Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojišťovnictví Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojišťovnictví Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Pojišťovnictví Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 Kapitola 11. – Pojišťovnictví Charakteristika pojišťovnictví Pojišťovny Pojišťovací zprostředkovatelé (brokeři) Propojování finančních služeb

3 Charakteristika pojišťovnictví  Pojišťovnictví  Pojišťovnictví je specifické odvětví ekonomiky, které zabezpečuje finanční eliminaci rizik ovlivňujících činnost lidí  Zahrnuje všechny pojišťovací instituce, které mají oprávnění k podnikání v pojištění  V ČR je pojišťovnictví specifické odvětví ekonomiky zabývající se pojišťovací, zajišťovací a zprostředkovatelskou činností v oblasti pojištění a s tím spojenými činnostmi

4 Charakteristika pojišťovnictví  Předmětem pojišťovnictví jako odvětví ekonomiky je řízení pojišťoven ze strany státních orgánů, které dohlížejí na dodržování správného podnikání v oblasti pojištění, dále je předmětem pojišťovnictví řízení pojišťoven, kalkulace pojistného, tvorba technických rezerv, informační soustava…  V rámci pojišťovnictví v jednotlivých zemích existují a působí instituce, jejichž účelem je organizování vzájemné spolupráce pojišťoven, asociace pojišťoven

5 Charakteristika pojišťovnictví  Mezi instituce  Mezi instituce související s pojišťovnictvím patří:  Pojišťovny a zajišťovny,  Pojišťovací zprostředkovatelé,  Státní dozor nad pojišťovnictvím,  Asociace pojišťoven,  Finanční instituce zabývající se pojištěním vedle pojišťoven (např. banky),  Poradenské a ostatní firmy v oblasti pojišťovnictví  Samostatní likvidátoři pojistných událostí

6 Pojišťovny  Specifické finanční instituce přebírající rizika. Jsou to právní subjekty oprávněné vykonávat pojišťovací případně zajišťovací činnost (v našich podmínkách může pojišťovací činnost na území České republiky provozovat pojišťovna, která získala od orgánu státní dozoru -ministerstva financí povolení k provozování pojišťovací činnosti).  Členění pojišťoven z hlediska zaměření:  Pojišťovny univerzální -  Pojišťovny univerzální - pojišťují v podstatě všechny druhy rizik a mohou provozovat i zajištění  Pojišťovny životní –  Pojišťovny životní – zabývají se provozování životních druhů pojištění,  Pojišťovny neživotní,  Pojišťovny neživotní, které se zbývají provozováním neživotních druhů pojištění,  Pojišťovny specializované  Pojišťovny specializované - pojišťovny specializující se na určitý druh nebo odvětví pojištění, na pojišťování určitých rizik, na některé skupiny pojištěných(i zajišťovny, tedy instituce, které se zabývají výlučně provozováním zajištění)

7 Kaptivní pojišťovna  Instituce, kterou založil podnikatelský subjekt (obyčejně průmyslový podnik, koncern) se záměrem pojišťovat své vlastní potřeby (v případě, kdy má tento podnik relativně dobře rozptýlené riziko, takže si může dovolit určitou formu samopojištění a spravovat vlastní rezervní fond)  Kaptivní pojišťovny mají vlastní kapitál a rezervy, riziko nesou sami, často se kaptivní pojišťovny zajišťují.  Z hlediska právní formy členíme pojišťovny na:  Státní  Vzájemné (družstevní)  Akciové pojišťovny

8 Státní pojišťovny  Státní pojišťovny  Státní pojišťovny zřizuje stát nebo státní orgány, výsledky jejich hospodaření nese stát. Jejich pozitivem je určitá míra státních záruk za závazky státních pojišťoven, negativem většinou vyšší náklady správní režie. Obvykle zajišťují pojistné krytí pro klienty v těch oblastech krytí rizik, které pro akciové pojišťovny nejsou dostatečně atraktivní, nebo v oblasti krytí rizik, kde má stát zájem podporovat určitou oblast podnikání prostřednictvím podpory pojištění.

9 Vzájemné pojišťovny (družstevní)  Vzájemné pojišťovny (družstevní)  Vzájemné pojišťovny (družstevní) jsou instituce, pro něž je charakteristická vzájemná pomoc při krytí rizika. Ve vzájemných pojišťovnách se vychází z toho, že škoda, která se stane jednomu členu společenství má být nesena ostatními, kterým se nestala. Riziko nesou členové (vlastníci), kteří jsou současně pojistníky (klienty).  Charakteristické pro vzájemné pojišťovny je:  Poskytují pojistné krytí svým členům (vlastníkům),  Právně a ekonomicky odpovědným orgánem jsou členové (vlastníci),  Smyslem činnosti vzájemné pojišťovny je krytí rizika,  Pojistné je kalkulováno podle zásad pojistné matematiky, v případě, že odhadované pojistné je nízké, vyrovnává se dodatečnými příspěvky, nastane-li přebytek, je rozdělen mezi členy společnosti,  Členové poskytují finanční prostředky nutné k provozu pojišťovny

10 Akciové pojišťovny  Jejich základní kapitál je tvořen vklady akcionářů, které jsou rozvržené na určitý počet podílů - akcií o předem určené nominální hodnotě  Má tyto charakteristické rysy:  Existuje určitý počet vlastníků - akcionářů,  Vlastnictví podniku je obvykle odděleno od vlastního řízení,  Cílem podnikání je dosažení zisku,  Akciová společnost musí stanovit pojistné tak, aby po uhrazení pojistného plnění zůstal společnosti přebytek,  Podíl na zisku (výnosy z vložených prostředků) se vyplácí akcionářům v podobě dividend,  Výsledky hospodaření nesou akcionáři.

