Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVO OBCHODNÍ PRÁVO Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVO OBCHODNÍ PRÁVO Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová."— Transkript prezentace:

1 PRÁVO OBCHODNÍ PRÁVO Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová 2010

2 VYMEZENÍ POJMU OBCHODNÍ PRÁVO
= právní normy upravující postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy s podnikáním související = hlavním pramenem je obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., novelizovaný zákonem č. 152/2010 Sb. +

3 VYMEZENÍ POJMU OBCHODNÍ PRÁVO
obchodní zákoník je speciálním předpisem ve vztahu k občanskému zákoníku, tzn., že pokud neobsahuje pro řešení některých otázek zvláštní ustanovení, použijí se podpůrně obecné předpisy občanského práva +

4 PODNIKÁNÍ A PODNIKATEL
Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Oprávnění podnikatelé = osoby tuzemské i zahraniční, a to jak fyzické, tak právnické, které jsou buď zapsány v obchodním rejstříku, nebo v živnostenském rejstříku, nebo v jiné evidenci nebo osoby provozující zemědělskou výrobu zapsané do jiné evidence. +

5 = právnické osoby založené
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI = právnické osoby založené za účelem podnikání Obecná ustanovení obchodního zákoníku o obchodních společnostech upravují: pojem a formu společenské smlouvy, popř. zakladatelské listiny, základního jmění společnosti, vkladu a podílu společníků, vypořádacího podílu a podílu na likvidačním zůstatku, vzniku společnosti apod. +

6 VZNIK OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
Dvě etapy vzniku: založení společnosti, vznik společnosti jako právnické osoby zápisem do obchodního rejstříku. +

7 ZÁNIK OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
Zrušení a zánik společnosti: z vlastní iniciativy, na základě rozhodnutí soudu (např. z důvodu nevyvíjení činnosti po dobu alespoň dvou let). Může proběhnout: bez likvidace – majetek společnosti s pohledávkami a dluhy přejímá právní nástupce, napři. likvidace fúzí … likvidací – dochází k vypořádání majetkových poměrů. Je určen likvidátor, aby vymáhal pohledávky, platil dluhy a zpeněžil majetek zrušené společnosti. zánik – dnem výmazu z obchodního rejstříku. +

8 DRUHY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
1. osobní není stanovena povinná výše základního kapitálu společníci většinou ve společnosti sami pracují účastní se její správy neomezeně ručí za závazky společnosti veřejná obchodní společnost komanditní společnost +

9 DRUHY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
kapitálové je určena minimální výše základního kapitálu společníci nemusí ve společnosti pracovat účastní se pouze majetkovými vklady jejich ručení za závazky společnosti je omezené společnost s ručením omezeným akciová společnost družstva +

10 DRUHY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
veřejná obchodní společnost komanditní společnost společnost s ručením omezeným akciová společnost družstvo státní a jiné organizace +

11 VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST
ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem. +

12 VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST
zakladatelem jsou minimálně 2 osoby fyzické nebo právnické společenská smlouva vždy musí obsahovat: firmu a sídlo společnosti určení společníků předmět podnikání statutárním orgánem je každý ze společníků změnou smlouvy může přistoupit nebo vystoupit společník, zůstanou-li alespoň dva zisk a ztráta se dělí rovným dílem na všechny společníky se vztahuje zákaz konkurence

13 KOMANDITNÍ SPOLEČNOST
v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem (komplementáři). +

14 KOMANDITNÍ SPOLEČNOST
společenská smlouva vždy musí obsahovat: firmu a sídlo společnosti určení společníků předmět podnikání určení, kteří ze společníků jsou komplementáři a kteří komanditisté výši vkladu každého komanditisty statutárním orgánem jsou komplementáři rozdělení zisku podle společenské smlouvy na komplementáře se vztahuje zákaz konkurence +

15 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
Společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku. +

16 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
vytváří základní kapitál souhrnem předem stanovených vkladů společníků maximálně 50 společníků minimální základní kapitál činí Kč minimální vklad společníka činí Kč každý společník ručí za závazky společnosti jen do výše svého nesplaceného vkladu ručení je solidární chce-li společník ze závažných důvodů vystoupit, náleží mu vypořádací podíl při úmrtí společníka přechází podíl na dědice +

