje, kdy má docházet ke splátkám.
Typ = 0 jsou splátky placené na konci období, Typ = 1 splátky na počátku období, je-li typ vynechán předpokládá se hodnota 0. Za – perioda, pro kterou je funkce počítána. Musí být z intervalu 1 do pper. Odhad – předpokládaný odhad výsledku

126 Příklad s vyhledáváním
Vklad je Kč jednorázově. Vyhledejte a porovnejte výnos za 5 let u různých bank? E-banka Komerční banka Vyzkoušejte pomocný server: Finance.cz

127 Předpověď dalšího vývoje na základě dat z minulých období
ukázka

128 Funkce peněžního toku Peněžní tok (CF – Cash Flow) je pohyb peněžních prostředků realizovaný nebo očekávaný v různých okamžicích investičních projektů, finančních transakcí apod.

129 Funkce, které se zabývají peněžním tokem
MÍRA. VÝNOSNOSTI ČISTÁ.SOUČHODNOTA MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI XIRR XNPV

130 Struktura peněžního toku
Příjmy Do funkcí se jako argumenty zapisují s kladným znaménkem (zisk, výnos, vyplacená renta,..) Výdaje Do funkcí se jako argumenty zapisují se záporným znaménkem (nákup strojů, cenných papírů, investice,….) Diskontní sazba Úroková sazba, za kterou centrální banka poskytuje úvěr ostatním obchodním bankám. Změna diskontní sazby má vliv na změnu úrokových sazeb na celém finančním trhu.

131 Vnitřní výnosové procento
Udává, o kolik procent narůstá v průměru za celé období trvání investice hodnota investované částky. Označení použité funkce Excel CZ používá pro výpočet funkci míra.výnosnosti. Konkurenční programy pracují s funkcí označenou IRR (Internal Rate of Return = vnitřní výnosové procento).

132 ICT v ekonomických předmětech

133 Obsah předmětu počítačová podpora typických ekonomických výpočtů- IE, Excel podpora administrativních činností (typy dokumentace a jejich úprava) využití výpočetní techniky ve specifických předmětech a stěžejních ekonomických oblastech (finance, účetnictví, marketing, statistika, daně, pojišťovnictví, management atd.) – softwarová podpora Internet jako zdroj ekonomických informací Informační systémy

134 Počítačová podpora typických ekonomických výpočtů
Statistické výpočty – max, min, průměr Funkce finanční a finanční analýzy - Vytváření elektronických formulářů a jejich užití

135 Elektronické formuláře
Hotové šablony v programech Šablony z Internetu – daňová přiznání, atd. Vlastní elektronické formuláře – jen použito ve škole

136 Vytvoření elektronického formuláře
Najděte na obchod.cz, aktuální ceny (bez DPH ) zboží z tabulky sortiment a doplňte je do sloupce cena bez DPH Vytvořte formulář pokladního dokladu, který bude vypadat podobně jako na předloze Pokladní doklad navrhněte tak, aby stačilo pouze dopsat číslo zboží, název a cena se doplní automaticky z listu sortiment

137 Pod přehledem zboží bude součet, celkem DPH a cena s DPH.
Poslední řádek dokladu bude tvořit kolonka vystavil. Nastavte zde ověření buněk tak, aby se po kliknutí zobrazil seznam oprávněných osob s možností výběru. V horní části dokladu bude funkce, která doplní automaticky aktuální datum. Uzamkněte všechny buňky mimo: Číslo, Vystavil, Odběratel.

138 Příklad z praxe Vytvořte formulář pro potřeby vaší školy – vyúčtování školního výletu, exkurze nebo jiné akce. Vzor

139

140 Využití výpočetní techniky ve specifických předmětech
Ukázky prací lektorů EKO modulu a závěrečných prací účastníků kurzů Daňová evidence Soudnictví Daňová soustava Excel – aplikace na ekonomické výpočty Zásoby

141 Podpora administrativních činností (typy dokumentace a jejich úprava)
Normalizovaná úprava písemností. Psaní adres. Psaní zkratek a titulů. Adresy a odvolací údaje řádkové. Adresy do ciziny, na obálky, přepravní údaje. Adresy a odvol. údaje sloupcové. Další údaje.

142 Typy písemností – příklady
Dopisy – obchodní, osobní Fax Výpověď Plná moc Sdělení, oznámení Přihláška Potvrzení Omluva Pozvánka Hospodářské dokumenty

143 Typy hospodářských dokumentů – příklady
Poptávky, odpovědi na poptávky Nabídky – vyžádaná, nevyžádaná Žádost o úpravu nabídky a odpověď dodavatele Objednávka Potvrzení objednávky Urgence a odpověď na urgenci Reklamace a odpověď na reklamaci Upomínka úhrady a odpověď na upomínku Kupní smlouva Odvolávka a přepravní dispozice, návěští Dodací list, faktura

144 Zásady správné úpravy dokumentu
Obsah Forma Typografie Úprava Možnosti využití speciálních nástrojů textových editorů (například hromadná korespondence) Elektronické formuláře Propojení s dalšími aplikacemi – tabulkový kalkulátor, databáze, ekonomické programy

