Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koordinační středisko transplantací ISO 9001:2000 certified.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koordinační středisko transplantací ISO 9001:2000 certified."— Transkript prezentace:

1 Koordinační středisko transplantací ISO 9001:2000 certified

2 Zákon č. 20/1966 Sb. –definuje povinnost zdravotnických zařízení vést ZD –obsah: (i) osobní údaje v rozsahu nezbytném k identifikaci, anamnéza (ii) info o onemocnění, vyšetření, léčbě, postupu … Zdravotnická dokumentace ISO 9001:2000 certified

3 Zákon č. 20/1966 Sb. –definuje povinnost zdravotnických zařízení vést ZD –obsah: (i) osobní údaje v rozsahu nezbytném k identifikaci, anamnéza (ii) info o onemocnění, vyšetření, léčbě, postupu … Vyhláška č. 385/2006 Sb. –formální náležitosti, povinný obsah, info souhlas, skartace Zdravotnická dokumentace ISO 9001:2000 certified

4 Zákon č. 20/1966 Sb. –definuje povinnost zdravotnických zařízení vést ZD –obsah: (i) osobní údaje v rozsahu nezbytném k identifikaci, anamnéza (ii) info o onemocnění, vyšetření, léčbě, postupu … Vyhláška č. 385/2006 Sb. –formální náležitosti, povinný obsah, info souhlas, skartace Vyhláška č. 479/2006 Sb. –posunutí účinnosti Zdravotnická dokumentace ISO 9001:2000 certified

5 Zákon č. 20/1966 Sb. –definuje povinnost zdravotnických zařízení vést ZD –obsah: (i) osobní údaje v rozsahu nezbytném k identifikaci, anamnéza (ii) info o onemocnění, vyšetření, léčbě, postupu … Vyhláška č. 385/2006 Sb. (7/06 – 1/11/06) –formální náležitosti, povinný obsah, info souhlas, skartace Vyhláška č. 479/2006 Sb. (25/10/06 – 1/4/07) –posunutí účinnosti Vyhláška č. 64/2007 Sb. (30/3/07 – 1/4/07) –63 oprav a změn Zdravotnická dokumentace ISO 9001:2000 certified

6 Zákon č. 20/1966 Sb. –definuje povinnost zdravotnických zařízení vést ZD –obsah: (i) osobní údaje v rozsahu nezbytném k identifikaci, anamnéza (ii) info o onemocnění, vyšetření, léčbě, postupu … Vyhláška č. 385/2006 Sb. –formální náležitosti, povinný obsah, info souhlas, skartace Vyhláška č. 479/2006 Sb. –posunutí účinnosti Vyhláška č. 64/2007 Sb. –63 oprav a změn Zákon č. 111/2007 Sb. informování pacientů, mlčenlivost, nahlížení Zdravotnická dokumentace ISO 9001:2000 certified

7 Obsah zdravotnické dokumentace: –ZD obsahuje osobní údaje pacienta (identifikace, anamnéza) –další informace (onemocnění, vyšetření, léčení, stav, postup léčby …) § 67b/2 Zdravotnická dokumentace ISO 9001:2000 certified

8 Obsah zdravotnické dokumentace: –ZD obsahuje osobní údaje pacienta (identifikace, anamnéza) –další informace (onemocnění, vyšetření, léčení, stav, postup léčby …) Vyhláška – povinné údaje: –název ZZ, sídlo, IČ, telefon –jméno pacienta, narození, adresa trvalého bydliště, kontakt –číslo pojištěnce (r.č.), kód pojišťovny –jméno, titul a podpis zdravotnického pracovníka, který zápis provedl –jméno a adresa osoby, které lze sdělit informace o zdravotním stavu –datum zápisu (čas jen u neodkladné péče nebo návštěvní služby) –razítko (jen předává-li se ZD jinam) –ústavní péče... –v případě odmítnutí péče datum, čas a důvod –anamnestické údaje –informace o zjištěném zdravotním stavu …§ 1 Zdravotnická dokumentace ISO 9001:2000 certified

