Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 16. února 2015. 1. Daně z příjmů 2. Nepřímé daně 3. Správa daní 4. Zdanění hazardu 5. Prokazování původu majetku 6. Elektronická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 16. února 2015. 1. Daně z příjmů 2. Nepřímé daně 3. Správa daní 4. Zdanění hazardu 5. Prokazování původu majetku 6. Elektronická."— Transkript prezentace:

1 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 16. února 2015

2 1. Daně z příjmů 2. Nepřímé daně 3. Správa daní 4. Zdanění hazardu 5. Prokazování původu majetku 6. Elektronická evidence tržeb 2

3

4 A. Novela zákona o daních z příjmů 2015 B. Novela zákona o daních z příjmů 2016 4

5 I. Základní informace II. Likvidace zákona č. 458/2011 Sb. III. Odstranění nejasností ZOS č. 344/2013 Sb. IV. Implementace programových priorit vlády V. Další změny 5

6  zákon č. 267/2014 Sb. ◦ platnost 21. listopadu 2014  účinnost od 1. ledna 2015 ◦ některá ustanovení 31. prosince 2014  součástí je novela daňového řádu (viz dále) 6

7  zákon č. 458/2011 Sb. ◦ část již nabyla účinnosti (1. ledna 2012, 1. dubna 2012, 1. ledna 2013 a 1. ledna 2014)  řešení zbývající části ◦ rušení bodů  jedno inkasní místo (budoucnost projektu?)  osvobození dividend ◦ ponechání bodů  minimum (zejména daňový řád) 7

8  vložení majetku do svěřenského fondu ◦ fikce vkladu do obchodní korporace (fikce úplatného plnění) - § 21f ◦ možnost zrušení ustanovení, že vložení není předmětem daně - § 18 odst. 2 písm. e) ◦ možnost odpisovat vložený majetek  podnikání ◦ příjem z podnikání podle § 7 odst. 1 písm. c) – jen když poplatník má podnikatelské oprávnění 8

9  právo stavby ◦ možnost uplatnit pro FO neúčtující výdaje na pořízení práva stavby postupně (§ 24 odst. 2 písm. zx))  odpisování hmotného a nehmotného majetku ◦ odpisování svěřenských fondů, obmyšlených, fundací a ústavů ◦ pokračování v odpisování  integrace daně dědické a daně darovací ◦ zúžení některých ustanovení pouze na darování (§ 25 odst. 1 písm. t) nebo § 25 odst. 1 písm. zp)) 9

10 10  zvýšení daňového zvýhodnění pro druhé a další dítě (§ 35c) ◦ druhé dítě: 15 804 Kč ◦ třetí a každé další dítě: 17 004 Kč  omezení výdajových paušálů u poplatníků s příjmy z podnikání (§ 7 odst. 7) ◦ limitace odpovídající 2 000 000 Kč příjmů  obnovení slevy na dani pro pracující důchodce (§ 35ba odst. 1 písm. a))

11 11  oznámení o osvobozených příjmech (§ 38v) ◦ jednotlivý příjem vyšší než 5 mil. Kč ◦ povinnost oznámit správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání ◦ pokuta za neoznámení příjmu (§ 38w)  0,1 % - dobrovolné splnění  10 % - splnění v náhradní lhůtě  15 % - nesplnění ani v náhradní lhůtě  možnost prominutí pokuty

12 12  zdanění investičních fondů ◦ cíl: daňová neutralita ◦ 5% sazba pouze pro základní investiční fondy (ostatní sazba 19 %)  daňové zvýhodnění soukromého životního pojištění ◦ neuznatelnost smluv umožňujících mimořádný výběr  § 24 odst. 2 písm. zc) ◦ zúžení pouze na přefakturace

13 13  v přípravě  zejména realizace programových priorit vlády, které nebyly realizovány od 1. ledna 2015  zrušení superhrubé mzdy?

