Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lucie Bryndová Seminář odboru 37 Ministerstva financí 3.12.2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lucie Bryndová Seminář odboru 37 Ministerstva financí 3.12.2007."— Transkript prezentace:

1 REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lucie Bryndová Seminář odboru 37 Ministerstva financí 3.12.2007

2 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Fáze reformy zdravotnictví Zdravotní služby a podmínky jejich poskytování Věda, výzkum a vzdělávání Veřejné zdravotní pojištění

3 HARMONOGRAM REFORMNÍCH OPATŘENÍ Stabilizace veřejných rozpočtů Transparentní stanovování cen a úhrad léků 2007 2008 2009 2010 Realizace závěrů kulatého stolu „KULATÝ STŮL“ Veřejné zdravotní pojištění Poskytování zdravotní péče Vzdělávání, věda a výzkum Reforma institucí - zvýšení efektivity dnešního systému Reforma financování – zajištění dlouhodobé udržitelnosti solidárního systému

4 CO UŽ BYLO UDĚLÁNO Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Novely zákonů o vzdělávání Novela zákona č. 48 - úhrada léků Motivace pacienta k účelnému čerpání péče Ochrana pacientů před neúměrnou finanční zátěží, včetně doplatků na léky Zmražení platby státu na léta 2008-09, zastropování odvodů a rozšíření vyměřovacího základu Vyhovění požadavkům transparenční směrnice EU a Ústavního soudu Zachování a prohloubení referenčního způsobu úhrad Přesun cenové regulace v oblasti zdravotnictví z MF na MZ Posílení práv pacienta Jasné vymezení pravidel na informace (nahlížení do zdravotnické dokumentace) Novela zákona č. 20/66 a vyhlášky o dokumentaci Návrh novely přesunut z gesce MŠMT na MZ Soulad s požadavky EU Odstranění problémů v akreditačním řízení

5 DALŠÍ KROKY Vládní usnesení ze srpna 2007 o reformních opatřeních a jeho naplnění cestou 3 balíčků zákonů s předpokládanou účinností od roku 2009: Veřejné zdravotní pojištění Poskytování zdravotní péče a bezpečnost pacienta Rozvoj českého zdravotnictví – vzdělávání, věda a výzkum... v MPŘ nyní 7 zákonů

6 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Fáze reformy zdravotnictví Zdravotní služby a podmínky jejich poskytování Věda, výzkum a vzdělávání Veřejné zdravotní pojištění

7 Nové zákony v této oblasti Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotnické záchranné službě

8 I) Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování  Střechový zákon, definice pojmů, nová terminologie  Posílení role pacienta, zvýšení spolurozhodování a odpovědnosti, vymahatelná práva pacienta a povinnosti poskytovatele  Zrovnoprávnění postavení všech poskytovatelů, snížení administrativy, stejná práva a povinnosti  Kvalita služeb  Převody praxí

9 I) Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - terminologie Zdravotní péče = soubor činností a opatření prováděných za účelem udržení a prodloužení života fyzických osob, zajištění zdravé reprodukce, odstranění nemoci nebo vady, obnovení a udržení dobrého zdravotního stavu nebo jeho zlepšení a zmírnění utrpení, posouzení zdravotní stavu fyzické osoby a nakládání s tělem zemřelého ve smyslu tohoto zákona. - Zdravotní péči lze poskytovat jen jako zdravotní službu, s výjimkou poskytování zdravotní péče, byť soustavně, vlastní osobě nebo osobě blízké, a poskytnutí první pomoci a dále činností prováděných na základě živnostenského oprávnění. Zdravotní služba = zdravotní péče poskytovaná fyzickou nebo právnickou osobou za účelem zisku nebo jiným účelem, který připouští zákon. Tato právnická nebo fyzická osoba ji poskytuje vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Může být poskytována pouze poskytovatelem zdravotních služeb majícím oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

10 I) Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - terminologie Zdravotní péče Zdravotní služby Pokryto veřejným zdravotním pojištěním

11 II) Zákon o specifických zdravotních službách Speciální zákon, navazuje na zákon o zdravotních službách Např. asistovaná reprodukce, umělé přerušení těhotenství, psychochirurgické výkony atd. III) Zákon o zdravotnické záchranné službě Zdravotnická záchranná služba – přednemocniční neodkladná péče, krizová připravenost a další činnosti ( vzdělávání, převozy...) Vyrovnání rozdílů v dostupnosti mezi kraji, stanovení povinné dojezdnosti (plán plošného pokrytí) Integrovaný záchranný systém ČR

12 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Fáze reformy zdravotnictví Zdravotní služby a podmínky jejich poskytování Věda, výzkum a vzdělávání Veřejné zdravotní pojištění

13 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Fáze reformy zdravotnictví Zdravotní služby a podmínky jejich poskytování Věda, výzkum a vzdělávání Veřejné zdravotní pojištění

