Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Efektivní řízení operativní likvidity ČAT, 22. února 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Efektivní řízení operativní likvidity ČAT, 22. února 2011."— Transkript prezentace:

1 Efektivní řízení operativní likvidity ČAT, 22. února 2011

2 7.4.2015strana 2 Cíle řízení likvidity  Splatné závazky jsou hrazeny včas  Je eliminován souběh půjček a finančního majetku (podnik nedrží finanční majetek a zároveň si nepůjčuje na běžné úhrady)  Všechny zůstatky finančního majetku jsou úročeny (volné prostředky přinášejí úrok)  Jsou minimalizovány náklady na krátkodobé financování a maximalizovány výnosy z finančního majetku

3 7.4.2015strana 3 Optimalizace cash flow  Jak optimalizovat cash flow:  Přesvědčit zákazníky (např. slevami), aby platili dříve (zkrátit splatnost vydaných faktur)  Prodat pohledávky faktoringovým společnostem  Svým dodavatelům platit později (pokud to nenaruší naše obchodní styky, etiku podnikání a bude to pro nás výhodné)  Snížit režijní náklady a platby za ně  Omezovat zásoby  Účtovat zálohy, dílčí fakturace  Zkrátit projektové fáze  Důsledně vymáhat pohledávky  Odprodat nepotřebný majetek, leasing místo investic

4 7.4.2015strana 4 Likvidita na denní provoz  Společnost musí mít stanovenu určitou likviditu, kterou nutně potřebuje ke své činnosti  Stanovenou úroveň provozních prostředků je třeba určit finanční analýzou provozních příjmů a výdajů  V případě nedostatku denní likvidity existuje možnost využití kontokorentu (vhledem k jeho nákladům by se však měl využívat jen v krajních případech)

5 7.4.2015strana 5 Finanční analýza - nastavení provozních limitů

6 7.4.2015strana 6 Optimalizace správy bankovních účtů - nastavení efektivního řízení financí  Cashpooling – základní informace:  Představuje metodu optimalizace vedení bankovních účtů společnosti, pomocí které dochází ke konsolidaci zůstatků na bankovních účtech na denní bázi.  Všechny zůstatky, ať už kladné či záporné, se soustřeďují na jeden tzv. master účet a teprve z něho se kalkulují úroky. Společnost tak není zatížena úroky z kontokorentních úvěrů, poněvadž záporné zůstatky na jednom účtu jsou obvykle vyrovnány přebytkem na účtu jiném.  Cashpooling může využít každá společnost mající několik účtů i skupina společností typu „holdingového“ uspořádání.

7 7.4.2015strana 7 Pravděpodobný scénář – současný stav společností  Většina společností působících na našem trhu disponuje velkou řadou bankovních účtů.  Společnost může mít na některých účtech permanentně záporný zůstatek. Vzhledem k výši účtovaných úroků bankou vede tento stav k zatěžování rozpočtu podniku.  Na druhou stranu mohou některé účty vykazovat přebytek, který je však úročený separátně.  Cashpooling je řešení, kdy přebytek z jednoho účtu společnosti je použit pro krytí deficitu na jiném účtu společnosti.  Cashpooling nabízí efektivní řešení pro každodenní řízení likvidity.

8 7.4.2015strana 8 Cashpooling – přínosy  Základními přínosy zavedení cashpoolingové struktury při řízení pozice bankovních účtů jsou … 1.Zefektivnění řízení kladných a záporných zůstatků na bankovních účtech 2.Eliminace tzv. spreadu mezi úročením záporných zůstatků a úročením kladných zůstatků aplikovaných bankou na separátních účtech společnosti 3.Zavedení přirozeného financování firem ve skupině  Úvěry bere na sebe jen „poolleader“  Zapojené společnosti jsou „úvěrovány“ od „poolleadra“ využitím cashpoolingu, úroky se dopočítávají na základě převáděných částek v cashpoolingu (tzv. sweepů)  Detailní přehled o finančním hospodaření jednotlivých společností 4.Zjednodušení finančního řízení cash pozice společnosti  Rozhodování o potřebě úvěrů  Rozhodování o správě volných finančních prostředků 5.Lepší vyjednávací pozice s bankami při zhodnocování a financování 6.První krok k jednotné strategii řízení cash flow ve skupině

9 7.4.2015strana 9 Cashpooling – příklad struktury  Následující schéma znázorňuje fungování víceúrovňového cash poolingu v praxi  V případě implementace cash poolingu je výhodnější víceúrovňová struktura cash poolingu (například: mezi mateřskou společností jako poolleadrem a mezi dceřinými společnostmi jako zapojenými společnostmi), a to zejména z důvodu jednoduššího sledování finančních převodů v cashpoolingové struktuře.

