Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální otázky daňového práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální otázky daňového práva"— Transkript prezentace:

1 Aktuální otázky daňového práva
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 16. února 2015

2 Osnova Daně z příjmů Nepřímé daně Správa daní Zdanění hazardu
Prokazování původu majetku Elektronická evidence tržeb 2

3 1. Daně z příjmů

4 1. Daně z příjmů Novela zákona o daních z příjmů 2015
4

5 A. Novela zákona o daních z příjmů 2015
Základní informace Likvidace zákona č. 458/2011 Sb. Odstranění nejasností ZOS č. 344/2013 Sb. Implementace programových priorit vlády Další změny 5

6 I. Základní informace součástí je novela daňového řádu (viz dále)
zákon č. 267/2014 Sb. platnost 21. listopadu 2014 účinnost od 1. ledna 2015 některá ustanovení 31. prosince 2014 součástí je novela daňového řádu (viz dále) 6

7 II. Likvidace zákona č. 458/2011 Sb.
zákon č. 458/2011 Sb. část již nabyla účinnosti (1. ledna 2012, 1. dubna 2012, 1. ledna 2013 a 1. ledna 2014) řešení zbývající části rušení bodů jedno inkasní místo (budoucnost projektu?) osvobození dividend ponechání bodů minimum (zejména daňový řád) 7

8 III. Odstranění nejasností ZOS č. 344/2013 Sb. 1/2
vložení majetku do svěřenského fondu fikce vkladu do obchodní korporace (fikce úplatného plnění) - § 21f možnost zrušení ustanovení, že vložení není předmětem daně - § 18 odst. 2 písm. e) možnost odpisovat vložený majetek podnikání příjem z podnikání podle § 7 odst. 1 písm. c) – jen když poplatník má podnikatelské oprávnění 8

9 III. Odstranění nejasností ZOS č. 344/2013 Sb. 2/2
právo stavby možnost uplatnit pro FO neúčtující výdaje na pořízení práva stavby postupně (§ 24 odst. 2 písm. zx)) odpisování hmotného a nehmotného majetku odpisování svěřenských fondů, obmyšlených, fundací a ústavů pokračování v odpisování integrace daně dědické a daně darovací zúžení některých ustanovení pouze na darování (§ 25 odst. 1 písm. t) nebo § 25 odst. 1 písm. zp)) 9

10 IV. Implementace programových priorit vlády 1/2
zvýšení daňového zvýhodnění pro druhé a další dítě (§ 35c) druhé dítě: Kč třetí a každé další dítě: Kč omezení výdajových paušálů u poplatníků s příjmy z podnikání (§ 7 odst. 7) limitace odpovídající Kč příjmů obnovení slevy na dani pro pracující důchodce (§ 35ba odst. 1 písm. a)) 10

11 IV. Implementace programových priorit vlády 2/2
oznámení o osvobozených příjmech (§ 38v) jednotlivý příjem vyšší než 5 mil. Kč povinnost oznámit správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání pokuta za neoznámení příjmu (§ 38w) 0,1 % - dobrovolné splnění 10 % - splnění v náhradní lhůtě 15 % - nesplnění ani v náhradní lhůtě možnost prominutí pokuty 11

12 V. Další změny zdanění investičních fondů
cíl: daňová neutralita 5% sazba pouze pro základní investiční fondy (ostatní sazba 19 %) daňové zvýhodnění soukromého životního pojištění neuznatelnost smluv umožňujících mimořádný výběr § 24 odst. 2 písm. zc) zúžení pouze na přefakturace 12

13 B. Novela zákona o daních z příjmů 2016
v přípravě zejména realizace programových priorit vlády, které nebyly realizovány od 1. ledna 2015 zrušení superhrubé mzdy? 13

14 2. Nepřímé daně

15 2. Nepřímé daně Implementační novela zákona o DPH
Sazbová novela zákona o DPH Novela zákona o DPH 2015 Sazbová novela zákona o spotřebních daních Novela zákona o spotřebních daních 2015 Novely zákona o spotřebních daních 15

