Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ odborné školení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ odborné školení."— Transkript prezentace:

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ odborné školení Ústí nad Labem 25.10. 2007 Svaz chemického průmyslu České republiky Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR CZ.04.1.03/4.1.15.3/0048

2 25.10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR2 Asistenční centrum, a.s. MODUL 6: Podpora VaVaI

3 25.10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR3 Obsah modulu I.Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků II.Podpora mezinárodní spolupráce ve VaV (RP EU, EUREKA)

4 25.10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR4 I. PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ

5 25.10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR5 Základní pojmy - zopakování Výzkum - systematická tvůrčí práce rozšiřující poznání = základní výzkum a aplikovaný výzkum. Ta část aplikovaného výzkumu, která je využívaná v nových výrobcích = průmyslový výzkum. (Def. zák. 130/2002 Sb.) Vývoj - systematické tvůrčí využití poznatků výzkumu nebo jiných námětů k produkci nových výrobků. (Def. zák. 130/2002 Sb.) Inovace - obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly. Def. EU)

6 25.10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR6 Přehled možností veřejné podpory Čí jsou peníze Kdo je rozdává Co se podporuje Pod jakým heslem EU VaV Mezinárodní výzkumné programy (nejznámější jsou RP EU) EU+ČRČRVaVaIStrukturální fondy (podmínky schválené EU) ČR VaV Veřejná (přímá) podpora ze SR ČR (zák. 130/2002 Sb.) ČR VaV Nepřímá podpora výzkumu a vývoje (zák. o dani z příjmu)

7 25.10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR7 Strukturální fondy 2007 - 2013 Operační programy: OP Výzkum a vývoj pro inovace (řídící orgán MŠMT), OP Podnikání a inovace (MPO), OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT), OP Konkurenceschopnost pro Prahu (Magistrát hl. m. Prahy).

8 25.10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR8 Strukturální fondy 2007 - 2013 1) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) - cca 60,7 mld. Kč - správcem operačního programu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - stav OP - Evrospká komise by měla koncem října OP VK podepsat - v současné době již některé výzvy vyhlášeny a uzavřeny, další se očekávají do konce roku - konkrétní informace naleznete na http://www.msmt.cz/eu/op-vpk-obdobi-2007-2013http://www.msmt.cz/eu/op-vpk-obdobi-2007-2013 2) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) - cca 69,4 mld. Kč - správcem operačního programu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - stav OP - probíhá vypořádání připomínek Evropské komise - racionální termín na první výzvy může být někdy v polovině roku 2008, i když oficiálně se říká leden 2008 - konkrétní informace naleznete na http://www.msmt.cz/eu/op-vvihttp://www.msmt.cz/eu/op-vvi 3) Operační program Podnikání a inovace (OPPI) - cca 101,9 mld. Kč - správcem operačního programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu - stav OP - program je oficiálně zaslán do Bruselu a předpokládá se jeho schválení evrospkou komisí někdy v průběhu Listopadu, nejpozději počátkem prosince 2007 - řada výzev je již vyhlášena a zbylé výzvy by měly být vyhlášeny 2.1.2008 - konkrétní informace naleznete na http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppi/http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppi/ -

9 25.10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR9 Příklady vyhlašovaných Programů podpory VaV Ministerstvo průmyslu a obchodu: Program TANDEM, Program IMPULS, Program TRVALÁ PROSPERITA. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Národní program výzkumu II. pro tématické programy: Zdravý a kvalitní život, Informační technologie pro znalostní společnost, Sociálně – ekonomický rozvoj české společnosti. Programy VaV na podporu mezinárodní spolupráce: Program EUREKA, Program KONTAKT, Program INGO, Program COST, Program EUPRO. Akademie věd ČR: Program Nanotechnologie pro společnost

10 25.10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR10 Podporované aktivity: vzniku nových materiálů a materiálů dosud neznámých vlastností nových technologií, systémů a služeb pořízení a ověření vzorků a předváděcích zařízení, které budou vykazovat nejvyšší stupeň novosti, nejlépe naplňovat kritéria tohoto programu, přinášet zvýšení užitných parametrů. Uznatelné náklady: osobní náklady (včetně zákonných odvodů), náklady na hmotný a nehmotný majetek (zejména lab. přístroje a pomůcky), náklady na provoz a údržbu, další provozní náklady (materiály, součástky….), náklady na služby (externí spolupráce a dodávky), náklady na zveřejňování výsledků, cestovní náhrady, doplňkové (režijní) náklady. Forma a výše podpory: podpora je poskytována formou dotace z uznatelných nákladů projektu až do výše 50 / 75 / 100% dle typu zaměření aktivit (vývoj / aplikovaný výzkum / základní výzkum), dotace je poskytována ve výši řádově milión až desítky mil. Kč na jeden projekt. Programy TANDEM, IMPULS a TRVALÁ PROSPERITA

