Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat a Česká republika Mgr. Jana Brožová Ministerstvo životního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat a Česká republika Mgr. Jana Brožová Ministerstvo životního prostředí."— Transkript prezentace:

1 Úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat a Česká republika Mgr. Jana Brožová Ministerstvo životního prostředí

2 ZÁKLADNÍ DATA Úmluva vystavena k podpisu na Ministerské konferenci v Kyjevě dne 22. května 2003 7 smluvních stran ČR, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko a Černá Hora, Slovensko, Ukrajina Vstoupila v platnost 4. ledna 2006 Ratifikaci ukončili Ukrajina, Slovensko, Česká republika, Maďarsko Vymezení Karpat na principu autodesignace (Každá smluvní strana určí, kterou část zahrne do Úmluvy)

3 Úmluva v ČR ČR – zařazena subprovincie Vnější západní Karpaty (CHKO Beskydy, Bílé Karpaty, Pálava) ČR – zařazena subprovincie Vnější západní Karpaty (CHKO Beskydy, Bílé Karpaty, Pálava) Vláda schválila přistoupení k Úmluvě usnesením č. 482, 19. května 2003 Podpis 22. května 2003 v Kyjevě Smlouva předložena k ratifikaci oběma komorám Parlamentu České republiky 13. 12. 2004 Schválena Senátem 28. 4. 2005 Schválena PS 12. 5. 2005 Podpis prezidenta 13. 6. 2005 Uložení ratifikačních listin 28. července 2005 Kontaktní osoba (National Focal Point): Mgr. Jana Brožová (OMOB, MŽP) www.carpathianconvention.org/czech

4 Cíle Úmluvy Obecné cíle, článek 2 zlepšit kvalitu života, posílit místní ekonomiky a komunity a chránit přírodní hodnoty a kulturní dědictví Obecné cíle, článek 2: přijmou vhodná opatření, budou provádět integrovanou politiku a spolupracovat při ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, mj. zlepšit kvalitu života, posílit místní ekonomiky a komunity a chránit přírodní hodnoty a kulturní dědictví Cíle v článcích 3 – 13 týkající se různých oblastí zájmu - vždy jsou strany vyzvány zohledňovat specifika horských oblastí

5 Články Úmluvy č. 3 - 7 Integrovaný přístup – skrze vývoje a zavádění vhodných nástrojů např. integrované plány péče) Ochrana a udržitelné využívání biologické a krajinné rozmanitosti – ochrana a péče o druhy, stanoviště, invazní nepůvodní druhy, GMO, monitoring druhů, stanovišť, spolupráce při vytváření ekologické sítě v Karpatech jako součást PEEN, ustavení Karpatské soustavy chráněných území CNPA, integrace cílů ochrany do sektorových politik Územní plánování – prosazovat takové, které vede k ochraně a udržitelnému rozvoji Karpat, přeshraniční koordinace – vytváření politik a programů Udržitelné a integrované hospodaření s vodami/povodími – politiky integrující udržitelné využívání vodních zdrojů s územním plánování, přijetí politik integrované péče o povodí, politiky pro udržitelné využívání povrchových a podzemních vod, ochrana přírodních vodních toků, zachování a ochrana mokřadů, principy včasného varování Udržitelné zemědělství a lesní hospodářství – péče o půdu obdělávanou udržitelným způsobem, agro-environmentální opatření a jiné nástroje pro rozvoj tradičního využívání půdy. Udržitelná péče o les – standardy, důraz na mimoprodukční funkce lesa, ochrana před povodněmi

6 Články Úmluvy č. 8 - 13 Udržitelná doprava a infrastruktura – zohledňující specifika horských oblastí, migračních tras, oblastí mezinárodního významu, udržitelné dopravní politiky (jak mobilita+, tak minimalizace dopadů na lid. zdraví a biodiverzitu) Udržitelný cestovní ruch – založen na jedinečném přírodním, krajinném a kulturním dědictví Karpat, koordinované plány pro chráněná území. Průmysl a energie – technologie čistší produkce, politiky směřující k zavádění čistší technologie, snížení škodlivých vlivů těžby nerostů Kulturní dědictví a tradiční znalosti a vědomosti – podpora… Systém hodnocení životního prostředí/informační systém, monitoring a včasné varování – aplikovat hodnocení rizik, EIA/SEA hodnocení, přeshraniční, monitoring Zvyšování uvědomění, vzdělávání a účast veřejnosti