9 Samostatná část ZD: - musí obsahovat osobní údaje pacienta v rozsahu nezbytném pro jeho identifikaci a označení ZZ, které ji vyhotovilo Vyhláška - samostatné části:  Výpis ze ZD vedené lékařem primární péče  Vyžádání  Lékařské zprávy  Propouštěcí zprávy  Záznam o info souhlasu  Negativní revers  Záznam o souhlasu s poskytováním informací  Lékařský posudek  Dokumentace ZZS  Dokumentace LSPP  Dokumentace ošetřovatelské péče Zdravotnická dokumentace ISO 9001:2000 certified

10 Zápis ve ZD Průkaznost, pravdivost, čitelnost, průběžné doplňování Opatřen datem zápisu, identifikací a podpisem osoby, která ho provedla Opravy novým zápisem, datum, podpis, čitelnost původního záznamu § 67b/4 Vyhláška Na každém listu uvést jméno, příjmení a rodné číslo pacienta, název zdravotnického zařízení § 3 Zdravotnická dokumentace ISO 9001:2000 certified

11 Povinnosti zdravotníka:  povinnost vykonávat zdravotnické povolání svědomitě, poctivě, s hluboce lidským vztahem a s vědomím odpovědnost  vykonávat své povolání v rozsahu a způsobem, pro nějž zásady určuje MZ ve spolupráci s profesními organizacemi  převzít a řádně plnit i mimořádné úkoly v důležitém obecném zájmu  poskytovat první pomoc při ohrožení života nebo zdraví, není-li včas dosažitelná obvyklým způsobem  zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dověděl při výkonu svého povolání, s výjimkou případů, kdy skutečnost sděluje se souhlasem ošetřované osoby (výjimky: klinické hodnocení nebo zkoušky ZP, etická komise, šetření nežádoucích příhod, obhajobu v trestním řízení a pro řízení před soudem) § 55 Zdravotnická dokumentace ISO 9001:2000 certified

12 Sdělování informací Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu příslušného zdravotnického povolání informuje pacienta, popřípadě další osoby (určené pacientem) o účelu a povaze poskytované zdravotní péče a každého vyšetřovacího nebo léčebného výkonu, jakož i o jeho důsledcích, alternativách a rizicích. Jestliže to zdravotní stav nebo povaha onemocnění pacienta vyžadují, je zdravotnický pracovník uvedený ve větě první oprávněn sdělit osobám blízkým pacientovi (Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, (registrovaný) partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní) a členům jeho domácnosti, kteří nejsou osobami blízkými, (Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby) též informace, které jsou pro ně nezbytné k zajištění péče o tohoto pacienta nebo pro ochranu jejich zdraví. § 23/1 Zdravotnická dokumentace ISO 9001:2000 certified

13 Nahlížet do ZD v rozsahu nezbytně nutném pro splnění konkrétního úkolu v rozsahu své kompetence:  zdravotničtí pracovníci a jiní odborní pracovníci v souvislosti s poskytováním zdravotní péče,  členové komory (disciplinární řízení),  revizní lékaři, soudní znalci,  lékaři správních úřadů (stížnosti),  pověření lékaři MZ, SÚJB, pověření zaměstanci SÚKL  znalci, ombudsman,  pověřený hygienik,  lékaři orgánů soc. zabezpečení,  zaměstnanci státu a ZZ pověření statistikou, ÚZIS  pověřené ZZ,  inspektoři zjišťující letecké nehody Tito všichni mají také právo na výpisy, opisy, kopie § 67b/10 Zdravotnická dokumentace ISO 9001:2000 certified

14 Osoby získávající způsobilost  Osoby získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání mohou nahlížet do ZD pouze v rozsahu nezbytně nutném a u pacientů stanovených pověřeným zdravotnickým pracovníkem ZZ, které zabezpečuje praktickou výuku osob získávajících způsobilost k výkonu zdr. povolání;  k nahlížení do ZD takových pacientů je třeba jejich písemného souhlasu, případně souhlasu jejich zákonných zástupců.  Souhlasu pacienta není třeba, není-li možné jej získat vzhledem k jeho zdravotnímu stavu. Zdravotnická dokumentace ISO 9001:2000 certified

15 Pacient má právo :  na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve ZD vedené o jeho osobě nebo v jiných zápisech vztahujících se k jeho zdr. stavu,  v přítomnosti zdravotnického pracovníka nahlížet do dokumentů shromážděných ve ZD,  pořizovat si výpisy, opisy nebo kopie dokumentů shromážděných ve ZD,  určit osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu nebo vyslovit zákaz podávat tyto informace jakékoliv osobě a to při přijetí k poskytování zdravotní péče nebo kdykoliv potom přičemž určí, zda tato osoba má kromě informace také právo nahlížet nebo nahlížet a pořizovat kopie a toto určení nebo zákaz může kdykoliv odvolat § 67b/12 Zdravotnická dokumentace ISO 9001:2000 certified

