Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cíle Metody a techniky Testování obalu. Cílem výzkumu obalu je zjistit: Aspekty užívání Vnímání obalu (identifika č ní síla) Nápadnost (rozlišovací síla)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cíle Metody a techniky Testování obalu. Cílem výzkumu obalu je zjistit: Aspekty užívání Vnímání obalu (identifika č ní síla) Nápadnost (rozlišovací síla)"— Transkript prezentace:

1 Cíle Metody a techniky Testování obalu

2 Cílem výzkumu obalu je zjistit: Aspekty užívání Vnímání obalu (identifika č ní síla) Nápadnost (rozlišovací síla) Emocionální p ů sobení (komunika č ní hodnota) P ř esv ě d č ivost, jednozna č nost, vypovídací schopnost, logiku a bezchybnost informací, Efektivnost obalu z pohledu opakovaných nákup ů TYPY TESTŮ

3 Testování obalu 1. Technické testy 2. Vizuální testy 3. Maloobchodní testy 4. Spot ř ebitelské testy

4 Metody a techniky testování Název a značka produktu

5 Cíle výzkumu NÁZVU produktu Nové nám ě ty Ov ěř ení č itelnosti a vyslovitelnosti Asociace s názvem spjaté Odlišnosti od jiných názv ů Možnost využití názvu výrobku v další marketingové strategii…

6 jméno, název, znak, výtvarný projev nebo kombinace p ř edchozích prvk ů Co je značka?

7 Asociace se slovem „značka“: Rok 2007/8Rok 2000 Záruka kvality/kvalita 71 % Vyšší cena 22 % Sportovní oble č ení 10 % Image 10 % Známost 9 % Prestiž 9 % Spolehlivost 9 % Zna č ky r ů zného zboží 7 % D ů v ě ryhodnost 2 % Nadstandard, pohodlí 2 % Profesionalita 2 % Auto zna č ky Škoda 2 % Dopravní značka, SPZ 35 % Označení výrobku, podniku, výrobce 31 % Vyjádření kvality 13 % Jmenování skupin výrobků, konkrétních značek 9 % jiná odpověď 9 % Neví 3 % Výzkum Č eské zem ě d ě lské univerzity v Praze 2008 in MKT a komunikace 4/20008

8 Psaná i nepsaná pravidla pro tvorbu značky

9 Co všechno nám značka může sdělovat? 1. Charakteristiky - asociace 2. P ř ínosy 3. Systém hodnot 4. Kulturní hodnoty 5. Symbolizovat osobnost 6. Typického uživatele

10 Značky cestovních kanceláří (2008) Č edok – 60,29 % TRADICE, HISTORIE, MEDIÁLN Ě ZNÁMÁ, OSOBNÍ ZKUŠENOST, ZNÁMÉ JMÉNO, SPOKOJENOST SE SLUŽBAMI, D Ů V Ě RA, SPOLEHLIVOST FISCHER – 36,50 % OSOBNÍ ZKUŠENOST, ZNÁMOST Z REKLAMY, ZNÁMÉ JMÉNO EXIMTOUR – 6,38 % ZKUŠENOST, SPOKOJENOST SE SLUŽBAMI Výzkum Č eské zem ě d ě lské univerzity v Praze 2008 in MKT a komunikace 4/20008

11 Výběr a testování značky 1. Asocia č ní test - zkoumá, jaké p ř edstavy jméno vyvolává u respondent ů 2. Test u č ení - prov ěř uje snadnou vyslovitelnost 3. Test zapamatovatelnosti - jak snadno se jméno zapamatuje 4. Test preferen č ní - jakým jmén ů m je dávána p ř ednost... 5. TEST PERCEPCE – vnímání zna č ky - m ů že být kombinací 1. – 4. č i vybraných test ů

12 1) Zákazník bude m ě nit zna č ku zejména z cenových d ů vod ů, není v ě rný zna č ce. 2) Zákazník je spokojen. Nemá d ů vod m ě nit zna č ku. 3) Zákazník je spokojen a cítil by se poškozen, kdyby musel zm ě nit zna č ku. 4) Zákazník si velmi cení zna č ky a považuje ji za p ř ítele. 5) Zákazník je oddan ě v ě rný zna č ce. Hodnota zna č ky je do velké míry závislá na tom, kolik zákazník ů je za ř azeno do 3. - 5. T ř ídy. 5 tříd vztahu zákazníků ke značce:

13 VNÍMÁNÍ ZNAČKY Dagmar


Stáhnout ppt "Cíle Metody a techniky Testování obalu. Cílem výzkumu obalu je zjistit: Aspekty užívání Vnímání obalu (identifika č ní síla) Nápadnost (rozlišovací síla)"

Podobné prezentace


Reklamy Google