Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Grantové programy v oblasti ICT a další informace k Fondu Vysočiny odbor informatiky KrÚ kraje Vysočina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Grantové programy v oblasti ICT a další informace k Fondu Vysočiny odbor informatiky KrÚ kraje Vysočina."— Transkript prezentace:

1 Grantové programy v oblasti ICT a další informace k Fondu Vysočiny odbor informatiky KrÚ kraje Vysočina

2 Aktuální grantové programy v oblast ICT – 2008:  Bezpečnost ICT a archivace dat 2008 – uzávěrka 20.10.2008 Bezpečnost ICT a archivace dat 2008  Metropolitní sítě IX 2008 – uzávěrka 16.10.2008 Metropolitní sítě IX 2008  Podpora dostupnosti služeb veřejné správy 2008 – uzávěrka 20.10.2008 Podpora dostupnosti služeb veřejné správy 2008  GIS VIII - 2008 – uzávěrka 15.10.2008 GIS VIII - 2008  Webové stránky pro všechny - aktivní weby 2008 – uzávěrka 27.10.2008 Webové stránky pro všechny - aktivní weby 2008 …pokračovat na další snímky……pokračovat na další snímky…

3 Bezpečnost ICT a archivace dat 2008:  K dispozici 1,5 mil. Kč  Tituly A/ Bezpečnost ICT a B/ Archivace dat  Příjemci podpory – obce, městyse, města, organizace zřizované samosprávou kraje Vysočina  Výše podpory:  Titul A – min. 5 tis. Kč, max. 100.000,- Kč  Titul B – min. 10 tis. Kč, max. 150.000,- Kč  Minimální podíl příjemce podpory 50%  Harmonogram do 7 měsíců  Přijatelné náklady:  financovatelné pouze z vlastního podílu - primární výstavba telekomunikačních sítí, poplatky za pronájem, provoz, support nebo údržbu bezpečnostního SW a HW, nákup HW a SW souvisejícího s projektem, který neplní přímo bezpečnostní / archivační roli (nutno jasně zdůvodnit!), vzdělávání zaměstnanců v oblasti bezpečnosti / archivace dat  financovatelné z Fondu Vysočiny i vlastního podílu žadatele - nákup, vývoj a nasazení bezpečnostního SW a HW, náklady na zpracování bezpečnostního projektu (popř. vnitřních směrnic), náklady na testování bezpečnosti (např. penetrační testy), disková pole, SAN/NAS a jejich komponenty, archivační a zálohovací SW a HW, metodiky zálohování, archivace a obnovy dat, náklady digitalizace a elektronické archivace  Výzva programu ke stažení zde (.doc)zde Zpět na výpis GP

4 Metropolitní sítě IX 2008:  K dispozici 1,02 mil. Kč  Příjemci podpory – obce, městyse, města kraje Vysočina  Výše podpory min. 20 tis. Kč, max. 160.000,- Kč (max. 40% celkového rozpočtu projektu)  Minimální podíl příjemce podpory 60%  Harmonogram do 9 měsíců  Přijatelné náklady:  financovatelné pouze z vlastního podílu - základní HW – modem, informační kiosek, osobní PC nebo notebook a výdaje na jeho zprovoznění (tzn. instalace nebo doprava od prodejce na místo instalace, pokud však není doprava součástí bezplatných služeb prodejce), SW – operační systém a jeho zprovoznění (nejlépe OEM)  financovatelné z Fondu Vysočiny i vlastního podílu žadatele - základní prvky datových sítí – přenosové prvky a technologie, projektová dokumentace, poplatek za zřízení připojení k internetu (jednorázové instalační poplatky v ceně běžné v daném místě)  Výzva programu ke stažení zde (.doc)zde

