Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Efektivní řízení operativní likvidity

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Efektivní řízení operativní likvidity"— Transkript prezentace:

1 Efektivní řízení operativní likvidity
ČAT, 22. února 2011

2 Cíle řízení likvidity Splatné závazky jsou hrazeny včas
Je eliminován souběh půjček a finančního majetku (podnik nedrží finanční majetek a zároveň si nepůjčuje na běžné úhrady) Všechny zůstatky finančního majetku jsou úročeny (volné prostředky přinášejí úrok) Jsou minimalizovány náklady na krátkodobé financování a maximalizovány výnosy z finančního majetku

3 Optimalizace cash flow
Jak optimalizovat cash flow: Přesvědčit zákazníky (např. slevami), aby platili dříve (zkrátit splatnost vydaných faktur) Prodat pohledávky faktoringovým společnostem Svým dodavatelům platit později (pokud to nenaruší naše obchodní styky, etiku podnikání a bude to pro nás výhodné) Snížit režijní náklady a platby za ně Omezovat zásoby Účtovat zálohy, dílčí fakturace Zkrátit projektové fáze Důsledně vymáhat pohledávky Odprodat nepotřebný majetek, leasing místo investic

4 Likvidita na denní provoz
Společnost musí mít stanovenu určitou likviditu, kterou nutně potřebuje ke své činnosti Stanovenou úroveň provozních prostředků je třeba určit finanční analýzou provozních příjmů a výdajů V případě nedostatku denní likvidity existuje možnost využití kontokorentu (vhledem k jeho nákladům by se však měl využívat jen v krajních případech)

5 Finanční analýza - nastavení provozních limitů

6 Optimalizace správy bankovních účtů - nastavení efektivního řízení financí
Cashpooling – základní informace: Představuje metodu optimalizace vedení bankovních účtů společnosti, pomocí které dochází ke konsolidaci zůstatků na bankovních účtech na denní bázi. Všechny zůstatky, ať už kladné či záporné, se soustřeďují na jeden tzv. master účet a teprve z něho se kalkulují úroky. Společnost tak není zatížena úroky z kontokorentních úvěrů, poněvadž záporné zůstatky na jednom účtu jsou obvykle vyrovnány přebytkem na účtu jiném. Cashpooling může využít každá společnost mající několik účtů i skupina společností typu „holdingového“ uspořádání. 6

7 Pravděpodobný scénář – současný stav společností
Většina společností působících na našem trhu disponuje velkou řadou bankovních účtů. Společnost může mít na některých účtech permanentně záporný zůstatek. Vzhledem k výši účtovaných úroků bankou vede tento stav k zatěžování rozpočtu podniku. Na druhou stranu mohou některé účty vykazovat přebytek, který je však úročený separátně. Cashpooling je řešení, kdy přebytek z jednoho účtu společnosti je použit pro krytí deficitu na jiném účtu společnosti. Cashpooling nabízí efektivní řešení pro každodenní řízení likvidity. 7

8 Cashpooling – přínosy Základními přínosy zavedení cashpoolingové struktury při řízení pozice bankovních účtů jsou … Zefektivnění řízení kladných a záporných zůstatků na bankovních účtech Eliminace tzv. spreadu mezi úročením záporných zůstatků a úročením kladných zůstatků aplikovaných bankou na separátních účtech společnosti Zavedení přirozeného financování firem ve skupině Úvěry bere na sebe jen „poolleader“ Zapojené společnosti jsou „úvěrovány“ od „poolleadra“ využitím cashpoolingu, úroky se dopočítávají na základě převáděných částek v cashpoolingu (tzv. sweepů) Detailní přehled o finančním hospodaření jednotlivých společností Zjednodušení finančního řízení cash pozice společnosti Rozhodování o potřebě úvěrů Rozhodování o správě volných finančních prostředků Lepší vyjednávací pozice s bankami při zhodnocování a financování První krok k jednotné strategii řízení cash flow ve skupině 8

9 Cashpooling – příklad struktury
Následující schéma znázorňuje fungování víceúrovňového cash poolingu v praxi V případě implementace cash poolingu je výhodnější víceúrovňová struktura cash poolingu (například: mezi mateřskou společností jako poolleadrem a mezi dceřinými společnostmi jako zapojenými společnostmi), a to zejména z důvodu jednoduššího sledování finančních převodů v cashpoolingové struktuře.

