Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠCHT Praha – Zima 2015 Ing. Petr Beneš, Ph.D. −603 466 342 −Laboratoř F06 (budova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠCHT Praha – Zima 2015 Ing. Petr Beneš, Ph.D. −603 466 342 −Laboratoř F06 (budova."— Transkript prezentace:

1 EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠCHT Praha – Zima 2015 Ing. Petr Beneš, Ph.D. −petr.benes@vscht.cz −603 466 342 −Laboratoř F06 (budova A) linka 4191

2 EAOŽP – doporučená literatura Kapitoly z ekonomie přírodních zdrojů a oceňování životního prostředí (kapitoly 6., 7., 8.), Dvořák., A., Brůha, J., Brůhová, H., Melichar, J., Ščasný, M. 2007, ISBN: 978-80-245-1253-2 Úvod do ekonomiky životního prostředí, DVOŘÁK, A. - HADRABOVÁ, A. - ŠAUER, P., 1997, ISBN: 80-7079- 548-4 Environmental Economics, CHARLES D. KOLSTAD, 2000, ISBN: 0-19-511954-1 Ekonomie a životní prostředí, Čamrová, L., 2007, ISBN: 978-80-86851-69-3, 978-80-86389-17-9

3 EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Lekce 1: Úvod, základní východiska a pojmy 1.1Základní pojmy a elementární ekonomické termíny 1.2Získávání poznatků o přírodě a životním prostředí 1.3Funkce a hodnota přírody, příroda a její využívání jako ekonomický problém 1.4Diskontování

4 HDP: celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území. Z analýz vyplývá příčinná souvislost HDP se spotřebou energie (HDP je tedy téměř vyjádřením míry spotřeby bez ohledu na kvalitu produktu).

5

6 1.1 Základní pojmy a elementární ekonomické termíny Ekonomie: Věda o efektivní alokaci vzácných zdrojů mezi jednotlivá alternativní využití. Ekonomika (hospodářství): Shrnutí hospodaření určitého subjektu (státu, podniku, jednotlivce). Vynakládání značných prostředků −Na ochranu ŽP Prevence Řešení následků −Škody ze znehodnocování ŽP Zdroje jsou omezené (i ŽP) −Je nezbytné vhodně s ním hospodařit  Ekonomické principy,multidisciplinární pohled

7 1.1 Základní pojmy a elementární ekonomické termíny (1) Příroda −Svět ve kterém žijeme a jehož jsme součástí −Složité vazby −Existence před vznikem člověka a i po jeho zániku −Člověk je součástí přírody, ovlivňuje ji a ona jeho

8 1.1 Základní pojmy a elementární ekonomické termíny (2) Prvotní příroda −Původní, ryzí, nedotčená lidskou rukou Druhotná příroda −Přetvořená člověkem – dnes téměř vše Ekonomický pohled −Dílčí prvky přírodního prostředí označuje jako PŘÍRODNÍ BOHATSTVÍ – přírodní zdroje v širším slova smyslu

9 1.1 Základní pojmy a elementární ekonomické termíny (3) Člověk sice zůstává součástí původní přírody (fyziologické procesy) ale v rámci své činnosti mění přírodní situaci −Cílevědomé formování a transformování látek a energií −Předměty uspokojující lidské potřeby Hodnocení skutečností −Antropocentrický pohled −Ekocentrický pohled

10 1.1 Základní pojmy a elementární ekonomické termíny (4) Antropocentrický pohled −Člověk vidí sám sebe jako nadřazeného přírodě a skutečnosti hodnotí z hlediska přímých nebo zprostředkovaných dopadů na něj −Blahobyt, využívání zdrojů, masová produkce Ekocentrický pohled −Člověk sebe vnímá jako nedílnou součást přírody, a ostatním (neantropogenním) prvkům přírody přiznává jistou samostatnou existenční hodnotu

11 1.1 Základní pojmy a elementární ekonomické termíny (5) Kvalitativní změny ve vývoji přírody −Cílevědomá změna chování – ochrana ŽP −Zmínky o negativním působení na ŽP již v antice a středověku, nejvíce v době průmyslové revoluce −Nárůst objemu odpadních látek, které příroda nezná Ž – vznik života Č – vznik člověka NH – negativní dopady PH – pozitivní dopady OŽP – uvědomění si negativních vlivů MBV – možný budoucí vývoj

