Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ivana Šimonová Fakulta informatiky a managementu Univerzita Hradec Králové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ivana Šimonová Fakulta informatiky a managementu Univerzita Hradec Králové."— Transkript prezentace:

1 Ivana Šimonová Fakulta informatiky a managementu Univerzita Hradec Králové

2 Východiska efektivního elearningu se zaměřením na výuku cizích jazyků:  globalizace  informační společnost  vzdělání + vzdělávání  zájem

3 ELEARNING:  elektronické učení a učení se = využívání IKT v edukačním procesu,  dnes zejména prostřednictvím počítačových sítí, ale využívá i jednotlivé multimediální prvky,  často spojován s řízeným učením v LMS DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:  edukační proces na dálku = U (vzdělávací instituce) a Ž jsou fyzicky odděleni

4 Společenské změny a edukační proces  Pedagogické – nové klíčové kompetence, koncepce, předměty, dotace, rozvoj osobnosti, motivace, kreativita, zodpovědnost,  Ve struktuře systému vzdělávání – privatizace, autonomie, státní, soukromé, církevní, …, Bc., Mgr., Ph.D.  Ekonomické – nabídka, poptávka, marketing, reklama, školné, ….  …….

5 Společenské změny a edukační proces  Globalizace světa, pracovního trhu,  Informační společnost,  Dostupnost vzdělání + potřeba celoživotního vzdělávání …. →  Nové klíčové kompetence

6 Technické změny a edukační proces Rozvoj technologií:  nárůst výkonu,  vysokorychlostní konektivita,  využívání mobilních technologií (mobilní telefon, notebook, netbook, …),  penetrace do všech sfér činnosti → změna role technologií kvantita musí přerůst v kvalitu

7 Klíčové kompetence Příprava pro dosud neexistující ……. (profese) →  Umět se učit  Umět být  Umět žít

8 OECD, 2001  schopnost učit se, včetně motivace k učení,  samostatně navrhovat vlastní celoživotní vzdělávací strategie,  schopnost sebevzdělávání,  schopnost učit se s jinými a od jiných, pracovat v týmu, schopnost spolupracovat s jinými oblastmi,  rozvoj náročného a kritického myšlení, schopnost vyrovnat se s hlavními hodnotami a úkoly na počátku 21. století,  schopnost sociální kompetence,  vytvoření jazykové a komunikační schopnosti nad rámec mateřského jazyka,  zachování tolerance a uznání různých kultur,  získání dovednosti v práci s ICT jako zdrojem informací, nástrojem učení se a komunikace

9 Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, 2001  naučit se poznávat, tj. osvojit si metody, jak se učit, naučit se využívat nové ICT, naučit se zpracovávat informace, měnit je na poznatky, aplikovat a hodnotit, myslet kriticky,  naučit se jednat a žít ve společnosti, pracovat v týmu, komunikovat, řešit konflikty, respektovat odlišné názory, chápat vzájemnou závislost,  naučit se být, tj. orientovat se v různých situacích, adekvátně reagovat, rozhodovat se na základě samostatného úsudku, ale v souladu s morálními normami, vytvořit si kvalitní stupnici hodnot, umět přijmout osobní zodpovědnost

10 Koncepce rozvoje výchovy a vzdělávání v SR,2000  komunikační schopnosti a způsobilosti v mateřském i cizím jazyce,  personální a interpersonální schopnosti, které zahrnují sebezdokonalování, kontrolu, vytváření vztahů a práci v týmu, zodpovědnost, péče o zdraví a životní prostředí, tolerance, respektování lidských práv a etiky,  schopnost tvořivě a kriticky řešit problémy,  schopnost formovat občanskou společnost,  schopnost pracovat s moderními ICT

11 Evropský referenční rámec  Komunikace v mateřském jazyce a cizích jazycích  Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií  Schopnost práce s digitálními technologiemi  Schopnost učit se  Sociální a občanské schopnosti  Smysl pro iniciativu a podnikavost  Kulturní povědomí a vyjádření

12 Dnes → zítra Marc Prensky: Net generation = síťová generace: DÍTĚ - digitální domorodec / UČITEL - digitální imigrant (digital native) (digital immigrant)  Nezkoumat schopnost ovládat počítač, ALE jeho vliv na vývoj osobnosti = digitální moudrost (digital wisdom)  Dlouhodobé používání technologií způsobí restrukturování myšlení Cloud computing = „mrak“ e-informací → zpracovat, uchovat, aplikovat, ….

