Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 PROBLÉMOVÉ OBLASTI (inventarizace, veřejné zakázky, odpisy a úplata) PROBLÉMOVÉ OBLASTI (inventarizace, veřejné zakázky, odpisy a úplata) Pavlína Haščáková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 PROBLÉMOVÉ OBLASTI (inventarizace, veřejné zakázky, odpisy a úplata) PROBLÉMOVÉ OBLASTI (inventarizace, veřejné zakázky, odpisy a úplata) Pavlína Haščáková."— Transkript prezentace:

1 1 PROBLÉMOVÉ OBLASTI (inventarizace, veřejné zakázky, odpisy a úplata) PROBLÉMOVÉ OBLASTI (inventarizace, veřejné zakázky, odpisy a úplata) Pavlína Haščáková pavlina.hascakova@kr-moravskoslezsky.cz  595 622 615

2 2 INVENTARIZACE - PRÁVNÍ ÚPRAVA PRO PO zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony (stanoví provádění inventarizací při uzavření dohody o hmotné odpovědnosti, její změně či zániku) nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony (stanoví provádění inventarizací při uzavření dohody o hmotné odpovědnosti, její změně či zániku)

3 3 VNITŘNÍ PŘEDPISY Organizace rozpracuje a upraví povinnosti vyplývající ze zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky do vnitřních předpisů, např.: Organizace rozpracuje a upraví povinnosti vyplývající ze zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky do vnitřních předpisů, např.:  směrnice k provádění inventarizace majetku  pravidla pro jmenování členů IK, ÚIK včetně stanovení požadavků na jejich znalosti  plán inventur.

4 4 PLÁN INVENTUR Obsahuje nejméně tyto údaje: o předpokládaném okamžiku zahájení a ukončení jednotlivých inventur, o předpokládaném okamžiku zahájení a ukončení jednotlivých inventur, o okamžiku, ke kterému se zjišťují skutečné stavy, o okamžiku, ke kterému se zjišťují skutečné stavy, seznamy inventurních soupisů, které budou sestavovány, seznamy inventurních soupisů, které budou sestavovány, zdůvodnění ukončení inventur před koncem rozvahového dne a popis činností, které se uskuteční mezi koncem rozvahového dne a ukončením fyzické inventury. zdůvodnění ukončení inventur před koncem rozvahového dne a popis činností, které se uskuteční mezi koncem rozvahového dne a ukončením fyzické inventury.

5 5 INVENTARIZACE Je proces, kterým se ověřuje stav majetku vedený v účetnictví se stavem skutečným a zahrnuje: Je proces, kterým se ověřuje stav majetku vedený v účetnictví se stavem skutečným a zahrnuje: vydání příkazu k inventarizaci včetně sestavení harmonogramu a jmenování inventariz. komisí vydání příkazu k inventarizaci včetně sestavení harmonogramu a jmenování inventariz. komisí přípravné práce – tvorba seznamů a soupisů kontrolovaného majetku přípravné práce – tvorba seznamů a soupisů kontrolovaného majetku provedení inventur a zachycení zjištěného stavu provedení inventur a zachycení zjištěného stavu sestavení inventarizační zprávy, vypořádání invent. rozdílů včetně stanovení výše náhrady odp. osobám sestavení inventarizační zprávy, vypořádání invent. rozdílů včetně stanovení výše náhrady odp. osobám

6 6 INVENTURA PODLE ZPŮSOBU PROVEDENÍ FYZICKÁ zjištění skutečného stavu hmotného či nehmotného majetku zjištění skutečného stavu hmotného či nehmotného majetku vizuální ověření existence majetku lze nahradit fotodokumentací vizuální ověření existence majetku lze nahradit fotodokumentací slouží i pro plánování obnovy hmotného majetku (návrhy na vyřazení, požadavky na nákup) slouží i pro plánování obnovy hmotného majetku (návrhy na vyřazení, požadavky na nákup)DOKLADOVÁ u závazků a pohledávek u závazků a pohledávek u majetku, u něhož vizuálně nelze zjistit jeho fyzickou existenci (cenné papíry) u majetku, u něhož vizuálně nelze zjistit jeho fyzickou existenci (cenné papíry) zjišťuji oprávněnost jednotlivých položek závazků a pohledávek zjišťuji oprávněnost jednotlivých položek závazků a pohledávek