12 1.1 Základní pojmy a elementární ekonomické termíny (6) Složky přírody – klasifikace přírody v širším slova smyslu (s člověkem) −Dle biologického vývoje Živá příroda – vše živé včetně člověka Neživá příroda – ovzduší, voda, půda… −Dle cílené lidské činnosti Procesy a struktury bez lidského přičinění −Neregulované vodní taky, divoká příroda Procesy a struktury výsledkem lidské činnosti −Vodní díla, kulturní plodiny

13 1.1 Základní pojmy a elementární ekonomické termíny (7) Ekonomické rozdělení oblastí −Intenzivně využívané – velmi přetvořené lidskou činností −Méně přetvořené – zemědělské oblasti −Téměř nedotčené – polární oblasti Ekonomické využívání často znamená přetvoření −Najdete příklad ekonomického využívání území bez antropogenního vlivu

14 1.1 Základní pojmy a elementární ekonomické termíny (8) Vztahy člověka a přírody −Člověk přetváří a využívá přírodu k uspokojování potřeb −Ale zůstává biologickou jednotkou závislou na funkci přírody jako celku −Nutně potřebuje uspokojování základních biologických potřeba - kvalitní vzduch, vodu, snesitelné teplotní rozmezí, další zdroje −Adaptace člověka na jiné podmínky je velmi omezena (může usnadnit technologie) −Udržitelný rozvoj – „neuříznout si větev“

15 1.1 Základní pojmy a elementární ekonomické termíny (9) Příroda plní základní funkce −Pro lidskou společnost je zdrojem přírodních látek a energií, poskytuje prostor pro průmyslové aktivity i pro ukládání odpadů −Stále zůstává nenahraditelná funkce prostoru, zdrojů a prostředků pro ŽIVOT SAMOTNÝ −Plnění těchto funkcí si často KONKURUJE – předmět zájmu EKONOMIE – optimalizace budoucího chování

16 1.1 Základní pojmy a elementární ekonomické termíny (10) Životní prostředí −Pojem umožňující zkoumání a pochopení vztahů CLOVĚK PŘÍRODA −ŽP – určitý prvek přírody u něhož zkoumáme vztahy s prvky v jeho okolí (i člověk) −Měření v laboratoři, pozorování v krajině, dlouhodobé nadnárodní studie Primární zájem o vazby přírodního charakteru – EKOLOGICKÉ VAZBY

17 1.1 Základní pojmy a elementární ekonomické termíny (11) Jako sledovaný prvek je uvažován člověk −Různý rozsah (jednotlivec, město, populace) −Pozorujeme vlivy – přímé, nepřímé −Přímé – pití znečištěné vody −Nepřímé – konzumace otrávené ryby ze znečištěné vody

18 1.1 Základní pojmy a elementární ekonomické termíny (12) Působení okolí na člověka −Časová dimenze Působení minulé, současné a budoucí Důležité je jak dlouho se nachází v ohroženém prostředí −Chronické otravy, délka pracovní doby (Spolana), kalkulace dovolených Životní prostředí člověka −Pracovní, obytné, rekreační, léčebné Lze kalkulovat doby strávené v jednotlivých typech

19 1.1 Základní pojmy a elementární ekonomické termíny (13) Složky životního prostředí −Ovzduší, voda, půda, živá příroda, elektromagnetické pole, toky energií, antropogenní předměty = artefakty a člověk Dle složek koncipujeme způsoby ochrany −Politika ŽP, práva a povinnosti občanů, firem a institucím, environmentální statistika −Snaha o integraci všech složek  moderní systémy jako například: EIA, IPPC, LCA

20 1.1 Základní pojmy a elementární ekonomické termíny (14) Faktory životního prostředí −Vlastnosti jednotlivých prvků ŽP, které jsou výsledkem působení člověka a které mohou působit negativní dopady na jiné prvky ŽP −Faktor (znečištěné ovzduší)  Znečištění vody srážkami (ovlivněný prvek) −Faktor (znečištěná voda)  Zemřou ryby (ovlivněný prvek); Půda (faktor)  Rostliny (prvek) Vzniká řetěz příčin a následků