16 A. Implementační novela zákona o DPH 1/3
zákon č. 196/2014 Sb. účinnost: 1. ledna 2015, resp. 1. října (registrace) zvláštní režim jednoho správního místa (Mini One Stop Shop) režim mimo Evropskou unii režim Evropské unie 16

17 A. Implementační novela zákona o DPH 2/3
vybraná služba = služba poskytované osobě nepovinné k dani s místem plnění na území EU, a to telekomunikační služba služba rozhlasového a televizního vysílání elektronicky poskytovaná služba stát spotřeby = členský stát, ve kterém je místo plnění poskytované vybrané služby stát identifikace = členský stát, ve kterém se osoba povinná k dani registruje k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa 17

18 A. Implementační novela zákona o DPH 3/3
správa daně ve zvláštním režimu v tuzemsku jako státě identifikace podání prostřednictvím elektronického portálu doručování – datová schránka nebo daňové přiznání, ale nestanovení daně = postoupení daňového přiznání a platby správci daně státu spotřeby správa daně ve zvláštním režimu v tuzemsku jako státě spotřeby plnění povinností prostřednictvím správce daně státu identifikace (do doby prvního úkonu správce daně) princip samovyměření a samodoměření daně 18

19 B. Sazbová novela zákona o DPH
zákon č. 262/2014 Sb. účinnost: 1. ledna 2015 Sazba DPH základní (21 %) první snížená (15 %) druhá snížená (10 %) 19

20 C. Novela zákona o DPH 2015 zákon č. 360/2014 Sb.
účinnost od 1. ledna 2015 (část 1. ledna 2016) prováděcí nařízení vlády č. 361/2014 Sb. reverse charge hlavní obsah: Reverse charge Kontrolní hlášení Další změny 20

21 I. Reverse charge 1/2 = režim přenesení daňové povinnosti
trvalé použití režimu stávající: dodání zlata, dodání zboží v příloze č. 5, poskytnutí stavebních nebo montážních prací nově: dodání nemovité věci (§ 56 odst. 5) dočasné použití režimu dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 stanoví-li vláda nařízením mechanismus rychlé reakce potvrzení Evropské komise a nařízení vlády maximálně 9 měsíců 21

22 I. Reverse charge 2/2 návrh nařízení vlády
povolenky na emise skleníkových plynů (stávající § 92d) obiloviny a technické plodiny surové či polozpracované kovy (výjimky) dodání vybraného zboží, pokud základ daně za toto zboží na 1 daňovém dokladu přesáhne Kč - mobilní telefony, integrované obvody a zařízení s těmito obvody, herní konzole, tablety a laptopy 22

23 II. Kontrolní hlášení povinnost plátce měsíčně podat kontrolní hlášení
uskutečnění či přijetí zdanitelného plnění pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny správce daně pokuta za nepodání diferenciace (1 000 až Kč) 23

24 III. Další změny osvobození dodání a nájmu nemovitých věcí (§ 56, 56a)
zrušení snížení limitu pro vznik plátcovství zůstává 1 mil. Kč 24

25 D. Sazbová novela zákona o spotřebních daních
zákon č. 201/2014 Sb. účinnost: 1. ledna 2015, resp. 1. října (registrace) změna sazeb daně z tabákových výrobků nutné zvýšení kvůli EU regulace předzásobení zelená nafta (původně ST 215) znovuzavedení vrácení spotřební daně 25

26 E. Novela zákona o spotřebních daních 2015
zákon č. 331/2014 Sb. účinnost od 1. ledna 2015 (část 31. prosince 2014) zavedení sledování pohybu minerálních olejů nová koncepce povolovacích řízení zvýšení maximální výše zajištění daně u daňového skladu minerálních olejů z 100 mil. Kč na 1,5 mld. Kč + v totožné výši zastropování při poskytnutí zajištění daně bankovní zárukou 26

27 F. Novely zákona o spotřebních daních
nyní v přípravě hlavní témata úprava zdanění biopaliv v návaznosti na Víceletý program podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě (zákon o spotřebních daních) daň ze surového tabáku (zákon o spotřebních daních) zavedení průběžného sledování plnění povinnosti uvádět minimální množství biopaliv v pohonných hmotách (zákon o ochraně ovzduší) úprava kaucí distributorů PHM (zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích) změna sazeb daně z tabákových výrobků 27

