Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zemědělská produkce 3. Magisterský studijní program FVL a FVHE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zemědělská produkce 3. Magisterský studijní program FVL a FVHE."— Transkript prezentace:

1 Zemědělská produkce 3. Magisterský studijní program FVL a FVHE

2 Témata přednášky č. 3 Růst a vývoj rostlin Růst a vývoj rostlin Výživa rostlin a hnojení Výživa rostlin a hnojení Pěstování rostlin, střídání plodin, osevní postupy Pěstování rostlin, střídání plodin, osevní postupy Odrůdy, osivo a sadba, tvorba výnosu Odrůdy, osivo a sadba, tvorba výnosu

3 Růst a vývoj rostlin souhrnný pojem pro soubor morfologických a fyziologických změn rostlin během vegetace souhrnný pojem pro soubor morfologických a fyziologických změn rostlin během vegetace růst - zmnožení buněk a pletiv, tvorba hmoty, změna tvaru růst - zmnožení buněk a pletiv, tvorba hmoty, změna tvaru vývoj - kvantitativní změny v buňkách, tkáních a orgánech, které vedou k vytvoření generativních orgánů, plodů a semen vývoj - kvantitativní změny v buňkách, tkáních a orgánech, které vedou k vytvoření generativních orgánů, plodů a semen

4 Rozdělení rostlin podle délky vývoje jednoleté - rozmnožovací orgány vytvářejí během jednoho roku vegetace, většina kulturních plodin, ozimé a jarní jednoleté - rozmnožovací orgány vytvářejí během jednoho roku vegetace, většina kulturních plodin, ozimé a jarní dvouleté - v druhém roce vysazujeme dužnaté orgány vytvořené v prvním roce vegetace, okopaniny, kořenová zelenina dvouleté - v druhém roce vysazujeme dužnaté orgány vytvořené v prvním roce vegetace, okopaniny, kořenová zelenina víceleté - plodí každý rok, trávy, jeteloviny, chmel víceleté - plodí každý rok, trávy, jeteloviny, chmel

5 Podmínky pro růst a vývoj rostlin nutné určité hodnoty faktorů vnějšího prostředí - teplo, světlo, vzduch a živiny nutné určité hodnoty faktorů vnějšího prostředí - teplo, světlo, vzduch a živiny

6 Světlo nezbytné pro fotosyntetickou asimilaci (fotosynteticky aktivní radiace, FAR) - 380 až 760 nm nezbytné pro fotosyntetickou asimilaci (fotosynteticky aktivní radiace, FAR) - 380 až 760 nm vlivy na intenzitu záření vlivy na intenzitu záření rozdělení rostlin podle potřeby - dlouhodenní, krátkodenní, neutrální rozdělení rostlin podle potřeby - dlouhodenní, krátkodenní, neutrální postupy pro zvýšení množství postupy pro zvýšení množství vztah k vodní bilanci půdy vztah k vodní bilanci půdy

7 Teplo zdroje - sluneční záření, při změnách skupenství vody, mikrobiální rozklad organické hmoty zdroje - sluneční záření, při změnách skupenství vody, mikrobiální rozklad organické hmoty významný vegetační faktor - hlavně pro klíčení semen, někdy má význam i nízká teplota (jarovizace, struktura a provzdušňování půdy) významný vegetační faktor - hlavně pro klíčení semen, někdy má význam i nízká teplota (jarovizace, struktura a provzdušňování půdy) regulace - vodním režimem, organickým hnojením, výběr stanoviště regulace - vodním režimem, organickým hnojením, výběr stanoviště

8 Voda nezbytná podmínka růstu rostlin nezbytná podmínka růstu rostlin funkce : funkce : - rozpouštědlo živin - rozpouštědlo živin - transport živin a asimilátů - transport živin a asimilátů - transpirace - transpirace - termoregulace - termoregulace vláhová potřeba rostlin v kritických fázích růstu vláhová potřeba rostlin v kritických fázích růstu