17 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
společenská smlouva vždy musí obsahovat: firmu a sídlo společnosti určení společníků předmět podnikání výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti určení správce vkladu, rezervní fond orgány společnosti jsou valná hromada společníků a jednatelé statutárním orgánem je jednatel (zákaz konkurence)

18 AKCIOVÁ SPOLEČNOST Společnost,
jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti. +

19 AKCIOVÁ SPOLEČNOST základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě základní kapitál u společnosti založené s veřejnou nabídkou akcií činí minimálně 20 milionů Kč, u společnosti bez veřejné nabídky akcií minimálně 2 miliony Kč funkci společenské smlouvy plní zakladatelská smlouva a stanovy společnost může založit i jediný zakladatel, je- li právnickou osobou +

20 AKCIOVÁ SPOLEČNOST Akciová společnost ručí za své závazky celým svým majetkem. Akcionáři svým majetkem za její závazky neručí. Akcie: část základního jmění společnosti, soubor členských práv a povinností akcionáře, cenný papír. +

21 AKCIOVÁ SPOLEČNOST Akcie: AKCIE NA MAJITELE
na majitele (cenný papír na doručitele) na jméno (cenný papír na řad) AKCIE NA MAJITELE může být převedena na další osobu pouhým odevzdáním práva z takové akcie uplatňuje jen ten, kdo ji drží o převodu akcií nemusí být společnost vůbec informována +

22 AKCIOVÁ SPOLEČNOST AKCIE NA JMÉNO mohou znít na jedno či více jmen
práva z této akcie vykonává kterákoliv z těchto osob převod akcií na jméno je složitý – převod se uskutečňuje rubopisem (indosamentem) a jejím předáním společnost je povinna vést seznam akcionářů k účinnosti převodu akcie se vyžaduje zápis o převodu akcie do uvedeného seznamu +

23 AKCIOVÁ SPOLEČNOST Kromě uvedených základních forem akcií lze
vydávat i akcie, které přinášejí určité výhody proti ostatním – AKCIE PRIORITNÍ: je spojena s přednostním právem týkajícím se dividendy. Dividenda = podíl na čistém zisku společnosti. je určena poměrem k nominální hodnotě akcie +

24 AKCIOVÁ SPOLEČNOST povinnými orgány jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada statutárním orgánem je její představenstvo (zákaz konkurence) je povinna tvořit rezervní fond, nejméně 20% ze zisku, ne víc než 10% z hodnoty základního kapitálu (slouží k úhradě ztráty) +

25 DRUŽSTVO Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. +

26 DRUŽSTVO je otevřené – jde o společenství pro neuzavřený počet osob (členů) členové do něho mohou vstupovat nebo z něj vystupovat, aniž by bylo nutné měnit stanovy členem družstva může být fyzická i právnická osoba musí mít nejméně 5 členů (mohou ho založit a být členem i dvě právnické osoby) +

27 DRUŽSTVO členové družstva neručí za jeho závazky
družstvo nese odpovědnost za své závazky svým jměním zakládá se na ustavující členské schůzi: schválí stanovy zvolí orgány družstva určí výši základního jmění orgány družstva jsou představenstvo a kontrolní komise při hlasování na členské schůzi má zásadně každý člen jeden hlas bez ohledu na výši majetkové účasti v družstvu +

28 DRUŽSTVO statutárním orgánem je představenstvo
jménem družstva navenek jedná předseda nebo místopředseda představenstva pro písemné právní úkony se vyžaduje podpis alespoň svou členů představenstva podmínkou vzniku členství v družstvu je zaplacení vstupního vkladu členství vzniká na základě písemné přihlášky za člena družstva členství zaniká písemnou dohodou, vystoupením člena, jeho vyloučením nebo zánikem družstva či smrtí člena +

