Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HOSPODÁŘSKÉ VÝPOČTY  1. ročník, učební obory SOU  Ing. Monika Habartová  Třída ČS1  „ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HOSPODÁŘSKÉ VÝPOČTY  1. ročník, učební obory SOU  Ing. Monika Habartová  Třída ČS1  „ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a."— Transkript prezentace:

1 HOSPODÁŘSKÉ VÝPOČTY  1. ročník, učební obory SOU  Ing. Monika Habartová  Třída ČS1  „ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.” státním rozpočtem České republiky.”

2 ÚROKOVÝ POČET Téma : Bankovní i nebankovní úvěry Rozsah : 3 vyučovací hodiny Praktická realizace průřezových témat v rámci ŠVP : „Občan v demokratické společnosti " „Občan v demokratické společnosti " „Člověk a svět práce " „Člověk a svět práce "

3 Třída ČS1

4 Metody Metoda rozhovoru Metoda rozhovoru Metoda práce s textem Metoda práce s textem Metoda diskuse Metoda diskuse Metoda skupinové výuky Metoda skupinové výuky Metoda situační Metoda situační Metoda inscenační Metoda inscenační Metoda otevřeného učení – provázanost předmětů Hospodářské výpočty a Matematika Metoda otevřeného učení – provázanost předmětů Hospodářské výpočty a Matematika Metoda prezentace zjištěných informací Metoda prezentace zjištěných informací Metoda učení v životních situacích Metoda učení v životních situacích

5 Metody Metoda situační Metoda situační Podstatu tvoří řešení problémového případu, který odráží nějakou reálnou událost. Analyzovaná událost vyžaduje, aby se žáci při jejím řešení učili promyšleně jednat a zvládat problémy, které přináší praktický život. Fáze řešení situace : - Volba tématu. Musí být v souladu s cíli výuky a odpovídat - Volba tématu. Musí být v souladu s cíli výuky a odpovídat připravenosti žáků. připravenosti žáků. - Seznámení s materiály. Žáci musí mít přístup k důležitým faktům, - Seznámení s materiály. Žáci musí mít přístup k důležitým faktům, které jsou pro řešení nepostradatelné : dokumenty, písemnosti, které jsou pro řešení nepostradatelné : dokumenty, písemnosti, obrazy. Žáci si je mohou opatřovat sami. obrazy. Žáci si je mohou opatřovat sami. - Vlastní studium případu. Učitel žáky uvede do dané problematiky, - Vlastní studium případu. Učitel žáky uvede do dané problematiky, vytýčí cíle a poskytne úvodní rady a pokyny. vytýčí cíle a poskytne úvodní rady a pokyny. - Návrhy řešení, diskuse. Žáci sdělují své názory, návrhy a závěry, - Návrhy řešení, diskuse. Žáci sdělují své názory, návrhy a závěry, které učitel konfrontuje se skutečností. Pokračovat v řešení se může které učitel konfrontuje se skutečností. Pokračovat v řešení se může metodou hraní rolí, případně jinými metodami. metodou hraní rolí, případně jinými metodami.

6 Metody Metoda inscenační Metoda inscenační Podstatou je sociální učení v modelových situacích, v nichž jsou žáci sami aktéry předváděných situací. Jde o simulaci nějaké události, v níž se kombinuje hraní rolí a řešení problému, a to buď předváděním určitých lidských typů, nebo zobrazováním reálných životních situací, nebo kombinací obou postupů. Průběh inscenace se dělí : - Příprava inscenace - Příprava inscenace - Realizace inscenace – připouští se improvizace - Realizace inscenace – připouští se improvizace - Hodnocení inscenace v citlivém a pozitivním duchu - Hodnocení inscenace v citlivém a pozitivním duchu

7 Metody Metoda otevřeného učení Metoda otevřeného učení Podstata metody je úsilí o celkovou změnu výchovy a vzdělávání v současné škole tím, že „ otevírá školu dítěti „ podle jeho zájmů a schopností a také tím, že „ otevírá školu navenek „ K nejdůležitějším rysům patří : - Otevřenost pro aktivní, samostatnou práci studentů. - Otevřenost pro aktivní, samostatnou práci studentů. - Prostupnost a spolupráce mezi jednotlivými vyučovacími předměty. - Prostupnost a spolupráce mezi jednotlivými vyučovacími předměty. - Otevřenost školy vůči prostředí ( rodině, komunitě ). - Otevřenost školy vůči prostředí ( rodině, komunitě ).