11 Akciové pojišťovny  Na základě legislativy může být v našich podmínkách založena pojišťovna v právní formě akciové společnosti nebo družstva (stanoví-li zvláštní předpis, může pojišťovací činnost vykonávat i jiná právnická osoba), zajišťovna pouze jako akciová společnost  Z pohledu zaměření činnosti v ČR fungují životní, neživotní a univerzální pojišťovny. Univerzálním pojišťovnám nadále není státem udělováno povolení k činnosti. Z pohledu právní formy pojišťoven je převažující akciová společnost.

12 Činnosti pojišťovny  Mezi činnosti  Mezi činnosti pojišťoven patří:  Obchodní  Provozní  Likvidační

13 Obchodní činnost  Prodej pojistných produktů  Péče o klienta  Marketing  Výběr cílové oblasti trhu  Propagace pojistných produktů

14 Provozní činnost  Zpracování jednotlivých pojistných smluv  Evidence pojistných smluv  Zabezpečení podkladů pro výplatu provizí  Správa pojištění  Inkaso pojistného

15 Likvidační činnost  Proces likvidace  Proces likvidace:  Nahlášení škody  Zaregistrování škody  Prověření škody  Likvidace pojistné události

16 Pojišťovací zprostředkovatelé (brokeři)  Působí na pojišťovacím trhu jako mezičlánek a jejich úlohou je dát dohromady kupce a prodejce pojišťovací služby s výhledem na uzavření pojistné smlouvy  Představují mezičlánek, který usnadňuje styk klienta s pojišťovnou  Pojišťovací zprostředkovatel nachází optimálního pojistitele pro daného zákazníka.

17 Pojišťovací zprostředkovatelé (brokeři)  Důvody  Důvody k využívání služeb pojišťovacích zprostředkovatelů:  Zprostředkovatel rozumí trhu a může sladit zákazníkovy potřeby s tím, co je na pojišťovacím trhu nabízeno,  Pro zprostředkovatele je jednodušší prozkoumat trh, neboť se v něm již orientuje (na pojišťovacích trzích působí velké množství pojistitelů)  Tím, že má zprostředkovatel přehled o nabízených produktech na pojišťovacím trhu, může dosáhnout nejnižších nákladů přiměřených kvalitě služeb

18 Pojišťovací zprostředkovatelé (brokeři)  Pojišťovací zprostředkovatele lze rozčlenit podle toho, jaký je rozsah jejich činnost a zda sjednávají pojistné smlouvy pouze pro jednu pojišťovnu nebo pro více pojišťoven  Obecně existují zprostředkovatelé pracující pouze pro jednoho pojistitele, se kterým mají uzavřenu smlouvu o zprostředkování.  Dále zprostředkovatelé v klasickém pojetí, tj. zprostředkovávají sjednání pojistných smluv s více pojistiteli.

19 Pojišťovací zprostředkovatelé (brokeři) makléř  Specifickým typem zprostředkovatele je tzv. makléř, který hledá pro svého zákazníka optimální pojistnou ochranu na základě plné moci nebo na základě smlouvy s klientem (klienty).  Klasický makléř sám vytváří svůj pojistný kmen, stará se o pojistné smlouvy v průběhu celé pojistné doby, tzn. snaží se pojistné smlouvy aktualizovat podle měnících se podmínek klienta, podílí se na likvidací škod

20 Makléř  U individualizovaných smluv makléř napomáhá při stylizaci pojistné smlouvy především t  Majitelé a manažeři podniků vyhledávají pomoc pojišťovacích makléřů především tehdy:  Jestliže v jejich podniku nemají k dispozici nikoho, kdo by dostatečně spolehlivě dokázal identifikovat a ocenit rizika daného provozu,  Jestliže podnik není spokojen s dosavadním pojistitelem či si chce ověřit oprávněnost dosavadní důvěry,  Jestliže se vedení podniku neorientuje na pojišťovacím trhu.  V současné době makléři působí nejen při zprostředkování sjednání pojistných smluv, ale doporučují v řadě případů při rozhodování o tom, zda sjednat pojištění nebo se pojištění vyhnout (uvažovat o samopojištění)