10 7.4.2015strana 10 Reálný Cashpooling  Je založený na reálných převodech finančních prostředků mezi účty účastníků Cashpooling systému  Všichni účastníci Cashpooling systému mají otevřený účet u jedné banky  Banka otevře speciální účet, tzv. Konsolidační účet (KÚ) pro účely koncentrace finančních prostředků  Kreditní nebo debetní zůstatky účtů jednotlivých účastníků Cashpooling systému se na konci každého pracovního dne automaticky převádějí ve prospěch nebo na vrub KÚ, tj.  na KÚ je konsolidovaný zůstatek  na účtech účastníků je zůstatek nulový  Úrok je kalkulovaný z denních zůstatků na KÚ a jeho suma je vyplacená ve prospěch účastníků nebo splatná na vrub účastníků na měsíční bázi  Informace o transakcích je k dispozici už v průběhu dne prostřednictvím systému elektronického bankovnictví  Elektronické a papírové výpisy z účtů jsou k dispozici následující pracovní den

11 7.4.2015strana 11 Fiktivní Cashpooling  Fiktivní Cash pooling je založený na fiktivní konsolidaci zůstatků účtů účastníků Cash pooling systému  Všichni účastníci mají otevřený účet u jedné banky  Kreditní i debetní zůstatky zůstávají na účtu účastníků, je poskytnutá společná agregovaná úvěrová linka pro všechny účastníky nebo každý účastník má vlastní úvěrovou linku  Denní zůstatky jsou fiktivně konsolidovány a úroky se vypočítávají na základě fiktivně konsolidovaného zůstatku

12 7.4.2015strana 12 SWOT analýza zavedení cashpoolingu Silné stránkySlabé stránky Cash flow je řízeno přímo z jednoho místa Vždy aktuální přehled o finanční pozici skupiny, a to včetně měnové pozice Zvýšení výnosů z optimalizace volných zdrojů Skupiny Snížení skupinových nákladů na provozní financování Sjednocení finančního řízení ve skupině Ztráta „samostatnosti“ v dceřiných společnostech Denní reporty o cash flow k Poolleaderovi (v případě decentralizované varianty) Účtování výnosových a nákladových úroků za celou skupinu (pracovně náročné) PříležitostiOhrožení/hrozby Sjednocení procesů a informačních systémů Sjednocení celkové strategie skupiny Využití lidí na řízení cash flow (uvolnění z platebního styku) Silnější vyjednávací pozice s bankami při financování Větší operativnost při rozhodování Lepší využití volných finančních prostředků Složité změny při rozhodnutí odchodu od bank, u kterých bude cashpooling Náročnější prosazení ve společnostech, kde matka nevlastní 100%

13 7.4.2015strana 13 Provozní nároky po zavedení cashpoolingu  V rámci cashpoolingu musí být zajištěny zejména následující činnosti…  Zasílání a konsolidace informací u Poolleadera  Sledování zůstatků finančních prostředků jednotlivých společností  Průběžná kontrola a případná úprava technických limitů  Výpočet, kontrola a reporting úroků z denních pozic jednotlivých společností  Kontrola čistých pozic v účetnictví a v operativní evidenci Treasury jednotlivých společností

14 7.4.2015strana 14 Právní hledisko zavedení cashpoolingu  Doporučujeme zvolit výklad, kde není zapotřebí podstatná část souhlasů statutárních orgánů – při poskytování mezipodnikových úvěrů se nejedná o nabytí majetku  U zapojených společností, kde je personální propojení…  je nutné před implementací reálného cashpoolingu získat souhlas valné hromady  popřípadě souhlas společníků v působnosti valné hromady  Doporučujeme vytvořit přehled personálně propojených společností včetně uvedení funkce…  v zapojené společnosti  ve společnosti Poolleadera  Dále doporučujeme vypracovat přehled požadavků pro schválení, které předepisují stanovy, popřípadě zakládací listy jednotlivých společností