9 Vzduch nepostradatelný vegetační faktor nepostradatelný vegetační faktor atmosférický vzduch - kyslík pro dýchání, uhlík pro fotosyntézu atmosférický vzduch - kyslík pro dýchání, uhlík pro fotosyntézu půdní vzduch : půdní vzduch : kyslík - půdotvorné a oxidační pochody kyslík - půdotvorné a oxidační pochody CO 2 - biochemický význam, vliv na pH CO 2 - biochemický význam, vliv na pH půdy půdy N - využívají půdní bakterie N - využívají půdní bakterie

10 Živiny chemické látky nezbytné pro metabolismus rostlin, formou iontů chemické látky nezbytné pro metabolismus rostlin, formou iontů příjem - přes půdu (kořeny), foliární výživa (méně) příjem - přes půdu (kořeny), foliární výživa (méně) obsah živin v půdě ovlivňuje půdní druh a další faktory („odběr“ po sklizni) obsah živin v půdě ovlivňuje půdní druh a další faktory („odběr“ po sklizni) agrochemické zkoušení ZP - hodnocení  nízký, vyhovující, dobrý, vysoký a velmi vysoký agrochemické zkoušení ZP - hodnocení  nízký, vyhovující, dobrý, vysoký a velmi vysoký nedostatek se řeší hnojením nedostatek se řeší hnojením

11 Rozdělení živin makroelementy - desetiny až desítky %, makroelementy - desetiny až desítky %, C, O, H, N, P, K, Ca, Mg, S C, O, H, N, P, K, Ca, Mg, S mikroelementy - pod 0,1%, Fe, Mn, Zn, mikroelementy - pod 0,1%, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo aj. Cu, B, Mo aj. prvky užitečné - specifické podle druhu prvky užitečné - specifické podle druhu rostliny (Na, Al, Si, Cl aj,), obsah může rostliny (Na, Al, Si, Cl aj,), obsah může být i vysoký být i vysoký ostatní - důsledek přirozeného stavu půdy nebo činnosti člověka ostatní - důsledek přirozeného stavu půdy nebo činnosti člověka

12 Funkce živin - dusík součást aminokyselin, amidů, bílkovin, enzymů, nukleoproteidů, chlorofylu součást aminokyselin, amidů, bílkovin, enzymů, nukleoproteidů, chlorofylu důležitá je konverze anorganického N na organický důležitá je konverze anorganického N na organický nedostatek se nedostatek se projeví - rostlina projeví - rostlina je světlá a menší je světlá a menší

13 Funkce živin - fosfor fosforečné estery heteroglykosidů jsou základní stavební jednotkou nukleových kyselin fosforečné estery heteroglykosidů jsou základní stavební jednotkou nukleových kyselin přenos energie (ATP), kofaktory enzymů přenos energie (ATP), kofaktory enzymů působí na zkrácení působí na zkrácení vegetační doby vegetační doby mírný nedostatek mírný nedostatek se neprojeví, výrazný se neprojeví, výrazný nedostatek - zbarvení nedostatek - zbarvení

14 Funkce živin - draslík ovlivňuje osmotický tlak, turgor buněk, hospodaření s vodou, pevnost a vyzrávání pletiv ovlivňuje osmotický tlak, turgor buněk, hospodaření s vodou, pevnost a vyzrávání pletiv aktivuje enzymy a koenzymy důležité pro fotosyntézu aktivuje enzymy a koenzymy důležité pro fotosyntézu usnadňuje transport látek usnadňuje transport látek při nedostatku změny při nedostatku změny vzhledu rostlin, na vzhledu rostlin, na listech, květech listech, květech i plodech i plodech

15 Funkce živin - vápník stabilizace buněčných membrán a stěn buněk a ovlivnění semipermeability membrán stabilizace buněčných membrán a stěn buněk a ovlivnění semipermeability membrán příznivě ovlivňuje růst kořenů a dlouživý růst buněk příznivě ovlivňuje růst kořenů a dlouživý růst buněk nedostatek Ca - nedostatek Ca - poruchy kořenového poruchy kořenového systému, systému, poškození stonků poškození stonků