7 7 ŘÁDNÁ (PERIODICKÁ) provádí se k rozvahovému dni tj. 31.12. (sestavení účetní závěrky) MIMOŘÁDNÁ provádí se k jinému okamžiku např. při změně hmotně odpovědné osoby PRŮBĚŽNÁ provádí se u zásob účtovaných podle druhů, míst uložení nebo hmotně odpovědných osob a u DHM, jež vzhledem k fci, kterou plní je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží. INVENTURA PODLE OKAMŽIKU PROVEDENÍ

8 8 TERMÍNY PRO PROVÁDĚNÍ INVENTUR Fyzická inventura – lze ji provést v průběhu posledních 4 měsíců účetního období (září až prosinec) popřípadě v prvním měsíci následujícího období, přičemž se musí prokázat stav majetku k rozvahovému dni (31. 12.) Fyzická inventura – lze ji provést v průběhu posledních 4 měsíců účetního období (září až prosinec) popřípadě v prvním měsíci následujícího období, přičemž se musí prokázat stav majetku k rozvahovému dni (31. 12.) Každý druh zásob a DHM u průběžné inventarizace musí být inventarizován alespoň 1x za účetní období Každý druh zásob a DHM u průběžné inventarizace musí být inventarizován alespoň 1x za účetní období Není stanovena četnost pro inventarizaci pokladní hotovosti (dříve 4x ročně z toho 2x plánovaná ) Není stanovena četnost pro inventarizaci pokladní hotovosti (dříve 4x ročně z toho 2x plánovaná )

9 9 INVENTURA Inventurní soupis – vzniká při prvotní inventuře, Inventurní soupis – vzniká při prvotní inventuře, Dodatečný inventurní soupis – prokazuje přírůstky nebo úbytky stavu hmotného majetku, které jsou zjišťovány rozdílovou inventurou (ode dne prvotní inventury do rozvahového dne) Dodatečný inventurní soupis – prokazuje přírůstky nebo úbytky stavu hmotného majetku, které jsou zjišťovány rozdílovou inventurou (ode dne prvotní inventury do rozvahového dne)

10 10 NÁLEŽITOSTI INVEN. SOUPISU IČ účetní jednotky, IČ účetní jednotky, rozsah (účtová skupina, seskupení inv.položek, položka) včetně číselného a slovního značení podle směrné účtové osnovy rozsah (účtová skupina, seskupení inv.položek, položka) včetně číselného a slovního značení podle směrné účtové osnovy seznam příloh soupisu seznam příloh soupisu celkovou výši ocenění majetku v členění podle analytických nebo podrozvahových účtů celkovou výši ocenění majetku v členění podle analytických nebo podrozvahových účtů jména členů IK, okamžik zahájení a ukončení inventury a okamžik, ke kterému se zjišťují stavy jména členů IK, okamžik zahájení a ukončení inventury a okamžik, ke kterému se zjišťují stavy podpisové záznamy osoby odpovědné za zjištění skutečnosti a osoby odpovědné za provedení inventarizace podpisové záznamy osoby odpovědné za zjištění skutečnosti a osoby odpovědné za provedení inventarizace

11 11 NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY Není inventarizován majetek vedený v podrozvahové evidenci (najatý, zapůjčený) Není inventarizován majetek vedený v podrozvahové evidenci (najatý, zapůjčený) Nejsou proúčtovány inv.rozdíly do příslušného období Nejsou proúčtovány inv.rozdíly do příslušného období Není provedena inventarizace přísně zúčtovatelných tiskopisů (např. vysvědčení) Není provedena inventarizace přísně zúčtovatelných tiskopisů (např. vysvědčení) Schází podpisy na inv.soupisech, není uvedeno, jak byla inventarizace prováděna Schází podpisy na inv.soupisech, není uvedeno, jak byla inventarizace prováděna V závěrečném zápise je uvedeno, že nebyly zjištěny rozdíly, ale stavy neodpovídají majetku a závazkům v účetnictví V závěrečném zápise je uvedeno, že nebyly zjištěny rozdíly, ale stavy neodpovídají majetku a závazkům v účetnictví