11 25.10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR11 Poskytování účelové podpory VaV Předkládání projektů: Veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji, její obsah a podmínky musí vyhlásit poskytovatel minimálně v Obchodním věstníku a prostřednictvím informačního systému výzkumu a vývoje (www.vyzkum.cz). „Soutěžní lhůta“ je nejméně 36 dnů. „Hodnotící lhůta“nesmí být delší než 240 dnů od ukončení soutěžní lhůty. Přihlášky (žádosti) jsou v podobě elektronické webové aplikace.

12 25.10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR12 Poskytování účelové podpory Výše podpory: Je nutné definovat a zdůvodnit velikost tzv. uznatelných nákladů. Je nutné určit, jak velkou část těchto uznatelných nákladů příjemci stát poskytne. Při určování maximálně možné výše podpory vstupuje do hry ohrožení tržního prostředí na relevantním trhu a intenzita podpory se řídí jasnými pravidly. V ČR zatím platí Nařízení vlády 461/2002, které stanovuje maximální výši účelové podpory na uznatelných nákladech pro jednotlivé typy výzkumu: - Základní a aplikovaný výzkum 100 %, - Průmyslový výzkum 50 (75) %, - Vývoj 25 (50) %.

13 25.10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR13 II. PODPORA MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VaV (RP EU, EUREKA)

14 25.10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR14 Mezinárodní výzkumné programy Podpora z EU formou různých iniciativ - nejvýznamnější z nich mají podobu programů na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Evropská komise připravuje, vyhlašuje a financuje Rámcové programy na podporu VaV. zejména pro subjekty ze členských zemí a přidružených zemí EU V letošním roce byl zahájen již 7. RP, v jehož rámci bude v období do roku 2013 alokováno více než 50 mld. EUR.

15 25.10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR15 Sedmý rámcový program ES 7. rámcový program disponuje celkovou alokací ve výši 50,52 mld. EUR, tzn. 1 439,82 mld. Kč (při kurzu 28,50 Kč / EUR). Hlavním strategickým cílem rámcových programů je přispívat k budování jednotného Evropského výzkumného prostoru. Struktura: 7. rámcový program zahrnuje podporu širokého spektra vědeckých disciplín. Je strukturován do 4 okruhů; Spolupráce, Myšlenky, Kapacity a Lidé.

16 25.10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR16 Sedmý rámcový program ES Okruh I – Spolupráce: podpora širokému spektru výzk. aktivit v rámci i mimo rámec EU, projekty jsou svým zaměřením orientované na prům. výzkum a jsou zaměřené na deset tematických priorit: Priorita 1 – Zdraví, Priorita 2 - Potraviny, zemědělství, rybářství a biotechnologie, Priorita 3 - Informační a komunikační technologie (ICT), Priorita 4 - Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie, Priorita 5 – Energie, Priorita 6 - Životní prostředí (vč. změn klimatu), Priorita 7 - Doprava (vč. aeronautiky), Priorita 8 - Společensko-ekonomické vědy a vědy humanitní, Priorita 9 – Vesmír, Priorita 10 – Bezpečnost.

17 25.10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR17 Sedmý rámcový program ES Okruh II – Myšlenky: cíl je posílit excelenci, dynamiku a tvořivost evropského výzkumu, zvýšit přitažlivost Evropy pro nejlepší výzk. pracovníky z Evropy i ze třetích zemí, investice průmyslu do výzkumu. Předmětem tohoto okruhu je tzv. hraniční výzkum (výzkum na hranicích současného poznání a výzkum, který tyto hranice překračuje), který otevírá nové příležitosti pro vědecký a technologický pokrok a napomáhá k vytváření znalostí vedoucích k budoucím aplikacím a trhům. Okruh III – Kapacity: podpora infrastruktury výzkumu a vývoje, především s ohledem na potřeby MSP, posílení výzkumného potenciálu regionů. podpora výzkumné infrastruktury, klastrů na regionální úrovni, rozvoj plného potenciálu konvergence ve Společenství a vnějších regionech, záležitosti vztahů mezi vědou a společností, rozvoj koherence politik a horizontální aktivity mezinárodní spolupráce.