16 Funkce živin - hořčík součást chlorofylu, aktivuje enzymy důležité pro fotosyntézu a syntézu bílkovin součást chlorofylu, aktivuje enzymy důležité pro fotosyntézu a syntézu bílkovin nedostatek se projevuje nedostatek se projevuje abnormální tvorbou abnormální tvorbou pigmentu - chlorosy na pigmentu - chlorosy na starších listech starších listech (blednutí) (blednutí)

17 Funkce živin - síra součást bílkovin a řady heterocyklických sloučenin, ovlivňujících chuť a vůni součást bílkovin a řady heterocyklických sloučenin, ovlivňujících chuť a vůni součást vitamínů součást vitamínů součást ferredoxinů (zdroje a akceptory vodíku v redoxních systémech) součást ferredoxinů (zdroje a akceptory vodíku v redoxních systémech) nedostatek - inhibice nedostatek - inhibice metabolických metabolických procesů (žloutnutí procesů (žloutnutí mladých listů) mladých listů)

18 Funkce živin - mikroelementy účastní se biokatalýzy - aktivace nebo inhibice enzymových systémů účastní se biokatalýzy - aktivace nebo inhibice enzymových systémů význam pro tvorbu složitých látek i celkový růst rostliny význam pro tvorbu složitých látek i celkový růst rostliny jejich potřeba je nízká jejich potřeba je nízká

19 Nedostatek mikroelementů deficit Fe u kukuřice deficit Mn u ječmene deficit Zn u kukuřice

20 Příjem živin ze vzduchu, z vody a půdy ze vzduchu, z vody a půdy kořeny (základní) a listy (doplňkový) : kořeny (základní) a listy (doplňkový) : - ve formě iontů - ve formě iontů - dvě fáze - dvě fáze - proti koncentračnímu spádu - proti koncentračnímu spádu - selektivita - selektivita - proces vyžaduje energii - proces vyžaduje energii - transport v původní podobě nebo - transport v původní podobě nebo hned vazba na organické sloučeniny hned vazba na organické sloučeniny

21 Hnojení rostlin Dodávání živin působí : přímo nebo nepřímo na růst a vývoj rostlin přímo nebo nepřímo na růst a vývoj rostlin na výnos a jeho kvalitu na výnos a jeho kvalitu na intenzitu biologických pochodů v půdě na intenzitu biologických pochodů v půdě změny půdních vlastnosti, tj. úrodnost půdy změny půdních vlastnosti, tj. úrodnost půdy

22 Hnojení rostlin je součástí celého komplexu agrotechnických opatření je součástí celého komplexu agrotechnických opatření způsob aplikace - základní a během vegetace způsob aplikace - základní a během vegetace dodávání organických látek - organické hnojení dodávání organických látek - organické hnojení úprava půdní reakce - vápnění úprava půdní reakce - vápnění dodávání živin - minerální hnojiva dodávání živin - minerální hnojiva zajištění optimální výživy dusíkem zajištění optimální výživy dusíkem

23 Rozdělení hnojiv Organická (statková) hnojiva : vyráběna přímo v zemědělském podniku vyráběna přímo v zemědělském podniku vysoká hnojivá hodnota vysoká hnojivá hodnota pozvolné a dlouhodobé působení pozvolné a dlouhodobé působení půdy mají po jejich použití lepší úrodnost půdy mají po jejich použití lepší úrodnost chlévský hnůj, močůvka, chlévský hnůj, močůvka, kejda, zaorávka slámy, kejda, zaorávka slámy, zelené hnojení zelené hnojení