28 3. Správa daní

29 4. Správa daní Novela daňového řádu Lex FATCA 29

30 A. Novela daňového řádu 1/3
součást novely zákona o daních z příjmů 2015 zákon č. 267/2014 Sb. zavedení stavění lhůty pro stanovení daně po dobu trestního stíhání pro daňový trestný čin související s touto daní (§ 148 odst. 4) zvýšení horní hranice pokuty za nesplnění procesní povinnosti nepeněžité povahy ani na výzvu správce daně na Kč (§ 247 odst. 2) zavedení samostatné pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy (§ 247a) – nesplnění oznamovací nebo evidenční povinnosti stanovené zákonem nebo správcem daně – pokuta do výše až Kč – nesplnění povinnosti učinit podání vůči správci daně elektronicky – pokuta Kč, popř. až do výše Kč Rozloženie snímky – nadpis + 2 stĺpce textu 30

31 A. Novela daňového řádu 2/3
problematika místní příslušnosti zrušení možnosti uplatnění opravných prostředků proti rozhodnutí o delegaci a atrakci místní příslušnosti k výkonu správy daní (§ 18 a 19) problematika úroků vypuštěny návrhy na snížení výše úroku z vratitelného přeplatku, úroku z posečkané částky a úroku z neoprávněného jednání správce daně zrušeno zastropování uplatňování úroku z prodlení po pěti letech (§ 252 odst. 4) – symetrie s úrokem z posečkané částky (§ 157 odst. 2) úrok z daňového odpočtu (nový § 254a) reakce na (předpokládanou) judikaturu NSS snaha kompenzovat zadržení daňového odpočtu správcem daně v důsledku nepřiměřené délky postupu k odstranění pochybností nevztahuje se na zadržení daňového odpočtu správcem daně v důsledku daňové kontroly Rozloženie snímky – nadpis + 2 stĺpce textu 31

32 A. Novela daňového řádu 3/3
individuální prominutí příslušenství daně (nové § 259a až 259c) vztaženo pouze na vybraná příslušenství – penále, úrok z prodlení a úrok z posečkané částky nevztahuje se zejména na pokutu za opožděné tvrzení daně a pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy uloženou za porušení povinnosti činit podání elektronicky v paušální výši 2000 Kč rozhoduje správce daně prvního stupně (FÚ, CÚ) o odvolání rozhoduje nejblíže nadřízený správce daně (OFŘ, GŘC) možnost soudního přezkumu základ tvoří stávající § 259 (nově doplněn nadpis) společná ustanovení (nový § 259c) dopadá nejen na nové individuální prominutí zrušena úprava upuštění od předepsání úroku z posečkané částky (§ 157 odst. 7) Rozloženie snímky – nadpis + 2 stĺpce textu 32

33 B. Lex FATCA 1/2 zákon č. 330/2014 Sb. zákon o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní do vlády předložen jako zákon provádějící jak Dohodu FATCA tak Globální standard OECD po zásahu LRV zákon zásadně přepracován – navazuje pouze na Dohodu FATCA Rozloženie snímky – nadpis + 2 stĺpce textu 33

34 B. Lex FATCA 2/2 pojmy navazují na pojmy v Dohodě FATCA
finanční instituce shromažďují informace o finančních účtech daňových rezidentů USA (zjišťovací a prověřovací povinnost) zjištěné informace oznámí správci daně (SFÚ) subsidiárně se použije DŘ správce daně předá informace ústřednímu kontaktnímu orgánu (GFŘ) subsidiárně se použije ZMSSD GFŘ přijímá informace o finančních účtech daňových rezidentů ČR od kontaktního místa USA (IRS) povinnosti při platbě neúčastnícím se finančním institucím Rozloženie snímky – nadpis + 2 stĺpce textu 34

35 4. Zdanění hazardu

36 5. Zdanění hazardu Úvod Zdanění provozovatelů hazardních her
Zdanění výherců hazardních her 36