21 1.1 Základní pojmy a elementární ekonomické termíny (15) Poznání účinků jednotlivých faktorů, příčinných souvislostí a VAZEB −Je klíčové pro EFEKTIVNÍ HODNOCENÍ, rozhodování a jednání jednotlivců, firem, institucí i vlády ve vztahu k ŽP −Komunikace mezi teoretiky, ekonomy, chemiky a praktickou aplikací ochrany ŽP by měla stavět právě na znalosti faktorů a jejich účinků

22 1.1 Základní pojmy a elementární ekonomické termíny (16) Faktory ze složky předměty uměle vytvořené člověkem (komín – emise) −Prvotní zdroje znehodnocování ŽP −Vyřešení problémů v této prvotní fázi řetězce příčin a důsledků představuje nejúčinnější způsob ochrany ŽP  Činnost nazývaná OCHRANA ŽP −Samostatné aktivity i zřetel při jiných lidských činnostech (škola vs. aktivisté vs. průmysl)

23 1.1 Základní pojmy a elementární ekonomické termíny (17) Přírodní bohatství −Přírodní zdroje (v užším smyslu) To co člověk odebírá z přírody a přetváří v produkty – suroviny, energie, přímá spotřeba př: pitná voda Přírodní procesy – síly přírody −Sluneční záření, větrná energie… Ostatní přírodní podmínky −Klima, teplo, srážky, vegetace

24 1.1 Základní pojmy a elementární ekonomické termíny (18) −To co člověk získává není jen dar přírody, závisí také na vědecké a technologické pokročilosti společnosti Přeměna přírodního bohatství ve zdroje užitečných látek přepokládá −Jistou kvalitu přírodních objektů Vody, rud, nerostů −Existenci technických prostředků a technologických postupů −Účinnost práce – efektivní využití znalostí Těžko dostupná naleziště ropy, nové těžební postupy

25 1.1 Základní pojmy a elementární ekonomické termíny (19) Jsou li zdroje prozkoumány a připraveny k využití stávají se OSVOJENÝMI OBJEKTY PŘÍRODY Osvojení přírodní bohatství se stává součástí národního bohatství Neosvojené přírodní zdroje – potenciální bohatství – jsou součástí přírodního bohatství, ale nejsou národním bohatstvím

26 1.1 Základní pojmy a elementární ekonomické termíny (20) Jakmile dojde k těžbě hovoříme o SUROVINOVÉ (palivové, energetické) ZÁKLADNĚ −Zásadní je efektivnost využívání a zpracování – závisí na technické úrovni Vyspělé státy vs. Asie Surovinová základna −Dobyvatelné (využitelné zdroje) Nerostné, rostlinné, živočišné −Zdroje poskytované zpracovatelským průmyslem −V širším pojetí tedy i výrobní zdroje a pracovníci

27 1.1 Základní pojmy a elementární ekonomické termíny (21) Druhotné zdroje surovin −Odpady, opotřebené předměty a vedlejší produkce Když materiál může být použit pro další výrobu (předmětů, energií) −Materiálové a energetické využití Pro další využití existují technické a ekonomické předpoklady

28 1.1 Základní pojmy a elementární ekonomické termíny (22) Přírodní zdroje −Stavové Charakterizovány stavem – ryby v moři, ruda v zemské kůře −Nerostné zdroje (uhlí, ropa, plyn, rudy) Nemají přirozenou reprodukční schopnost −Ostatní (voda, půda, dřevo) −Obnovitelné Převážně rostlinný či živočišný původ −Vyčerpatelné

29 1.1 Základní pojmy a elementární ekonomické termíny (23) Přírodní zdroje −Tokové Větrná, sluneční energie K využívání nutná investice −Krátkodobá – stavba solární elektrárny −Dlouhodobá – výzkum a vývoj účinnějších článků Po investici zdroj „neubývá“ −Solární energie „nevyčerpatelná“ −Nízké provozní náklady  Nahrazování využívání stavových zdrojů tokovými Zda můžeme očekávat – pozitivní ekonomie Za jakých podmínek je žádoucí – normativní ekonomie Neptáme se je-li to dobré, ale kdy se to vyplatí

30 1.1 Základní pojmy a elementární ekonomické termíny (24) Využívání vyčerpatelných nerostných zdrojů −Vysoká investiční náročnost −Dlouhodobá návratnost −Ekonomický efekt až při následném zpracování −Nerovnoměrné rozložení na Zemi – mezinárodní obchod a rozvinutý trh −Při existenci SVOBODNÉ TVORBY CEN není žádné nerostné suroviny nedostatek

