Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat a Česká republika Mgr. Jana Brožová Ministerstvo životního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat a Česká republika Mgr. Jana Brožová Ministerstvo životního prostředí."— Transkript prezentace:

1 Úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat a Česká republika Mgr. Jana Brožová Ministerstvo životního prostředí

2 ZÁKLADNÍ DATA Úmluva vystavena k podpisu na Ministerské konferenci v Kyjevě dne 22. května smluvních stran ČR, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko a Černá Hora, Slovensko, Ukrajina Vstoupila v platnost 4. ledna 2006 Ratifikaci ukončili Ukrajina, Slovensko, Česká republika, Maďarsko Vymezení Karpat na principu autodesignace (Každá smluvní strana určí, kterou část zahrne do Úmluvy)

3 Úmluva v ČR ČR – zařazena subprovincie Vnější západní Karpaty (CHKO Beskydy, Bílé Karpaty, Pálava) ČR – zařazena subprovincie Vnější západní Karpaty (CHKO Beskydy, Bílé Karpaty, Pálava) Vláda schválila přistoupení k Úmluvě usnesením č. 482, 19. května 2003 Podpis 22. května 2003 v Kyjevě Smlouva předložena k ratifikaci oběma komorám Parlamentu České republiky Schválena Senátem Schválena PS Podpis prezidenta Uložení ratifikačních listin 28. července 2005 Kontaktní osoba (National Focal Point): Mgr. Jana Brožová (OMOB, MŽP)

4 Cíle Úmluvy Obecné cíle, článek 2 zlepšit kvalitu života, posílit místní ekonomiky a komunity a chránit přírodní hodnoty a kulturní dědictví Obecné cíle, článek 2: přijmou vhodná opatření, budou provádět integrovanou politiku a spolupracovat při ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, mj. zlepšit kvalitu života, posílit místní ekonomiky a komunity a chránit přírodní hodnoty a kulturní dědictví Cíle v článcích 3 – 13 týkající se různých oblastí zájmu - vždy jsou strany vyzvány zohledňovat specifika horských oblastí

5 Články Úmluvy č Integrovaný přístup – skrze vývoje a zavádění vhodných nástrojů např. integrované plány péče) Ochrana a udržitelné využívání biologické a krajinné rozmanitosti – ochrana a péče o druhy, stanoviště, invazní nepůvodní druhy, GMO, monitoring druhů, stanovišť, spolupráce při vytváření ekologické sítě v Karpatech jako součást PEEN, ustavení Karpatské soustavy chráněných území CNPA, integrace cílů ochrany do sektorových politik Územní plánování – prosazovat takové, které vede k ochraně a udržitelnému rozvoji Karpat, přeshraniční koordinace – vytváření politik a programů Udržitelné a integrované hospodaření s vodami/povodími – politiky integrující udržitelné využívání vodních zdrojů s územním plánování, přijetí politik integrované péče o povodí, politiky pro udržitelné využívání povrchových a podzemních vod, ochrana přírodních vodních toků, zachování a ochrana mokřadů, principy včasného varování Udržitelné zemědělství a lesní hospodářství – péče o půdu obdělávanou udržitelným způsobem, agro-environmentální opatření a jiné nástroje pro rozvoj tradičního využívání půdy. Udržitelná péče o les – standardy, důraz na mimoprodukční funkce lesa, ochrana před povodněmi

6 Články Úmluvy č Udržitelná doprava a infrastruktura – zohledňující specifika horských oblastí, migračních tras, oblastí mezinárodního významu, udržitelné dopravní politiky (jak mobilita+, tak minimalizace dopadů na lid. zdraví a biodiverzitu) Udržitelný cestovní ruch – založen na jedinečném přírodním, krajinném a kulturním dědictví Karpat, koordinované plány pro chráněná území. Průmysl a energie – technologie čistší produkce, politiky směřující k zavádění čistší technologie, snížení škodlivých vlivů těžby nerostů Kulturní dědictví a tradiční znalosti a vědomosti – podpora… Systém hodnocení životního prostředí/informační systém, monitoring a včasné varování – aplikovat hodnocení rizik, EIA/SEA hodnocení, přeshraniční, monitoring Zvyšování uvědomění, vzdělávání a účast veřejnosti

