Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav pro energetiku Vysoké školy finanční a správní, o.p.s., Praha MOŽNOSTI VYUŽITÍ FYTOENERGETIKY PŘI REALIZACI AKTUALIZOVANÉ SEK seminář Asociace Energetických.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav pro energetiku Vysoké školy finanční a správní, o.p.s., Praha MOŽNOSTI VYUŽITÍ FYTOENERGETIKY PŘI REALIZACI AKTUALIZOVANÉ SEK seminář Asociace Energetických."— Transkript prezentace:

1 Ústav pro energetiku Vysoké školy finanční a správní, o.p.s., Praha MOŽNOSTI VYUŽITÍ FYTOENERGETIKY PŘI REALIZACI AKTUALIZOVANÉ SEK seminář Asociace Energetických Manažerů 16. 11. 2004 Ing. Vladimír Zelený

2 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OD „VĚDĚT KOLIK“ K „VĚDĚT JAK“ K „VĚDĚT JAK“  Biomasa, dominantní OZE v ČR  „Tok energie“ z plantáží  Biomasa a ostatní OZE v bilanci výkonů ES ČR Ústav pro energetiku Vysoké školy finanční a správní, o. p. s., Praha 2

3 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Dominantní OZE v podmínkách ČR  voda  biomasa (tuhá, tekutá, plynná)  vítr  slunce Ústav pro energetiku Vysoké školy finanční a správní, o. p. s., Praha PODMÍNKYPODMÍNKY V V ČR ČRPODMÍNKYPODMÍNKY V V ČR ČR V 3

4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OČEKÁVÁNOČEKÁVÁNÍÍ SEK SEK ČR ČROČEKÁVÁNOČEKÁVÁNÍÍ SEK SEK ČR ČRÍ Ústav pro energetiku Vysoké školy finanční a správní, o. p. s., Praha

5 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Ústav pro energetiku Vysoké školy finanční a správní, o. p. s., Praha OČEKÁVÁNOČEKÁVÁNÍÍ SEK SEK ČR ČROČEKÁVÁNOČEKÁVÁNÍÍ SEK SEK ČR ČRÍ

6 OZE VE VÝROBĚ TEPLA AELEKTŘINY Ústav pro energetiku Vysoké školy finanční a správní, o. p. s., Praha 6 OČEKÁVÁNOČEKÁVÁNÍÍ SEK SEK ČR ČROČEKÁVÁNOČEKÁVÁNÍÍ SEK SEK ČR ČRÍ

7 PĚSTOVANÁ FYTOMASA V BUDOUCNU DOMINUJE Ústav pro energetiku Vysoké školy finanční a správní, o. p. s., Praha 7 P O T E N C I Á LY dřevo a dřevní odpad24,8%33,1 PJ sláma obilovin a olejnin11,8%15,7 PJ pěstovaná fytomasa47,2%63,0 PJ bioplyn16,3%21,8 PJ celkem100,0%133,6 PJ Pramen: CZ Biom, České sdružení pro biomasu, projekt MŽP č. VaV/320/10/03 77% MŽP 2050 2050 CZ BIOM 2010 2010 dostupné potenciály

8 VÝVOJ VELIKOSTI PRODUKČNÍCH PLOCH ENERGETICKÝCH ROSTLIN Ústav pro energetiku Vysoké školy finanční a správní, o. p. s., Praha 8 Pramen: Ministerstvoi zemědělství ČR, Odbor komunikace, 06/2004

