Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 1948  Vznikly slou č ením podzemní vojenské organizace Hagana a militantních skupin Irgun a Lechi.  Bránily Izrael ve všech válkách, kterými od.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " 1948  Vznikly slou č ením podzemní vojenské organizace Hagana a militantních skupin Irgun a Lechi.  Bránily Izrael ve všech válkách, kterými od."— Transkript prezentace:

1

2

3  1948  Vznikly slou č ením podzemní vojenské organizace Hagana a militantních skupin Irgun a Lechi.  Bránily Izrael ve všech válkách, kterými od svého zalo ž ení prošel.

4  pozemní síly  vojenské námo ř nictvo  vojenské letectvo

5  Libanon a Sýrie na severu  Jordánsko a Irák na východ ě  Egypt na jihu

6  Ochrana jednotlivce  Vazba na konkrétní vojáky – "Rodina"  Bratrství ve zbrani – lidová armáda  Nemají d ů stojnické školy.  3 roky a do 40 let  Národní vojenská slu ž ba je povinná pro ž idovské a drúzské mu ž e a ž idovské ž eny starší osmnácti let – p ř ed VŠ.

7 Sajeret (hebrejsky סיירת mno ž. č. sajarot), doslova znamená pr ů zkumná jednotka Izraelských obranných sil Samsonovy lišky – Oblast Gazy – „(Samson) odešel a pochytal t ř i sta lišek. Potom vzal pochodn ě, oto č il v ž dy dv ě lišky ocasy k sob ě a mezi n ě p ř ipevnil pochode ň. Pochodn ě zapálil a lišky pustil do nepo ž atého obilí Pelištejc ů. Zapálil jak kopky, tak nepo ž até obilí, dokonce i vinice a olivy.“

8  Sajeret Šaldag, té ž Jednotka 5101 speciální jednotka izraelského vojenského letectva Specializuje se na poskytování podpory, protiteroristické a záchranné akce a také na pr ů zkumné operace.  Sajeret Matkal Pr ů zkumná jednotka Generálního štábu Její primární ur č ení je boj proti terorismu, pr ů zkum na nep ř átelském území a shroma žď ování informací o protivníkovi. Sajeret Matkal je postavena podle vzoru britských SAS. Organiza č n ě podléhá zpravodajské slu ž b ě Amanu.  Šajeret 13 Její specializací je záchrana rukojmí v pob ř e ž ních oblastech a protiteroristické mise. Z akcí p ř isuzovaných této jednotce byla ve ř ejn ě publikována jen č ást.

9 Jednotka 669 – Letecká léka ř ská záchranná a evakua č ní jednotka, pod ř ízená velitelství speciálních vzdušných sil Izraelského vojenského letectva. Jamam – Profesionální policejní jednotka, mezi její ž hlavní č innosti pat ř í nap ř. záchrana rukojmí. Jamam je akronym pro speciální policejní jednotku. Okec – Také nazývaná K-9 je zvláštní jednotka Izraelských obranných sil (IOS) zam ěř ená na výcvik ps ů pro armádní ú č ely v Izraeli.

10  USA + vlastní výroba  hlavní bojový tank Merkava  samopaly Uzi  poloautomatická pistole Desert Eagle  úto č né pušky Galil č i Tavor  F-15I,  M113

11

12  Izrael úsp ě šn ě otestoval funk č ní prototyp nového obranného systému Iron Dome, ur č ený k sou č asnému ni č ení a ž n ě kolika d ě lost ř eleckých projektil ů a raket krátkého dosahu  Schopen ni č it rakety ve vzdálenostech od 4 do 70 kilometr ů.  Nyní je ji ž vyvíjena verze systému Iron Dome, pou ž itelná proti balistickým raketám st ř edního a velkého dosahu a ř ízeným st ř elám s plochou dráhou letu.  Rafael Advanced Defense Systems, Ltd. na základ ě ud ě leného kontraktu v hodnot ě 200 milion ů dolar ů.  Mobilní systém Iron Dome pracuje zcela automaticky a vyzna č uje se velmi krátkou dobou reakce.  Hlavními prvky obranného systému jsou p ř esný sledovací radar, st ř edisko ř ízení bojové č innosti a ř ízení palby, antirakety se speciálními bojovými hlavicemi a jednotka s odpalovacími za ř ízeními.

13

14

15

16

17  IMI Galil je jedna z úto č ných pušek vyráb ě ných firmou Israel Weapon Industries. M ě la slou ž it jako protiváha pušek AK, které č asto pou ž ívaly arabské státy.

18

19

20  Ustanoveno po vyhlášení nezávislosti v roce 1948.  Podpora Č SSR Supermarine Spitfire Avia S-199 Piper Gloster Meteor

21

22

23

24

25  Podpora Francie a USA Mirage III Skyhawk F-4 Phantom

26

27

28

29  Podpora USA + vlastní technologie USA dodává techniku, Izraelci vlastní technologie. F-16 F-15 AH-64 Apache C-130 Hercules UAV Hermes

30

31

32

33

34

35

36

37


Stáhnout ppt " 1948  Vznikly slou č ením podzemní vojenské organizace Hagana a militantních skupin Irgun a Lechi.  Bránily Izrael ve všech válkách, kterými od."

Podobné prezentace


Reklamy Google