14

15 A. Implementační novela zákona o DPH B. Sazbová novela zákona o DPH C. Novela zákona o DPH 2015 D. Sazbová novela zákona o spotřebních daních E. Novela zákona o spotřebních daních 2015 F. Novely zákona o spotřebních daních 15

16  zákon č. 196/2014 Sb.  účinnost: 1. ledna 2015, resp. 1. října 2014 (registrace)  zvláštní režim jednoho správního místa ( Mini One Stop Shop) ◦ režim mimo Evropskou unii ◦ režim Evropské unie 16

17  vybraná služba = služba poskytované osobě nepovinné k dani s místem plnění na území EU, a to ◦ telekomunikační služba ◦ služba rozhlasového a televizního vysílání ◦ elektronicky poskytovaná služba  stát spotřeby = členský stát, ve kterém je místo plnění poskytované vybrané služby  stát identifikace = členský stát, ve kterém se osoba povinná k dani registruje k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa 17

18  správa daně ve zvláštním režimu v tuzemsku jako státě identifikace ◦ podání prostřednictvím elektronického portálu ◦ doručování – datová schránka nebo e-mail ◦ daňové přiznání, ale nestanovení daně = postoupení daňového přiznání a platby správci daně státu spotřeby  správa daně ve zvláštním režimu v tuzemsku jako státě spotřeby ◦ plnění povinností prostřednictvím správce daně státu identifikace (do doby prvního úkonu správce daně) ◦ princip samovyměření a samodoměření daně 18

19  zákon č. 262/2014 Sb.  účinnost: 1. ledna 2015 19 Sazba DPH základní (21 %) první snížená (15 %) druhá snížená (10 %)

20  zákon č. 360/2014 Sb. ◦ účinnost od 1. ledna 2015 (část 1. ledna 2016)  prováděcí nařízení vlády č. 361/2014 Sb. ◦ reverse charge  hlavní obsah: I.Reverse charge II.Kontrolní hlášení III.Další změny 20

21 = režim přenesení daňové povinnosti  trvalé použití režimu ◦ stávající: dodání zlata, dodání zboží v příloze č. 5, poskytnutí stavebních nebo montážních prací ◦ nově: dodání nemovité věci (§ 56 odst. 5)  dočasné použití režimu ◦ dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6  stanoví-li vláda nařízením ◦ mechanismus rychlé reakce  potvrzení Evropské komise a nařízení vlády  maximálně 9 měsíců 21

22  návrh nařízení vlády povolenky na emise skleníkových plynů (stávající § 92d) obiloviny a technické plodiny surové či polozpracované kovy (výjimky) dodání vybraného zboží, pokud základ daně za toto zboží na 1 daňovém dokladu přesáhne 100 000 Kč - mobilní telefony, integrované obvody a zařízení s těmito obvody, herní konzole, tablety a laptopy 22

23  povinnost plátce měsíčně podat kontrolní hlášení ◦ uskutečnění či přijetí zdanitelného plnění  pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny správce daně  pokuta za nepodání ◦ diferenciace (1 000 až 500 000 Kč) 23

24  osvobození dodání a nájmu nemovitých věcí (§ 56, 56a)  zrušení snížení limitu pro vznik plátcovství ◦ zůstává 1 mil. Kč 24

25  zákon č. 201/2014 Sb.  účinnost: 1. ledna 2015, resp. 1. října 2014 (registrace)  změna sazeb daně z tabákových výrobků ◦ nutné zvýšení kvůli EU ◦ regulace předzásobení  zelená nafta (původně ST 215) ◦ znovuzavedení vrácení spotřební daně 25

26  zákon č. 331/2014 Sb. ◦ účinnost od 1. ledna 2015 (část 31. prosince 2014)  zavedení sledování pohybu minerálních olejů  nová koncepce povolovacích řízení  zvýšení maximální výše zajištění daně u daňového skladu minerálních olejů z 100 mil. Kč na 1,5 mld. Kč + v totožné výši zastropování při poskytnutí zajištění daně bankovní zárukou 26

27  nyní v přípravě  hlavní témata ◦ úprava zdanění biopaliv v návaznosti na Víceletý program podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě (zákon o spotřebních daních) ◦ daň ze surového tabáku (zákon o spotřebních daních) ◦ zavedení průběžného sledování plnění povinnosti uvádět minimální množství biopaliv v pohonných hmotách (zákon o ochraně ovzduší) ◦ úprava kaucí distributorů PHM (zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích) ◦ změna sazeb daně z tabákových výrobků 27

