Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

a prostorová představivost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "a prostorová představivost"— Transkript prezentace:

1 a prostorová představivost
Didaktika matematiky KAG/MDIM7 Stereometrie a prostorová představivost

2 Motto: „Představivost je překrásnou a ohromující schopností člověka.
Rozvinutá prostorová představivost je důležitým prvkem obecné kultury. Geometrie, která vyžaduje představovat si geometrické útvary v jejich ideální přesnosti a logické určenosti, dodává prostorové představivosti na jemnosti, přesnosti a vytříbenosti. A. D. Alexandrov

3 Geometrii lze chápat jako:
způsob vidění a poznávání světa, podtext některých filosofických směrů, grafickou komunikaci - způsob „zápisu“ informací, součást matematiky s hojnými vazbami k praxi, vyučovací předmět, ve kterém se rozvíjí geometrická představivost.

4 Stereometrie Výchovné cíle : Rozvoj prostorové představivosti
Rozvoj logického myšlení Vzdělávací cíle: Úlohy polohy (vzájemné polohy, ax. systém) Metrické úlohy (definice, kriteria) Tělesa (tvary, objemy, povrchy, řezy..) Shodná zobrazení v prostoru Zobrazování prostorových situací (VRP, MP)

5 Problémy prostorové podněty se hůře kládají v mozku obtížnost vztahů
3D situace nelze zobrazit přímo ve 2D, nýbrž prostřednictvím různých zobrazovacích metod

6 Volné rovnoběžné promítání

7 Kombinace VRP a KP

8

9 Mnohostěny - viz DM 14a Mnohostěny - viz DM 14b V prostoru

10 Geometrická představivost
je schopnost představovat si vlastnosti geometrických útvarů: tvar, polohu, velikost, umístění.

11 Nikdy není tak zle…

12 … aby nemohlo být hůř.

13 Co to je prostorová představivost ?
Perenčaj a Repáš (1985): „Mohli by sme povedať, že je to akési videnie priestoru. Problém je v tom, že nestačí priestor vidieť, ale je nutné si ho i zvedomovať.“

14 Gardner (1999) Pod pojem prostorová představivost zahrnuje prostorovou inteligenci, jejímž jádrem jsou schopnosti, které zajišťují přesné vnímání vizuálního světa, umožňují transformovat a modifikovat původní vjemy a vytvářejí z vlastní zkušenosti myšlenkové představy, i když žádné vnější podněty nepůsobí.

15 Geometrická prostorová představivost
soubor schopností týkajících se reprodukčních i anticipačních, statických i dynamických představ o tvarech, vlastnostech a vzájemných vztazích mezi geometrickými útvary v prostoru. (Molnár 2004)

16 Na úroveň prostorové představivosti mají vliv
vnitřní faktory hladina pohlavních hormonů v prenatálním stadiu vývoje jedince, jejich aktuální stav v organizmu, celkový stav organismu, vnější faktory geografické, sociální a kulturní prostředí, výchova a učení.

17 Metodika rozvoje prostorové představivosti
Model (+„vzdušná“ geometrie) Obrázek (+anaglyfy, stereomerické diapozity, 3-D, počítačové simulace atd.) Představa

18 Ze školních kuloárů „Úroveň prostorové představivosti i znalostí ze stereometrie žáků se snižuje.“

19 Longitudální šetření …úrovně prostorové představivosti
V letech 1984 – 1987 bylo prověřeno 870 žáků 2. stupně základních škol, všech tří proudů středních škol a studentů učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů. Ve školním roce 2007/2008 byl celkový počet respondentů 536 ze sedmi středních škol.

20 Zadání didaktického testu
1. úloha: rozviňte plášť krychle všemi možnými způsoby (4 body). 2. úloha: načrtněte těleso, které lze bez mezer protáhnout všemi vyznačenými otvory (4 body).

21 3. úloha: naviňte na krychli drát podle tří průmětů.(3 body)
bokorys nárys půdorys

22 4. úloha: načrtněte bokorys a názorný obrázek tělesa, znáte-li jeho nárys a půdorys (4 body).
nárys půdorys

23 Výsledky

24 …znalostí z učiva stereometrie
V letech 1984/1985 bylo prověřeno 523 žáků 14 základních a středních škol. V roce 2007/ 2008 bylo prověřeno 451 respondentů z 9 škol.

25 Test znalostí z učiva stereometrie
Příklad 1 Je dán trojboký kolmý hranol (viz obr.). Určete: a) dvě dvojice mimoběžek, b) libovolnou přímku rovnoběžnou s rovinou ABB´, c) dvě různoběžné roviny, d) jejich průsečnici. Příklad 2 Těleso je složeno z válce a polokoule. Válec má výšku 42 cm a průměr 30 cm shodný s průměrem polokoule. Vypočtěte objem tohoto tělesa.