15 7.4.2015strana 15 Daňové hledisko zavedení cashpoolingu  Současná právní úprava formu reálného cashpoolingu neřeší…  Jedná se tedy o vzájemné vnitropodnikové úvěrování  Výnosové úroky podléhají dani z příjmu právnických osob  U daňové uznatelnosti vzniklých úroků musí splňovat obecný test daňové uznatelnosti, souvisí i s výší daňové uznatelnosti úroků kapitálově nebo jinak spojených osob  Platí, že daňově nejsou účinné mj. úroky z úvěrů a půjček, a to ve výši úroků z částky, o kterou úhrn úvěrů a půjček poskytnutých subjekty spřízněnými v průběhu zdaňovacího období přesahuje čtyřnásobek vlastního kapitálu příjemce úvěru  Pro rozúčtování úroků doporučujeme použít pro jednotlivé zapojené společnosti shodnou úrokovou sazbu, jakou je úročen Pool účet skupiny

16 7.4.2015strana 16 Decentralizovaná varianta cashpoolingu Pool leader SKUPINY Pool účet Spol. 1 Pool účet Spol. 2 Pool účet Spol. 3 Externí úvěrové linky jsou ponechány u jednotlivých společností  Nepřímá řídící struktura  Část externích úvěrových linek je možné interně využít pro provozní potřeby Skupiny  Nevyužité externí úvěrové linky jsou použitelné jen u společností, u které jsou přímo nastavené

17 7.4.2015strana 17 Centralizovaná varianta cashpoolingu Pool leader SKUPINY Pool účet Spol. 1 Pool účet Spol. 2 Pool účet Spol. 3 Externí úvěrová linka pro celou Skupinu Externí úvěrové linky dcer nejsou, vše je řešeno interním financováním  Centrum finančních služeb  Přímá řídící struktura  Řízení externích i interních úvěrových linek je centralizováno u jednoho subjektu

18 7.4.2015strana 18 Výhody a nevýhody centralizace  Níže uvedená tabulka shrnuje hlavní výhody centralizované a decentralizované varianty: Centralizovaná variantaDecentralizovaná varianta Cash flow je řízeno přímo z jednoho místa – přímá řídící struktura Řízení externích i interních úvěrových linek je centralizováno u jednoho subjektu Vždy aktuální přehled o finanční pozici skupiny, a to včetně měnové pozice Větší operativa při rozhodování Snížení náročnosti finančního řízení v jednotlivých společnostech Nepřímá řídící struktura Menší pravomoci na straně Poolleadera Větší pocit samostatnosti v dceřiných společnostech Jednoduší schvalovací pozice u jednotlivých společností Nižší nároky na procesní implementaci cash flow u Poolleadera Nižší nároky na pracnost u Poolleadera

19 7.4.2015strana 19 Přehled hlavních kroků pro implementaci cashpoolingu I.  Pokud se společnost rozhodne realizovat cashpooling, je nezbytné realizovat jednotlivé kroky směřující k vlastní implementaci cashpoolingu… 1.Vypracovat právní analýzu 2.Vypracovat daňovou analýzu 3.Vypracovat detailní analýzu platebního styku jednotlivých společností 4.Dle možností sjednotit všechny související procesy a informační systémy 5.Definovat jednotné struktury reportingu ve skupině 6.Stanovit budoucí míru centralizace platebního styku 7.Definovat právní vztah zapojených společností 8.Komunikovat výhody zavedení cashpoolingu směrem k dceřiným společnostem 9.Zahájit komunikaci s vybranými bankami

20 7.4.2015strana 20 Přehled hlavních kroků pro implementaci cashpoolingu II.  Pokud se společnost rozhodne realizovat cashpooling, je nezbytné realizovat jednotlivé kroky směřující k vlastní implementaci cashpoolingu… 10.Ověřit, zda oslovené banky nabízejí dynamické technické limity 11.Domluvit struktury variabilních symbolů s bankou 12.Nastavit variabilní symboly pro automatické účtování 13.Sestavit tým pro platební styk na centrále 14.Stanovit, kdo bude úroky rozúčtovávat – klient (Poolleader) nebo banka 15.Nastavit komunikaci s bankou v rámci reálného cashpoolingu – plné moci, apod. 16.Definovat, kdo bude vyjednávat a podepisovat dokumentaci cashpoolingu 17.Uzavřít smlouvy o kontokorentním úvěru pro účely cashpoolingu 18.Uzavřít mezipodnikové úvěrové smlouvy

21 7.4.2015strana 21 Facility s.r.o., Žatecká 55/14, 110 00 Praha 1 tel/fax +420 224 813 299 info@facility.cz www.facility.cz Fungující řešení


Stáhnout ppt "Efektivní řízení operativní likvidity ČAT, 22. února 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google