8 Průběh 1. a 2. vyučovací hodiny Žáci byli rozděleni do 5 skupin ( 6 až 7 žáků ). Žáci byli rozděleni do 5 skupin ( 6 až 7 žáků ). V každé skupině byl zvolen mluvčí skupiny, který vede celou skupinu do banky a řídí jednání v bance. V každé skupině byl zvolen mluvčí skupiny, který vede celou skupinu do banky a řídí jednání v bance. Mluvčí skupiny vybral banku : Mluvčí skupiny vybral banku : 1. skupina - GE Money 1. skupina - GE Money 2. skupina - KB 2. skupina - KB 3. skupina - Česká spořitelna 3. skupina - Česká spořitelna 4. skupina - ČSOB 4. skupina - ČSOB 5. skupina – nebankovní sektor na internetu 5. skupina – nebankovní sektor na internetu

9 Zadaný úkol Fiktivně si půjčit 100 tisíc Kč v hotovosti za účelem zakoupení nábytku do nově zrekonstruovaného bytu. Částku je nutno splatit za 2 roky. Na místě bylo nutno zajistit : 1. Potřebnou dokumentaci k půjčce v hotovosti fyzické osobě, 1. Potřebnou dokumentaci k půjčce v hotovosti fyzické osobě, a zjistit : a zjistit : 2. Podmínky úvěru 2. Podmínky úvěru 3. Úrokové sazby ( RPSN ) 3. Úrokové sazby ( RPSN ) Skupiny č. 1 až 4 výše uvedené skutečnosti získaly v konkrétních bankách v místě školy a skupina č. 5 zjišťovala možnosti nebankovních půjček v počítačové učebně školy pomocí internetu.

10 Použité pomůcky : Použité pomůcky : - informační letáky - informační letáky - brožury z bank - brožury z bank - sešit - sešit - internet - internet - kalkulačka - kalkulačka Poznámka : Vzhledem k tomu, že je uvnitř bank zakázáno Poznámka : Vzhledem k tomu, že je uvnitř bank zakázáno fotografování, jsou snímky skupin pouze před příslušnými fotografování, jsou snímky skupin pouze před příslušnými bankami. bankami.

11 1.Skupina – GE Money

12 2.Skupina – Komerční banka

13 3.Skupina – Česká spořitelna

14 4.Skupina – ČSOB

15 5. Skupina - Internet Žáci v internetových vyhledávačích samostatně hledají internetové stránky s nebankovními úvěry tak, aby mohli splnit zadaný úkol. Získané informace si zapisují do sešitu a prezentují je na 3. vyučovací hodině.

16 Základní brožury z navštívených bank :

17

18 Příklad informačního letáku :

19 Průběh 3. vyučovací hodiny Mluvčí jednotlivých skupin prezentovali zjištěné informace. Mluvčí jednotlivých skupin prezentovali zjištěné informace. Žáci počítali úrok v jednotlivých skupinách za pomocí matematických postupů procentového počtu. Žáci počítali úrok v jednotlivých skupinách za pomocí matematických postupů procentového počtu. Zjištěné výsledky mluvčí skupin zapisovali do tabulky připravené vyučujícím na tabuli. Zjištěné výsledky mluvčí skupin zapisovali do tabulky připravené vyučujícím na tabuli. Skupiny diskutovaly o výhodách a nevýhodách jednotlivých úvěrů. Skupiny diskutovaly o výhodách a nevýhodách jednotlivých úvěrů.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Cíl Cílem učitele byla komplexnost pojetí dnešního trendu zadluženosti společnosti. Cílem učitele byla komplexnost pojetí dnešního trendu zadluženosti společnosti. Jde především o : Jde především o :  orientaci žáků v bankovních i nebankovních úvěrech a o zvýšení informovanosti žáků,  analýzu úvěrového trhu pro fyzické osoby,  komunikaci žáků s veřejnými institucemi a o formulaci vlastních potřeb vzhledem k finančnímu sektoru,  orientaci v nabídkových letácích bank a o vyhledávání potřebných informací na internetu,  upozornění na rizika spojené s přístupem k úvěrové smlouvě a se záměrem sjednání úvěru v nebankovním sektoru  praktické dovednosti matematických operací a vztahů při řešení výše úvěru pro různé časové úseky,  realizaci vlastních plánů založené na vlastní dedukci,  spojení teorie s reálným životem.