12 12 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách PO patří mezi veřejné zadavatele PO patří mezi veřejné zadavatele umožňuje sdružit více veř.zadavatelů pokud spolu uzavřou smlouvu, ve které upraví práva a povinnosti a způsob jednání za sdružení zadavatelů umožňuje sdružit více veř.zadavatelů pokud spolu uzavřou smlouvu, ve které upraví práva a povinnosti a způsob jednání za sdružení zadavatelů Finanční limity pro rozdělení zakázek stanoví vláda nařízením (NV č. 77/2008 Sb., novela NV č. 474/2009 Sb.) Finanční limity pro rozdělení zakázek stanoví vláda nařízením (NV č. 77/2008 Sb., novela NV č. 474/2009 Sb.)

13 13 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA PODLE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ PODLE CENY NA DODÁVKY NA SLUŽBY STAVEBNÍ PRÁCE NADLIMITNÍ PODLIMITNÍ MALÉHO ROZSAHU

14 14 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nadlimitní Nadlimitní pro stavební práce nad 125.451 tis. Kč pro stavební práce nad 125.451 tis. Kč pro služby a dodávky nad 4.997 tis. Kč pro služby a dodávky nad 4.997 tis. Kč Podlimitní Podlimitní pro stavební práce od 6 mil. Kč do 125.451 tis. Kč pro stavební práce od 6 mil. Kč do 125.451 tis. Kč pro služby a dodávky od 2 mil. Kč do 4.997 tis. Kč pro služby a dodávky od 2 mil. Kč do 4.997 tis. Kč Malého rozsahu Malého rozsahu pro stavební práce do 6 mil. Kč pro stavební práce do 6 mil. Kč pro služby a dodávky do 2 mil. Kč pro služby a dodávky do 2 mil. Kč

15 15 REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nadlimitní Nadlimitní jednací řízení s uveřejněním jednací řízení s uveřejněním jednací řízení bez uveřejnění jednací řízení bez uveřejnění Podlimitní Podlimitní zjednodušené podlimitní řízení – výzva nejméně 5 zájemcům k podání nabídky a prokázání kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení – výzva nejméně 5 zájemcům k podání nabídky a prokázání kvalifikace Malého rozsahu Malého rozsahu není nutné postupovat podle zákona, je třeba dodržet zásadu rovného přístupu, zákaz diskriminace a transparentnost není nutné postupovat podle zákona, je třeba dodržet zásadu rovného přístupu, zákaz diskriminace a transparentnost

16 16 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Podle „Zásad“ je PO povinna postupovat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách Podle „Zásad“ je PO povinna postupovat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách Pokud realizuje VZ prostřednictvím třetí osoby, musí to oznámit KÚ, odboru kancelář ředitele Pokud realizuje VZ prostřednictvím třetí osoby, musí to oznámit KÚ, odboru kancelář ředitele Nominaci členů a náhradníků do hodnotící komise pro VZ doporučuje řediteli Nominaci členů a náhradníků do hodnotící komise pro VZ doporučuje řediteli u podlimitních zakázek na služby a dodávky náměstkyně hejtmana dopisem či emailovou zprávou u podlimitních zakázek na služby a dodávky náměstkyně hejtmana dopisem či emailovou zprávou u nadlimitních zakázek na služby a dodávky a podlimitních zakázek na stavební práce rada kraje po projednání materiálu připraveného ředitelem na schůzi RK u nadlimitních zakázek na služby a dodávky a podlimitních zakázek na stavební práce rada kraje po projednání materiálu připraveného ředitelem na schůzi RK

