Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROBLÉMOVÉ OBLASTI (inventarizace, veřejné zakázky, odpisy a úplata)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROBLÉMOVÉ OBLASTI (inventarizace, veřejné zakázky, odpisy a úplata)"— Transkript prezentace:

1 PROBLÉMOVÉ OBLASTI (inventarizace, veřejné zakázky, odpisy a úplata)
Pavlína Haščáková

2 INVENTARIZACE - PRÁVNÍ ÚPRAVA PRO PO
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony (stanoví provádění inventarizací při uzavření dohody o hmotné odpovědnosti, její změně či zániku)

3 VNITŘNÍ PŘEDPISY Organizace rozpracuje a upraví povinnosti vyplývající ze zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky do vnitřních předpisů, např.: směrnice k provádění inventarizace majetku pravidla pro jmenování členů IK, ÚIK včetně stanovení požadavků na jejich znalosti plán inventur.

4 PLÁN INVENTUR Obsahuje nejméně tyto údaje:
o předpokládaném okamžiku zahájení a ukončení jednotlivých inventur, o okamžiku, ke kterému se zjišťují skutečné stavy, seznamy inventurních soupisů, které budou sestavovány, zdůvodnění ukončení inventur před koncem rozvahového dne a popis činností, které se uskuteční mezi koncem rozvahového dne a ukončením fyzické inventury.

5 INVENTARIZACE Je proces, kterým se ověřuje stav majetku vedený v účetnictví se stavem skutečným a zahrnuje: vydání příkazu k inventarizaci včetně sestavení harmonogramu a jmenování inventariz. komisí přípravné práce – tvorba seznamů a soupisů kontrolovaného majetku provedení inventur a zachycení zjištěného stavu sestavení inventarizační zprávy, vypořádání invent. rozdílů včetně stanovení výše náhrady odp. osobám

6 INVENTURA PODLE ZPŮSOBU PROVEDENÍ
FYZICKÁ zjištění skutečného stavu hmotného či nehmotného majetku vizuální ověření existence majetku lze nahradit fotodokumentací slouží i pro plánování obnovy hmotného majetku (návrhy na vyřazení, požadavky na nákup) DOKLADOVÁ u závazků a pohledávek u majetku, u něhož vizuálně nelze zjistit jeho fyzickou existenci (cenné papíry) zjišťuji oprávněnost jednotlivých položek závazků a pohledávek

7 INVENTURA PODLE OKAMŽIKU PROVEDENÍ
MIMOŘÁDNÁ provádí se k jinému okamžiku např. při změně hmotně odpovědné osoby ŘÁDNÁ (PERIODICKÁ) provádí se k rozvahovému dni tj. (sestavení účetní závěrky) PRŮBĚŽNÁ provádí se u zásob účtovaných podle druhů, míst uložení nebo hmotně odpovědných osob a u DHM, jež vzhledem k fci, kterou plní je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží.

8 TERMÍNY PRO PROVÁDĚNÍ INVENTUR
Fyzická inventura – lze ji provést v průběhu posledních 4 měsíců účetního období (září až prosinec) popřípadě v prvním měsíci následujícího období, přičemž se musí prokázat stav majetku k rozvahovému dni ( ) Každý druh zásob a DHM u průběžné inventarizace musí být inventarizován alespoň 1x za účetní období Není stanovena četnost pro inventarizaci pokladní hotovosti (dříve 4x ročně z toho 2x plánovaná )

9 INVENTURA Inventurní soupis – vzniká při prvotní inventuře,
Dodatečný inventurní soupis – prokazuje přírůstky nebo úbytky stavu hmotného majetku, které jsou zjišťovány rozdílovou inventurou (ode dne prvotní inventury do rozvahového dne)

10 NÁLEŽITOSTI INVEN. SOUPISU
IČ účetní jednotky, rozsah (účtová skupina, seskupení inv.položek, položka) včetně číselného a slovního značení podle směrné účtové osnovy seznam příloh soupisu celkovou výši ocenění majetku v členění podle analytických nebo podrozvahových účtů jména členů IK, okamžik zahájení a ukončení inventury a okamžik, ke kterému se zjišťují stavy podpisové záznamy osoby odpovědné za zjištění skutečnosti a osoby odpovědné za provedení inventarizace

11 NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY
Není inventarizován majetek vedený v podrozvahové evidenci (najatý, zapůjčený) Nejsou proúčtovány inv.rozdíly do příslušného období Není provedena inventarizace přísně zúčtovatelných tiskopisů (např. vysvědčení) Schází podpisy na inv.soupisech, není uvedeno, jak byla inventarizace prováděna V závěrečném zápise je uvedeno, že nebyly zjištěny rozdíly, ale stavy neodpovídají majetku a závazkům v účetnictví

12 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
PO patří mezi veřejné zadavatele umožňuje sdružit více veř.zadavatelů pokud spolu uzavřou smlouvu, ve které upraví práva a povinnosti a způsob jednání za sdružení zadavatelů Finanční limity pro rozdělení zakázek stanoví vláda nařízením (NV č. 77/2008 Sb., novela NV č. 474/2009 Sb.)