14 DNEŠNÍ PROBLÉMY ŘEŠENÉ NOVÝMI ZÁKONY Neexistují pravidla pro určení a vymáhání nároku pojištěnce na zdravotní služby kryté z veřejného zdravotního pojištění Občané si nemohou legálně připlatit na nadstandardní péči, což vede k rozvoji korupce Zdravotní pojišťovny nemohou nabízet různé pojistné produkty (plány řízené péče, pojistky s vyšší spoluúčastí) a motivovat pojištěnce ke zdravému životnímu stylu Dohled nad zdravotními pojišťovnami je rozdělený, neexistují jasná pravidla (viz nucená správa VZP) Zdravotní pojišťovny nemají dostatečnou motivaci a možnosti k hospodárnému chování, zejména v oblasti nákupu zdravotní péče

15 CO ZŮSTANE ZACHOVÁNO Zajištění dostupnosti potřebné zdravotní péče pro všechny občany Veřejné zdravotní pojištění s povinnou účastí všech občanů, odvody založenými na schopnosti platit a významným přerozdělením Systém konkurujících si zdravotních pojišťoven

16 PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ A JEJICH CÍLE 1.Stanovení vymahatelného nároku pojištěnce a zlepšení možností zdravotních pojišťoven řídit náklady – návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění, který sloučí a nahradí dnešní zákony č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 2.Zavedení profesionálního dohledu nad finančním zdravím pojišťoven a plnění jejich povinností při zabezpečování dostupnosti zdravotních služeb - návrh zákona o Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami 3.Zlepšení řiditelnosti, výkonnosti a transparentnosti zdravotních pojišťoven a zajištění jejich motivace k řízení nákladů – návrh zákona o zdravotních pojišťovnách, který sloučí a nahradí dnešní zákony č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky a č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

17 ZÁKON O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 1. Stanovení vymahatelného nároku pojištěnce a zlepšení možností zdravotních pojišťoven řídit náklady: Stanovení jasné definice péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně časové a místní dostupnosti Zavedení transparentních čekacích seznamů a zajištění práva pojištěnce na informace o různých možnostech léčby Pro pojištěnce možnost připlatit si legálně na „nadstandard“ a získat bonus za zdravý životní styl nebo aktivní přístup k prevenci Pro zdravotní pojišťovny možnost nabízet zdravotní plány řízené péče a zdravotní plány s vyšší spoluúčastí (na základě dobrovolného rozhodnutí pojištěnce) Odbourání překážek v řízení nákladů a nakupování péče Jasné oddělení odvodů na veřejné zdravotní pojištění a pojistného Zpřísnění sankcí pro dlouhodobé neplatiče odvodů

18 Nárok pojištěnce – zdravotní služby hrazené z v.z.p. (obecná definice) Z veřejného zdravotního pojištění se hradí jen takové zdravotní služby, -u kterých existují odůvodněné předpoklady, že jsou účinné, -které jsou přiměřené zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, kterého má být jejich poskytnutím dosaženo, -které jsou při srovnatelném výsledku poskytnuty ekonomicky nejméně náročným způsobem. + Negativní seznam + Pozitivní seznam

19 Typy zdravotních plánů 4 typy zdravotních plánů, odlišnost ve 2 základních kritériích: a)Rozsah úhrady zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění b)Způsob zajištění přístupu ke zdravotním službám hrazeným z veřejného zdravotního pojištění Přístup pojištěnce ke zdravotním službám není řízen Přístup pojištěnce ke zdravotním službám je řízen Minimální rozsah úhrady zdravotní plán s vyšší spoluúčastí zdravotní plán řízené péče s vyšší spoluúčastí Standardní rozsah úhrady standardní zdravotní plánzdravotní plán řízené péče

20 ZÁKON O ÚŘADU PRO DOHLED NAD Z.P. 2. Zavedení profesionálního dohledu nad finančním zdravím pojišťoven a plnění jejich povinností při zabezpečování dostupnosti zdravotních služeb: Ustavení Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami jako ústředního orgánu státní správy Stanovení jasných a funkčních pravidel pro pravidelné informování úřadu o hospodaření a činnosti zdravotních pojišťoven a možnost jeho zásahu (nápravná opatření, nucená správa,..) Vydávání a odebíraní licencí a povolení zdravotním pojišťovnám Administrace systému kompenzace rizika - přerozdělení odvodů na veřejné zdravotní pojištění

21 ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVNÁCH 3. Zlepšení řiditelnosti, výkonnosti a transparentnosti zdravotních pojišťoven a zajištění jejich motivace k řízení nákladů: Jednotný zákon společný pro všechny zdravotní pojišťovny Stanovení jasných a přísnějších podmínek pro vznik a činnost zdravotních pojišťoven, včetně standardních bezpečnostních nástrojů pro zdravé hospodaření Zajištění průhledného účetnictví a jasné zodpovědnosti managementu a správních rad za výsledky organizace Stanovení pravidel pro transformaci současných zdravotních pojišťoven na akciové společnosti a zajištění jasných vlastnických vztahů Regulace zisku zdravotních pojišťoven – oddělení prostředků na provoz a na zdravotní péči a sdílení zisku s klienty

22 Děkuji za pozornost www.mzcr.cz


Stáhnout ppt "REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lucie Bryndová Seminář odboru 37 Ministerstva financí 3.12.2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google