17 17 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Komise pro otevírání obálek – má nejméně 3 členy, otevírá obálky do 30 dnů po uplynutí lhůty pro podání nabídek, kontroluje úplnost nabídek Komise pro otevírání obálek – má nejméně 3 členy, otevírá obálky do 30 dnů po uplynutí lhůty pro podání nabídek, kontroluje úplnost nabídek Hodnotící komise (HK) – má nejméně 5 členů, vždy musí být členem zástupce zadavatele, je-li potřeba, musí mít alespoň třetina členů příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu VZ (např. u stavebních prací), volí předsedu a místopředsedu HK, je usnášeníschopná, jsou-li přítomny 2/3 členů HK Hodnotící komise (HK) – má nejméně 5 členů, vždy musí být členem zástupce zadavatele, je-li potřeba, musí mít alespoň třetina členů příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu VZ (např. u stavebních prací), volí předsedu a místopředsedu HK, je usnášeníschopná, jsou-li přítomny 2/3 členů HK Funkci komise pro otevírání obálek může plnit HK, stanoví-li tak zadavatel Funkci komise pro otevírání obálek může plnit HK, stanoví-li tak zadavatel

18 18 ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY Je upravena § 123 školského zákona: Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení. Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení. Výši úplaty stanoví ředitel školy nebo školského zařízení. Výši úplaty stanoví ředitel školy nebo školského zařízení. O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitel školy nebo školského zařízení. O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitel školy nebo školského zařízení.

19 19 ZAKOTVENÍ ÚPLATY VE VYHLÁŠCE č. 71/2005 Sb., § 8 u žáků přípravného a základního studia se výše úplaty v jednotlivých oborech stanoví tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinv.výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy, zákonné odvody (…přímé výdaje na vzdělávání) poskytnutých ze státního rozpočtu u žáků přípravného a základního studia se výše úplaty v jednotlivých oborech stanoví tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinv.výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy, zákonné odvody (…přímé výdaje na vzdělávání) poskytnutých ze státního rozpočtu u studia pro dospělé, kteří se zároveň nevzdělávají na SŠ, konzervatoři či VOŠ, nejvýše v plné výši průměru skutečných neinv.výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce. u studia pro dospělé, kteří se zároveň nevzdělávají na SŠ, konzervatoři či VOŠ, nejvýše v plné výši průměru skutečných neinv.výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.

20 20 DŮLEŽITÉ POJMY NÁKLADY představují spotřebu živé či zvěcnělé práce v penězích představují spotřebu živé či zvěcnělé práce v penězíchVÝNOSY realizují vlastní výrobky či služby (bez ohledu, zda došlo k jejich úhradě) realizují vlastní výrobky či služby (bez ohledu, zda došlo k jejich úhradě)VÝDAJE představují úbytek peněžních prostředků v bance či pokladně představují úbytek peněžních prostředků v bance či pokladněPŘÍJMY obdržím platbu, tedy zvýším svou hotovost v bance nebo pokladně obdržím platbu, tedy zvýším svou hotovost v bance nebo pokladně

21 21 PRO STANOVENÍ ÚPLATY zjistím celkový objem výdajů za předchozí kalendářní rok zjistím celkový objem výdajů za předchozí kalendářní rok POZOR - odpisy nejsou výdajem a také časově rozlišené náklady nemusely být uhrazeny v daném roce POZOR - odpisy nejsou výdajem a také časově rozlišené náklady nemusely být uhrazeny v daném roce odečtu výdaje hrazené z přímých výdajů na vzdělávání odečtu výdaje hrazené z přímých výdajů na vzdělávání naopak mohu zahrnout výdaje hrazené z peněžních fondů, darů či příspěvku na provoz od kraje či obce naopak mohu zahrnout výdaje hrazené z peněžních fondů, darů či příspěvku na provoz od kraje či obce stanovím průměrný počet žáků v daném kalendářním roce stanovím průměrný počet žáků v daném kalendářním roce váženým aritmetickým průměrem váženým aritmetickým průměrem 110 % je maximální výše – pokud mám mimořádné výdaje, které se nebudou opakovat, mohu stanovit pod 100 % loňské skutečnosti 110 % je maximální výše – pokud mám mimořádné výdaje, které se nebudou opakovat, mohu stanovit pod 100 % loňské skutečnosti