13 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA PODLE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ PODLE CENY NA DODÁVKY NA SLUŽBY STAVEBNÍ PRÁCE NADLIMITNÍ PODLIMITNÍ MALÉHO ROZSAHU

14 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nadlimitní Podlimitní Malého rozsahu
pro stavební práce nad tis. Kč pro služby a dodávky nad tis. Kč Podlimitní pro stavební práce od 6 mil. Kč do tis. Kč pro služby a dodávky od 2 mil. Kč do tis. Kč Malého rozsahu pro stavební práce do 6 mil. Kč pro služby a dodávky do 2 mil. Kč

15 REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Nadlimitní jednací řízení s uveřejněním jednací řízení bez uveřejnění Podlimitní zjednodušené podlimitní řízení – výzva nejméně 5 zájemcům k podání nabídky a prokázání kvalifikace Malého rozsahu není nutné postupovat podle zákona, je třeba dodržet zásadu rovného přístupu, zákaz diskriminace a transparentnost

16 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Podle „Zásad“ je PO povinna postupovat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách Pokud realizuje VZ prostřednictvím třetí osoby, musí to oznámit KÚ, odboru kancelář ředitele Nominaci členů a náhradníků do hodnotící komise pro VZ doporučuje řediteli u podlimitních zakázek na služby a dodávky náměstkyně hejtmana dopisem či ovou zprávou u nadlimitních zakázek na služby a dodávky a podlimitních zakázek na stavební práce rada kraje po projednání materiálu připraveného ředitelem na schůzi RK

17 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Komise pro otevírání obálek – má nejméně 3 členy, otevírá obálky do 30 dnů po uplynutí lhůty pro podání nabídek, kontroluje úplnost nabídek Hodnotící komise (HK) – má nejméně 5 členů, vždy musí být členem zástupce zadavatele, je-li potřeba, musí mít alespoň třetina členů příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu VZ (např. u stavebních prací), volí předsedu a místopředsedu HK, je usnášeníschopná, jsou-li přítomny 2/3 členů HK Funkci komise pro otevírání obálek může plnit HK, stanoví-li tak zadavatel

18 ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY
Je upravena § 123 školského zákona: Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení. Výši úplaty stanoví ředitel školy nebo školského zařízení. O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitel školy nebo školského zařízení.

19 ZAKOTVENÍ ÚPLATY VE VYHLÁŠCE č. 71/2005 Sb., § 8
u žáků přípravného a základního studia se výše úplaty v jednotlivých oborech stanoví tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinv.výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy, zákonné odvody (…přímé výdaje na vzdělávání) poskytnutých ze státního rozpočtu u studia pro dospělé, kteří se zároveň nevzdělávají na SŠ, konzervatoři či VOŠ, nejvýše v plné výši průměru skutečných neinv.výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.

20 DŮLEŽITÉ POJMY NÁKLADY
představují spotřebu živé či zvěcnělé práce v penězích VÝNOSY realizují vlastní výrobky či služby (bez ohledu, zda došlo k jejich úhradě) VÝDAJE představují úbytek peněžních prostředků v bance či pokladně PŘÍJMY obdržím platbu, tedy zvýším svou hotovost v bance nebo pokladně

21 PRO STANOVENÍ ÚPLATY zjistím celkový objem výdajů za předchozí kalendářní rok POZOR - odpisy nejsou výdajem a také časově rozlišené náklady nemusely být uhrazeny v daném roce odečtu výdaje hrazené z přímých výdajů na vzdělávání naopak mohu zahrnout výdaje hrazené z peněžních fondů, darů či příspěvku na provoz od kraje či obce stanovím průměrný počet žáků v daném kalendářním roce váženým aritmetickým průměrem 110 % je maximální výše – pokud mám mimořádné výdaje, které se nebudou opakovat, mohu stanovit pod 100 % loňské skutečnosti