28

29 A. Novela daňového řádu B. Lex FATCA 29

30  součást novely zákona o daních z příjmů 2015 ◦ zákon č. 267/2014 Sb.  zavedení stavění lhůty pro stanovení daně po dobu trestního stíhání pro daňový trestný čin související s touto daní (§ 148 odst. 4)  zvýšení horní hranice pokuty za nesplnění procesní povinnosti nepeněžité povahy ani na výzvu správce daně na 500 000 Kč (§ 247 odst. 2)  zavedení samostatné pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy (§ 247a) – nesplnění oznamovací nebo evidenční povinnosti stanovené zákonem nebo správcem daně – pokuta do výše až 500 000 Kč – nesplnění povinnosti učinit podání vůči správci daně elektronicky – pokuta 2000 Kč, popř. až do výše 50 000 Kč 30

31  problematika místní příslušnosti ◦ zrušení možnosti uplatnění opravných prostředků proti rozhodnutí o delegaci a atrakci místní příslušnosti k výkonu správy daní (§ 18 a 19)  problematika úroků ◦ vypuštěny návrhy na snížení výše úroku z vratitelného přeplatku, úroku z posečkané částky a úroku z neoprávněného jednání správce daně ◦ zrušeno zastropování uplatňování úroku z prodlení po pěti letech (§ 252 odst. 4) – symetrie s úrokem z posečkané částky (§ 157 odst. 2)  úrok z daňového odpočtu (nový § 254a) ◦ reakce na (předpokládanou) judikaturu NSS ◦ snaha kompenzovat zadržení daňového odpočtu správcem daně v důsledku nepřiměřené délky postupu k odstranění pochybností ◦ nevztahuje se na zadržení daňového odpočtu správcem daně v důsledku daňové kontroly 31

32  individuální prominutí příslušenství daně (nové § 259a až 259c) ◦ vztaženo pouze na vybraná příslušenství – penále, úrok z prodlení a úrok z posečkané částky ◦ nevztahuje se zejména na pokutu za opožděné tvrzení daně a pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy uloženou za porušení povinnosti činit podání elektronicky v paušální výši 2000 Kč ◦ rozhoduje správce daně prvního stupně (FÚ, CÚ) ◦ o odvolání rozhoduje nejblíže nadřízený správce daně (OFŘ, GŘC) ◦ možnost soudního přezkumu ◦ základ tvoří stávající § 259 (nově doplněn nadpis)  společná ustanovení (nový § 259c) ◦ dopadá nejen na nové individuální prominutí  zrušena úprava upuštění od předepsání úroku z posečkané částky (§ 157 odst. 7) 32

33  zákon č. 330/2014 Sb.  zákon o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní do vlády předložen jako zákon provádějící jak Dohodu FATCA tak Globální standard OECD po zásahu LRV zákon zásadně přepracován – navazuje pouze na Dohodu FATCA 33

34  pojmy navazují na pojmy v Dohodě FATCA  finanční instituce shromažďují informace o finančních účtech daňových rezidentů USA (zjišťovací a prověřovací povinnost)  zjištěné informace oznámí správci daně (SFÚ) ◦ subsidiárně se použije DŘ  správce daně předá informace ústřednímu kontaktnímu orgánu (GFŘ) ◦ subsidiárně se použije ZMSSD  GFŘ přijímá informace o finančních účtech daňových rezidentů ČR od kontaktního místa USA (IRS) ◦ subsidiárně se použije ZMSSD  povinnosti při platbě neúčastnícím se finančním institucím 34

35

36 I. Úvod II. Zdanění provozovatelů hazardních her III. Zdanění výherců hazardních her 36

37  zrušení zákona č. 202/1990 Sb.  nová komplexní úprava trhu hazardními hrami ◦ zákon o hazardních hrách ◦ zákon o dani z hazardních her ◦ změnový zákon  hlavní důvody ◦ rozpor se SFEU – volný pohyb služeb ◦ legislativa zaostává za vývojem technologií ◦ významný černý a šedý trh ◦ příliš liberální právní úprava 37