22 22 ÚČETNÍ ODPISY Povinnost účetně odepisovat majetek vyplývá ze zákona o účetnictví. Povinnost účetně odepisovat majetek vyplývá ze zákona o účetnictví. Odpisy jsou nákladovou položkou, která vyjadřuje postupnou „spotřebu“ dlouhodobého majetku. Odpisy jsou nákladovou položkou, která vyjadřuje postupnou „spotřebu“ dlouhodobého majetku. Stanoví si je účetní jednotka sama podle doby použitelnosti nebo jiných kritérií. Stanoví si je účetní jednotka sama podle doby použitelnosti nebo jiných kritérií. Odpisová sazba = 100/doba životnosti. Odpisová sazba = 100/doba životnosti. Odepisuje se majetek bez ohledu na způsob jeho nabytí – tedy i dary a DHM pořízený z dotace. Odepisuje se majetek bez ohledu na způsob jeho nabytí – tedy i dary a DHM pořízený z dotace. Organizace sestavuje odpisový plán, který podle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., schvaluje zřizovatel PO Organizace sestavuje odpisový plán, který podle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., schvaluje zřizovatel PO

23 23 ÚČETNÍ ODPISY Majetek je odepisován do výše jeho ocenění v účetnictví. Majetek je odepisován do výše jeho ocenění v účetnictví. Účetní odpisy se mohou v průběhu let změnit, vždy ale jen od počátku účetního období (roku). Účetní odpisy se mohou v průběhu let změnit, vždy ale jen od počátku účetního období (roku). Neodepisují se: Neodepisují se: pozemky pozemky umělecká díla umělecká díla nedokončený majetek, zásoby, finanční majetek, pohledávky nedokončený majetek, zásoby, finanční majetek, pohledávky povolenky na emise a preferenční limity povolenky na emise a preferenční limity DNM a DHM, pokud jej má PO ve výpůjčce či pronájmu DNM a DHM, pokud jej má PO ve výpůjčce či pronájmu

24 24 DAŇOVÉ ODPISY Nevyjadřují skutečnou míru opotřebení majetku. Nevyjadřují skutečnou míru opotřebení majetku. Je to částka, o kterou si může vlastník majetku snížit základ daně z příjmů. Je to částka, o kterou si může vlastník majetku snížit základ daně z příjmů. Nelze je v průběhu let měnit (nutno postupovat započatým způsobem odepisování). Nelze je v průběhu let měnit (nutno postupovat započatým způsobem odepisování). PO nejsou vlastníkem majetku (majetek zřizovatele mají předán jen k hospodaření), proto nemohou uplatnit daňové odpisy. PO nejsou vlastníkem majetku (majetek zřizovatele mají předán jen k hospodaření), proto nemohou uplatnit daňové odpisy.

25 25 ÚČETNÍ ODPISY zřizovatel může schválit odpisový plán individuálně nebo formou schválení pravidel pro jeho sestavení zřizovatel může schválit odpisový plán individuálně nebo formou schválení pravidel pro jeho sestavení V podmínkách MSK: majetek je zařazen do skupiny 1-6 podle přílohy zákona o dani z příjmů a dobou odepisování 8, 12, 20, 50, 100 a 100 let podle jednotlivých skupin majetek je zařazen do skupiny 1-6 podle přílohy zákona o dani z příjmů a dobou odepisování 8, 12, 20, 50, 100 a 100 let podle jednotlivých skupin začíná se odepisovat následujícím měsícem po zařazení majetku do užívání začíná se odepisovat následujícím měsícem po zařazení majetku do užívání nemovitosti se začínají odepisovat dnem doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu nemovitosti se začínají odepisovat dnem doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu

26 26 NEKRYTÉ ODPISY Pokud organizace nezajistí ke dni účetní závěrky krytí investičního fondu finančními prostředky, sníží výsledkově o tento rozdíl investiční fond a v příloze účetní závěrky zdůvodní proč nebylo možné IF finančně pokrýt. Pokud organizace nezajistí ke dni účetní závěrky krytí investičního fondu finančními prostředky, sníží výsledkově o tento rozdíl investiční fond a v příloze účetní závěrky zdůvodní proč nebylo možné IF finančně pokrýt. Účtuje se až na konci roku (-551/-416), neznamená to, že by organizace neodepisovala, ale pouze upraví konečnou výši nákladů na odpisy a také IF Účtuje se až na konci roku (-551/-416), neznamená to, že by organizace neodepisovala, ale pouze upraví konečnou výši nákladů na odpisy a také IF