5 Zpět na výpis GP Podpora dostupnosti služeb veřejné správy 2008:  K dispozici 0,8 mil. Kč  Příjemci podpory – obce, městyse, města, svazky obcí založené podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, organizace zřizované samosprávou kraje Vysočina  Výše podpory min. 10 tis. Kč, max. 100.000,- Kč  Minimální podíl příjemce podpory 50%  Harmonogram do 6 měsíců  Přijatelné náklady:  financovatelné pouze z vlastního podílu - jiné HW produkty než níže uvedené (tiskárna, web kamera, scanner), jiné SW produkty než níže uvedené (Antivir, Office, …), vytvoření propagačních materiálů a orientačních ukazatelů  financovatelné z Fondu Vysočiny i vlastního podílu žadatele - základní HW – modem, síťová karta, informační kiosek, osobní PC nebo notebook, server, IP telefon, komunikační periferie a výdaje na jejich zprovoznění (tzn. instalace nebo doprava od prodejce na místo instalace, pokud však není doprava součástí bezplatných služeb prodejce). Musí přímo souviset s projektem. SW – operační systém, SW systémy typu VoIP, CTI, CRM, CMS a obdobná řešení přímo související cílem programu a jejich zprovoznění, registrace domény, vytvoření webové stránky nebo služby, poplatek za zřízení připojení k internetu (jednorázové instalační poplatky v ceně běžné v daném místě), poplatek za zřízení komunikační služby (např. IP telefonie), základní aktivní a pasivní prvky datových sítí a síťové rozvody  Výzva programu ke stažení zde (.doc)zde

6 Zpět na výpis GP GIS VIII - 2008:  K dispozici 1,5 mil. Kč  Tituly A/ Metageoinformace a geodata, B/ Geoaplikace a C/ Vzdělávání a osvěta v GIS  Příjemci podpory – obce, městyse, města v kraji Vysočina, organizace zřizované samosprávou kraje Vysočina, svazky obcí založené podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, NNO, specializované dodavatelské firmy s dobrozdáním samosprávných úřadů, které předmětné služby nebo produkty pro rozvoj GIS objednávají, školy a instituce poskytující vzdělávání zaměřené na geovědní obory a jejich užití v praxi, včetně terciárního vzdělávání  Výše podpory:  Titul A – min. 10 tis. Kč, max. 100.000,- Kč  Titul B – min. 5 tis. Kč, max. 80.000,- Kč  Titul C – min. 5 tis. Kč, max. 50.000,- Kč  Minimální podíl příjemce podpory:  Titul A – 50%  Titul B – 40%  Titul C – 15%  Harmonogram do 6 měsíců  Přijatelné náklady – definovány ve výzvě programu (obsáhlé…)  Výzva programu ke stažení zde (.doc)zde

7 Zpět na výpis GP Webové stránky pro všechny – aktivní weby 2008:  K dispozici 0,5 mil. Kč  Příjemci podpory – obce, městyse, města, svazky obcí založené podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, organizace zřizované samosprávou kraje Vysočina, NNO, MP (malí podnikatelé se sídlem v kraji Vysočina a s méně než 50 zaměstnanci)  Výše podpory min. není stanovena, max. 10.000,- Kč  Minimální podíl příjemce podpory 60%  Harmonogram na 7 měsíců  Přijatelné náklady:  financovatelné pouze z vlastního podílu - další služby spojené s aktualizací webových stránek (např. školení uživatelů ve zveřejňování informací, kontrola obsahu, indexace ve vyhledávačích, atd.), jiné SW produkty, které souvisí s projektem, ale neslouží přímo k aktualizaci (operační systém, dohledový SW, Office nástroje, atd.).  financovatelné z Fondu Vysočiny i vlastního podílu žadatele - SW, který přímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (např. redakční systém, webový popř. aplikační server, atd.), pořízení a digitalizace dokumentů či fotografií, překlady jazykových mutací, pořízení přídavných modulů redakčních systémů  Výzva programu ke stažení zde (.doc)zde

