Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výkladová prezentace PowerPoint s komentářem učitele Člověk a příroda

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výkladová prezentace PowerPoint s komentářem učitele Člověk a příroda"— Transkript prezentace:

1 Výkladová prezentace PowerPoint s komentářem učitele Člověk a příroda
Název školy Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/ Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivity III/2 inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Bc. Tomáš Černý Číslo materiálu VY_32_INOVACE_CAP_1S1U_ČE_16_17 Název Hydrosféra Druh učebního materiálu Výkladová prezentace PowerPoint s komentářem učitele Předmět Člověk a příroda Ročník První Tématický celek Ekologie Anotace Hydrosféra – její význam, rozložení vody na zemi Metodický pokyn Materiál slouží k výkladu nové látky a následnému pochopení vzájemných souvislostí (40min.) Klíčová slova Voda, oceán, ledovec, řeka Očekávaný výstup Žáci budou znát význam vody pro Zemi a její rozložení na planetě Datum vytvoření

2 hydrosféra

3 Voda 71 % povrchu Země tvoří voda

4 HYDROSFÉRA Je vodní obal Země. Voda je základní podmínkou života na Zemi. Životodárná kapalina Vodu můžeme nazvat skutečně životodárnou je to jedna ze základních podmínek života,protože bez ní by přestal na Zemi existovat život. Člověk vydrží bez jídla až 21 dní, avšak bez vody jen dny. Lidské tělo obsahuje 70 % vody, rostliny až 90 % vody. Vyskytuje se jako: a) povrchová (oceány,moře, jezera, řeky, mokřady, ledovce a sněhová pokrývka) b) Podpovrchová (půdní a podzemní) c) V atmosféře a organizmech

5 Světový oceán = voda oceánů a moří nestejnoměrné rozložení souše a oceánu => vliv na podnebí, oběh a teplotu vody Podnebí severní polokoule je kontinentálnější a méně vyrovnané než na jižní polokouli

6

7

8 Oběh vody na Zemi Probíhá nepřetržitě Hybnou silou je sluneční energie
Průběh: výpar – přenos - srážky - vsak -(odtok). Základem hydrologického cyklu je výpar z oceánů – převážná část spadne zpět na oceány, jen asi 8% se dostane nad kontinenty, kde se vypaří nebo odteče zpět do moře.

9 1) Velký oběh – mezi oceány a pevninou
2) Malý oběh – pevnina-pevnina oceán-oceán

10

11 Kontrolní otázky: Co je hydrosféra a jaký má význam?
V jakých skupenstvích se vyskytuje voda na Zemi? Jaký je poměr mezi oceánem a souší na jižní a severní polokouli a jaký to má význam pro krajinnou sféru? Co je příčinou oběhu vody na Zemi? Jakou roli hrají oceán a moře v celkovém oběhu vody na Zemi?

12 Vodstvo v oceánech Tvoří 97% veškeré vod na Zemi a zabírá 71% povrchu Země Oceány - rozlehlé plochy oceánů mezi kontinenty Moře – okrajové části oceánů v dosahu kontinentů a) vnitřní – obklopené pevninou, s oc. spojená 1-2 průlivy (Středozemní, Černé, Baltské…) b) okrajová – oddělená od oc. poloo. či o.nebo podmořský prahem Zálivy – menší části oc.a moří vnikající do pevnin neoddělené ostrovy ani podmořs.prahem

13 Pohyby mořské vody Mořské proudy: přesouvají obrovské množství vody na velké vzdálenosti. Příčinou proudění je nestejnoměrné zahřívání oceánů a cirkulace atmosféry. Mořské proudy jsou pohyby vody v oceánech. Rozlišují se povrchové a hlubinné proudy, které jsou mohutnější. Povrchové proudy vznikají důsledkem větrné činnosti a rotací Země. Působí zejména na hladině moří. Hlubinné proudy jsou způsobeny rozdíly ve slanosti a teplotě mořské vody. Hlubinné proudy se pohybují velmi pomalu. Návrat vody na dně moří na povrch moří trvá až 2000 let. Mořské proudy významně ovlivňují podnebí a počasí. Vyměňují vodu ve svislém i vodorovném směru Regulují teplotu a slanost v oceánech Výrazně ovlivňují podnebí nad oceány a kontinenty

14 teplé:směřují od rovníku do vyšších zem
teplé:směřují od rovníku do vyšších zem.šířek, kde přináší teplejší vodu (oteplují a zvlhčují klima přilehlých pevnin) Studené:přivádí studenou vodu vyšších zem.š. k rovníku ( ochlazují a srážkově ochuzují přilehlé pevniny)