33 Závěr Žáci si počínali velmi obratně při výběru mluvčích jednotlivých skupin. Žáci si počínali velmi obratně při výběru mluvčích jednotlivých skupin. Většina žáků měla problém komunikace v klidném prostředí banky. Většina žáků měla problém komunikace v klidném prostředí banky. Skupiny se velmi dobře orientovaly v informačních brožurách jednotlivých bank. Skupiny se velmi dobře orientovaly v informačních brožurách jednotlivých bank. Některé skupiny měly osobní zkušenosti s úvěrem ve své rodině a ojediněle i s exekucí majetku při neschopnosti splácet dlužné částky. Některé skupiny měly osobní zkušenosti s úvěrem ve své rodině a ojediněle i s exekucí majetku při neschopnosti splácet dlužné částky. Byla nutná rychlá rekapitulace matematické metody výpočtu procentové části z počtu procent a z půjčené hodnoty ( základu ). Byla nutná rychlá rekapitulace matematické metody výpočtu procentové části z počtu procent a z půjčené hodnoty ( základu ). Skupina na internetu si počínala velmi zručně a získané informace přesvědčivě prezentovala ostatním skupinám. Skupina na internetu si počínala velmi zručně a získané informace přesvědčivě prezentovala ostatním skupinám. Žáci vytyčený cíl splnili do důsledku. Žáci vytyčený cíl splnili do důsledku. Věřím, že žáci, kteří se v budoucím životě dostanou do tíživé finanční situace, uváží všechny důsledky sjednání úvěru a že nebudou čelit exekucím či jiné újmě na majetku Věřím, že žáci, kteří se v budoucím životě dostanou do tíživé finanční situace, uváží všechny důsledky sjednání úvěru a že nebudou čelit exekucím či jiné újmě na majetku ( viz neseriózní nebankovní úvěry prezentované ve sdělovacích prostředcích ). ( viz neseriózní nebankovní úvěry prezentované ve sdělovacích prostředcích ).

34 Použitá literatura Eichler B., Burda Z., Štorkánová M.: Eichler B., Burda Z., Štorkánová M.: Hospodářské výpočty pro střední školy Hospodářské výpočty pro střední školy Vohradský Jiří, Hodinář Jan, Ondrejčík Karel, Simbartl Petr, Štich Lukáš, Vild Miroslav: Vohradský Jiří, Hodinář Jan, Ondrejčík Karel, Simbartl Petr, Štich Lukáš, Vild Miroslav: Výukové metody, Fakulta Výukové metody, Fakulta pedagogická, ZČU Plzeň 2009 Informační brožury jednotlivých bank Informační brožury jednotlivých bank Informační noviny prodejní sítě Kaufland Informační noviny prodejní sítě Kaufland

35 Použitá literatura www.wikipedia.cz www.wikipedia.cz www.wikipedia.cz www.google.cz www.google.cz www.google.cz www.internet-pujcky.cz www.internet-pujcky.cz www.internet-pujcky.cz www.nebankovni.eu www.nebankovni.eu www.nebankovni.eu www.nebankovnipujcka.eu www.nebankovnipujcka.eu www.nebankovnipujcka.eu


Stáhnout ppt "HOSPODÁŘSKÉ VÝPOČTY  1. ročník, učební obory SOU  Ing. Monika Habartová  Třída ČS1  „ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a."

Podobné prezentace


Reklamy Google