24 Rozdělení hnojiv Minerální (průmyslová) hnojiva : koncentrovaná - vysoký obsah koncentrovaná - vysoký obsah jedné nebo více živin jedné nebo více živin z přírodních surovin z přírodních surovin dusíkatá - ledek vápenatý, síran amonný, dusičnan amonný, močovina dusíkatá - ledek vápenatý, síran amonný, dusičnan amonný, močovina fosforečná, hořečnatá, vápenatá fosforečná, hořečnatá, vápenatá pevná, kapalná pevná, kapalná jednosložková, vícesložková jednosložková, vícesložková

25 Použití hnojiv - organická hnojiva nezastupitelná úloha - dodávání živin i vliv na vlastnosti půdy nezastupitelná úloha - dodávání živin i vliv na vlastnosti půdy hlavně pro okopaniny, kukuřici, zeleninu aj. hlavně pro okopaniny, kukuřici, zeleninu aj. pravidelně, interval asi 4 až 5 let pravidelně, interval asi 4 až 5 let jen doporučené dávky jen doporučené dávky urychleně zapravit urychleně zapravit z 60 % posklizňové a kořenové zbytky z 60 % posklizňové a kořenové zbytky

26 Použití hnojiv - anorganická hnojiva vápnění - ne u všech půd, podle pH, účinnost se projeví až za 2 - 3 roky (málo rozpustná) vápnění - ne u všech půd, podle pH, účinnost se projeví až za 2 - 3 roky (málo rozpustná) hnojení fosforem, draslíkem a hořčíkem : hnojení fosforem, draslíkem a hořčíkem : - pro vytvoření a udržení vyhovujícího - pro vytvoření a udržení vyhovujícího obsahu živin obsahu živin - podle zásob živin v půdě a výnosů - podle zásob živin v půdě a výnosů - každoročně - každoročně - ne vhodné vysoké jednorázové dávky - ne vhodné vysoké jednorázové dávky

27 Použití hnojiv - dusíkatá hnojiva významný faktor výnosu a kvality, vždy cílené významný faktor výnosu a kvality, vždy cílené na základě přesně stanovené potřeby, doby aplikace, druhu hnojiva a dávky (minerální jen v případě využití dusíku rostlinou) na základě přesně stanovené potřeby, doby aplikace, druhu hnojiva a dávky (minerální jen v případě využití dusíku rostlinou) podle konkrétních půdních a povětrnostních podmínek a stavu porostů podle konkrétních půdních a povětrnostních podmínek a stavu porostů respektování legislativy - tzv. nitrátová směrnice (platí i pro organické hnojení) respektování legislativy - tzv. nitrátová směrnice (platí i pro organické hnojení) plány hnojení, evidence, harmonogram, omezení v určitých oblastech plány hnojení, evidence, harmonogram, omezení v určitých oblastech

28 Pěstování rostlin - Osivo a sadba Střídání plodin Osevní postupy

29 Osivo a sadba rozmnožování vegetativní - sadba - části rostlin pro rozmnožování (hlízy, oddenky, cibule, řízky) rozmnožování vegetativní - sadba - části rostlin pro rozmnožování (hlízy, oddenky, cibule, řízky) rozmnožování generativní - osivo - prostřednictvím semen rozmnožování generativní - osivo - prostřednictvím semen použití kvalitního osiva nebo sadby je základem pro získání kvalitního produktu použití kvalitního osiva nebo sadby je základem pro získání kvalitního produktu biologická a semenářská hodnota osiva a sadby biologická a semenářská hodnota osiva a sadby

30 Druhy a odrůdy druh - jedinci společného původu, shodují se ve všech významných vlastnostech druh - jedinci společného původu, shodují se ve všech významných vlastnostech odrůda - hospodářská forma určitého kulturního druhu, vhodná pro konkrétní pěstitelské podmínky, rostliny mají shodné nebo podobné biologické, hospodářské vlastnosti, morfologické znaky a jakost, jsou poměrně geneticky stálé odrůda - hospodářská forma určitého kulturního druhu, vhodná pro konkrétní pěstitelské podmínky, rostliny mají shodné nebo podobné biologické, hospodářské vlastnosti, morfologické znaky a jakost, jsou poměrně geneticky stálé