145 Praktické cvičení Ukázka materiálu z oblasti školní agendy náhodně staženého z Internetu

146

147 Ekonomický software ve školství
Personalistika Pro oblast mzdové agendy Oblast účetnictví Rozpočtování Statistiky a výkaznictví Agenda školní jídelny Evidence majetku Skladové hospodářství

148 Agenda školy Předchozí seznam Administrativa školy
Rozvrh školy, suplování Evidence zaměstnanců Evidence žáků (studentů), přijímacího řízení, prospěch a absence, a další

149 Personalistika vystavování pracovní smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, platové zařazení zaměstnanců do platové třídy a stupně včetně zápočtu praxe a vyhotovení platového dekretu, vystavení výstupního zápočtového listu, předstihové důchodové řízení; důchodové řízení

150 Oblast mzdové agendy: výpočet mezd, jejich složek a náhrad zaměstnanců včetně dalších platů výpočet sociálního a zdravotního pojištění (včetně změn zdravotních pojišťoven) výpočet dávek nemocenského pojištění (včetně podpůrčí doby, mateřské dovolené a ušlého výdělku) provádění srážek z mezd (půjčky a spoření) výpočet záloh daně z příjmu zaměstnanců a jejich roční zúčtování vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení a mzdových listů (tzv. Přehled o pracovníkovi) vystavování podkladů pro zaměstnavatele pro účely výpočtu sociálních dávek vyhotovení podkladů pro rozborovou činnost ve formě sestav; včetně sestav za hlavní činnost, hospodářskou (doplňkovou) činnost a jiné zdroje zabezpečení měsíčního předávání souborů dat České spořitelně a.s. statistické hlášení nemocnosti v rámci všech zpracovávaných subjektů vyhotovení převodních příkazů pro banku výpočet a kontrola zápočtu praxe

151 Oblast účetnictví naúčtování účetního zápisu
zpracování účetních sestav sestavení účetních výkazů kontrola účetních stavů s operativní evidencí zpracování daňových přiznání

152 Rozpočtování sestavování rozpočtu a následné úpravy rozpočtu ze strany zřizovatele kontrola čerpání rozpočtu podle jednotlivých druhů nákladů a výnosů interní úpravy rozpočtu vyhotovení pokladů pro rozborovou činnost

153 Statistiky a výkaznictví
zpracování účetních výstupů pro statistická šetření zpracování podkladů pro oblast zúčtování finančních vztahů se zřizovatelem

154 Komplexní řešení Víceúčelové produkty
Budoucnost mají ale pouze ty produkty, které budou schopny řešit celou školní agendu skutečně komplexně.

155 Pro zájemce je připraveno praktické cvičení

156 Zadání závěrečné práce
Metodicky zpracovat školení nebo jednoduchou příručku, určenou pro pracovníky z oblasti ekonomiky nebo vedení školy Pokud je účastník z  obchodní akademie nebo školy, kde se vyučují ekonomické předměty, může volit alternativní řešení a vypracovat materiál pro učitele ekonomických předmětů s upozorněním na zdroje na Internetu a ekonomický software

157 Obsah práce Obsahem může být například zpracování šablony běžných dokumentů využívaných v administrativě školy, vytvoření a úprava tabulky pro ekonomické výpočty, zpracování adresáře elektronické pošty apod. Obsah by měl odpovídat potřebám konkrétního pracoviště.

158 Rozsah a forma práce Textový popis metodiky a návrh na realizaci (školení, individuální výuka, předání metodického návodu atd.) Ukázka vytvořené pomůcky (pomůcek) pokud budou při realizaci použity, pravděpodobně soubor .xls, .xlt, .doc, .dot, .ppt apod. Zhodnocení úspěšnosti realizace úkolu (může být odevzdáno později).

159 Termín a způsob odevzdání
Nejpozději do Odevzdat do systému moodle na adrese: kurz Brestičová, pod položku závěrečná práce. Více souborů je nutné zkomprimovat do jednoho.

160 Statistické data Statistická ročenka ČR,
Statistické přehledy – Česká národní banka –

161 Popisná statistika Průměr – Modus Median Smaěrodatná odchylka
Var – rozptyl stats. souboru či výběru Max Min Počet Skew a kurt – šikmost a špičatost naměřených veličin

162 Třídění statistických údajů
Základní fáze stat. zpracování dat Třídění dat

163 Analýza Užití filtru – automatický nebo rozšířený
Souhrny, užití souhrnných funkcí Součet Součin Počet Směrodatná odchylka Maximum Počet čísel Minimum Odhad rozptylu Průměr Rozptyl

164 Reprezentace statistických výstupů v grafech
Plošný graf Sloupcový graf Pruhový graf Spojnicový graf Výsečový graf Prstencový graf Bublinkový graf Paprskový graf


Stáhnout ppt "Informační systémy Využití ICT v ekonomických předmětech"

Podobné prezentace


Reklamy Google