21 Makléř  Současně v současné době roste počet smluv individualizovaných, neboť se někdy standardní druhy pojištění ukazují nevhodné, a zde zprostředkovatel napomáhá při stylizaci pojistné smlouvy.  Kaptivní makléř  Kaptivní makléř – vyhledává pojistnou ochranu pro svůj podnik  Pro činnost pojišťovacích zprostředkovatelů v řadě vyspělých zemí je charakteristické, že je regulována ze strany státu (bezúhonnost zprostředkovatelů, podmínky pro kapitálové vybavení, podmínky pro pojištění odpovědnosti za škody zprostředkovatelů, podmínky pro splnění odborné způsobilosti,…)

22 Propojování finančních služeb  Při provozování finančních služeb dochází k jejich vzájemnému propojování, především v oblasti typizovaných produktů pojišťoven a bank  Činnost bank a pojišťoven se vzájemně prolíná. Proto na pojistném trhu vystupují vedle pojišťoven provozujících pojišťovací produkty i banky.

23 Propojování finančních služeb tři základní modely  Pro vzájemné vazby bank a pojišťoven můžeme vymezit tři základní modely:  Separátní model  Separátní model - existují vedle sebe dvě samostatná nezávislá odvětví, v nichž se finanční instituce věnují pouze své hlavní činnosti.  Kooperativní řešení  Kooperativní řešení - obě strany si zachovávají suverenitu svých produktů, přičemž se uplatňuje kooperace (volných zájmových sdružení, organizovaná pracovní seskupení v oblasti prodeje nebo správy)  Koncernové řešení  Koncernové řešení, tzv. podílový model, kdy jsou zakládány vlastní dceřiné společnosti. V tomto případě se jedná o převahu jednoho partnera, suverenita produktu není zajištěna.

24 Propojování finančních služeb  Proces propojování bankovních a pojišťovacích produktů se v jednotlivých zemích liší svou intenzitou i formami, což je výsledkem působení tří základních faktorů:  Historického  Historického – vyplývá z vývoje vzájemných vztahů mezi bankovními a pojišťovacími institucemi  Organizačního  Organizačního – týká se hlavně legislativních podmínek umožňujících v menší či větší míře integraci  Ekonomického  Ekonomického – vyplývá z ekonomického systému země, rozvinutosti ekonomiky  Integrace bank a pojišťoven vyplývá ze shodných rysů bankovních a pojišťovacích produktů.

25 Propojování finančních služeb allfinance  Finanční společnosti se postupně snaží rozvíjet koncept allfinance, který do sebe integruje veškeré finanční služby (případně další oblasti)  Assurfinance  Assurfinance znamená prodej bankovních produktů prostřednictvím pojistitelů (týká se zejména prodeje jednoduchých bankovních produktů )

26 Propojování finančních služeb  Prodej bankovních produktů pojistiteli není však rozšířen v takové míře jako bankopojištění (prodej pojistných produktů na přepážkách bank) těmito důvody  Vstup bank do pojišťovacího obchodu byl úspěšný především v životním pojištění. Úspěch se vysvětlován těmito důvody:  Banky disponují dostatečnou prodejní sítí, pomocí které mohou prodávat pojistné produkty  Jsou v častém kontaktu se svými klienty  Disponují detailními informacemi o svých klientech, proto jim mohou nabídnout produkty, které vyhovují jejich potřebám  Prodej pojistných produktů na přepážkách bank je méně nákladný než pomocí pojišťovacích zprostředkovatelů

27 All finance  Nabídka plně integrovaných finančních řešení klientům ze strany bank  Tento přístup předpokládá aktivní průzkum potřeb klienta. Tyto služby mohou zahrnovat:  Nejedná se tedy pouze o souhrn produktů, ale o dlouhodobý vztah s klientem. Tyto služby mohou zahrnovat:  Běžný účet a platební styk  Spořící a investiční instrumenty  Různé typy půjček a úvěrů  Všechny typy životního a neživotního pojištění  Nástroje řízení rizika  Právní a poradenské služby

28 All finance  Propojování mezi pojišťovnictvím, bankovnictvím a ostatními finančními službami se uskutečňuje samozřejmě nejen v oblasti produktů a prodeje produktů, ale také v přibližování a majetkovém propojování finančních institucí  Z tohoto důvodu se mluví o vytváření finančních konglomerátů (bankopojišťoven). Finanční konglomeráty mohou mít různou strukturu

29 Propojování finančních služeb následující formy propojování  Při propojování bankovních a pojišťovacích služeb mohou být využity následující formy propojování:  Založení nové filiálky,  Založení společného podniku,  Strategie majoritního podílu,  Zakládání společných holdingových společností,  Strategie dobrovolných fúzí,  Strategie kombinované účasti a distribuce,  Strategie kooperace v distribuci produktů.

30 Propojování finančních služeb  Efekty propojování finančních služeb se projevují ve snižování správních nákladů při provozování služeb a zvyšování výkonnosti, snížení rizika podnikání, vytváření nových finančních služeb lépe přizpůsobených požadavkům klientů, rozšířené využití distribučních sítí, využívám informací o klientech.

31 Děkuji za pozornost … Děkuji za pozornost …


Stáhnout ppt "Pojišťovnictví Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google