15 Mořské proudy

16 Mořské vlnění: způsobené větrem
Mořské vlnění: způsobené větrem. Na pobřeží se vlnění projevuje příbojem se silnými erozivními účinky Dmutí (příliv-odliv):pravidelné kolísání mořské hladiny (2x/den) způsobené rotací Země a Měsíce kolem společného těžiště a přitažlivou silou kosmických těles (Měsíce, Slunce, planet) Pozorujeme jako změny ve výšce vodní hladiny. Jsou způsobeny přitažlivostí Měsíce a Slunce. Střídají se pravidelně po šesti hodinách. příliv: a) hluchý b) skočný

17 Příliv a odliv odliv Měsíc příliv

18 Odliv Příliv

19 Vlastnosti mořské vody
1) Teplota: závisí na množství dopadajících sluneč.paprsků na mořskou hladinu. Od rovníku (kolem 26°C) směrem k pólům (zamrzá při teplotách až pod 0°C kvůli slanosti a nejvíce do mocnosti 2,5m) klesá. 2) Salinita (slanost): dána množstvím rozpuštěných minerálních látek (solí) – chloridů, síranů a uhličitanů. Vyjadřuje se v ‰. V 1 kg mořské vody je Ø 35g solí. 3) Barva: závisí na obsahu minerálních látek, planktonu a hloubce. Modrá moře – chudá na plankton Zelená(příp.načervenalá) – moře bohatá na živé organizmy Žlutá až hnědá – bohatá na minerální látky (okrajová moře)

20 Světový oceán, vzhledem ke své rozloze, zachytává asi 85 % slunečního světla a tepla
Světový oceán váže velkou část CO2. ( V oceánech je vázáno dvacetkrát více uhlíku než v pevninských ekosystémech. )!!! Fytoplankton je zdrojem až 50 % kyslíku

21 Oceán Rozloha (mil. km²) Procentuální podíl na rozloze oceánů (%) na rozloze Země (%) Tichý oceán 155,557 43,04 30,51 Atlantský oceán 76,762 21,24 15,06 Indický oceán 68,556 18,97 13,45 Jižní oceán 20,327 5,62 3,99 Severní ledový oceán 14,056 3,9 2,76 Vnitřní a okrajová moře všech oceánů 26,161 7,23 5,13 Celkem veškeré vodstvo 361,419 100 70,9

22 KONTROLNÍ OTÁZKY: 1) Kterým směrem se pohybují mořské proudy studené a teplé? 2) Co je hybnou silou, která unáší obrovské masy mořské vody na veliké vzdálenosti? 3) Jaký vliv mají mořské proudy na přilehlé části kontinentů? Uveď konkrétní příklady ze školního atlasu. 4) Uveď mořské proudy, které ovlivňují klima a) na Z pobřeží S Ameriky b) na Z pobřeží J Ameriky c) na Z pobřeží Afriky d) na Z pobřeží Austrálie e) na V těchto kontinentů a jak je ovlivňují?

23 Vodstvo na souši Povrchové vody – vody stékající po povrchu souše a zadržované v nádržích Vodní toky: Nesoustředěný plošný odtok srážkové vody (ron) Potoky – bystřiny – řeky (horní ,střední´, dolní tok)

24 Ústí – místo, kde řeka vtéká do jiné řeky nebo jezera či moře Říční síť – všechny vodní toky protékající určitým územím (rozlišujeme hlavní tok a jeho přítoky) Povodí – území, ze kterého hlavní tok se svými přítoky odvádí povrchovou(i podzemní vodu) Rozvodí – rozhraní povodí Úmoří – území tvořené povodími, ze kterých voda stéká do téhož moře

25 NEJVĚTŠÍ ŘÍČNÍ SYSTÉMY NA ZEMI průměr.průtok v ústí v m3/s
NEJVĚTŠÍ ŘÍČNÍ SYSTÉMY NA ZEMI délka toku v km průměr.průtok v ústí v m3/s rozloha povodí v km2 1 Amazonka 7025 2 Nil 6671 Zair-Kongo 42 000 3 Chang-Jiang 6300 Madeira 40 000 Mississippi 4 Mississippi(Missoury) 6212 31 000 Jenisej 5 Huang-He 5464 Orinoco 28 000 Lena 6 Ob(Irtiš, Ertix He) 5410 Tocantins 26 000 7 4835 17 900 Volha 8 Mekong 4500 17 800 9 Amur 4416 16 300 10 4400 Ganga 15 500 Dunaj 2850 6 250 Labe 1165 790

