Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Asistent prevence kriminality

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Asistent prevence kriminality"— Transkript prezentace:

1 Projekt Asistent prevence kriminality
Mgr. Radek Jiránek a JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra

2 Historie a východiska Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2008 až na léta 2012 až 2015 Program prevence kriminality a extremismu – Úsvit cíl / donor / realizátor / osvědčené typy projektů 2009 = (září – prosinec) Most, SV lokalita Chanov, projekt Asistent prevence kriminality = 26 asistentů / paralelní realizace projektu v Děčíně.

3 Legislativní ukotvení
ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - zcela inovativní projekt v poměrech ČR; Asistent prevence kriminality (dále jen „APK“) je zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. APK není strážníkem ani čekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny výhradně strážníku nebo čekateli, zejména se: podílí na prevenci kriminality v obci; přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku; provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci;

4 Cíle projektu APK snížení počtu spáchaných trestných činů i přestupků v sociálně vyloučené lokalitě; zvýšení pocitu bezpečí obyvatel SVL; zajištění vymahatelnosti práva a posílení subjektů garantujících dodržování práva (veřejná správa, Policie ČR, obecní policie); motivace k zaměstnání pro osoby dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné; zvýšení pracovních a sociálních kompetencí, zvýšení vzdělání a zajištění praxe; podpora sociální integrace, zvýšení sociálního statutu, prevence a eliminace sociálního vyloučení;

5 Cíle projektu APK posílení vnitřní koheze a pozitivních vzorců chování v rámci rodin v sociálně vyloučených lokalitách prostřednictvím zajištění zaměstnání pro dospělého člena rodiny; prevence sousedských sporů, bagatelní a latentní protiprávní činnosti, kterou Policie ČR a obecní policie v rámci sociálně vyloučených lokalit obtížně řeší; prevence rasově motivovaných sporů a extremistických projevů; změna negativního pohledu majoritní společnosti na osoby sociálně vyloučené.

6 Podmínky pro činnost APK
Výběr vhodného zájemce o práci APK – člověk ze SVL, zná komunitu, není trestán nebo je trestán za neúmyslné trestné činy, není angažován v žádném „živém kriminálním případu“, není členem lichvářské nebo nátlakové (vlivové) skupiny, je ochoten se vzdělávat a má potenciál vzdělávat se. Nejsou preferování tzv. samozvaní vůdci. Na výběru se podílí Policie ČR, MP, vedení města, romský poradce nebo asistent, sociální odbor města. Není nikde stanoveno, že APK musí být jen příslušník Romské komunity a zkušenosti z realizace projektu to jednoznačně potvrzují!!! Před nástupem do zaměstnání musí zájemce absolvovat vstupní vzdělání. Ministerstvo vnitra připravilo 16 hodinový vstupní kurz pro APK i pro mentory.

7 Podmínky pro činnost APK
Zřízení pozice mentora z řad obecní policie, který asistenta přímo vede; mentor musí absolvovat vstupní vzdělávání. Příprava MP na příchod asistenta a nový styl práce. Stanovení konkrétního obsahu činnosti APK, každodenní zadávání úkolů a jejich kontrola ze strany mentora a vedení MP. Stanovení pracovní doby – klouzavá, přerušovaná – tak, aby jejich práce byla co nejefektivnější včetně např. nočních časů a sobot.

8 Podpora projektu z MV Odbor prevence kriminality MV poskytuje:
metodické vedení a konzultace zájemcům a realizátorům projektu dotace na mzdy asistentů v max. výši Kč superhrubé mzdy /osoba/měsíc dotace na vzdělávání asistentů a jejich mentorů a na supervizi dotace na další potřebné vybavení, kurzy, analýzy … dotace je poskytována na kalendářní rok / je možné ji přidělit opakovaně Odbor prevence kriminality provádí věcnou kontrolu obsahové činnosti i finanční kontrolu využití dotace. Dobrou i špatnou praxi sděluje všem realizátorům projektu Asistent prevence kriminality (seminář pro realizátory projektu v prosinci 2011 i 2012).

