Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Magisterský studijní program FVL a FVHE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Magisterský studijní program FVL a FVHE"— Transkript prezentace:

1 Magisterský studijní program FVL a FVHE
Zemědělská produkce 3. Magisterský studijní program FVL a FVHE

2 Témata přednášky č. 3 Růst a vývoj rostlin Výživa rostlin a hnojení
Pěstování rostlin, střídání plodin, osevní postupy Odrůdy, osivo a sadba, tvorba výnosu

3 Růst a vývoj rostlin souhrnný pojem pro soubor morfologických a fyziologických změn rostlin během vegetace růst - zmnožení buněk a pletiv, tvorba hmoty, změna tvaru vývoj - kvantitativní změny v buňkách, tkáních a orgánech, které vedou k vytvoření generativních orgánů, plodů a semen

4 Rozdělení rostlin podle délky vývoje
jednoleté - rozmnožovací orgány vytvářejí během jednoho roku vegetace, většina kulturních plodin, ozimé a jarní dvouleté - v druhém roce vysazujeme dužnaté orgány vytvořené v prvním roce vegetace, okopaniny, kořenová zelenina víceleté - plodí každý rok, trávy, jeteloviny, chmel

5 Podmínky pro růst a vývoj rostlin
nutné určité hodnoty faktorů vnějšího prostředí - teplo, světlo, vzduch a živiny

6 Světlo nezbytné pro fotosyntetickou asimilaci (fotosynteticky aktivní radiace, FAR) až 760 nm vlivy na intenzitu záření rozdělení rostlin podle potřeby - dlouhodenní, krátkodenní, neutrální postupy pro zvýšení množství vztah k vodní bilanci půdy

7 Teplo zdroje - sluneční záření, při změnách skupenství vody, mikrobiální rozklad organické hmoty významný vegetační faktor - hlavně pro klíčení semen, někdy má význam i nízká teplota (jarovizace, struktura a provzdušňování půdy) regulace - vodním režimem, organickým hnojením, výběr stanoviště

8 Voda nezbytná podmínka růstu rostlin funkce : - rozpouštědlo živin
- transport živin a asimilátů - transpirace - termoregulace vláhová potřeba rostlin v kritických fázích růstu

9 Vzduch nepostradatelný vegetační faktor
atmosférický vzduch - kyslík pro dýchání, uhlík pro fotosyntézu půdní vzduch : kyslík - půdotvorné a oxidační pochody CO2 - biochemický význam, vliv na pH půdy N - využívají půdní bakterie

10 Živiny chemické látky nezbytné pro metabolismus rostlin, formou iontů
příjem - přes půdu (kořeny), foliární výživa (méně) obsah živin v půdě ovlivňuje půdní druh a další faktory („odběr“ po sklizni) agrochemické zkoušení ZP - hodnocení  nízký, vyhovující, dobrý, vysoký a velmi vysoký nedostatek se řeší hnojením

11 Rozdělení živin makroelementy - desetiny až desítky %,
C, O, H, N, P, K, Ca, Mg, S mikroelementy - pod 0,1%, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo aj. prvky užitečné - specifické podle druhu rostliny (Na, Al, Si, Cl aj,), obsah může být i vysoký ostatní - důsledek přirozeného stavu půdy nebo činnosti člověka

12 Funkce živin - dusík součást aminokyselin, amidů, bílkovin, enzymů, nukleoproteidů, chlorofylu důležitá je konverze anorganického N na organický nedostatek se projeví - rostlina je světlá a menší

13 Funkce živin - fosfor fosforečné estery heteroglykosidů jsou základní stavební jednotkou nukleových kyselin přenos energie (ATP), kofaktory enzymů působí na zkrácení vegetační doby mírný nedostatek se neprojeví, výrazný nedostatek - zbarvení

14 Funkce živin - draslík ovlivňuje osmotický tlak, turgor buněk, hospodaření s vodou, pevnost a vyzrávání pletiv aktivuje enzymy a koenzymy důležité pro fotosyntézu usnadňuje transport látek při nedostatku změny vzhledu rostlin, na listech, květech i plodech

15 Funkce živin - vápník stabilizace buněčných membrán a stěn buněk a ovlivnění semipermeability membrán příznivě ovlivňuje růst kořenů a dlouživý růst buněk nedostatek Ca - poruchy kořenového systému, poškození stonků

16 Funkce živin - hořčík součást chlorofylu, aktivuje enzymy důležité pro fotosyntézu a syntézu bílkovin nedostatek se projevuje abnormální tvorbou pigmentu - chlorosy na starších listech (blednutí)

17 Funkce živin - síra součást bílkovin a řady heterocyklických sloučenin, ovlivňujících chuť a vůni součást vitamínů součást ferredoxinů (zdroje a akceptory vodíku v redoxních systémech) nedostatek - inhibice metabolických procesů (žloutnutí mladých listů)

18 Funkce živin - mikroelementy
účastní se biokatalýzy - aktivace nebo inhibice enzymových systémů význam pro tvorbu složitých látek i celkový růst rostliny jejich potřeba je nízká

19 Nedostatek mikroelementů
deficit Fe u kukuřice deficit Zn u kukuřice deficit Mn u ječmene

20 Příjem živin ze vzduchu, z vody a půdy
kořeny (základní) a listy (doplňkový) : - ve formě iontů - dvě fáze - proti koncentračnímu spádu - selektivita - proces vyžaduje energii - transport v původní podobě nebo hned vazba na organické sloučeniny