9 BIOMASA PRO VÝROBU BIOPALIV Ústav pro energetiku Vysoké školy finanční a správní, o. p. s., Praha 9 SOUČASNÝ STAV:   Celkový dostupný potenciál biomasy je vysoký   Potenciál zbytkové biomasy bude stagnovat.   Podmínkou dostatečného a rostoucího množství biomasy pro výrobu tuhých, tekutých a plynných biopaliv je cílené pěstování rostlin pro energetiku („energetická fytomasa“). Bude spojeno s vyšší cenou energie v palivu, než je tomu u zbytkové biomasy   Dosud nebyla zcela rozptýlena nedůvěra výrobců fytomasy, výrobců biopaliv a konečných spotřebitelů biopaliv v toto odvětví energetiky..   Dosud nejsou vytvořeny systémové podmínky pro rozvoj fytoenergetiky.   Obchodování s biomasou nyní je velmi nestabilní. Mimořádné, skokové, zvýšení poptávky po biomase způsobuje problémy v obecní a regionální energetice a dřevozpracujícím průmyslu.   Logistika zatím vymezuje užití biomasy na obec a region. Standardizovaná paliva trh rozšíří.   Dosud neexistuje projekt s výrobou tepla a elektřiny pouze z pěstované fytomasy.

10 ODHAD RŮSTU ROZLOHY PRODUKČNÍCH PLANTÁŽÍ PRO ELEKTRÁRNY A KOGENERAČNÍ JEDNOTKY, PODLE DAT SEK ČR Ústav pro energetiku Vysoké školy finanční a správní, o. p. s., Praha 10 V současnosti není v ČR využíváno asi 900 tisíc ha zemědělské půdy (orné půdy, luk a pastvin) z toho asi 450 tisíc ha lze využít pro pěstování energetických rostlin již v roce 2010 !

11 MODEL „TOKU ENERGIE Z PLANTÁŽE“ MODEL „TOKU ENERGIE Z PLANTÁŽE“ Ústav pro energetiku Vysoké školy finanční a správní, o. p. s., Praha 11 Rychle rostoucí dřeviny (RRD)

12 MODEL „TOKU ENERGIE Z PLANTÁŽE“ MODEL „TOKU ENERGIE Z PLANTÁŽE“ Ústav pro energetiku Vysoké školy finanční a správní, o. p. s., Praha 12 Energetické byliny, víceleté

13 MODEL „TOKU ENERGIE Z PLANTÁŽE“ Ústav pro energetiku Vysoké školy finanční a správní, o. p. s., Praha 13 IMPLIKACIMPLIKACEE ZE ZE SROVNÁNÍ SROVNÁNÍIMPLIKACIMPLIKACEE ZE ZE SROVNÁNÍ SROVNÁNÍE Závěry a náměty k zobecnění:  RRD pokryjí po poptávku po energii až při druhém obmýtí, tj. asi za 8 až 9 let. Počáteční nedostatek vlastního fytopaliva se musí pokrýt nákupem zbytkové biomasy nebo jiným palivem, například uhlím či šťovíkem. Šťovík UTEUŠA pokryje po poptávku po energii již ve druhém roce po založení plantáže.  Přebytky fytomasy bude možné nabídnout na trhu s biomasou, pokud fytomasa nebude pěstována především pro tento trh.  U nového energetického zdroje lze počáteční nedostatek paliva obejít tak, že se zdroj postaví až v době dostatku paliva z produkční plantáže.Pokud už nebude fungovat trh s biomasou.  Přísun paliva do skladů s palivem i do teplárny nebo výtopny může být u šťovíku UTEUŠA plynulý v průběhu celé životnosti plantáže. Velikost skladu může být zvolena právě podle množství potřebného paliva, pokud přebytky paliva nebudou pěstovány i pro trh s biomasou (podobně jako u rychle rostoucích dřevin).