9 Realizace projektu – lokality
2009 – Most (Chanov) = 26 APK 2010 – v 10 městech působí 38 APK, Most, Litvínov, Děčín, Trmice, Obrnice, Ostrava, Karviná, Havířov, Orlová, Kladno 2011 – v 17 městech působí 104 APK, Bílina, Bruntál, Břeclav, Děčín, Havířov, Karviná, Kladno, Kojetín, Litvínov, Most, Nový Bor, Nový Bydžov, Obrnice, Orlová, Ostrava, Šluknov, Trmice

10 Realizace projektu – lokality
2012 – v 15 městech pracuje 37 APK, Bílina, Brno, Bruntál, Břeclav, Kadaň, Krásná Lípa, Nový Bor, Praha 14, Rotava, Sokolov, Štětí, Ústí n/L, Vejprty, Vsetín, Vysoké Mýto. Další APK (celkem 50) začalo od pracovat v 11 městech vybraných k realizaci projektu financovaném z prostředků ESF OP LZZ. Jedná se o města Děčín, Havířov, Chomutov, Karviná, Kutná Hora, Litvínov, Most, Obrnice, Orlová, Ostrava, Šluknov. Celkem v roce 2012 je projekt APK realizován ve 26 městech a je do něj zapojeno 87 asistentů.

11 Ukázky z činností asistentů
dohled u základních škol (před zahájením vyučování a při ukončení vyučování a rozchodu žáků), a to jak dohled nad bezpečností na silnicích (přechody pro chodce) i dohled nad bezpečností dětí při začínajících projevech šikany, rvaček, okrádání školáků, kouření dětí, nebo jak prevence před distribucí omamných látek přímo před budovou školy; kontrola heren, zda se v nich nezdržují osoby pod stanovenou věkovou hranicí;

12 Ukázky z činností asistentů
dohled nad veřejným pořádkem formou hlídkové služby společně s hlídkami obecní policie a po zácviku i samostatně; získávání a předávání poznatků obecní policii nebo Policii ČR informace o určitých druzích protiprávního jednání páchaných v sociálně vyloučených lokalitách jako je např. odkládání objemného odpadu – nejčastěji nábytku, znečišťování veřejného prostranství, rušení nočního klidu; podíl na mediaci vznikajících problémů již v jejich počátku – např. rušení veřejného pořádku, výtržnictví, rodinné spory, stížnost na majitele psa, kterého se bojí; spolupráce s majiteli domů v nalézání možností zapojení obyvatel do práce na zlepšení kvality bydlení (např. společné úklidy).

13 APK v Novém Bydžově (2011)

14 Klady projektu zaměstnání osob dlouhodobě a obtížně nezaměstnaných se znalostí specifik SVL; působení APK snížilo riziko páchání trestné činnosti, riziko vandalismu a zvýšilo pocit bezpečí občanů; APK pomohli k navázání kontaktu mezi obyvateli lokalit a strážníky; došlo ke změně postojů dětí i jejich rodičů ke strážníkům a k dodržování zákonů;

15 Klady projektu postupná změna náhledu na romskou komunitu jako na skupinu ryze problémovou; objektivně dochází ke snížení počtu oznámení a stížností na vybrané přestupky zejména proti veřejnému pořádku; došlo zároveň ke zvýšení objasněnosti různých přestupků, a to na základě místní a osobní znalosti APK; APK jsou obyvateli lokality velmi pozitivně přijímáni a obyvatelé lokalit se na ně se svými problémy obracejí (a to jak příslušníci romské menšiny, tak i příslušníci majority); téměř všichni APK se identifikovali s rolí „ochránce zákona a spolupracovníka městské policie“; z pohledu městské policie je pozice APK zajímavou a efektivní možností jak „nerepresivním způsobem“ usměrnit chování obyvatel vyloučené lokality;

16 Klady projektu obyvatelé lokalit vnímají APK jako součást systému bezpečnosti; důkazem důvěry obyvatel v asistenty je fakt, že samotní obyvatelé se přímo na ně obracejí s žádostmi o řešení jejich problémů (nejčastěji vyplývající ze soužití s problémovými rodinami); veřejnost dále kladně hodnotí zodpovědný přístup APK k jejich získané práci a její vliv na snížení negativních jevů v SVL; úspěch projektu je znásoben vytvořením návazných preventivních programů a zakomponováním činnosti APK do strategických a rozvojových dokumentů obce (integrace, prevence, rozvoj …) a do pracovních skupin.