29 STÁTNÍ A JINÉ ORGANIZACE
I v tržním hospodářství stát podniká prostřednictvím svých organizací, a to především v těch oblastech, kde jde o uspokojování veřejně prospěšných zájmů. Státní podnik = právnická osoba provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. +

30 STÁTNÍ A JINÉ ORGANIZACE
Státní podnik: jako právnické osoby se zapisují do obchodního rejstříku v čele stojí ředitel a dozorčí rada majetek podniku je ve vlastnictví státu podnik s ním hospodaří samostatně, takže stát neručí za závazky svého podniku a podnik neručí za závazky státu +

31 STÁTNÍ A JINÉ ORGANIZACE
Rozpočtové organizace: jejich výdaje a příjmy jsou součástí státního rozpočtu státní školy, ústavy sociální péče aj. Příspěvkové organizace: na jejich hospodaření je jim ze státního rozpočtu poskytován příspěvek na úhradu ztrát státní divadla, muzea, galerie aj. +

32 do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích.
OBCHODNÍ REJSTŘÍK Veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Je přístupný veřejnosti. Obchodní rejstřík vedou krajské soudy. +

33 OBCHODNÍ REJSTŘÍK Do OR se zapisují: firmy, sídlo,
u fyzických osob místo podnikání a bydliště a identifikační číslo (IČ), předmět podnikání, právní forma právnické osoby, jména a bydliště osob, které jsou statutárním orgánem PO s uvedením upůsobu, jakým jednají jménem PO, označení, sídlo a předmět podnikání odštěpného závodu, jméno vedoucího / prokuristy a jeho bydliště +

34 OBCHODNÍ REJSTŘÍK Součástí OR je sbírka listin – obsahuje především:
společenské smlouvy zakladatelské listiny usnesení ustavující valné hromady stanovy společností rozhodnutí o volbě a jmenování nebo odvolání statutárních orgánů společností údaje o konkursních, vyrovnacích nebo nucených správcích výroční zprávy účetní závěrky zprávy auditora aj. +

35 OBCHODNÍ REJSTŘÍK Dojde-li k likvidaci subjektu zapsaného v OR,
zapisuje se do rejstříku: vstup společnosti do likvidace, jména a bydliště likvidátora, prohlášení konkursu se jménem a bydlištěm konkursního správce, zahájení řízení o vyrovnání právní důvod výmazu podnikatele. +

36 OBCHODNÍ REJSTŘÍK Návrh na zápis společnosti do OR lze podat pouze na formuláři stanoveném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti. Podpis na tomto návrhu musí být úředně ověřen. Na základě podaného návrhu se vede před rejstříkovým (krajským) soudem řízení o provedení zápisu. Shledá-li soud, že návrh splňuje všechny požadované náležitosti, provede zápis společnosti do OR. +

37 HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ Souběžná snaha subjektů na trhu určitého druhu zboží nebo služeb - jejím cílem je dosažení určitých výhod před ostatními v oblasti hospodářských užitků/výsledků a jež vzájemně ovlivňuje jejich hospodářskou činnost. +

38 HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ Nutí výrobce či poskytovatele služeb, aby si počínali co nejproduktivněji, vyráběli v určitých proporcích a neustále zvyšovali užitné hodnoty svých výrobků. Je tedy v celospolečenském zájmu, aby hospodářská soutěž byla umožněna a podněcována. Hospodářská soutěž musí být právem chráněna s cílem vytvořit rovné a čestné podmínky všem zúčastněným. +

39 ZÁKON O OCHRANĚ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
Slouží proti nedovolenému zneužívání soutěže. Vztahuje se nejen na podnikatele, ale i na orgány státní správy a obce. Zákon zakazuje hlavně: uzavírání kartelových dohod, pokud by vedly k vyloučení nebo omezení soutěže, slučování (fúze) podniků, pokud by opět vedly k omezení soutěže, zneužití monopolního postavení na trhu. +

40 ZÁKON O OCHRANĚ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
O dodržování tohoto zákona dbá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Řízení u tohoto úřadu je řízením správním. Zjistí-li Úřad nepatřičné jednání, zakáže je a zpravidla je postihuje pokutou. Je-li takovým jednáním postižen jednotlivec, může se proti zneužití hospodářské soutěže bránit žalobou u soudu. +