37 I. Úvod 1/2 zrušení zákona č. 202/1990 Sb.
nová komplexní úprava trhu hazardními hrami zákon o hazardních hrách zákon o dani z hazardních her změnový zákon hlavní důvody rozpor se SFEU – volný pohyb služeb legislativa zaostává za vývojem technologií významný černý a šedý trh příliš liberální právní úprava 37

38 I. Úvod 2/2 základní cíle: loterie a jiné podobné hry → hazardní hry
Předcházení a potírání společensky škodlivých důsledků Zvýšení příjmů veřejných rozpočtů loterie a jiné podobné hry → hazardní hry aktuální stav ZHH: předložen vládě ZDHH a ZZ: ve vnějším připomínkovém řízení navrhovaná účinnost: 1. ledna 2016 38

39 II. Zdanění provozovatelů hazardních her
Trocha historie Současná právní úprava Navrhovaná právní úprava Daň z hazardních her 39

40 A. Trocha historie Stav před rokem 2012 40 Plnění Výše
Odvod části výtěžku na VPÚ % z IN-OUT (progresivní) Odvod na státní dozor 1 % z IN-OUT Místní poplatky 1 000 – Kč čtvrtletně za VHP/IVT Správní poplatky 1 000 – Kč nebo ročně 10 % z IN-OUT (tomboly z IN) Daň z příjmů právnických osob Příjmy z přijatých sázek osvobozeny Daň z přidané hodnoty Provozování osvobozeno bez nároku na odpočet 40

41 B. Současná právní úprava
Stav po roce 2012 – novela č. 458/2011 Sb. Plnění Výše Odvod z loterií a jiných podobných her 20 % z IN-OUT Správní poplatky Daň z příjmů právnických osob 19 % z příjmy-výdaje Daň z přidané hodnoty Provozování osvobozeno bez nároku na odpočet 41

42 C. Navrhovaná právní úprava
Plnění Výše Daň z hazardních her 25 % - 35 % z IN-OUT dle typu hry Správní poplatky Daň z příjmů právnických osob 19 % z příjmy-výdaje Daň z přidané hodnoty Provozování osvobozeno bez nároku na odpočet Legislativní nosiče návrh zákona o dani z hazardních her návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provozování hazardních her a zákona o dani z hazardních her 42

43 D. Daň z hazardních her 1/3 poplatníci
dosud „provozovatel loterie nebo jiné podobné hry“ provozovatelem je právnická osoba se sídlem v České republice, která je držitelem povolení nově legální i nelegální provozovatelé, tj.: držitel základního povolení ten, kdo hazardní hru neoprávněně bez povolení provozuje ten, kdo ohlásil hazardní hru ten, kdo hazardní hru neoprávněně bez ohlášení provozuje 43

44 D. Daň z hazardních her 2/3 předmět daně - nově speciálně upraveno pro off-line i on-line provozování off-line provozování na území České republiky on-line provozování pro českého sázejícího, tj. sázejícího s trvalým pobytem v České republice nebo se státním občanstvím České republiky (princip „místa spotřeby“), vždy musí jít o takové provozování hazardní hry, které vyžaduje povolení nebo ohlášení (provozování tomboly s herní jistinou do Kč a turnaje malého rozsahu není předmětem daně) 44

45 D. Daň z hazardních her 3/3 základ daně
6 dílčích základů daně podle jednotlivých druhů her Loterie, kursové sázky, bingo, živé hry, tomboly, technické hry v případě technických her dílčí základ daně složen z pevné a poměrné části zachován princip IN-OUT ověřené, efektivní, zohledňující odlišné aspekty jednotlivých druhů her 45

46 III. Zdanění výherců 1/2 příjem podle § 10 ZDP
osvobozeny výhry z her provozovaných na základě českého povolení nebo obdobného povolení v EU/EHP příjem podle § 10 ZDP osvobozeny výhry z her provozovaných na základě českého povolení nebo obdobného povolení v EU/EHP Současná právní úprava Navrhovaná právní úprava 46