38  základní cíle: ◦ Předcházení a potírání společensky škodlivých důsledků ◦ Zvýšení příjmů veřejných rozpočtů  loterie a jiné podobné hry → hazardní hry  aktuální stav ◦ ZHH: předložen vládě ◦ ZDHH a ZZ: ve vnějším připomínkovém řízení  navrhovaná účinnost: 1. ledna 2016 38

39 A. Trocha historie B. Současná právní úprava C. Navrhovaná právní úprava D. Daň z hazardních her 39

40 Stav před rokem 2012 PlněníVýše Odvod části výtěžku na VPÚ 6 - 20 % z IN-OUT (progresivní) Odvod na státní dozor1 % z IN-OUT Místní poplatky1 000 – 5 000 Kč čtvrtletně za VHP/IVT Správní poplatky1 000 – 30 000 Kč nebo ročně 10 % z IN-OUT (tomboly z IN) Daň z příjmů právnických osob Příjmy z přijatých sázek osvobozeny Daň z přidané hodnotyProvozování osvobozeno bez nároku na odpočet 40

41 Stav po roce 2012 – novela č. 458/2011 Sb. PlněníVýše Odvod z loterií a jiných podobných her 20 % z IN-OUT Správní poplatky3 000 - 5 000 Kč Daň z příjmů právnických osob19 % z příjmy-výdaje Daň z přidané hodnotyProvozování osvobozeno bez nároku na odpočet 41

42 PlněníVýše Daň z hazardních her25 % - 35 % z IN-OUT dle typu hry Správní poplatky1 500 - 5 000 Kč Daň z příjmů právnických osob19 % z příjmy-výdaje Daň z přidané hodnotyProvozování osvobozeno bez nároku na odpočet  Legislativní nosiče ◦ návrh zákona o dani z hazardních her ◦ návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provozování hazardních her a zákona o dani z hazardních her 42

43  poplatníci ◦ dosud „provozovatel loterie nebo jiné podobné hry“  provozovatelem je právnická osoba se sídlem v České republice, která je držitelem povolení  nově legální i nelegální provozovatelé, tj.:  držitel základního povolení  ten, kdo hazardní hru neoprávněně bez povolení provozuje  ten, kdo ohlásil hazardní hru  ten, kdo hazardní hru neoprávněně bez ohlášení provozuje 43

44  předmět daně - nově speciálně upraveno pro off-line i on-line provozování ◦ off-line provozování na území České republiky ◦ on-line provozování pro českého sázejícího, tj. sázejícího s trvalým pobytem v České republice nebo se státním občanstvím České republiky (princip „místa spotřeby“), ◦ vždy musí jít o takové provozování hazardní hry, které vyžaduje povolení nebo ohlášení (provozování tomboly s herní jistinou do 75 000 Kč a turnaje malého rozsahu není předmětem daně) 44

45  základ daně ◦ 6 dílčích základů daně podle jednotlivých druhů her  Loterie, kursové sázky, bingo, živé hry, tomboly, technické hry ◦ v případě technických her dílčí základ daně složen z pevné a poměrné části ◦ zachován princip IN-OUT  ověřené, efektivní, zohledňující odlišné aspekty jednotlivých druhů her 45

46 Současná právní úpravaNavrhovaná právní úprava  příjem podle § 10 ZDP  osvobozeny výhry z her provozovaných na základě českého povolení nebo obdobného povolení v EU/EHP  příjem podle § 10 ZDP  osvobozeny výhry z her provozovaných na základě českého povolení nebo obdobného povolení v EU/EHP 46

47 Současná právní úpravaNavrhovaná právní úprava  neosvobozené výhry ze zdrojů na území ČR samostatným základem daně pro zdanění srážkovou daní ve výši 15 %  neosvobozené výhry ze zdrojů v zahraničí nesnížené o výdaje součástí dílčího základu daně  Sjednocení režimu zdanění neosvobozených výher, které budou zdaňovány v obecném základu daně  V návaznosti na to nově dílčím základem daně příjem snížený o výdaje 47