41 Jednání v hospodářské soutěži,
NEKALÁ SOUTĚŽ Jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalá soutěž je zakázána. +

42 NEKALÁ SOUTĚŽ Zákon upravuje některé případy, a to: klamavou reklamu,
klamavé označování zboží a služeb, vyvolání nebezpečné záměny, parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, srovnávací reklama, zlehčování, porušení obchodního tajemství, ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí. +

43 ZÁVAZKOVÉ VZTAHY Právní vztahy, ze kterých věřitelům vzniká
právo na plnění (pohledávka) od dlužníků a dlužníkům vzniká povinnost splnit závazek. +

44 VZNIK ZÁVAZKŮ Jedná se o vztahy, které vznikají na základě právních úkonů. Významné jsou zejména dvoustranné právní úkony, na jejichž základě vznikají smlouvy. Obchodní smlouva musí vždy obsahovat: předmět, cenu. Dále může obsahovat: dobu plnění, místo. +

45 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ Platí obdobná oprava jako ve vztazích občanskoprávních. Zajišťovacími instituty jsou: zástavní právo, zadržovací právo, smluvní pokuta, ručení, uznání závazku. Výhradně institutem obchodního práva je: bankovní záruka. +

46 ZÁNIK ZÁVAZKŮ Z hlediska obchodního zákoníku existují
následující způsoby: splnění, dohoda, odstoupení od smlouvy, nemožnost plnění, odstupné, zmaření účelu smlouvy, uplynutí doby, smrt dlužníka nebo věřitele, prekluze aj. +

47 PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ
Dojde-li k porušení smluvních povinností, je jeho následkem vznik: odpovědnosti za vady, odpovědnosti za škodu, odpovědnosti za prodlení (dlužníka i věřitele). +

48 PRODLENÍ DLUŽNÍKA A VĚŘITELE
Při prodlení dlužníka, který nesplnil svůj závazek řádně a včas, má věřitel právo požadovat náhradu škody nebo má právo odstoupit od smlouvy. Je-li dlužník v prodlení s vrácením věci, nese odpovědnost za ztrátu, zničení či poškození věci a je povinen nahradit škodu na věci vzniklou. Je-li dlužník v prodlení se zaplacením peněžité částky, vzniká mu povinnost platit úroky buď dohodnuté, nebo stanovené. Je-li v prodlení věřitel, který nepřijme řádně nabídnuté plnění, má dlužník právo na náhradu škody nebo možnost odstoupit od smlouvy. +

49 NÁHRADA ŠKODY Kdo způsobí škodu porušením povinností ze závazkových vztahů, je povinen ji nahradit. Odpovědnost nemá ten, kdo prokáže, že škoda vznikla nezávisle na jeho vůli, případně ji nemohl předvídat a ni odvrátit (např. vis maior – vyšší moc). Škoda se zásadně hradí v penězích a jen na žádost poškozeného, a je-li to možné a účelné, nahrazuje se uvedením věci do původního stavu (naturální restituce). Uhrazuje se škoda skutečná i ušlý zisk. +

50 PROMLČENÍ Promlčení podléhají všechna práva z obchodních závazkových vztahů s výjimkou práva vypovědět smlouvu uzavřenou na neurčitou dobu. Je stanovena obecná promlčecí doba na 4 roky. Pro některé případy je stanovena doba odlišná: 1rok pro uplatnění práva proti dopravci při nárocích na náhradu škody na dopravovaných věcech atd. U práva na náhradu škody platí promlčecí doba subjektivní čtyřletá (ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo je povinen ji uhradit) a objektivní desetiletá (ode dne, kdy ke vzniku škody došlo). +

51 ze kterých věřitelům vzniká dlužníkům vzniká povinnost
TYPY SMLUV Právní vztahy, ze kterých věřitelům vzniká právo na plnění (pohledávka) od dlužníků a dlužníkům vzniká povinnost splnit závazek. +