22 ÚČETNÍ ODPISY Povinnost účetně odepisovat majetek vyplývá ze zákona o účetnictví. Odpisy jsou nákladovou položkou, která vyjadřuje postupnou „spotřebu“ dlouhodobého majetku. Stanoví si je účetní jednotka sama podle doby použitelnosti nebo jiných kritérií. Odpisová sazba = 100/doba životnosti. Odepisuje se majetek bez ohledu na způsob jeho nabytí – tedy i dary a DHM pořízený z dotace. Organizace sestavuje odpisový plán, který podle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., schvaluje zřizovatel PO

23 ÚČETNÍ ODPISY Majetek je odepisován do výše jeho ocenění v účetnictví.
Účetní odpisy se mohou v průběhu let změnit, vždy ale jen od počátku účetního období (roku). Neodepisují se: pozemky umělecká díla nedokončený majetek, zásoby, finanční majetek, pohledávky povolenky na emise a preferenční limity DNM a DHM, pokud jej má PO ve výpůjčce či pronájmu

24 DAŇOVÉ ODPISY Nevyjadřují skutečnou míru opotřebení majetku.
Je to částka, o kterou si může vlastník majetku snížit základ daně z příjmů. Nelze je v průběhu let měnit (nutno postupovat započatým způsobem odepisování). PO nejsou vlastníkem majetku (majetek zřizovatele mají předán jen k hospodaření), proto nemohou uplatnit daňové odpisy.

25 ÚČETNÍ ODPISY zřizovatel může schválit odpisový plán individuálně nebo formou schválení pravidel pro jeho sestavení V podmínkách MSK: majetek je zařazen do skupiny 1-6 podle přílohy zákona o dani z příjmů a dobou odepisování 8, 12, 20, 50, 100 a 100 let podle jednotlivých skupin začíná se odepisovat následujícím měsícem po zařazení majetku do užívání nemovitosti se začínají odepisovat dnem doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu

26 NEKRYTÉ ODPISY Pokud organizace nezajistí ke dni účetní závěrky krytí investičního fondu finančními prostředky, sníží výsledkově o tento rozdíl investiční fond a v příloze účetní závěrky zdůvodní proč nebylo možné IF finančně pokrýt. Účtuje se až na konci roku (-551/-416) , neznamená to, že by organizace neodepisovala, ale pouze upraví konečnou výši nákladů na odpisy a také IF

27 ÚČTOVÁNÍ ODPISŮ Pořízení DHM 042/321 Úhrada faktur za DHM 321/241
Proúčtování zdrojů krytí (IF) /401 Zařazení DHM do používání /042 Měsíční odpisy DHM /082 Tvorba IF z odpisů /416 082 oprávky k DHM= výše opotřebení tj. odpisů majetku 022 samostatné movité věci = pořizovací cena majetku 401jmění účetní jednotky = zůstatková cena majetku 416 investiční fond = zdroje pro pořízení majetku

28 ÚČETNÍ ODPISY A DAŇ Z PŘÍJMŮ
Jsou-li odpisy hrazeny z účelově určeného příspěvku na provoz, nezvyšují základ daně (příspěvek nepodléhá dani) Pokud nemá ZUŠ příspěvek na provoz, musí základ daně zvýšit o hodnotu účetních odpisů Pokud tedy ukončí hospodaření 0, z daňového hlediska vznikne zisk ve výši odpisů pokud by ZUŠ neměla jiné příjmy podléhající dani z příjmů a neuplatnila by slevy na dani ani možnost snížit základ daně podle § 20, bude hradit daň

29 § 20 ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ poplatníci, kteří nebyli založeni za účelem podnikání, mohou základ daně snížit až o 30 %, maximálně však o 1 mil. Kč (je-li 30% méně než 300 tis. Kč, lze odečíst 300 tis. Kč), použijí-li prostředky získané úsporou daňové povinnosti ke krytí nákladů souvisejících s výchovou, vzděláváním a školskými službami, a to nejpozději ve třech po sobě jdoucích letech takto vzniklá daňová úspora musí být účetně evidována (v podrozvahové evidenci)

30 SLEVY NA DANI sazba daně z příjmů činí 19 %
stanovenou daň lze snížit o slevy na dani o 18 tis. Kč za zaměstnance se zdravotním postižením o 60 tis. Kč za zaměstnance s těžším zdravotním postižením Je výhodnější uplatnit slevy na dani místo daňového zvýhodnění – nemusím prokazovat použití daňové úspory


Stáhnout ppt "PROBLÉMOVÉ OBLASTI (inventarizace, veřejné zakázky, odpisy a úplata)"

Podobné prezentace


Reklamy Google