31

32

33 1.1 Základní pojmy a elementární ekonomické termíny (25) V rámci těžby suroviny vzniká odpad −Je možní jej vracet do výroby a tím snížit primární surovinovou náročnost −Zda a kdy je toto efektivní je otázka nejen technologická, ale primárně EKONOMICKÁ −Mnohdy je levnější materiál nový, než recyklovaný – ZATÍM −Ovlivňováno politickým a právním systémem

34

35 1.2 Získávání poznatků o přírodě a životním prostředí (1) Mimovědecké způsoby −Pro širokou veřejnost – média - FILM „HOME“ Ne vždy důvěryhodné a přesné Vědecké poznávání −Především pomocí přírodních věd Popis F, CH a Biol. struktur, procesů a skutečností EKOLOGIE - Přírodní věda zabývající se studiem vztahů existujících mezi živými organismy a prostředím

36 1.2 Získávání poznatků o přírodě a životním prostředí (2) Ekologie −Prostředí se skládá z: Živé – biotické prvky (v místě se vyskytující organismy a rostliny) Neživé – abiotické prvky (teplota, minerály) −Autoekologie Vztahy mezi jedním organismem a prostředím −Demekologie Vztahy mezi populací (jedinci téhož druhu) a prostředím −Biocenóza Více rostlinných a živočišných společenstev žijících spolu v určitých vztazích (nezahrnuje abiotické faktory)

37 1.2 Získávání poznatků o přírodě a životním prostředí (3) Ekosystém −Skládá se z neživých složek (ekotop) a živých organismů (biocenóza) −Má jisté hranice – za hranicemi okolí – komunikuje látkovými a energetickými toky Otevřený systém – poznámka fyzikálního chemika −Největším ekosystémem je biosféra Troposféra (do 15km) + Litosféra (do cca 6km)

38 1.2 Získávání poznatků o přírodě a životním prostředí (4) Biologický systém obsahuje živé organismy: −Producenty Vytváří látky potřebné ke svému životy z látek abiotických (CO 2, H 2 O) −Konzumenty Získávají energii požíráním jiných organismů −Reducenty Živí se rozkládáním mrtvých těl ostatních Potravní řetězec Tok energie a látek

39 1.2 Získávání poznatků o přírodě a životním prostředí (5) Látkový koloběh v ekosystému −Zprostředkovávají prod, konz, red. −Látkové toky tvoří biogeochemické cykly Koloběh vody, uhlíku, síry Velmi citlivé na zásahy zvenčí (antropogenní) −Tok energie pouze jedním směrem Od slunce, pohání F, CH a BIOCH procesy Energie se postupně přeměňuje na teplo Původní příroda nezná odpad −Vše je využito, zpracováno

40 1.2 Získávání poznatků o přírodě a životním prostředí (6) Živé organismy −Dědičnost Umožňuje stálost vlastností organismu −Proměnlivost (adaptabilita) Dovoluje reagovat a přizpůsobovat se změně vnějších životních podmínek (v určitých mezích) Biologické systémy −Mají do určité OMEZENÉ míry schopnost odolávat změnám a setrvávat v rovnovážném stavu  ASIMILAČNÍ SCHOPNOSTI Schopnost se pomocí autoregulace vyrovnat s měnícími se vnějšími vlivy (například znečištění)

41 1.2 Získávání poznatků o přírodě a životním prostředí (7) Problematiku ŽP zkoumají i společenskovědní disciplíny −EKONOMIE, sociologie, politologie (environmentální politika) −Koncepty etiky, lidských hodnot a potřeb Velmi se liší regionálně a v závislosti na vyspělosti dané společnosti Křovák - 1000x méně energie než Evropan K úspěchům je třeba interdisciplinární přístup – věda o životním prostředí

42 1.2 Získávání poznatků o přírodě a životním prostředí (8) Výsledkem zkoumání jsou −Pozitivní poznatky Vysvětlení skutečností a objasnění příčin a následků Slouží subjektům k hodnocení a rozhodování −Normativní poznatky Snaží se udělit rady na jaké problémy se soustředit a jak postupovat – Jak by se mělo postupovat Ekonomie není jednotná – různé pohledy −Neoklasická environmentální ekonomie −Ekologická ekonomie, tržní environmentalismus