31 Šlechtění plodin, semenářství Šlechtění : novošlechtění novošlechtění udržovací šlechtění udržovací šlechtění Semenářství : navazuje na udržovací šlechtění navazuje na udržovací šlechtění množení osiva a sadby množení osiva a sadby zpracování, úprava, distribuce zpracování, úprava, distribuce legislativa legislativa kontrola a certifikace kontrola a certifikace

32 Tvorba výnosu výnosový potenciál plodin je významně ovlivněn odrůdou výnosový potenciál plodin je významně ovlivněn odrůdou ne vždy je dostatečně využíván - limitující faktory (světlo, teplota, voda..) ne vždy je dostatečně využíván - limitující faktory (světlo, teplota, voda..) výnos - biologický, hospodářský, hektarový výnos - biologický, hospodářský, hektarový

33 Monokultura z hlediska časového (pravé) z hlediska časového (pravé) z hlediska prostorového z hlediska prostorového význam : význam : - pozitivní (využití techniky, zvýšení - pozitivní (využití techniky, zvýšení produktivity práce, snížení nákladů) produktivity práce, snížení nákladů) - negativní (pokles výnosů, zvýšený - negativní (pokles výnosů, zvýšený výskyt škůdců a chorob) výskyt škůdců a chorob)

34 Střídání plodin zabraňuje jednostrannému vyčerpání půdy zabraňuje jednostrannému vyčerpání půdy střídání plodin, které se maximálně liší ve : střídání plodin, které se maximálně liší ve : - vztahu k vodě, živinám - vztahu k vodě, živinám - vlivu na strukturu půdy - vlivu na strukturu půdy - vztahu k plevelů, chorobám a škůdcům - vztahu k plevelů, chorobám a škůdcům - vztahu ke hnojení statkovými hnojivy - vztahu ke hnojení statkovými hnojivy - vztahu k posklizňovým zbytkům - vztahu k posklizňovým zbytkům - k únavě půdy - k únavě půdy

35 Osevní postup = systém střídání plodin na jednotlivých honech sled plodin pořadí plodin na pozemku sled plodin pořadí plodin na pozemku rotace (cyklus) osevního postupu - doba, za kterou se na jednom honu vystřídají všechny plodiny rotace (cyklus) osevního postupu - doba, za kterou se na jednom honu vystřídají všechny plodiny hlavní plodiny, meziplodiny, předplodiny, následné plodiny hlavní plodiny, meziplodiny, předplodiny, následné plodiny

36 Meziplodiny a předplodiny Meziplodiny : v meziporostním období v meziporostním období rezerva pro výrobu krmiv, hnojivo rezerva pro výrobu krmiv, hnojivo ozimé, letní, podsevové ozimé, letní, podsevové Předplodiny : zlepšující nebo zhoršující půdní úrodnost zlepšující nebo zhoršující půdní úrodnost

37 Osevní postupy - využití základem je Norfolkský osevní postup základem je Norfolkský osevní postup - 4 roky na 4 honech - 4 roky na 4 honech - střídání jeteloviny, ozimé obiloviny, - střídání jeteloviny, ozimé obiloviny, okopaniny a jařiny okopaniny a jařiny významné agrotechnické opatření významné agrotechnické opatření

38 Druhy osevních postupů druh a délka OP druh a délka OP rozlišujeme : rozlišujeme : - polní OP (obilnářské, řepařské, - polní OP (obilnářské, řepařské, bramborářské a pícninářské) bramborářské a pícninářské) - speciální (produkce osiva a sadby, - speciální (produkce osiva a sadby, protierozní, zelinářské, závlahářské) protierozní, zelinářské, závlahářské)

39 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Zemědělská produkce 3. Magisterský studijní program FVL a FVHE."

Podobné prezentace


Reklamy Google