52 TYPY SMLUV kupní smlouva smlouva o prodeji podniku
smlouva o koupi najaté věci smlouva o úvěru licenční smlouva smlouva o uložení věci smlouva o dílo smlouva mandátní smlouva komisionářská smlouva o kontrolní činnosti +

53 TYPY SMLUV smlouva o zprostředkování smlouva o obchodním zastoupení
smlouva zasilatelská smlouva o přepravě věci smlouva o nájmu dopravního prostředku smlouva o provozu dopravního prostředku smlouva o tichém společenství smlouva o otevření akreditivu smlouva o inkasu smlouva o běžném účtu +

54 TYPY SMLUV smlouva o vkladovém účtu
smlouva o uložení cenných papírů nebo jiných hodnot cestovní šek +

55 dle občanského zákoníku dle obchodního zákoníku
KUPNÍ SMLOUVA dle občanského zákoníku Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. dle obchodního zákoníku Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. +

56 KUPNÍ SMLOUVA Je dobré vyjednat:
dodací podmínky – doba, místo a způsob předání přechod vlastnictví na kupujícího jakost, dobu a rozsah záruky odpovědnost za vady koupi na zkoušku +

57 SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU
Na základě této smlouvy kupuje kupující od prodávajícího celý jeho podnik nebo jen jeho část, která tvoří samostatnou organizační nebo provozní jednotku. Obsahem smlouvy je převod vlastnického práva k věcem a dalších práv a majetkových hodnot sloužících provozování podniku. Podmínkou platnosti smlouvy je její písemná forma. Prodej podniku je třeba vyznačit v obchodním rejstříku. +

58 SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI
Na základě této smlouvy sjednává pronajímatel a nájemce, že za platnosti nájemní smlouvy nebo po jejím zániku je nájemce oprávněn věc koupit. Smlouva musí být uzavřena písemně. Může být obsažena již v nájemní smlouvě nebo může být uzavřena dodatečně. +

59 SMLOUVA O ÚVĚRU Obsahem smlouvy je závazek věřitele poskytnout dlužníkovi peněžní prostředky do určité výše a dlužníkův závazek peníze vrátit a zaplatit úroky (jiná odměna věřiteli nenáleží). Závazek vyplývající ze smlouvy o úvěru může být zajištěn zástavou, ručením nebo smluvní pokutou. +

60 LICENČNÍ SMLOUVA Na základě licenční smlouvy opravňuje poskytovatel nabyvatele k výkonu práv v průmyslovém vlastnictví a nabyvatel se zavazuje za to poskytovat odměnu. Průmyslová práva jsou práva majitelů patentů a osvědčení na využívání vynálezů a průmyslových vzorů, také autorů zlepšovacích návrhů, užitných vzorů, ochranných známek, označení původu výrobků. Smlouva musí mít písemnou formu, jinak je neplatná. +

61 SMLOUVA O ULOŽENÍ VĚCI Touto smlouvou se opatrovatel zavazuje, že bude pro uložitele dočasně bezúplatně opatrovat věc, kterou má u sebe v souvislosti s obchodním stykem s uložitelem. Opatrovatel nesmí bez souhlasu uložitele věc užívat. Opatrovatel je povinen vydat věc uložiteli hned po jeho výzvě. Smlouva o skladování – skladovatel se zavazuje převzít věc k opatrování a ukladatel se zavazuje zaplatit mu za to skladné. O převzteí věci ke skladování vystavuje skladovatel písemné potvrzení (skladištní list). +

62 SMLOUVA O DÍLO Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. Ve smlouvě by měl být především vymezen předmět díla, vyjednána doba zhotovení, způsob provedení, výše odměny, otázky možného zvýšení rozpočtu,možnosti odstoupení od smlouvy, odpovědnost za vady díla, poskytnuté záruky, sankce pro případ porušení smluvních povinností. Zhotovitel dílo provádí na své náklady, na své nebezpečí a nese i riziko škod. +