43 1.2 Získávání poznatků o přírodě a životním prostředí (9) Technický rozvoj −Nachází stále nové způsoby jak využívat přírodu pro stále rozvíjející se uspokojování lidských potřeb −Je ale také schopen nalézt řešení vedoucí ke snižování negativních dopadů lidské činnosti na přírodu a snižování těchto negativních dopadů zpět na lidskou společnost −Z ekon. hlediska je významné snižování nákladů díky pokročilým technologiím BAT

44 1.3 Funkce a hodnota přírody, příroda a její využívání jako ekonomický problém (1) Příroda byla využívána bezplatně −Čistý vzduch, voda – nebyly to ekonomické statky Průmysl, intenzivní využívání −Znečištění ovzduší, vod – ochota platit za kvalitu – stává se EKONOMICKÝMI STATKY Konflikty při využívání −Továrna chce vypouštět odpadní vodu −Rybář chce lovit ryby – více rybářů (konkurence) −Turista čisté koupání

45 1.3 Funkce a hodnota přírody, příroda a její využívání jako ekonomický problém (2) Funkce přírody −Ekologická Množina přírodních a krajinných statků a krás – mají životodárnou funkci – prostředí pro vznik a udržení života −Ekonomická Zásobárna ekonomicky využitelných přírodních zdrojů, schopnost asimilovat odpady, prostor pro ekonomické aktivity

46 1.3 Funkce a hodnota přírody, příroda a její využívání jako ekonomický problém (3) Příroda uspokojuje různé potřeby −Užívání tedy může být konfliktní PŘÍKLAD OVZDUŠÍ: −Ekologická fce – dýchání čistého vzduchu −Ekonomická – asimilace odpadních plynů z průmyslu −Ekonomická fce ohrožuje tu ekologickou Otázka pro ekonomy, nalézt optimální cestu pro využívání – alokace zdrojů -KONCEPT UDRŽITELNOSTI – Př: Velikonoční ostrov

47 1.3 Funkce a hodnota přírody, příroda a její využívání jako ekonomický problém (4) Hodnota, tržní cena a spotřebitelský přebytek −Spotřebitelský přebytek – možné zdražení, které je potřebitel schopen akceptovat −Celková hodnota přírodního statku je tvořena cenou na trhu a spotřebitelským přebytkem −Tento přístup je vhodný pro statky jejichž cena je nízká či nulová (čistý vzduch – hory, lázně)

48 1.3 Funkce a hodnota přírody, příroda a její využívání jako ekonomický problém (5) Celková hodnota přírody se skládá z −Přímá užitná hodnota Bezprostřední užitek ze skutečného užití statku Zdroje jako vstupy do výroby, plocha pro rekreaci −Opční hodnota Ochota jednotlivce platit za zachování daného statku v určité kvalitě s předpokladem jeho využití v budoucnosti −Hodnota odkazu Ochota jednotlivce platit za zachování daného statku v určité kvalitě i když ho nikdy nevyužije −Existenční hodnota Hodnotícímu subjektu nepřináší žádný užitek, vychází z vědomí potřeby zachování přírody jako takové

49 1.4 Diskontování (1) Ekonomické statky nejsou v čase stálé Mezičasové hodnocení −Studium a výpočet změny hodnoty statku v čase Příklad: Ropa −Některá naleziště se otevírají až ve chvíli, kdy cena ropy na světovém trhu překročí jistou hranici −V čase se mění cena ropy hodnota nalezišť, díky snižujícím se cenám technologií

50 1.4 Diskontování (2) Pozitivní ekonomie - Jak se na trhu chovají −Jaké váhy jednotlivé ekonomické subjekty přiřazují užitkům v budoucnosti Normativní ekonomie - Jak by se ideálně mělo postupovat −Jakou diskontní funkci by měla zvolit společnost při mezičasovém rozhodování Při konstantní diskontní míře: f(t)=1/[1+r] r-diskontní míra

51 1.4 Diskontování (3) Diskontní funkce f(t) −Váha přiřazená užitkům v budoucím čase Diskontní míra (obvykle v %) −Procentní pokles diskontní funkce [f(t-1)-f(t)]/f(t) Jak rychle se se snižují váhy přiřazené užitkům v budoucnosti


Stáhnout ppt "EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠCHT Praha – Zima 2015 Ing. Petr Beneš, Ph.D. −603 466 342 −Laboratoř F06 (budova."

Podobné prezentace


Reklamy Google