26 Delta amazonky (foto z družice nasa):

27 Jezera Podle původu rozlišujeme jezera
Tektonická - vznikla poklesem ker zemské kůry (př. Východoafrická jezera) Sopečná – vznikla vyplněním kráterů vyhaslých sopek (př.Crater Lake v USA, jezera ve francouzském středohoří..) Hrazená – vznikla za přírodní překážkou (ztuhlý lávový proud, morénový val,..) Karová – vznikla v prohlubních vytvořených ledovci Krasová – vznikla propadnutím stropů v krasových oblastech Pobřežní – vznikla z části mořských zálivů oddělených od okolního moře postupným nárustem písečných náplavů

28 nadmořs. Výška hladiny v m
NEJVĚTŠÍ JEZERA SVĚTA plocha v km2 Největší hloubka v m objem vody v km3 nadmořs. Výška hladiny v m 1 Kaspické m. 371000 1025 80230 -28 2 Hořejší 82400 393 11635 183 3 Viktoriino 68800 80 2656 1134 4 Huronské 59600 208 4680 177 5 Michigenské 57400 281 5760 6 Aralské 37500 55 380 40 7 Tanganaika 32900 1470 18940 773 8 Bajkal 31500 1620 23000 456 9 Velké Medvědí 30300 137 4000 119 10 Velké Otročí 28600 150 3000

29 Kaspické jezero (snímek z družice nasa)

30 Bajkal 20% světových zásob povrchové sladké vody

31 Mokřady Vznikají, kde srážky převažují nad výparem
Přirozené zásobárny vod v krajině Příznivě ovlivňují odtokový režim řek v krajině (zejm. v suchých obdobích) Bažiny - území bez náležitého odtoku, trvale přesycená vodou Rašeliniště – vznikají v horských oblastech při vývěrech vod a v jezerních pánvích. Zarůstají rašeliníkem a mechy Slatiniště – většinou v nižších polohách zarůstáním zbahnělých sníženin vlhkomilných rostlinstvem.

32 Umělé vodní nádrže Rybníky – mělké vodní nádrže za uměle nasypanými zemními hrázemi (podle napájení rozlišujeme r.průtočné, pramenné a nebeské) Přehrady – uměle vytvořené zásobárny vod s hrází. Účel: ochranný, závlahový, energetický, dopravní, zásobárny pitné vody, rybochovný, rekreační

33 Tři soutěsky (Čína)

34 Tři soutěsky - Je to největší přehrada světa, která leží v Číně
-   Je to největší přehrada světa, která leží v Číně -   Stavba byla započata v roce 1993 a dokončena v roce 2006.   Dílo má řadu odpůrců zejména mezi ekology a obhájci lidských práv. Ekologové se obávají, že může změnit klimatické poměry v Číně. -   Hráz je vysoká 185 metrů a dlouhá 1725 metrů. -   Z oblastí, kde vznikla přehrada se muselo vystěhovat přes 2 miliony lidí! -    Objem vody  v přehradě je 40 miliard m3 což jsou asi 4 biliony litrů vody. -   Délka celé přehrady je celých 660 kilometrů a plocha jezera je 1000 km2   Jen pro zajímavost, přehrada je po Velké Čínské zdi druhou stavbou lidskýma rukama, která jde vidět z vesmíru.

35 Sníh a led 70% zásob sladké vody vázána v pevném skupenství (nepodílí se na oběhu vody v přírodě). Sněžná čára – hranice zemského povrchu oddělující souvislou sněhovou pokrývku (v závislosti na z.š. a nadm.v.) Sníh - firn(zrnitý led) – led – ledovec Ledovce: a) pevninské b) horské

36 ledovce

37 Kontrolní otázky: Co je světový oceán a jak ho dělíme?
Uveď ve příklady jednotlivých částí oceánu. Které mají pro člověka největší význam a proč? Jaké vlastnosti má mořská voda? Jaké pohyby vykonává mořská voda a proč? Jak se v teplotě oceánské vody promítá vztah mezi atmosférou a hydrosférou?

38 zdroje


Stáhnout ppt "Výkladová prezentace PowerPoint s komentářem učitele Člověk a příroda"

Podobné prezentace


Reklamy Google