21 Hnojení rostlin Dodávání živin působí :
přímo nebo nepřímo na růst a vývoj rostlin na výnos a jeho kvalitu na intenzitu biologických pochodů v půdě změny půdních vlastnosti, tj. úrodnost půdy

22 Hnojení rostlin je součástí celého komplexu agrotechnických opatření
způsob aplikace - základní a během vegetace dodávání organických látek - organické hnojení úprava půdní reakce - vápnění dodávání živin - minerální hnojiva zajištění optimální výživy dusíkem

23 Rozdělení hnojiv Organická (statková) hnojiva :
vyráběna přímo v zemědělském podniku vysoká hnojivá hodnota pozvolné a dlouhodobé působení půdy mají po jejich použití lepší úrodnost chlévský hnůj, močůvka, kejda, zaorávka slámy, zelené hnojení

24 Rozdělení hnojiv Minerální (průmyslová) hnojiva :
koncentrovaná - vysoký obsah jedné nebo více živin z přírodních surovin dusíkatá - ledek vápenatý, síran amonný, dusičnan amonný, močovina fosforečná, hořečnatá, vápenatá pevná, kapalná jednosložková, vícesložková

25 Použití hnojiv - organická hnojiva
nezastupitelná úloha - dodávání živin i vliv na vlastnosti půdy hlavně pro okopaniny, kukuřici, zeleninu aj. pravidelně, interval asi 4 až 5 let jen doporučené dávky urychleně zapravit z 60 % posklizňové a kořenové zbytky

26 Použití hnojiv - anorganická hnojiva
vápnění - ne u všech půd, podle pH, účinnost se projeví až za roky (málo rozpustná) hnojení fosforem, draslíkem a hořčíkem : - pro vytvoření a udržení vyhovujícího obsahu živin - podle zásob živin v půdě a výnosů - každoročně - ne vhodné vysoké jednorázové dávky

27 Použití hnojiv - dusíkatá hnojiva
významný faktor výnosu a kvality, vždy cílené na základě přesně stanovené potřeby, doby aplikace, druhu hnojiva a dávky (minerální jen v případě využití dusíku rostlinou) podle konkrétních půdních a povětrnostních podmínek a stavu porostů respektování legislativy - tzv. nitrátová směrnice (platí i pro organické hnojení) plány hnojení, evidence, harmonogram, omezení v určitých oblastech

28 Pěstování rostlin - Osivo a sadba Střídání plodin Osevní postupy

29 Osivo a sadba rozmnožování vegetativní - sadba - části rostlin pro rozmnožování (hlízy, oddenky, cibule, řízky) rozmnožování generativní - osivo - prostřednictvím semen použití kvalitního osiva nebo sadby je základem pro získání kvalitního produktu biologická a semenářská hodnota osiva a sadby

30 Druhy a odrůdy druh - jedinci společného původu, shodují se ve všech významných vlastnostech odrůda - hospodářská forma určitého kulturního druhu, vhodná pro konkrétní pěstitelské podmínky, rostliny mají shodné nebo podobné biologické, hospodářské vlastnosti, morfologické znaky a jakost, jsou poměrně geneticky stálé

31 Šlechtění plodin, semenářství
novošlechtění udržovací šlechtění Semenářství : navazuje na udržovací šlechtění množení osiva a sadby zpracování, úprava, distribuce legislativa kontrola a certifikace

32 Tvorba výnosu výnosový potenciál plodin je významně ovlivněn odrůdou
ne vždy je dostatečně využíván - limitující faktory (světlo, teplota, voda..) výnos - biologický, hospodářský, hektarový

33 Monokultura z hlediska časového (pravé) z hlediska prostorového
význam : - pozitivní (využití techniky, zvýšení produktivity práce, snížení nákladů) - negativní (pokles výnosů, zvýšený výskyt škůdců a chorob)

34 Střídání plodin zabraňuje jednostrannému vyčerpání půdy
střídání plodin, které se maximálně liší ve : - vztahu k vodě, živinám - vlivu na strukturu půdy - vztahu k plevelů, chorobám a škůdcům - vztahu ke hnojení statkovými hnojivy - vztahu k posklizňovým zbytkům - k únavě půdy

35 Osevní postup = systém střídání plodin na jednotlivých honech
sled plodin pořadí plodin na pozemku rotace (cyklus) osevního postupu - doba, za kterou se na jednom honu vystřídají všechny plodiny hlavní plodiny, meziplodiny, předplodiny, následné plodiny

36 Meziplodiny a předplodiny
v meziporostním období rezerva pro výrobu krmiv, hnojivo ozimé, letní, podsevové Předplodiny : zlepšující nebo zhoršující půdní úrodnost

37 Osevní postupy - využití
základem je Norfolkský osevní postup - 4 roky na 4 honech - střídání jeteloviny, ozimé obiloviny, okopaniny a jařiny významné agrotechnické opatření

38 Druhy osevních postupů
druh a délka OP rozlišujeme : - polní OP (obilnářské, řepařské, bramborářské a pícninářské) - speciální (produkce osiva a sadby, protierozní, zelinářské, závlahářské)

39 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Magisterský studijní program FVL a FVHE"

Podobné prezentace


Reklamy Google