17 Úskalí projektu dobrý výběr vhodného asistenta = absence páchání trestné činnosti, šíření pomluv a nepravdivých informací, nadržování příbuzným … APK se nepodařilo ve všech lokalitách navázat takové vztahy v SVL, především v místní romské komunitě, které by jim pomohly do ní hlouběji „proniknout“ a spolupodílet se odstraňování bariér a řešení problémů; nedostatečně konkrétní zadání práce pro APK, absence přímého vedení a důsledné kontroly práce APK ze strany obecní policie; neochota resp. nedostatečná motivace APK k doplnění formálního stupně vzdělání, které by jim otevřelo cestu k jiným pracovním pozicím (např. strážníka obecní policie);

18 Úskalí projektu média zveřejňují tendenční a zkreslené informace o působení APK. Utvrzují a povzbuzují předsudky majority vůči minoritám a sociálně vyloučeným; despekt některých strážníků k APK; podcenění personální práce uvnitř obecní policie; proces zavádění projektu do obce; APK nemohou komunikovat s médii svévolně a samostatně - jsou zaměstnanci obce a jako takoví podléhají vnitřním směrnicím obce o kontaktu s médií, který většinou zastává tiskový mluvčí nebo velitel obecní policie; není garantována kontinuita realizace projektu, protože není zajištěno víceleté financování z národních zdrojů. To způsobuje nejistotu v působení APK.

19 Projekt podpořený z OP LZZ
Název projektu - Asistent prevence kriminality, délka trvání 36 měsíců, reg. č. CZ.1.04/3.3.00/61/00003, dotace 37 771 432 Kč. Projekt probíhá v následujících městech – Děčín, Havířov, Chomutov, Karviná, Kutná Hora, Litvínov, Most, Obrnice, Orlová, Ostrava, Šluknov.

20 Aktivity projektu OP LZZ
zaměstnání pro 50 APK na dobu 24 měsíců; standardizace fáze výběru APK i mentorů a jejich vstupního vzdělávání; standardizace průběžného vzdělávání APK zaměřené na specifické dovednosti nutné pro výkon jejich práce v lokalitě (prevence kriminality) a obecné dovednosti související s lepším uplatněním na trhu práce; vzdělávání a supervize mentorů; vytvoření metodiky činnosti APK; akreditace rekvalifikačního kurzu; nalezení zaměstnání pro minimálně 20 % účastníků projektu (tj. pro 10 APK) po jeho ukončení.

21 APK v systému Národní soustavy povolání
odboru prevence kriminality se podařilo s platností od 1. října 2012 nově zařadit pozici APK do Národní soustavy povolání konkrétně viz Pracovní pozice APK byla Sektorovou radou Národní soustavy povolání pro Veřejnou správu úspěšně schválena a stala se součástí Katalogu Národní soustavy povolání

22 APK v NSP NSP je významným zdrojem informací pro oblasti HR a profesního vzdělávání ve všech jeho stupních NSP významně posiluje roli zaměstnavatelů v těchto oblastech NSP se stává základnou pro budoucí mobilitu a flexibilitu na trhu práce v kontextu celé Evropské unie

23 Vyhodnocení dotací poskytnutých v rámci Programu prevence kriminality 2013, 2. kolo dotací a základní evaluace vlivu APK na přestupkovou činnost v dané lokalitě

24 Rekapitulace 1. kola dotačního titulu
Finanční prostředky jsou obcím přidělovány na základě plnění jednoho z úkolů „Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2012 až 2015“ V 1. kole bylo podáno celkem 163 žádostí samospráv na celkem 406 dílčích projektů s požadavkem na dotaci ve výši ,- Kč Celkově byly dotace přiděleny na 220 dílčích projektů K rozdělení bylo celkem ,- Kč investičních a ,- Kč neinvestičních prostředků Investičních projektů bylo schváleno celkem 64 ve výši ,- Kč Neinvestičních projektů bylo schváleno 156 ve výši ,- Kč

25 Rekapitulace 1. kola dotačního titulu
Nejvíce podpořených projektů v investiční oblasti byla realizace městských kamerových dohlížecích systémů - 47 dílčích projektů za ,- Kč V neinvestiční oblasti jde o projekt Asistent prevence kriminality (APK) - 30 projektů za ,- Kč

26 2. kolo dotačního titulu Protože z 1. kola zbyly finanční prostředky, bylo vyhlášeno ministrem vnitra dne 7. května kolo dotačního titulu "Prevence kriminality a zvýšení bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách v obcích spolupracujících s Agenturou pro sociální začleňování" (viz Souhrn žadatelů dle krajů: (seznam obcí v příloze č. 3) Ústecký kraj - 13 obcí Karlovarský a Moravskoslezský kraj - 6 obcí Olomoucký a Středočeský kraj - 3 obce Liberecký kraj - 2 obce Plzeňský, Jihočeský, Královehradecký a Jihomoravský kraj - 1 obec Praha, Pardubický, Zlínský a kraj Vysočina - 0 obcí Termín odevzdání žádostí je 30. červen 2013