48

49 A. Analýza prokazování původu majetku a možnosti jeho odčerpávání B. Návrh zákona o prokazování původu majetku 49

50  koncipována pro hledání vhodné cesty pro odčerpávání nelegálního majetku (příjmů) ◦ daňová vs. soudní  předložena vládě v červenci 2014 ◦ vláda projednala (6. srpna 2014)  změna zadání ◦ posílení mechanismů pro identifikaci a zdanění zatajených či nepřiznaných příjmů ◦ indikace na základě rozporu mezi majetkem a oznámenými příjmy 50

51 I. Základní informace II. Shrnutí hlavních principů III. Výzva k prokázání příjmů IV. Prohlášení o majetku V. Změna trestního zákoníku 51

52 návrh zákona obsahuje: 1.novelu zákona o daních z příjmů 2.novelu trestního zákoníku navrhovaná účinnost: 1. leden 2016 –standardní počátek zdaňovacího období u daní z příjmů stav legislativního procesu –prošlo standardním mezirezortním připomínkovým řízením –na konci ledna předloženo k projednání vládě 52

53 věcná působnost –zdanění nepřiznaných příjmů nikoli odčerpání nelegálního majetku –příjmy poplatníka (majetek, jmění, spotřeba a jiné vydání jsou ukazatele) osobní působnost –fyzické osoby –právnické osoby a jiní poplatníci daně z příjmů právnických osob (svěřenské fondy a jiné non-subjekty) –daňoví rezidenti České republiky i daňoví nerezidenti časová působnost –respektována lhůta pro stanovení daně –povinnost prokázat i ty příjmy, které pochází ze starších období 53

54  vyzván k prokázání příjmů může být poplatník, ◦ jehož tvrzené příjmy neodpovídají nárůstu jeho jmění nebo spotřebě (a jiným vydáním) ◦ a zároveň tento rozdíl přesahuje 10 mil. Kč  správce daně musí svůj předběžný závěr o zjištěné disproporci ve výzvě odůvodnit a určit, jaké skutečnosti mají být prokázány 54

55  na jedné straně jsou příjmy, které ◦ podléhají zdanění (uvádí se v daňovém tvrzení) ◦ jsou osvobozené od daně ◦ které nejsou předmětem daně  na druhé straně je: ◦ nárůst jmění (jmění je celkový majetek po odečtení dluhů) ◦ spotřeba (např. luxusní dovolená, bezplatné užívání jachty či nemovité věci) a jiná vydání 55

56 Kdy dojde k nárůstu jmění majetek jmění dluhy majetek jmění dluhy jmění majetek jmění dluhy majetek dluhy Výchozí stav: Situace 1 Situace 2 Situace 3 nárůst majetku = nárůst jmění snížení dluhů = nárůst jmění nárůst majetku i dluhů = jmění zůstává stejné jmění = majetek - dluhy 56

57 Porovnání nárůstu jmění a spotřeby se zjištěnými příjmy Situace 1Situace 2Situace 3 nárůst jmění a spotřeba zjištěné příjmy nárůst jmění a spotřeba zjištěné příjmy nárůst jmění a spotřeba zjištěné příjmy rozdíl  limit rozdíl  limit není indikován problém podezření  standardní vyhledávací a kontrolní činnost vážné podezření  výzva k prokázání příjmů 57

58  na skutečnosti ◦ objasňující vznik a původ příjmů ◦ týkající se jmění a spotřeby poplatníka  z hlediska časového ◦ nelze se ptát na skutečnosti, u nichž je zřejmé, že nastaly před uplynutím lhůty pro stanovení daně (její základní délka je 3 roky) ◦ pokud poplatník prokáže, že příjem nastal před uplynutím lhůty pro stanovení daně, není povinen prokazovat další skutečnosti, které se vztahují k tomuto příjmu 58

59  poplatník má povinnost prokázat, z jakých příjmů byl financován nárůst jeho jmění a spotřeba v posuzovaném období  proces končí, pokud ◦ je vše prokázáno a není indikováno zkrácení daně ◦ je prokázáno, že sporné skutečnosti nastaly v období, kde již uplynula lhůta pro stanovení daně  proces pokračuje, pokud ◦ není prokázáno jakými příjmy byl nárůst jmění či spotřeba financován nebo ◦ se ukáže, že prokázané příjmy nebyly zdaněny 59