7 FUNGOVÁNÍ ÚMLUVY COP- Konference smluvních stran (1x za 3 roky) Kandidáti na pořádání první COP– Ukrajina, Rumunsko Přijímá rozhodnutí k podpoře provádění Úmluvy Sekretariát Úmluvy Dočasný sekretariát ve Vídni při UNEP (současní kandidáti – Slovensko, Ukrajina, Rumunsko) Administrativní činnost, koordinace aktivit mezi stranami Úmluvy, příprava jednání a příslušných dokumentů Pomocné vědecké orgány Tématické pracovní skupiny Protokoly k Úmluvě - tématické Finanční mechanismus Příspěvky do rozpočtu Úmluvy, financování projektů Webová stránka Úmluvy – veškeré informace

8 PROJEKTY PRO ÚMLUVU „Umbrella“ projekt – Italské MŽP, UNEP, EURAC, REC zahájení fungování úmluvy, expertní jednání, vymezení území CNPA – Karpatská soustava chráněných území – čl. 4 Inspirace v Alpské úmluvě Kontaktní osoba – Jana Urbančíková, VIS Bílé Karpaty Karpatská soustava CNPA a Ramsarských lokalit - čl. 4, Slovensko - Jan Kadlečík naplnění Ramsarské úmluvy o mokřadech Cíl:spolupráce s ostatními zeměmi v ochraně přírody, společné projekty v chráněných území, CEPA ANPED - Účast veřejnosti při naplňování Karpatské úmluvy – čl. 10, 13 Zapojení klíčových partnerů pro spolupráci oblasti ČR – Ústav pro ekopolitiku, o.p.s Výstup projektu=>Side-event na COP 1

9 PROJEKTY PRO ÚMLUVU KEO – Karpatský environmentální výhled (Carpathian Environmental Outlook) - čl. 12 CÍL: ucelený pohled na karpatskou oblast – nejen ekologický, ale také na společenské změny za posledních 20 let. Sociální, ekonomická, geologická a historicky geologická, hydrologická, klimatická stránka oblasti, unikátnost Karpat – kulturního a přírodního bohatství, pohled do roku 2020 ČR – datové podklady, spolupráce českých expertů při vytváření KEO UNEP/GEF: Ochrana a udržitelné využívání biodiverzity skrze udržitelný cestovní ruch - čl. 9 NP a CHKO Šumava – ČR, Babia Gora – Polsko, Aggtelek – Maďarsko SARD-M – Udržitelné zemědělství a rozvoj v horských oblastech – čl. 7 Seminář v Liptovském Mikuláši, říjen 2005

10 SEMINÁŘE WWF - seminář pro naplňování programu činností pro chráněná území se zaměřením na Karpaty (Vídeň, dubna 2006) Alpsko-Karpatský program: Rumunsko –management cestovního ruchu a udržitelného rozvoje v chráněných územích ( ) Slovensko - integrovaný management chráněných území s ohledem na Karpaty (1. – ) CEI – nové možnosti pro přeshraniční spolupráci na nových východních hranicích EU, Ukrajina/Rumunsko ( května 2006) Navržené aktivity Pracovní skupina pro cestovní ruch =>Protokol Prováděcí protokol pro dopravu (CEI – navrženo) Prováděcí protokol pro CNPA

11 PRIORITY ČR Identifikace partnerů v regionu pro spolupráci při realizaci úmluvy, aktivní účast, zpětná vazba, výměna informací MŽP funguje jako Focal Point –pro rozšiřování informací, zprostředkování, účastní se „politických diskusí“ Informovaní široké veřejnosti o úmluvě a aktivitách Účast expertů v projektech, tématických skupinách, expertních jednáních

12 Děkuji za pozornost Mgr. Jana Brožová Kontaktní osoba pro Karpatskou tel:


Stáhnout ppt "Úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat a Česká republika Mgr. Jana Brožová Ministerstvo životního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google