13 Mezigenerační změny Digitální imigrant Digitální domorodec  Plynulé tempo  Mono-tasking  Lineární přístup  Vnímání čtením  Ctižádost, samostatnost  Pasivní  Učení, pak hra  Klid  Realita  Technologie = nepřítel  Nespojité tempo  Multi-tasking  Nelineární přístup  Ikonické vnímání  Spolupráce  Aktivní  Učení hraním  Stále ve střehu  Fantazie  Technologie = přítel

14 Změny vzdělávacího prostředí Bez technologií Všudypřítomné technologie  Zdroj info:kniha+čtení  Spoléhat na vlastní paměť  Hledání info složité  Zprostředkovat poznání jevů mimo naše smysly komplikované  Komunikace v „blízkém“ okruhu  Simulace dopadu rozhodnutí omezená  Zdroj info: display+prohlížení  Data stále dostupná  Hledání snadnější  Zprostředkovat poznání jevů mimo naše smysly je snadnější  Komunikace v nejširším okruhu  Simulace snadnější: virtuální

15 Vzdělávací teorie+ICT  Behaviorismus  Kognitivismus  Konstruktivismus  Konektivismus

16 Bořivoj Brdička: Konektivismus – teorie vzdělávání v prostředí sociálních sítí. Česká škola.cz, 2008, ISSN 1213-6018. Dostupný z: http://www.ceskaskola.cz/ICTveskole/Ar.asp?ARI=105298&CAI=2129 BehaviorismusKognitivismusKonstruktivismusKonektivismus Princip zkoumá jen vnější chování strukturované programovatelné poznávání individuální poznávání založené na sociálním principu chápání informačních struktur v síti Proč? metoda cukru a biče řízené poznávání navazující na předchozí znalosti osobní nasazení, sociální a kulturní prostředí, aktivizace různorodost sítě umožňuje najít pro sebe nejvhodnější cestu Funkce paměti opakovaná zkušenost kódování, ukládání, vybavení znalosti dynamicky konstruovány na základě předchozích znalosti konstruovány na základě dynamicky se měnící sítě Jak?podnět, reakce definování cílů podle osnov, plnění plánu, ověřování vlastní zájem, osobní kontakt s lidmi aktivní účast v síti Metodaplnění úkolu (dril) učení zpaměti, procvičování, zkoušení řešení problémových úloh komplexní přístup využívající rozličné zdroje

17 Tři kroky  Technik + ekonom: HW, SW, …  Uživatel: počítač, obecná počítačová gramotnost  Učitel/student: vzdělávací elearning To, co chceme po studentech, musíme požadovat i od učitelů.

18 Krok 1: HW + SW ServeryPCPC+netPC ve třídách Note booky 20001662558120027 20011866865322133 20021877076425441 20031878628256 20042189287930956 200536907875313119 200656907875375142 20075910311019413203

19 Krok 2: PC gramotnost (obecná) P rojekt ECDL :  e-studijní materiály (flexibilní použití – čas, místo tempo, styl???)  e-testování  ECDL certifikát  CŽV pro zaměstnance UHK + veřejnost ( ← projekty)

20 Krok 3: Další kompetence (vzdělávací) Učitelé i studenti:  Jak připravit e-kurzy (studijní materiály, testy, využívat komunikaci, ….)  Jak učit (vyučovat)  Jak se učit (studovat)  Jak vést e-kurzy  Projekt OLIVA = On-Line VýukA

21 Lee S. Shulman: TPCK Model (Stanford University)  Technological Pedagogical Content Knowledge = model základních znalostí učitelů – průnik ICT + pedagog + odborník  Člověk (osobnost) + psycholog + pedagog + odborník

22 http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2300

23 Využívání ICT na FIM UHK  sdílený prostor na síťových discích,  Internet: e-mail, www stránky učitelů, kateder, administrativy,  Informační systém ISIT: přijímací řízení, zápis, zápočty a zkoušky: termíny, výsledky  rozvrh, změny ve výuce, e-nástěnky, sylabus, e- knihovna, nabídky zaměstnání a odborných praxí, e- časopisy Telegraf a Absolvent, projekty, ….  LMS WebCT

24 LMS WebCT  2001 – 1. kurz pro IDV → první tým  Prosinec 2008 … 170 e-kurzů:  Informatické -40%  Ekonomie+Management - 36%  Jiné (odborná angličtina, němčina, ruština, psychologie management cest.ruchu, Australie, N. Zéland, GB-historie+kultura, …) - 24%

25 Zpětná vazba  Od úplného začátku (2001)  V kurzech odborné angličtiny:  Dotazníky: TŘI OTÁZKY MOTIVACE KE STUDIU ZKUŠENOSTI ABSOLVENTŮ E-KURZŮ  Experiment : porovnání výsledků testů v distanční a prezenční formě výuky

26 1. Jak se vám pracovalo ve virtuálním studijním prostředí WebCT? Názor studentaVýskyt v % WebCT je: výborné, velmi dobré, příjemné14 Pracovalo se mi dobře49 Pracoval/a jsem bez problémů7 Dobře organizované, strukturované21 Snadno pochopitelné9 Docela dobré14 Uživatelsky přátelské, intuitivní7 Měl/a jsem počáteční problémy, pak zmizely7 Měl/a jsem technické problémy na svém počítači5