10 Reálný Cashpooling Je založený na reálných převodech finančních prostředků mezi účty účastníků Cashpooling systému Všichni účastníci Cashpooling systému mají otevřený účet u jedné banky Banka otevře speciální účet, tzv. Konsolidační účet (KÚ) pro účely koncentrace finančních prostředků Kreditní nebo debetní zůstatky účtů jednotlivých účastníků Cashpooling systému se na konci každého pracovního dne automaticky převádějí ve prospěch nebo na vrub KÚ, tj. na KÚ je konsolidovaný zůstatek na účtech účastníků je zůstatek nulový Úrok je kalkulovaný z denních zůstatků na KÚ a jeho suma je vyplacená ve prospěch účastníků nebo splatná na vrub účastníků na měsíční bázi Informace o transakcích je k dispozici už v průběhu dne prostřednictvím systému elektronického bankovnictví Elektronické a papírové výpisy z účtů jsou k dispozici následující pracovní den

11 Fiktivní Cashpooling Fiktivní Cash pooling je založený na fiktivní konsolidaci zůstatků účtů účastníků Cash pooling systému Všichni účastníci mají otevřený účet u jedné banky Kreditní i debetní zůstatky zůstávají na účtu účastníků, je poskytnutá společná agregovaná úvěrová linka pro všechny účastníky nebo každý účastník má vlastní úvěrovou linku Denní zůstatky jsou fiktivně konsolidovány a úroky se vypočítávají na základě fiktivně konsolidovaného zůstatku

12 SWOT analýza zavedení cashpoolingu
Silné stránky Slabé stránky Cash flow je řízeno přímo z jednoho místa Vždy aktuální přehled o finanční pozici skupiny, a to včetně měnové pozice Zvýšení výnosů z optimalizace volných zdrojů Skupiny Snížení skupinových nákladů na provozní financování Sjednocení finančního řízení ve skupině Ztráta „samostatnosti“ v dceřiných společnostech Denní reporty o cash flow k Poolleaderovi (v případě decentralizované varianty) Účtování výnosových a nákladových úroků za celou skupinu (pracovně náročné) Příležitosti Ohrožení/hrozby Sjednocení procesů a informačních systémů Sjednocení celkové strategie skupiny Využití lidí na řízení cash flow (uvolnění z platebního styku) Silnější vyjednávací pozice s bankami při financování Větší operativnost při rozhodování Lepší využití volných finančních prostředků Složité změny při rozhodnutí odchodu od bank, u kterých bude cashpooling Náročnější prosazení ve společnostech, kde matka nevlastní 100%

13 Provozní nároky po zavedení cashpoolingu
V rámci cashpoolingu musí být zajištěny zejména následující činnosti… Zasílání a konsolidace informací u Poolleadera Sledování zůstatků finančních prostředků jednotlivých společností Průběžná kontrola a případná úprava technických limitů Výpočet, kontrola a reporting úroků z denních pozic jednotlivých společností Kontrola čistých pozic v účetnictví a v operativní evidenci Treasury jednotlivých společností

14 Právní hledisko zavedení cashpoolingu
Doporučujeme zvolit výklad, kde není zapotřebí podstatná část souhlasů statutárních orgánů – při poskytování mezipodnikových úvěrů se nejedná o nabytí majetku U zapojených společností, kde je personální propojení… je nutné před implementací reálného cashpoolingu získat souhlas valné hromady popřípadě souhlas společníků v působnosti valné hromady Doporučujeme vytvořit přehled personálně propojených společností včetně uvedení funkce… v zapojené společnosti ve společnosti Poolleadera Dále doporučujeme vypracovat přehled požadavků pro schválení, které předepisují stanovy, popřípadě zakládací listy jednotlivých společností