47 III. Zdanění výherců 2/2 neosvobozené výhry ze zdrojů na území ČR samostatným základem daně pro zdanění srážkovou daní ve výši 15 % neosvobozené výhry ze zdrojů v zahraničí nesnížené o výdaje součástí dílčího základu daně Sjednocení režimu zdanění neosvobozených výher, které budou zdaňovány v obecném základu daně V návaznosti na to nově dílčím základem daně příjem snížený o výdaje Současná právní úprava Navrhovaná právní úprava 47

48 5. Prokazování původu majetku

49 5. Prokazování původu majetku
Analýza prokazování původu majetku a možnosti jeho odčerpávání Návrh zákona o prokazování původu majetku 49

50 A. Analýza prokazování původu majetku a možnosti jeho odčerpávání
koncipována pro hledání vhodné cesty pro odčerpávání nelegálního majetku (příjmů) daňová vs. soudní předložena vládě v červenci 2014 vláda projednala (6. srpna 2014) změna zadání posílení mechanismů pro identifikaci a zdanění zatajených či nepřiznaných příjmů indikace na základě rozporu mezi majetkem a oznámenými příjmy 50

51 B. Zákon o prokazování původu majetku
Základní informace Shrnutí hlavních principů Výzva k prokázání příjmů Prohlášení o majetku Změna trestního zákoníku 51

52 I. Základní informace návrh zákona obsahuje:
novelu zákona o daních z příjmů novelu trestního zákoníku navrhovaná účinnost: 1. leden 2016 standardní počátek zdaňovacího období u daní z příjmů stav legislativního procesu prošlo standardním mezirezortním připomínkovým řízením na konci ledna předloženo k projednání vládě 52

53 II. Shrnutí hlavních principů
věcná působnost zdanění nepřiznaných příjmů nikoli odčerpání nelegálního majetku příjmy poplatníka (majetek, jmění, spotřeba a jiné vydání jsou ukazatele) osobní působnost fyzické osoby právnické osoby a jiní poplatníci daně z příjmů právnických osob (svěřenské fondy a jiné non-subjekty) daňoví rezidenti České republiky i daňoví nerezidenti časová působnost respektována lhůta pro stanovení daně povinnost prokázat i ty příjmy, které pochází ze starších období 53

54 III. Výzva k prokázání příjmů
vyzván k prokázání příjmů může být poplatník, jehož tvrzené příjmy neodpovídají nárůstu jeho jmění nebo spotřebě (a jiným vydáním) a zároveň tento rozdíl přesahuje 10 mil. Kč správce daně musí svůj předběžný závěr o zjištěné disproporci ve výzvě odůvodnit a určit, jaké skutečnosti mají být prokázány 54

55 Předmět porovnání na jedné straně jsou příjmy, které
podléhají zdanění (uvádí se v daňovém tvrzení) jsou osvobozené od daně které nejsou předmětem daně na druhé straně je: nárůst jmění (jmění je celkový majetek po odečtení dluhů) spotřeba (např. luxusní dovolená, bezplatné užívání jachty či nemovité věci) a jiná vydání 55

56 Kdy dojde k nárůstu jmění
Výchozí stav: majetek dluhy jmění = majetek - dluhy jmění Situace 1 Situace 3 majetek majetek dluhy dluhy jmění jmění Situace 2 nárůst majetku = nárůst jmění nárůst majetku i dluhů = jmění zůstává stejné majetek dluhy jmění snížení dluhů = nárůst jmění 56

57 Porovnání nárůstu jmění a spotřeby se zjištěnými příjmy
Situace 1 Situace 2 Situace 3 nárůst jmění a spotřeba zjištěné příjmy nárůst jmění a spotřeba rozdíl  limit nárůst jmění a spotřeba rozdíl  limit zjištěné příjmy zjištěné příjmy není indikován problém podezření  standardní vyhledávací a kontrolní činnost vážné podezření  výzva k prokázání příjmů 57

58 Na co se může správce daně ptát
na skutečnosti objasňující vznik a původ příjmů týkající se jmění a spotřeby poplatníka z hlediska časového nelze se ptát na skutečnosti, u nichž je zřejmé, že nastaly před uplynutím lhůty pro stanovení daně (její základní délka je 3 roky) pokud poplatník prokáže, že příjem nastal před uplynutím lhůty pro stanovení daně, není povinen prokazovat další skutečnosti, které se vztahují k tomuto příjmu 58