14 MODEL „TOKU ENERGIE Z PLANTÁŽE“ Ústav pro energetiku Vysoké školy finanční a správní, o. p. s., Praha 14 Závěry a náměty k zobecnění:  Investovat do fytoenergetiky je možné až po provedení energetických bilancí současných i nových výtopen a tepláren, po optimalizaci počtu a rozlohy ploch plantáží a skladby energetických rostlin na nich pěstovaných.  Byliny, stébelniny a olejniny (dál jen plodiny), může pěstitel využít nejen energeticky, ale i pro původní účel pro který jsou určeny. Může je pěstovat na různých agrotechnicky vyhovujících pěstebních plochách ve svém majetku. Pěstování není vázáno na jednu lokalitu, vyňatou ze zemědělského půdního fondu.  Pěstování dřevin a plodin má své výhody a nevýhody a při plánování rozvoje fytoenergetiky v regionu nebo v obci (například při zpracování územní energetické koncepce) je vždy nutné zpracovat i krajinné studie se zakomponováním ploch optimálních pro pěstování té či oné energetické rostliny.  Poznání a dodržování postupů spojených s výrobou a zpracování a užití fytomasy přispěje ke stanovení reálných a realizovatelných cílů. IMPLIKACIMPLIKACEE ZE ZE SROVNÁNÍ SROVNÁNÍIMPLIKACIMPLIKACEE ZE ZE SROVNÁNÍ SROVNÁNÍE

15 BIOMASA A FYTOENERGETIKA V ČESKÉ REPUBLICE Ústav pro energetiku Vysoké školy finanční a správní, o. p. s., Praha 15 SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ (1) DOPORUČENDOPORUČENÍÍDOPORUČENDOPORUČENÍÍÍ Energie z biomasy je především pro dodávku tepla obcím, zejména tam, kde není zaveden zemní plyn. Rozhodování o využití biomasy musí zahrnovat také logistiku. U obcí a menších měst s rozptýlenou zástavbou je nutné vždy ekonomicky posoudit volbu mezi centrálním a lokálním vytápěním biomasou. Iniciovat další vývoj cenově dostupných ekologicky a energeticky efektivních kotlů pro vytápění rodinných domků se stejným komfortem, jako mají kotle na zemní plyn. Investiční podpora v této oblasti bude poskytována na kombinované zdroje vyrábějící teplo a elektřinu.

16 Ústav pro energetiku Vysoké školy finanční a správní, o. p. s., Praha 16 SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ (2) DOPORUČENDOPORUČENÍÍDOPORUČENDOPORUČENÍÍÍ Zdroje pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla vždy musejí být dimenzovány především podle poptávky po teple v letním období (pokud není zajištěn i letní odběr tepla). Výrobu, zpracování a dodávky biomasy na trh by bylo možné řešit pomocí regionálních sdružení a podniků. (Švédsko, Rakousko) Tyto společnosti by v případě RRD mohly být pověřeny také rušením plantáží a jejich navracením k původnímu zemědělskému využití, protože budou mít k dispozici speciální mechanizaci a odborné znalosti. Byly by také vybaveny licencemi na výrobu sadeb a osiv a licencemi na pěstování rychle rostoucích dřevin (včetně likvidací plantáží) a bylin. Pěstební postupy musejí být v souladu s aktuálním zákonem o oběhu osiva a sadby. Cena osiva a sadby stejně jako cena poskytovaných služeb by zpočátku byla regulována. BIOMASA A FYTOENERGETIKA V ČESKÉ REPUBLICE

17 Ústav pro energetiku Vysoké školy finanční a správní, o. p. s., Praha 17 OBECNÉ ZÁVĚRY  Dosud bylo v ČR, ve výzkumu i v praxi, uděláno velmi mnoho práce.  Lze aplikovat některé zkušenosti získané v zemích EU.  Pěstební plochy nejsou omezením pro rozvoj fytoenergetiky. Je jich dostatek.  Nutnou podmínkou pro využití potenciálů pěstebních ploch je podpora, legislativní i finanční.  Nereálné je dosažení 8% podílu OZE na hrubé spotřebě elektřiny v ČR v roce 2010, nebudou-li přijata účinná a především systémová opatření. ZÁVĚRYZÁVĚRYZÁVĚRYZÁVĚRY BIOMASA A FYTOENERGETIKA V ČESKÉ REPUBLICE