16 Zemřelý pacient :  právo na informace o zdravotním stavu zemřelého pacienta, příčinách úmrtí a výsledku pitvy (byla-li provedena), dále právo na nahlížení v přítomnosti zdravotnického pracovníka a také na pořizování opisů, výpisů a kopií mají osoby blízké, nevyloučil-li je pacient ještě za života nebo osoby, které pacient určil.  Jestliže zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz, mají právo (informace - nahlížení – opisy) osoby blízké, je-li to v zájmu ochrany zdraví jejich nebo dalších osob a to pouze v tomto rozsahu. § 67bb/3, 4 Zdravotnická dokumentace ISO 9001:2000 certified

17 Související ustanovení:  zdravotnický pracovník má právo v případě pochybnosti o totožnosti osoby, popřípadě jejího vztahu k pacientovi, právo požadovat prokázání totožnosti  zdravotnické zařízení je povinno zajistit, aby při nahlížení, výpisech atd. nebyly zjištěny osobní údaje třetích osob  lhůty pro výpisy, opisy, kopie : -10 dnů zdravot. pracovníci, revizní lékaři, znalci atd. -30 dnů od obdržení žádosti pacienta  každé nahlédnutí, výpis, kopie – zaznamenat do ZD: -jméno, příjmení a datum narození osoby -rozsah, účel a datum -podpis přítomného (nebo provádějícího) zdravotnického pracovníka § 67bb/1, 5, 7, 8 Zdravotnická dokumentace ISO 9001:2000 certified

18 Způsob určení oprávněné osoby  Určení oprávněné osoby nebo zákaz podávat informace nebo odvolání předchozího projevu vůle se zaznamená do ZD,  podepíše ošetřující lékař a pacient.  Nemůže-li pacient s ohledem na zdravotní stav záznam podepsat, je ale schopen projevit svou vůli, podepíše prohlášení o určení nebo zákazu lékař a svědek a připojí popis způsobu, jak pacient svou vůli projevil a proč se nemohl podepsat. § 67ba/2, 3, 4 Zdravotnická dokumentace ISO 9001:2000 certified

19 Písemný souhlas zákonných zástupců s odběrem orgánů u nezletilých ? vyhláška č. 385/2006 Sb. o zdravotní dokumentaci  § 1/2:ZD obsahuje... písemný souhlas pacienta nebo jeho zákonného zástupce... jestliže povinnost písemné formy souhlasu stanoví zvláštní právní předpis nebo jestliže ohledem na charakter zdravotního výkonu byl souhlas v písemné formě zdravotnickým zařízením vyžádán, zákon č. 285/2002 Sb. (TZ)  § 15/1: sdělit předpokládanou možnost odběru – u nezletilých navíc možnost vyslovit prokazatelný nesouhlas (§ 16/1/c)  § 15/3:o poskytnuté informaci se provede zápis do ZD pacienta nebo zemřelého.  § 7/4: písemný souhlas povinně pouze u žijících nezletilých dárců Zdravotnická dokumentace ISO 9001:2000 certified

20 Skartační lhůty zdravotnické dokumentace vyhláška č. 385/2006 Sb. o zdravotnické dokumentaci (Příloha č. 3)  Primární zdravotní péče S - 10 let od změny lékaře nebo úmrtí pacienta  Specializovaná ambulantní zdravotní péče S - 5 let po posledním vyšetření (nebo 10 od úmrtí)  Dispenzární péče V - 10 let od vyřazení, ukončení (nebo 10 úmrtí) V - 100 let od data nar. dialyzovaného pacienta (nebo 10 úmrtí)  Ústavní péče – hospitalizace S - 40 let od poslední hospitalizace (nebo 10 od úmrtí)  Výsledky laboratorních a pomocných vyšetření V - 5 Zdravotnická dokumentace ISO 9001:2000 certified

21 Koordinační středisko transplantací ISO 9001:2000 certified


Stáhnout ppt "Koordinační středisko transplantací ISO 9001:2000 certified."

Podobné prezentace


Reklamy Google