59 Reakce na výzvu k prokázání příjmů
poplatník má povinnost prokázat, z jakých příjmů byl financován nárůst jeho jmění a spotřeba v posuzovaném období proces končí, pokud je vše prokázáno a není indikováno zkrácení daně je prokázáno, že sporné skutečnosti nastaly v období, kde již uplynula lhůta pro stanovení daně proces pokračuje, pokud není prokázáno jakými příjmy byl nárůst jmění či spotřeba financován nebo se ukáže, že prokázané příjmy nebyly zdaněny 59

60 Proces prokazování příjmů
Objektivní stav Správce daně Poplatník naplnění podmínek příjmy  nárůst jmění a spotřeba rozdíl  10 mil. Kč výzva uvede konkrétní pochybnosti poučí o následcích lhůta nejméně 30 dnů lze doplňovat ne na skutečnosti prokazatelně pocházející z prekludovaných období reaguje nereaguje poplatník je povinen prokázat skutečnosti požadované ve výzvě prokáže neprokáže poplatník nese důkazní břemeno vyrozumí poplatníka, že bylo prokázáno viz dále

61 Stanovení daně v důsledku informací získaných na základě výzvy k prokázání příjmů může dojít k několika způsobům stanovení daně: standardní stanovení daně na základě poplatníkem předložených důkazů stanovení daně podle standardních pomůcek stanovení daně podle zvláštních pomůcek (lze využít pouze při dodanění ve výši přesahující 2 mil. Kč) sazba daně je standardní 15 % daň z příjmů fyzických osob 19 % daň z příjmů právnických osob

62 Sankce při standardním doměření na základě dokazování či běžných pomůcek se uplatní běžná výše penále, tj. 20 % doměřené daně při stanovení daně podle zvláštních pomůcek se uplatní zvýšené penále: 50 % stanovené daně 100 % stanovené daně v případě nesoučinnosti 62

63 Zvláštní pomůcky stanovení daně podle pomůcek znamená stanovení daně kvalifikovaným odhadem správce daně při užití zvláštních pomůcek se přihlíží pouze k těm výhodám, které poplatník prokáže pomůckami jsou například: porovnání se srovnatelnými poplatníky obvyklá hodnota majetku indicie, které nestačí jako důkazy pokud při stanovení daně podle zvláštních pomůcek nelze určit, do jakého zdaňovacího období příjmy spadají, hledí se na ně, jako by vznikly v posledním zdaňovacím období 63

64 Zvláštní pomůcky neprokáže stanovení daně penále 20 %
Objektivní stav Správce daně Poplatník neunesení důkazního břemene  daň nelze stanovit dokazováním neprokáže limit se testuje vůči odhadované výši stanovené daně do limitu 2 mil. Kč nad limitem 2 mil. Kč standardní pomůcky zvláštní pomůcky základ daně stanoven odhadem; nepřihlíží se k neprokázaným výhodám stanovení daně penále 20 % penále 50 % či 100 % možnost odvolání a následného soudního přezkumu výše penále odvozena od součinnosti

65 IV. Prohlášení o majetku
institut využívaný v případě exekucí nově bude uplatněn, pokud poplatník uspokojivě nedoloží rozdíl mezi příjmy a nárůstem jmění a spotřebou lze využít pouze v případě, pokud podle předběžného závěru hodnota majetku poplatníka, který nemůže správce daně zjistit z jemu dostupných rejstříků či evidencí, přesahuje 10 mil. Kč a informace o majetku poplatníka nelze získat jinak 65

66 Prohlášení o majetku výzva naplnění podmínek reaguje nereaguje
Objektivní stav Správce daně Poplatník naplnění podmínek 1) neprokázání příjmů 2) informace nelze zjistit jinak 3) odhad, že neevidovaný majetek  10 mil. Kč výzva poučí o následcích lhůta 60 dní reaguje nereaguje poplatník je povinen uvést zákonem požadované údaje uvede pravdivé a úplné údaje neuvede pravdivé a úplné údaje disponuje podrobnými informacemi využitelnými pro standardní stanovení daně porušení povinností může být naplněním skutkové podstaty trestného činu (§ 227 TZ) zvláštní pomůcky