60 Proces prokazování příjmů naplnění podmínek 1)příjmy  nárůst jmění a spotřeba 2)rozdíl  10 mil. Kč naplnění podmínek 1)příjmy  nárůst jmění a spotřeba 2)rozdíl  10 mil. Kč výzva uvede konkrétní pochybnosti poučí o následcích lhůta nejméně 30 dnů lze doplňovat ne na skutečnosti prokazatelně pocházející z prekludovaných období výzva uvede konkrétní pochybnosti poučí o následcích lhůta nejméně 30 dnů lze doplňovat ne na skutečnosti prokazatelně pocházející z prekludovaných období nereaguje prokáže neprokáže poplatník je povinen prokázat skutečnosti požadované ve výzvě Objektivní stav Správce daněPoplatník reaguje vyrozumí poplatníka, že bylo prokázáno poplatník nese důkazní břemeno viz dále

61  v důsledku informací získaných na základě výzvy k prokázání příjmů může dojít k několika způsobům stanovení daně: ◦ standardní stanovení daně na základě poplatníkem předložených důkazů ◦ stanovení daně podle standardních pomůcek ◦ stanovení daně podle zvláštních pomůcek (lze využít pouze při dodanění ve výši přesahující 2 mil. Kč)  sazba daně je standardní ◦ 15 % daň z příjmů fyzických osob ◦ 19 % daň z příjmů právnických osob

62  při standardním doměření na základě dokazování či běžných pomůcek se uplatní běžná výše penále, tj. 20 % doměřené daně  při stanovení daně podle zvláštních pomůcek se uplatní zvýšené penále: ◦ 50 % stanovené daně ◦ 100 % stanovené daně v případě nesoučinnosti 62

63  stanovení daně podle pomůcek znamená stanovení daně kvalifikovaným odhadem správce daně  při užití zvláštních pomůcek se přihlíží pouze k těm výhodám, které poplatník prokáže  pomůckami jsou například: ◦ porovnání se srovnatelnými poplatníky ◦ obvyklá hodnota majetku ◦ indicie, které nestačí jako důkazy  pokud při stanovení daně podle zvláštních pomůcek nelze určit, do jakého zdaňovacího období příjmy spadají, hledí se na ně, jako by vznikly v posledním zdaňovacím období 63

64 Objektivní stav Správce daně Poplatník neprokáže zvláštní pomůcky neunesení důkazního břemene  daň nelze stanovit dokazováním základ daně stanoven odhadem; nepřihlíží se k neprokázaným výhodám základ daně stanoven odhadem; nepřihlíží se k neprokázaným výhodám stanovení daně výše penále odvozena od součinnosti výše penále odvozena od součinnosti možnost odvolání a následného soudního přezkumu nad limitem 2 mil. Kč nad limitem 2 mil. Kč do limitu 2 mil. Kč do limitu 2 mil. Kč standardní pomůcky penále 50 % či 100 % Zvláštní pomůcky penále 20 % limit se testuje vůči odhadované výši stanovené daně

65  institut využívaný v případě exekucí  nově bude uplatněn, pokud poplatník uspokojivě nedoloží rozdíl mezi příjmy a nárůstem jmění a spotřebou  lze využít pouze v případě, pokud ◦ podle předběžného závěru hodnota majetku poplatníka, který nemůže správce daně zjistit z jemu dostupných rejstříků či evidencí, přesahuje 10 mil. Kč a ◦ informace o majetku poplatníka nelze získat jinak 65

66 Prohlášení o majetku naplnění podmínek 1) neprokázání příjmů 2) informace nelze zjistit jinak 3) odhad, že neevidovaný majetek  10 mil. Kč naplnění podmínek 1) neprokázání příjmů 2) informace nelze zjistit jinak 3) odhad, že neevidovaný majetek  10 mil. Kč výzva poučí o následcích lhůta 60 dní výzva poučí o následcích lhůta 60 dní nereaguje uvede pravdivé a úplné údaje neuvede pravdivé a úplné údaje poplatník je povinen uvést zákonem požadované údaje Objektivní stav Správce daněPoplatník reaguje disponuje podrobnými informacemi využitelnými pro standardní stanovení daně porušení povinností může být naplněním skutkové podstaty trestného činu (§ 227 TZ) zvláštní pomůcky