18 Ústav pro energetiku Vysoké školy finanční a správní, o. p. s., Praha 18 KONKRÉTNĚ  Do roku 2010 využít pro fytoenergetiku (výrobu elektřiny) alespoň 135 tisíc ha ladem ležící zemědělské půdy z dostupných 450 tisíc ha;  Pěstovat cíleně přednostně energetické plodiny. Jsou mnohem méně náročné na lidskou práci; jejich pěstování a sklizeň jsou ekonomičtější ve srovnání s rychle rostoucími dřevinami. Zajistí rychlý nárůst rozlohy produkčních ploch.  Energetické plodiny jsou hmotou pro výrobu tuhých, tekutých a plynných standardizovaných biopaliv  Vytvořit systém financování projektů pěstování a zpracování fytomasy  Vytvořit systém financování vývoje, rekonstrukcí a výroby zařízení pro výrobu, zpracování biomasy a ekologické využití pro zdroje tepla a elektřiny.  Vytvořit podmínky pro budování trhu s biopalivy ZÁVĚRYZÁVĚRYZÁVĚRYZÁVĚRY BIOMASA A FYTOENERGETIKA V ČESKÉ REPUBLICE

19 Ústav pro energetiku Vysoké školy finanční a správní, o. p. s., Praha 19 ZÁVĚRYZÁVĚRYZÁVĚRYZÁVĚRY TRH S BIOMASOU V ČESKÉ REPUBLICE SUROVINY KE ZPRACOVÁNÍ PRO OBCHOD DOMINANTNÍ KOMODITY OBCHODU S BIOMASOU včetně, či bez, dopravy ke zpracovateli tj.zpracovaná biomasa včetně,či bez, dopravy ke spotřebiteli ? PŘEMĚNA NA ELEKTŘINU PŘEMĚNA NA TEPLO ZPRACOVÁNÍ VÝTOPNY SOUSTAV CZT (REZZO 1) VÝTOPNY SOUSTAV DCZT (REZZO 2) DOMOVNÍ ZDROJE TEPLA (REZZO 3) TEPLÁRNY SOUSTAV CZT A DCZT KOGENERACE OBECNÍ, REGIONÁLNÍ A ZÁVODNÍ OSIVO, SADBA NEZPRACOVANÉ SUROVINY: ZBYTKY Z DŘEVAŘSKÉ, LESNICKÉ, POTRAVINÁŘSKÉ A ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY A PĚSTOVANÁ FYTOMASA KRMIVA ŠTĚPKY PELETY BRIKETY BIOPALIVA PLYNNÁ A TEKUTÁ DOPRAVA ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL ZEMĚDĚLSTVÍ ŽIVOČIŠNÁ A ROSTLINNÁ VÝROBA, PETS ZBYTKY ZE ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ VÝROBY VEDLEJŠÍ VÝROBKY Z DŘEVAŘSKÉ VÝROBY KRMNÁ HMOTA SUROVÁ HMOTA FYTOMASY PRO ENERGETIKU OSIVO, SADBA PĚSTOVÁNÍ A SLIZEŃ FYTOMASY ELEKTRÁRNY ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY ČR (REZZO 1)

20 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE V BILANCI ES ČR Ústav pro energetiku Vysoké školy finanční a správní, o. p. s., Praha PODPODÍÍLL OZE OZENANANABNABÍÍDCEDCEPODPODÍÍLL OZE OZENANANABNABÍÍDCEDCEÍLÍ 20 STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ČR S RŮZNOU VÝŠÍ REZERVY (Reserve Margin)

21 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE V BILANCI ES ČR Ústav pro energetiku Vysoké školy finanční a správní, o. p. s., Praha PODPODÍÍLL OZE OZENANANABNABÍÍDCEDCEPODPODÍÍLL OZE OZENANANABNABÍÍDCEDCEÍLÍ 21 VARIANTA SE SNÍŽENÝM PODÍLEM OZE NA CELKOVÉM DOSTUPNÉM VÝKONU ES