27 Další dotace v roce 2014 Výzva na Program prevence kriminality v roce 2014 bude zveřejněna v průběhu 4. čtvrtletí roku 2013 na webových stránkách MV

28 Navazující/nový * projekt
Příloha č. 1 APK podpoření v rámci Programu prevence kriminality *Nově je projekt realizován ve 13 obcích ** Počet asistentů byl v roce 2013 navýšen. V Kadani ze 2 na 3 a ve Štětí ze 2 na 4. Město Dotace (Kč) Navazující/nový * projekt Počty asistentů nový 2 Bílina 4 Brno 3 Bruntál Břeclav Frýdek - Místek Kadaň ** Karlovy Vary 5 Krásná Lípa 1 Krupka Nový Bor Ornice Opava Pardubice Praha Rotava 4 Rumburk nový 2 Sokolov Svitavy 1 Šternberk Štětí ** Ústí nad Labem 8 Ústí nad Orlicí Vejprty Velké Hamry Vimperk Vsetín Vysoké Mýto Žďár nad Sázavou Žlutice CELKEM 12  74

29 Příloha č. 2 APK podpořený z prostředků ESF OPL ZZ reg. č.: CZ 1.04/ / Město Počet asistentů Karviná 10 Ostrava 3 Havířov 2 Orlová 4 Kutná Hora Litvínov Chomutov 6 Most Obrnice Děčín Šluknov Celkem měst 11 Celkem asistentů 50 Pozn.: Mzdové náklady na činnost 50 asistentů po dobu 2 let (červenec 2012 – červen 2014) jsou 20 160 000 Kč.

30 Seznam obcí pro 2. kolo dotací PK 2013
Příloha č. 3 Seznam obcí pro 2. kolo dotací PK 2013 Lokality se spoluprací od března 2010 do konce června 2013: Bílina – Ústecký kraj Bruntál – Moravskoslezský kraj Havířov – Moravskoslezský kraj Jirkov – Ústecký kraj Jáchymov – Ústecký kraj Kutná Hora – Středočeský kraj Obrnice – Ústecký kraj Teplá – Karlovarský kraj Toužim – Karlovarský kraj Trmice – Ústecký kraj Lokality se spoluprací od června 2011 do konce června 2014: Děčín – Ústecký kraj Hodonín – Jihomoravský kraj Kadaň – Ústecký kraj Kolín – Středočeský kraj Krupka – Ústecký kraj Mělník – Středočeský kraj Sokolov – Karlovarský kraj Vejprty – Ústecký kraj Větřní – Jihočeský kraj Lokality se spoluprací od ledna 2013 do konce roku 2015: Nové Sedlo – Karlovarský kraj Odry – Moravskoslezský kraj Osoblaha – Moravskoslezský kraj Ralsko – Liberecký kraj Rumburk – Ústecký kraj Staré Křečany – Ústecký kraj Šternberk – Olomoucký kraj Velké Hamry – Liberecký kraj Žlutice – Karlovarský kraj Od července 2013 do konce června 2016 bude Agentura působit v: Dubí – Ústecký kraj Frýdek-Místek – Moravskoslezský kraj Jaroměř – Královehradecký kraj Kraslice – Karlovarský kraj Krnov – Moravskoslezský kraj Mikulovice – Olomoucký kraj Moravský Beroun – Olomoucký kraj Poběžovice – Plzeňský kraj Štětí – Ústecký kraj

31 Evaluace činnosti APK Jedním ze základních ukazatelů je pokles počtu přestupků v dané SVL Konkrétní data ze Štětí, ze Sokolova z Děčína to jen potvrzují: Druhy přestupků Sokolov 2011 Sokolov 2012 Štětí 2011 Štětí 2012 Děčín 2011 Děčín 2012 Proti veř. pořádku 253 36 57 40 6947 2940 Proti obč. soužití 15 12 4 Proti majetku 5 7 130 53 1688 1335

32 Mgr. Radek Jiránek a JUDr. Tomáš Koníček
Ministerstvo vnitra ČR Odbor prevence kriminality Mgr. Radek Jiránek a JUDr. Tomáš Koníček oddělení preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv


Stáhnout ppt "Projekt Asistent prevence kriminality"

Podobné prezentace


Reklamy Google