63 SMLOUVA MANDÁTNÍ Mandátní smlouvou se zavazuje mandatář,
že pro mandanta na jeho účet zařídí určitou obchodní záležitost. Mandatář jedná na základě písemné plné moci vystavené mandantem a je povinen dbát jeho pokynů. +

64 SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ
Touto smlouvou se zavazuje komisionář, že pro komitenta na jeho účet, ale vlastním jménem, zařídí určitou obchodní záležitost. +

65 SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI
Tato smlouva vzniká mezi objednavatelem kontroly a vykonavatelem kontroly. Obsahem smlouvy je závazek vykonavatele provést nestranně zjištění stavu určité věci nebo ověření výsledků určité činnosti a vydat o tom kontrolní osvědčení. Objednavatel za to vykonavateli platí odměnu. Objednavatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost, zejména umožnit přístup k předmětu kontroly. +

66 SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
Podle této smlouvy zprostředkovatel pro zájemce za provizi vyvíjí činnost k tomu, aby zájemce měl možnost uzavřít smlouvu s třetí osobou. Nárok na provizi vzniká jen tehdy, když k uzavření smlouvy skutečně došlo. Zprostředkovatel není smluvní stranou ve smlouvě, jejíž uzavření mezi zájemcem a třetí osobou zprostředkoval. +

67 SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ
Podle této smlouvy se obchodní zástupce zavazuje uzavírat pro zastoupeného určité druhy smluv (obchody) a zastoupený je povinen vyplatit zástupci provizi. K platnosti této smlouvy se vyžaduje písemná forma. Úkolem obchodního zástupce je uzavírat obchody, a pokud tak činí jménem zastoupeného, musí mít k tomu písemnou plnou moc (jde vlastně o smlouvu mandátní). +

68 SMLOUVA ZASILATELSKÁ Touto smlouvou se zasílatel zavazuje příkazci, že mu vlastním jménem na jeho účet obstará přepravu věci, a to za úplatu. Pokud smlouva nemá písemnou formu, může zasílatel žádat, aby mu byl dán písemný příkaz, zasilatelský příkaz. Za případnou škodu na zásilce odpovídá příkazci zasílatel. +

69 SMLOUVA O PŘEPRAVĚ VĚCI
Na základě této smlouvy vzniká dopravci povinnost vůči odesílateli, aby mu za úplatu (přepravné) přepravil zásilku do určeného místa. Smlouva může být uzavřena i ústně. Ovšem při převzetí zásilky k přepravě dopravce odesílateli vydává zpravidla náložný list. Ten, kdo se prokáže náložným listem, má právo na dopravci požadovat vydání zásilky. Nárok na dopravné vzniká až po uskutečnění přepravy. +

70 SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU
Uzavřením této smlouvy pronajímatel přenechává nájemci k dočasnému užívání dopravní prostředek, a to za úplatu. K platnosti smlouvy se vyžaduje písemná forma. Jednou z povinností nájemce je, že během nájmu nesmí přenechat dopravní prostředek k užívání jiné osobě. +

71 SMLOUVA O PROVOZU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU
Touto smlouvou se provozce zavazuje přepravit náklad určený objednavatelem a za tím účelem vykonat jednu nebo více předem určených cest. Na rozdíl od nájmu dopravního prostředku zajišťuje provozce i posádku, pohonné hmoty apod. I tato smlouva je úplatná a musí mít písemnou formu. +

72 SMLOUVA O TICHÉM SPOLEČENSTVÍ
Smlouvu uzavírá tichý společník s podnikatelem. Zavazuje se poskytnout určitý vklad a tím se podílet na podnikání. Podnikatel se zavazuje tichému společníkovi platit určitý zisk podle jeho podílu na výsledcích podnikání. Podílem nemusí být jen peníze, ale i věc, právo či jiná majetková hodnota. Smlouva vyžaduje písemnou formu. +

73 SMLOUVA O OTEVŘENÍ AKREDITIVU
Podstatou této smlouvy je závazek banky vůči příkazci, že na základě jeho žádosti poskytne určité osobě (oprávněnému) na účet příkazce určité plnění, pokud oprávněný splní do určité doby stanovené podmínky. Příkazce se zavazuje za to zaplatit bance odměnu. Smlouva vyžaduje písemnou formu. +