27 2. Jestliže vidíte nějaké klady na této formě studia, které to jsou? Názor studentaVýskyt v % Distanční studium je pro mě ideální14 Flexibilita času82 Flexibilita místa28 Individuální studijní tempo32 Přístup 7/2423 Struktura studijních materiálů19 Studijní materiály mají „lidský“ přístup7 Testy+řešení+vysvětlení, neomezeně21 Příklady se skrytou odpovědí7 Diskuse s učitelem, spolužáky17 Distanční výuka je pro mě efektivní10 Finanční úspora: studijní materiály, cestovné aj.37

28 3. Jestliže vidíte nějaké zápory na této formě studia, které to jsou, a jaká byste doporučili zlepšení? Názor studentaVýskyt v % Postrádám: celkový kaledář15 Možnost stáhnout kurzy jako celek28 Živou konverzaci28 Okamžité spojení s U, studenty9 Face-to-face kontakt s U17 Face-to-face kontakt s ostatními studenty9 Více poslechu10 Kontrolu výslovnosti u nové slovní zásoby4

29 Zkušenosti absolventů e-kurzů 2oo st. SM GSTSTSylCalMDChSeSuGE +++ 663410601257498113115510312748 ++ 794913783364574338105344120 + 5438153626382122245302432 N.U 05315816 22142221168000 - 11548021000 12 00 -- 0202000022050 --- 0900000000200

30 Ped.experiment: prezenční vs distanční výuka  Testy: Pretest, Posttest, PosttestT (po 3 měsících), 2003/4, 2004/5  Respondenti: 120 studentů, FIM, AI, IM  Kontrolní skupina: prezenčně, 2 hod. týdně  Experimentální skupina: distančně - WebCT

31 Slovní zásoba

32 Mluvnice

33 ERASMUS 2008 - Riga RISEBA + FIM, distanční vs prezenční výuka, odborná angličtina Obsah testu:  Zeměpis+turistický ruch  Konverzační obraty  Mluvnice (Gerunds, předpřít/minulý čas, sg/pl)  Název instituce, oboru studia Výsledky: Distanční 48% : Prezenční 52%

34 Projekty FRVŠ:  Čítanka odb. anglických textů s překladem vybraných výrazů  Soubor nahrávek odb. anglických textů s transkripcí a překladem vybraných výrazů  CISCO Networking Academy GAČR:  Hodnocení přínosu moderních technologií v procesu formování kompetencí studentů VŠ  …. styly učení (se) ….????

35 Bořivoj Brdička: SCO 2009, Brno Michael Wesch: „Škola se změnila. …. Posluchárny postavené původně k tomu, aby zajistily přenos znalostí od autority zosobněné učitelem dolů do auditoria, jsou najednou naplněny všudypřítomným mrakem informací, v němž se znalosti nehledají, nýbrž vytvářejí, a autorita se musí dlouhodobě budovat spoluúčastí a diskusemi.“

36 „…. Není nutné zdi (učeben) opravdu bourat. Musíme jen přestat předstírat, že nás oddělují od zbytku světa, a začít se studenty hledat odpovědi na skutečné a smysluplné otázky. Pak nám nezbude než přestat ignorovat skutečnost, že jsme obklopeni mrakem všudypřítomných informací, i to, že naši studenti disponují přístrojí, které umožňují do tohoto mraku kdykoli vstoupit (a získat odpověď na každou jednoznačnou otázku). Měli bychom tuto úžasnou možnost přivítat a využít ji způsobem pro studenty přínosným, zapojujícím je do skutečného světa. ….“

37 Nápady  E-kurzy – LMS WebCT http://oliva.uhk.cz/webct/entryPageIns.dowebct  Webster - ozvučený slovník http://www.m-w.comhttp://www.m-w.com  Text-to-speech http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal  Text-to-speech-translator http://www.oddcast.com/demos/tts/tts_tran_example.php?clients  Text+překlad, Zvuk+text+překlad  Aplikace pro zapamatování a procvičování slovní zásoby  URL http://www.eslpod.com

38 URL http://www.spomocnik.cz/index.php?akce=methodlist& template=main, http://www.insideout.nethttp://www.spomocnik.cz/index.php?akce=methodlist& template=main, http://www.insideout.net, http://1st.langs.info/http://1st.langs.info/, http://www.anglictina-on-line.cz/,http://www.anglictina-on-line.cz/ http://www.eun.org, http://foreignword.com,http://www.eun.orghttp://foreignword.com http://.mojeskola.cz/SkolaHrou/Linky/jazyky.phphttp://.mojeskola.cz/SkolaHrou/Linky/jazyky.php, www.e-academy.czwww.e-academy.cz (sk), www.lingva.cz,www.lingva.cz http://www.eddica.czhttp://www.eddica.cz, http://www.anglictina.com,http://www.anglictina.com http://www.onestopenglish.comhttp://www.onestopenglish.com, http://english-test.nethttp://english-test.net, http://dictionary.reference.com,http://dictionary.reference.com http://thefreedictionary.com, ….http://thefreedictionary.com

39

40 Děkuji za pozornost ivana.simonova@uhk.cz http://fim.uhk.cz/elearning


Stáhnout ppt "Ivana Šimonová Fakulta informatiky a managementu Univerzita Hradec Králové."

Podobné prezentace


Reklamy Google