22 PROVOZNÍ REZERVA (RESERVE MARGIN ) EVROPSKÝCH ZEMÍ Ústav pro energetiku Vysoké školy finanční a správní, o. p. s., Praha SROVNÁNSROVNÁNÍÍREZERVREZERVSROVNÁNSROVNÁNÍÍREZERVREZERVÍ 22 Pramen: EURELECTRIC, EURPROG, 2002 199019952000200520102015202020252030 EU 25 23,0% 19,0% 18,0% 16,0% NĚMECKO 34,0% 21,0%19,0% 14,0% FRANCIE 30,0% 27,0%26,0%25,0% 23,0% VELKÁ BRITANIE 19,0% 20,0%19,0%18,0% IRSKO 32,0% 25,0% FINSKO 14,0% ŠVÉDSKO 5,0% RUMUNSKO 40,0% 38,0%32,0% 29,0% ČESKÁ REPUBLIKA, EURPROG 20,0% 21,0%22,0% 23,0%

23 DŮSLEDKY UPLATNĚNÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN VE VÝKONOVÉ BILANCI ES Ústav pro energetiku Vysoké školy finanční a správní, o. p. s., Praha 23 1. 1.potřeba záložního výkonu v „klasických“ elektrárnách pro případ výpadku větrných elektráren; 2. 2.nízké roční využití instalovaného výkonu, např. 250 až 2 000 h/r u větrných elektráren oproti 5 000 až 7 000 h/r u „klasických elektráren“; 3. 3.potřeba vysokých investičních prostředků na jednotku instalovaného výkonu; 4. 4.zvýšení ceny elektřiny pro konečného spotřebitele; 5. 5.obtížné uplatnění při regulaci a řízení ES; 6. 6.problémy s ekologií provozu; 7. 7.systémově nejistý zdroj;

24 Ústav pro energetiku Vysoké školy finanční a správní, o. p. s., Praha Děkuji Vám za pozornost.

25 ENERGETICKÁ BILANCE ČR Ústav pro energetiku Vysoké školy finanční a správní, o. p. s., Praha 25 STRANA POPTÁVKY = Požadavek na špičkový netto roční výkon ES je referenční hodnota zátěže (výkonu) odečítaná měsíčně každou 3. středu v 11:00 h zvýšená o marži jako rozdíl mezi referenčním a špičkovým měsíčním zatížením. Nevyšší měsíční maximum je maximem roku. Vyjadřuje se tak potřeba výkonu nad referenční zátěž při normální venkovní teplotě v okamžiku maxima zátěže. STRANA NABÍDKY (ZDROJŮ) = Dostupný výkon zdrojů je instalovaný výkon zdrojů snížený o nenasaditelný výkon, tj. výkon, který nemůže být: - -provozován z důvodu chybějící primární energie, - -přenesen protože nebyla plánovaná nutná přenosová kapacita (úzká hrdla). - -využit ve prospěch jiných obecně užitečných účelů, - -provozován z ekologických důvodů, - -provozován, protože je konzervován pro mimořádné a nouzové stavy, - -provozován, protože je vázán v městských a regionálních elektrárnách, - -provozován, protože je ve stavbě, - -provozován, protože je přestavován na jiná paliva, - -provozován, protože je ve zkušebním provozu, atd. Takto snížený instalovaný výkon zdrojů je dále, na dostupný výkon, snížen o revize,výpadky a reservy pro systémové služby VOLNÝ VÝKON je rozdílem mezi netto špičkovým ročním výkonem a dostupným výkonem zdrojů


Stáhnout ppt "Ústav pro energetiku Vysoké školy finanční a správní, o.p.s., Praha MOŽNOSTI VYUŽITÍ FYTOENERGETIKY PŘI REALIZACI AKTUALIZOVANÉ SEK seminář Asociace Energetických."

Podobné prezentace


Reklamy Google