67  navrhuje se ◦ zvýšení horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody za trestný čin „Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku“ z 1 roku na 3 léta a ◦ výslovné doplnění peněžitého trestu  trest hrozí za úmyslné nepodání prohlášení o majetku nebo uvedení hrubě zkreslených údajů 67

68

69 A. Důvody zavedení B. Fiskální systémy v zahraničí C. Rozsah systému D. Fungování systému E. Způsob zaevidování tržby F. Koncová zařízení 69

70  Nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele  Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky  Efektivnější výběr daní, změna přístupu podnikatelů k přiznávání a placení daní  Snížení schodku státního rozpočtu bez nutnosti zvyšovat daňové sazby  Unikátní komunikační kanál s finanční správou  Využití získaných dat pro práci finanční správy 70

71 71 Off-line systém (Slovensko, původní systém zaváděný v ČR v letech 2005 – 2006)  Fyzické registrační poklady  Ukládání do nesmazatelné (?) paměti  Finanční správa nahrává data z pokladny při kontrole nebo v pravidelných intervalech  Nutnost certifikace – nákladnější pro všechny, delší proces zavádění  Starší systémNE

72 72 Hybridní systém ( Maďarsko )  Kombinace hardware a software řešení  Fyzické registrační pokladny s online připojením  Bezpečnější systém, nižší možnost manipulace s daty v pokladnách  Nutnost certifikace – nákladnější pro všechny, delší proces zavádění  Složitý a náročný systémNE

73 73 On-line systém ( Chorvatsko )  On-line zasílání přes internetové připojení  Data jsou okamžitě uložena v systému finanční správy  Není nutná certifikace hardware ani software  Dá se provozovat na běžných zařízeních  Novější a jednoduchý systémANO

74  Tržby (příjmy) povinných subjektů realizované v hotovosti  Povinné subjekty = podnikající fyzické osoby a právnické osoby, přijímající platby v hotovosti  Platba v hotovosti = platba jiným způsobem než bankovním převodem, tj. hotovost, platební karty, stravenky, šeky,….  Vztahuje se i na transakce mezi podnikateli  Minimum výjimek (např. prodej ve výdejních automatech) 74

75 75 1. Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML finanční správě 2. Ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky 3. Podnikatel vytiskne účtenku (včetně potvrzovacího kódu) 4. Zákazník má povinnost převzít účtenku 5. Evidenci dané tržby si zákazník může ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy (zvažována i sms brána)

76  On-line zaevidování tržby ◦ Základní způsob – zaslání datové zprávy a obdržení unikátního potvrzovacího kódu před vytištěním účtenky  Následné zaevidování tržby ◦ Pouze pro případ výpadku spojení se serverem finanční správy ◦ Do 48 hodin nutno obnovit spojení a odeslat účtenku ◦ Zákazník obdrží účtenku bez unikátního potvrzovacího kódu (má možnost ji ověřit díky kódu vytištěnému provozovatelem) 76

77  Náhradní režim ◦ Pouze pro výjimky na základě rozhodnutí správce daně ◦ Trvalá nemožnost připojení k internetu (mimo obydlené oblasti bez přístupu k mobilnímu signálu) ◦ Specifická záznamní povinnost 77

78 78

79  povinné údaje ◦ identifikace subjektu ◦ identifikace provozovny a pokladního místa ◦ číslo účtenky ◦ datum a čas transakce ◦ celková tržba ◦ základy DPH a částky DPH dle sazeb  další údaje jsou ke zvážení 79

80 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. odborný asistent katedry finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cz www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 80


Stáhnout ppt "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 16. února 2015. 1. Daně z příjmů 2. Nepřímé daně 3. Správa daní 4. Zdanění hazardu 5. Prokazování původu majetku 6. Elektronická."

Podobné prezentace


Reklamy Google