67 V. Změna trestního zákoníku
navrhuje se zvýšení horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody za trestný čin „Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku“ z 1 roku na 3 léta a výslovné doplnění peněžitého trestu trest hrozí za úmyslné nepodání prohlášení o majetku nebo uvedení hrubě zkreslených údajů 67

68 6. Elektronická evidence tržeb

69 6. Elektronická evidence tržeb
Důvody zavedení Fiskální systémy v zahraničí Rozsah systému Fungování systému Způsob zaevidování tržby Koncová zařízení 69

70 A. Důvody zavedení Nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky Efektivnější výběr daní, změna přístupu podnikatelů k přiznávání a placení daní Snížení schodku státního rozpočtu bez nutnosti zvyšovat daňové sazby Unikátní komunikační kanál s finanční správou Využití získaných dat pro práci finanční správy 70

71 B. Fiskální systémy v zahraničí 1/3
Off-line systém (Slovensko, původní systém zaváděný v ČR v letech 2005 – 2006) Fyzické registrační poklady Ukládání do nesmazatelné (?) paměti Finanční správa nahrává data z pokladny při kontrole nebo v pravidelných intervalech Nutnost certifikace – nákladnější pro všechny, delší proces zavádění Starší systém NE 71

72 B. Fiskální systémy v zahraničí 2/3
Hybridní systém ( Maďarsko ) Kombinace hardware a software řešení Fyzické registrační pokladny s online připojením Bezpečnější systém, nižší možnost manipulace s daty v pokladnách Nutnost certifikace – nákladnější pro všechny, delší proces zavádění Složitý a náročný systém NE 72

73 B. Fiskální systémy v zahraničí 3/3
On-line systém ( Chorvatsko ) On-line zasílání přes internetové připojení Data jsou okamžitě uložena v systému finanční správy Není nutná certifikace hardware ani software Dá se provozovat na běžných zařízeních Novější a jednoduchý systém ANO 73

74 C. Rozsah systému Tržby (příjmy) povinných subjektů realizované v hotovosti Povinné subjekty = podnikající fyzické osoby a právnické osoby, přijímající platby v hotovosti Platba v hotovosti = platba jiným způsobem než bankovním převodem, tj. hotovost, platební karty, stravenky, šeky,…. Vztahuje se i na transakce mezi podnikateli Minimum výjimek (např. prodej ve výdejních automatech) 74

75 D. Fungování systému Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML finanční správě Ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky Podnikatel vytiskne účtenku (včetně potvrzovacího kódu) Zákazník má povinnost převzít účtenku Evidenci dané tržby si zákazník může ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy (zvažována i sms brána) 75

76 E. Způsob zaevidování tržby 1/2
On-line zaevidování tržby Základní způsob – zaslání datové zprávy a obdržení unikátního potvrzovacího kódu před vytištěním účtenky Následné zaevidování tržby Pouze pro případ výpadku spojení se serverem finanční správy Do 48 hodin nutno obnovit spojení a odeslat účtenku Zákazník obdrží účtenku bez unikátního potvrzovacího kódu (má možnost ji ověřit díky kódu vytištěnému provozovatelem) 76

77 E. Způsob zaevidování tržby 2/2
Náhradní režim Pouze pro výjimky na základě rozhodnutí správce daně Trvalá nemožnost připojení k internetu (mimo obydlené oblasti bez přístupu k mobilnímu signálu) Specifická záznamní povinnost 77

78 F. Koncová zařízení 78

79 G. Zvažovaný rozsah zasílaných údajů
povinné údaje identifikace subjektu identifikace provozovny a pokladního místa číslo účtenky datum a čas transakce celková tržba základy DPH a částky DPH dle sazeb další údaje jsou ke zvážení 79

80 Děkuji za pozornost ! doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. odborný asistent katedry finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových Praha 1 tel.: 80


Stáhnout ppt "Aktuální otázky daňového práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google