74 od určitého dlužníka nebo obstarat jiný inkasní úkon.
SMLOUVA O INKASU Na základě této smlouvy se banka zavazuje obstarat pro příkazce určité peněžité částky od určitého dlužníka nebo obstarat jiný inkasní úkon. Vyinkasované peníze nebo jiné hodnoty je banka povinna předat bez zbytečného odkladu příkazci. Ten je povinen poskytnout bance odměnu. +

75 SMLOUVA O BĚŽNÉM ÚČTU Banka se touto smlouvou zavazuje zřídit
od určité doby na určitou dobu běžný účet pro jeho majitele. Podmínkou smlouvy je písemná forma. Banka je povinna přijímat na účet platby pro majitele, vyplácet z něj platby majiteli a provádět platby na vrub třetích osob. Ze zůstatku účtu vyplácí banka majiteli úrok. +

76 SMLOUVA O VKLADOVÉM ÚČTU
Touto smlouvou se banka zavazuje zřídit vkladový účet pro jeho majitele v určité měně a platit z vložených prostředků úroky. Majitel se zavazuje vložit na účet peněžní prostředky a přenechat je bance k využití po stanovenou dobu. Smlouva musí být uzavřena písemně. +

77 SMLOUVA O ULOŽENÍ CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO JINÝCH HODNOT
Touto smlouvou se banka zavazuje převzít cenné papíry nebo jiné hodnoty, uložit je a spravovat je. Uložitel je povinen platit za to bance úplatu. Uložitel vystavuje bance plnou moc k právním úkonům nutným k výkonu práv, která vyplývají z uložených cenných papírů. Uložitel je oprávněn kdykoli si vyzvednout uložené předměty a uložit je zpět do banky. Každý z účastníků má právo smlouvu kdykoli vypovědět s okamžitou platností. +

78 CESTOVNÍ ŠEK Je to zvláštní druh cenného papíru, který opravňuje osobu v něm uvedenou (případně držitele šeku) k přijetí částky v něm uvedené při jeho předložení k výplatě. Je vhodným prostředkem k nahrazení hotových peněžních prostředků při cestách. Nejde o vztah smluvní. Zní-li na oprávněného, je bezpečnější proti odcizení či zneužití. Může být vystaven na jakoukoli měnu. +

79 ZÁVAZKOVÉ VZTAHY V MEZINÁRODNÍM PRÁVU
Je to takový obchodní vztah, na kterém se podílí alespoň jeden účastník, který má sídlo nebo bydliště na území jiného státu než ostatní účastníci. Je nutné zabezpečit, aby účastníci vyhověli podmínkám úředního povolování dovozu a vývozu, v jaké měně bude předmět jejich závazku a zda se jejich vztah bude řídit českým nebo zahraničním právním řádem. +

80 PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB V ČR
Zahraniční osoby (cizozemci) jsou fyzické osoby s bydlištěm a právnické osoby se sídlem mimo púzemí naší republiky. Po zápisu do obchodního rejstříku zde nmohou podnikat za stejných podmínek jako Češi. Zahraniční osoby zde mohou zakládat své firmy, účastnit se jako společníci, zakládat české právnické osoby nebo se podílet na jejich založení. Možnost nabývat v ČR nemovitosti je omezena. +

81 KONTROLNÍ OTÁZKY Kdo je podnikatel?
Jaké typy obchodních společností známe a jaká je jejich charakteristika? Co je obchodní rejstřík a jaký má význam? Co je nekalá soutěž? Jaké smluvní typy upravuje obchodní zákoník? +

82 OBCHODNÍ PRÁVO Použity následující materiály : www.wikipedie.cz
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použity následující materiály : Právo pro střední školy, Ryska R., Fortuna Praha1994 Základy práva, Tomancová J., Albert Boskovice 2007 Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, Šíma, Suk, C. H. Beck Praha 2006


Stáhnout ppt "PRÁVO OBCHODNÍ PRÁVO Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová."

Podobné prezentace


Reklamy Google