15 Daňové hledisko zavedení cashpoolingu
Současná právní úprava formu reálného cashpoolingu neřeší… Jedná se tedy o vzájemné vnitropodnikové úvěrování Výnosové úroky podléhají dani z příjmu právnických osob U daňové uznatelnosti vzniklých úroků musí splňovat obecný test daňové uznatelnosti, souvisí i s výší daňové uznatelnosti úroků kapitálově nebo jinak spojených osob Platí, že daňově nejsou účinné mj. úroky z úvěrů a půjček, a to ve výši úroků z částky, o kterou úhrn úvěrů a půjček poskytnutých subjekty spřízněnými v průběhu zdaňovacího období přesahuje čtyřnásobek vlastního kapitálu příjemce úvěru Pro rozúčtování úroků doporučujeme použít pro jednotlivé zapojené společnosti shodnou úrokovou sazbu, jakou je úročen Pool účet skupiny

16 Decentralizovaná varianta cashpoolingu
Externí úvěrové linky jsou ponechány u jednotlivých společností Pool leader SKUPINY Pool účet Spol. 1 Pool účet Spol. 2 Pool účet Spol. 3 Nepřímá řídící struktura Část externích úvěrových linek je možné interně využít pro provozní potřeby Skupiny Nevyužité externí úvěrové linky jsou použitelné jen u společností, u které jsou přímo nastavené

17 Centralizovaná varianta cashpoolingu
Externí úvěrová linka pro celou Skupinu Pool leader SKUPINY Externí úvěrové linky dcer nejsou, vše je řešeno interním financováním Pool účet Spol. 1 Pool účet Spol. 2 Pool účet Spol. 3 Centrum finančních služeb Přímá řídící struktura Řízení externích i interních úvěrových linek je centralizováno u jednoho subjektu

18 Výhody a nevýhody centralizace
Níže uvedená tabulka shrnuje hlavní výhody centralizované a decentralizované varianty: Centralizovaná varianta Decentralizovaná varianta Cash flow je řízeno přímo z jednoho místa – přímá řídící struktura Řízení externích i interních úvěrových linek je centralizováno u jednoho subjektu Vždy aktuální přehled o finanční pozici skupiny, a to včetně měnové pozice Větší operativa při rozhodování Snížení náročnosti finančního řízení v jednotlivých společnostech Nepřímá řídící struktura Menší pravomoci na straně Poolleadera Větší pocit samostatnosti v dceřiných společnostech Jednoduší schvalovací pozice u jednotlivých společností Nižší nároky na procesní implementaci cash flow u Poolleadera Nižší nároky na pracnost u Poolleadera

19 Přehled hlavních kroků pro implementaci cashpoolingu I.
Pokud se společnost rozhodne realizovat cashpooling, je nezbytné realizovat jednotlivé kroky směřující k vlastní implementaci cashpoolingu… Vypracovat právní analýzu Vypracovat daňovou analýzu Vypracovat detailní analýzu platebního styku jednotlivých společností Dle možností sjednotit všechny související procesy a informační systémy Definovat jednotné struktury reportingu ve skupině Stanovit budoucí míru centralizace platebního styku Definovat právní vztah zapojených společností Komunikovat výhody zavedení cashpoolingu směrem k dceřiným společnostem Zahájit komunikaci s vybranými bankami

20 Přehled hlavních kroků pro implementaci cashpoolingu II.
Pokud se společnost rozhodne realizovat cashpooling, je nezbytné realizovat jednotlivé kroky směřující k vlastní implementaci cashpoolingu… Ověřit, zda oslovené banky nabízejí dynamické technické limity Domluvit struktury variabilních symbolů s bankou Nastavit variabilní symboly pro automatické účtování Sestavit tým pro platební styk na centrále Stanovit, kdo bude úroky rozúčtovávat – klient (Poolleader) nebo banka Nastavit komunikaci s bankou v rámci reálného cashpoolingu – plné moci, apod. Definovat, kdo bude vyjednávat a podepisovat dokumentaci cashpoolingu Uzavřít smlouvy o kontokorentním úvěru pro účely cashpoolingu Uzavřít mezipodnikové úvěrové smlouvy

21 Fungující řešení Facility s.r.o., Žatecká 55/14, 110 00 Praha 1
tel/fax Fungující řešení


Stáhnout ppt "Efektivní řízení operativní likvidity"

Podobné prezentace


Reklamy Google