18 25.10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR18 Sedmý rámcový program ES Okruh IV – Lidé: cílem je posílení lidského potenciálu ve výzkumu a technickém rozvoji v Evropě. podpora kariéry výzkumných pracovníků, podpora mobility, mladých vědců, žen ve výzkumu atd. Zahrnuty jsou také z minulého období známé aktivity Marie Curie. Podporovány budou např. tyto aktivity: úvodní školení výzkumných pracovníků, celoživotní vzdělávání a kariérní rozvoj, partnerství mezi průmyslovými podniky a vysokými školami, stipendia v rámci i mimo rámec EU, mezinárodní programy spolupráce, reintegrační granty, ceny udělované v oblasti excelence, rozvoj koherence politik a horizontální aktivity mezinárodní spolupráce.

19 25.10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR19 Sedmý rámcový program ES Příjemci podpory: mohou být právnické osoby, např. veřejné a soukromé výzkumné organizace, vysoké školy, MSP a jejich sdružení, velké průmyslové podniky atd. V některých případech mohou být i fyzické osoby, např. výzkumníci z EU i třetích států, studenti a absolventi přírodních věd atd. Forma realizace: Podpora VaV je realizována prostřednictvím těchto typů projektů: sítě excelence, integrované projekty, sítě ERA-NET a ERA-NET PLUS, specifické projekty cílově orientovaného výzkumu (STREP), výzkumné a technické projekty, demonstrační projekty, specifické výzkumné projekty pro MSP (tzv. kooperativní výzkum), a pro sdružení MSP (tzv. kolektivní výzkum), akce na podporu rozvoje lidských zdrojů a mobility, koordinační akce, specifické podpůrné akce, integrované iniciativy v infrastruktuře.

20 25.10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR20 7. rámcový program EURATOM = je zaměřen na problematiku jaderného výzkumu a posilování Evropského výzkumného prostoru v oblasti jaderné energetiky. Hlavním cílem je prostřednictvím výzkumu podpořit bezpečnost, spolehlivost a efektivitu jaderné energie. Jedná se především o tyto oblasti podpory: podpora výzkumu a šíření technických informací, určení jednotných pravidel pro bezpečnostní standardy a zajištění jejich aplikace, podpora investic a zajištění základní infrastruktury pro rozvoj jaderné energie v EU, umožnění přístupu ke zdrojům jaderné energie pro všechny zainteresované subjekty v EU, ochrana jaderných materiálů před zneužitím, spolupráce s třetími státy a mezinárodními organizacemi za účelem podpory mírového využití jaderné energie, koordinace společných akcí.

21 25.10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR21 Program EUREKA Sdružuje 37 členských zemí a Komisi EU. ČR je řádným členem od roku 1995. Cílem programu je podporovat mezinárodní spolupráci mezi evropskými prům. podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami. Cílem programu v ČR je posilovat konkurenceschopnost české ekonomiky a zvyšovat její technologický potenciál podporou evropské spolupráce podniků a výzk. organizací v oblasti progresivních technologií. Řídí se zásadou, že návrhy a iniciativa musejí vycházet zdola (tzv. princip bortim- up), od jednotlivých prům. podniků a firem, výzkumných ústavů a vysokých škol, které mají o spolupráci bezprostřední zájem. Výstupem řešení projektů musí být nové špičkové výrobky, technologie a služby s vysokým stupněm inovace, schopné prosadit se na světovém trhu. Nezbytnou podmínkou účasti je spolupráce subjektů z nejméně tří členských / přidružených zemí EUREKA Blíže na www.eureka.be.

22 25.10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR22 Mezinárodní výzkumné programy Informace a poradenství v ČR: Síť NINET (www.ninet.cz), Technologické centrum AV ČR (www.tc.cz) konkrétně na www.fp7.cz. Přehledné informace lze získat i na www.czelo.cz.

23 25.10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR23 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

24 25.10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR24 KONTAKT lektor: Jakub Smetánka pozice: vedoucí sekce podpory podnikání kontakt: smetanka@asistencnicentrum.cz V případě otázek, organizačních změn a koordinace ohledně školení kontaktujte hlavního koordinátora školení: jméno: Michal Kollár, DiS. email: kollar@asistencnicentrum.cz tel.: +420 775 650 744

25 25.10. 2007Svaz chemického průmyslu ČR25 REALIZÁTOŘI ŠKOLENÍ Asociace výzkumných organizací Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 tel./fax: +420 241 493 138 tel.: +420 239 041 998 e-mail: avo@avo.cz http://www.avo.cz Asistenční centrum, a.s. Sportovní 3302, 434 01 Most tel.: +420 476 105 840 fax: +420 476 105 888 e-mail: info@asistencnicentrum.cz http://www.asistencnicentrum.cz Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem tel.: +420 475 309 222 fax: +420 475 212 079 e-mail: vuanch@vuanch.cz http://www.vuanch.cz


Stáhnout ppt "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ odborné školení."

Podobné prezentace


Reklamy Google