8 Nejčastější chyby ve Fondu Vysočiny:  Podání žádosti:  Detailně pročíst výzvu programu, nespoléhat, že je stejná ve všech bodech jako v minulém kole vyhlášení  Zaměřit se na specifická kriteria a přesně slovně popsat jak budou naplněna v případě realizace projektu  Nezapomenout na VŠECHNY povinné přílohy pokud výzva nestanoví výjimky  Využít check-list (shrnutí důležitých bodů) na konci formuláře žádosti  Řádně označit obálku a obě vyhotovení podat podepsaná  Podpis smluv:  Lhůta pro podpis běží od prokazatelného doručení = doručenka  O prodloužení žádat PŘED uplynutím lhůty  Nečekat na poslední den…  Závěrečná zpráva a vyúčtování:  Formulář na webu + kopie účetních dokladů (faktury, výpisy z účtu)  Vystavení faktur a jejich proplacení musí proběhnout v rozmezí lhůty stanovené pro realizaci projektu!!!  Zaslání vyúčtování – 30 dní od lhůty stanovené na realizaci projektu

9 Zasílání novinek emailem:  Zasílání aktuálních informací o nově vyhlášených grantových programech Fondu Vysočiny (týká se celého FV)  Spuštěno v listopadu 2007  Zaregistrování emailové adresy  V současné době využívá službu cca 400 uživatelů  Kde službu najdeme?  www.fondvysociny.cz www.fondvysociny.cz  Rozkliknout programy Fondu Vysočiny  V záhlaví aktivace nové služby

10 Registrace emailové adresy:  Vyplnit jméno  Zadat emailovou adresu, na kterou budou chodit oznámení  Opsat kód z obrázku  Potvrdit kliknutím na tlačítko odeslat  Obdržíte potvrzující email s info o možnosti zrušení zasílání novinek

11 Služba eDotace:  Spuštěno koncem dubna 2008  Možnost podání elektronické žádosti  Proběhlo pilotní testování na vybraných typech dotací FV  Otestováno na dotacích poskytovaných na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina  www.kr-vysocina.cz/edotace www.kr-vysocina.cz/edotace  Info o službě  Bezplatná aplikace XML Filler  Metodika pro práci s XML formuláři

12 Formulář žádosti:  Zveřejněn na webu eDotace www.kr-vysocina.cz/edotacewww.kr-vysocina.cz/edotace  První krok – instalace 602 XML Filleru  Druhý krok – stažení formuláře žádosti  Další krok – začít vyplňovat žádost:  první vyplňte políčko IČO  klikněte na tlačítko „Načti data“  Vyplňte kompletně celý formulář  Připravte si povinné přílohy

13 Odeslání žádosti – mohou nastat 3 možnosti:  žadatel odešle řádně vyplněný a elektronicky podepsaný formulář žádosti emailem (SMTP), žádost bude zaevidována do spisové služby a veškerá data převedena do jednotné společné databáze  žadatel odešle řádně vyplněný a elektronicky podepsaný formulář žádosti přes webové rozhraní na podatelnu KrÚ, žádost bude opět řádně zaevidována do spisové služby a data převedena do databáze  v případě, že žadatel nevlastní platný elektronický podpis, přijde s vytištěnou žádostí vyplněnou v 602XML Filleru osobně, bude žádosti přidělen identifikační 2D bar, data budou skenována a převedena opět do databáze (zatím neprobíhá) Poznámky:  stále platí možnost podání klasického formuláře tak, jak je zveřejněn na webu (je však možné, že tato situace se do budoucna změní…)  email je třeba podepsat zaručeným elektronickým podpisem (kvalifikovaným certifikátem) osoby oprávněné za žadatele jednat, případně jej zastupovat, jinak není úkon právně platný.

14 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Grantové programy v oblasti ICT a další informace k Fondu Vysočiny odbor informatiky KrÚ kraje Vysočina."

Podobné prezentace


Reklamy Google