26 Příklad 3 Věžička má tvar pravidelného čtyřbokého jehlanu s podstavnou hranou 0,8 m. Výška věžičky je 1,2 m. Vypočtěte spotřebu barvy na natření této věžičky, spotřebuje-li se 1 kg barvy na 6 m2. Příklad 4 Kostka má vždy sousední stěny natřené stejnou barvou. Je rozřezána na malé kostičky. Napište, kolik kostiček je natřeno: a) pouze jednou barvou, b) pouze dvěma barvami, c) pouze třemi barvami, d) žádnou barvou.

27 určení rovnoběžné přímky určení různoběžných rovin určení průsečnice
Sledovaný jev Relativní četnost v % (1984/1985) (2007/2008) 1. určení mimoběžek určení rovnoběžné přímky určení různoběžných rovin určení průsečnice symbolické zápisy 68 71 67 49 65 51 42 31 16 40 2. Náčrt Dosazení do vzorce (válec) Dosazení do vzorce (koule) Určení objemu polokoule Určení objemu tělesa Odpověď 21 85 59 45 39 12 78 36 26

28 Znalost Pythagorovy věty Užití Pythagorovy věty Určení spotřeby barvy
(1984/1985) (2007/2008) 3. Náčrt Stanovení výpočtu Q Vzorec pro S Znalost Pythagorovy věty Užití Pythagorovy věty Určení spotřeby barvy Odpověď 20 9 14 24 12 13 3 53 49 18 1 4. počet kostek s 1 barvou počet kostek se 2 barvami počet kostek se 3 barvami počet kostek bez barvy 30 26 34 28

29 Výsledky

30 Závěr: úroveň prostorové představivosti i znalostí ze stereometrie.
Výsledky poukazují na snižující se úroveň prostorové představivosti i znalostí ze stereometrie.

31 Všeobecná inteligence a
geometrická představivost Pomocí Amthauerova I-S-T bylo testováno 60 dívek a 44 chlapců ve věku 15 let (PPP Olomouc – profesní orientace) porovnávány byly výsledky naměřeného IQ s výsledky subtestu č. 8 (Úlohy s kostkami) pomocí programu STATISTICA. Byla prokázána korelace mezi všeobecnou inteligencí a prostorovou představivostí (korelační koef. 0,425) na hladině významnosti 0,01.

32 IQ a PP - WISC III U 54 chlapců a 54 dívek byla pomocí Studentova t-testu prokázána korelace (0,7212) výsledků subtestu Cubes a všeobecného IQ získaných prostřednictvím Wechslerova testu inteligence WISC III.

33 Existuje vztah mezi matematickými schopnostmi a všeobecnou inteligencí u nadprůměrně nadaných jedinců? 22 dívek, 24 chlapců, let, I-S-T 2000 R, PPP Ostrava (E. Witásková) IQ Průměr r Celkový 126,33 1,00 Verbální 126,57 0,39 Numerický 120,50 0,55 Figurální 119,37 0,46

34

35

36 Některé příčiny nízké úrovně prostorové představivosti
Motto: „ Geometrie je do školy nevhodná.“ Posluchačka M-X při zkoušce z KG

37 Zjištěné příčiny: - nedocenění významu prost. představivosti, - nedostatečná časová dotace, - malá připravenost učitelů, - nerespektování ped.-psych. zásad, - opomíjení stereometrických úloh u přij. zkoušek, - aj.

38 Analogie ve vyučování stereometrii
Využívá se analogie mezi uspořádáním objektů v rovině (bod, přímka) a v prostoru (bod, rovina) k urychlení výkladu alepšímu zapamatování učiva. Např.: „V rovině lze vést daným bodem k dané přímce jedinou rovnoběžku.“ Analogicky: „V prostoru lze vést daným bodem jedinou rovnoběžnou rovinu s danou rovinou.“ Ale pozor! „V rovině lze daným bodem vést k dané přímce jedinou kolmici.“ Ale „V prostoru lze daným bodem vést k dané rovině nekonečně mnoho kolmých rovin.“ Analogie zde nefunguje. Nicméně lze nalézt jinou analogii: „ V prostoru lze daným bodem vést jedinou kolmici k dané rovině.

39 Další směry výzkumu Lateralita a prostorová představivost
Prostorová představivost mužů a žen Prostorová představivost a mimořádné nadání (např. pomocí magnetické rezonance)


Stáhnout ppt "a prostorová představivost"

Podobné prezentace


Reklamy Google