27 27 ÚČTOVÁNÍ ODPISŮ Pořízení DHM 042/321 Pořízení DHM 042/321 Úhrada faktur za DHM 321/241 Úhrada faktur za DHM 321/241 Proúčtování zdrojů krytí (IF) 416/401 Proúčtování zdrojů krytí (IF) 416/401 Zařazení DHM do používání 022/042 Zařazení DHM do používání 022/042 Měsíční odpisy DHM 551/082 Měsíční odpisy DHM 551/082 Tvorba IF z odpisů 401/416 Tvorba IF z odpisů 401/416 082 oprávky k DHM= výše opotřebení tj. odpisů majetku 022 samostatné movité věci = pořizovací cena majetku 401jmění účetní jednotky = zůstatková cena majetku 416 investiční fond = zdroje pro pořízení majetku

28 28 ÚČETNÍ ODPISY A DAŇ Z PŘÍJMŮ Jsou-li odpisy hrazeny z účelově určeného příspěvku na provoz, nezvyšují základ daně (příspěvek nepodléhá dani) Jsou-li odpisy hrazeny z účelově určeného příspěvku na provoz, nezvyšují základ daně (příspěvek nepodléhá dani) Pokud nemá ZUŠ příspěvek na provoz, musí základ daně zvýšit o hodnotu účetních odpisů Pokud nemá ZUŠ příspěvek na provoz, musí základ daně zvýšit o hodnotu účetních odpisů Pokud tedy ukončí hospodaření 0, z daňového hlediska vznikne zisk ve výši odpisů Pokud tedy ukončí hospodaření 0, z daňového hlediska vznikne zisk ve výši odpisů pokud by ZUŠ neměla jiné příjmy podléhající dani z příjmů a neuplatnila by slevy na dani ani možnost snížit základ daně podle § 20, bude hradit daň pokud by ZUŠ neměla jiné příjmy podléhající dani z příjmů a neuplatnila by slevy na dani ani možnost snížit základ daně podle § 20, bude hradit daň

29 29 § 20 ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ poplatníci, kteří nebyli založeni za účelem podnikání, mohou základ daně snížit až o 30 %, maximálně však o 1 mil. Kč (je-li 30% méně než 300 tis. Kč, lze odečíst 300 tis. Kč), použijí-li prostředky získané úsporou daňové povinnosti ke krytí nákladů souvisejících s výchovou, vzděláváním a školskými službami, a to nejpozději ve třech po sobě jdoucích letech poplatníci, kteří nebyli založeni za účelem podnikání, mohou základ daně snížit až o 30 %, maximálně však o 1 mil. Kč (je-li 30% méně než 300 tis. Kč, lze odečíst 300 tis. Kč), použijí-li prostředky získané úsporou daňové povinnosti ke krytí nákladů souvisejících s výchovou, vzděláváním a školskými službami, a to nejpozději ve třech po sobě jdoucích letech takto vzniklá daňová úspora musí být účetně evidována (v podrozvahové evidenci) takto vzniklá daňová úspora musí být účetně evidována (v podrozvahové evidenci)

30 30 SLEVY NA DANI sazba daně z příjmů činí 19 % sazba daně z příjmů činí 19 % stanovenou daň lze snížit o slevy na dani stanovenou daň lze snížit o slevy na dani o 18 tis. Kč za zaměstnance se zdravotním postižením o 18 tis. Kč za zaměstnance se zdravotním postižením o 60 tis. Kč za zaměstnance s těžším zdravotním postižením o 60 tis. Kč za zaměstnance s těžším zdravotním postižením Je výhodnější uplatnit slevy na dani místo daňového zvýhodnění – nemusím prokazovat použití daňové úspory Je výhodnější uplatnit slevy na dani místo daňového zvýhodnění – nemusím prokazovat použití daňové úspory


Stáhnout ppt "1 PROBLÉMOVÉ OBLASTI (inventarizace, veřejné zakázky, odpisy a úplata) PROBLÉMOVÉ OBLASTI (inventarizace, veřejné zakázky, odpisy a úplata) Pavlína Haščáková."

Podobné prezentace


Reklamy Google