7 FUNGOVÁNÍ ÚMLUVY COP- Konference smluvních stran (1x za 3 roky) Kandidáti na pořádání první COP– Ukrajina, Rumunsko Přijímá rozhodnutí k podpoře provádění Úmluvy Sekretariát Úmluvy Dočasný sekretariát ve Vídni při UNEP (současní kandidáti – Slovensko, Ukrajina, Rumunsko) Administrativní činnost, koordinace aktivit mezi stranami Úmluvy, příprava jednání a příslušných dokumentů Pomocné vědecké orgány Tématické pracovní skupiny Protokoly k Úmluvě - tématické Finanční mechanismus Příspěvky do rozpočtu Úmluvy, financování projektů www.carpathianconvention.org Webová stránka Úmluvy – veškeré informace www.carpathianconvention.org

8 PROJEKTY PRO ÚMLUVU „Umbrella“ projekt – Italské MŽP, UNEP, EURAC, REC zahájení fungování úmluvy, expertní jednání, vymezení území CNPA – Karpatská soustava chráněných území – čl. 4 Inspirace v Alpské úmluvě Kontaktní osoba – Jana Urbančíková, VIS Bílé Karpaty Karpatská soustava CNPA a Ramsarských lokalit http://www.sopsr.sk/karpaty/, - čl. 4, Slovensko - Jan Kadlečík http://www.sopsr.sk/karpaty/ naplnění Ramsarské úmluvy o mokřadech Cíl:spolupráce s ostatními zeměmi v ochraně přírody, společné projekty v chráněných území, CEPA ANPED - Účast veřejnosti při naplňování Karpatské úmluvy – čl. 10, 13 Zapojení klíčových partnerů pro spolupráci oblasti ČR – Ústav pro ekopolitiku, o.p.s Výstup projektu=>Side-event na COP 1

9 PROJEKTY PRO ÚMLUVU KEO – Karpatský environmentální výhled (Carpathian Environmental Outlook) - čl. 12 CÍL: ucelený pohled na karpatskou oblast – nejen ekologický, ale také na společenské změny za posledních 20 let. Sociální, ekonomická, geologická a historicky geologická, hydrologická, klimatická stránka oblasti, unikátnost Karpat – kulturního a přírodního bohatství, pohled do roku 2020 ČR – datové podklady, spolupráce českých expertů při vytváření KEO UNEP/GEF: Ochrana a udržitelné využívání biodiverzity skrze udržitelný cestovní ruch - čl. 9 NP a CHKO Šumava – ČR, Babia Gora – Polsko, Aggtelek – Maďarsko SARD-M – Udržitelné zemědělství a rozvoj v horských oblastech – čl. 7 Seminář v Liptovském Mikuláši, říjen 2005

10 SEMINÁŘE WWF - seminář pro naplňování programu činností pro chráněná území se zaměřením na Karpaty (Vídeň, 20. - 21. dubna 2006) Alpsko-Karpatský program: Rumunsko –management cestovního ruchu a udržitelného rozvoje v chráněných územích (10.- 13. 7. 2006) Slovensko - integrovaný management chráněných území s ohledem na Karpaty (1. – 3. 6. 2006) CEI – nové možnosti pro přeshraniční spolupráci na nových východních hranicích EU, Ukrajina/Rumunsko (8.- 9. května 2006) Navržené aktivity Pracovní skupina pro cestovní ruch =>Protokol Prováděcí protokol pro dopravu (CEI – navrženo) Prováděcí protokol pro CNPA

11 PRIORITY ČR Identifikace partnerů v regionu pro spolupráci při realizaci úmluvy, aktivní účast, zpětná vazba, výměna informací MŽP funguje jako Focal Point –pro rozšiřování informací, zprostředkování, účastní se „politických diskusí“ Informovaní široké veřejnosti o úmluvě a aktivitách Účast expertů v projektech, tématických skupinách, expertních jednáních

12 Děkuji za pozornost Mgr. Jana Brožová Kontaktní osoba pro Karpatskou úmluvuJana_Brozova@env.cz tel: 267 122 375


Stáhnout ppt "Úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat a Česká republika Mgr. Jana Brožová Ministerstvo životního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google