Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POČÁTKY SZBP Doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc. První pokusy o EPS (1952-1954)  Podpis Dunkerqueské smlouvy 4.března 1947  Charakter Dunkerqueské smlouvy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POČÁTKY SZBP Doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc. První pokusy o EPS (1952-1954)  Podpis Dunkerqueské smlouvy 4.března 1947  Charakter Dunkerqueské smlouvy."— Transkript prezentace:

1 POČÁTKY SZBP Doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc

2 První pokusy o EPS (1952-1954)  Podpis Dunkerqueské smlouvy 4.března 1947  Charakter Dunkerqueské smlouvy – proti Německu  Britské iniciativy z ledna 1948 - Ernest Bevin  Sovětský svaz a situace v západní Evropě  Podpis Smlouvy o hospodářské, sociální a kulturní spolupráci a kolektivní obraně, tzv. Bruselská smlouva o Západní unii - 17.března 1948  Členové Západní unie - Belgie, Francie, Lucemburska, UK a Nizozemí  Charakter Západní unie a rozšíření o Itálii, Dánsko, Island a Portugalsko.  USA a Evropa – izolacionistická politika, červen 1948 berlínská krize  Vandenbergova rezoluce – červen 1948

3 NATO  Cesta ke vzniku Severoatlantické aliance - červenec 1948  Podpis Washingtonské smlouvy - říjen 1948  Členové NATO (Belgie, Dánsko, Francie, Nizozemí, Island, Itálie, Kanada, Lucembursko, Norsko, Portugalsko a Velká Británie)  Uveřejnění návrhu smlouvy - polovina ledna 1949  Podpis Washingtonské smlouvy 4.dubna 1949, v platnost koncem srpna 1949.  Rozšiřování NATO-1952 Řecko, Turecko, SRN 1955 a Španělsko v roce 1982.  Vztah NATO a Západní unie  Charakter NATO  Struktura NATO - Severoatlantická rada, Vojenský výbor, vojenská velitelství  Koncepce „štítu a meče“

4 Postoje evropských zemí  Postavení Německa v evropské politice na přelomu 40. a 50.let  NSR (září 1949) a NDR (říjen 1949)  USA – UK a Evropa  Dopad korejské války (červen 1950) na evropskou bezpečnostní politiku  Otázka obnovení německé armády  Postoje Německa, Velké Británie, USA a Francie  Poradní shromáždění Rady Evropy – srpen 1950 projev W. Churchilla

5 Odsun US jednotek  Jednání D. Acheson, R. Schumann, E. Bevin v New Yorku 12-18.9.1950  Průběh newyorského jednání, mírová smlouva v Paříži 9.července 1951.  Americké ultimátum z konce září 1950  Postavení Francie na počátku 50.let, válka v Indočíně  Francouzské diplomatické aktivity – květen 1950 ESUO

6 Evropské obranné společenství I.  Jednání Severoatlantické rady NATO v září 1950, Francie a Belgie  Francouzská taktika oddalování, snaha o úspěch ESUO  René Pleven – návrh Evropského obranného společenství před NS v říjnu 1950  Hlavní cíle European Defense Community (EDC): posílit obranu západních zemí, urychlit sjednocení Evropy, vyřešit otázku bezpečnosti Německa

7 Evropské obranné společenství II.  Konkrétní návrhy  vytvoření jednotné evropské armády, 100 000 mužů, polovina Francie  společný evropský ministr obrany (Francouz)  společný rozpočete a výstroj  jednotky k dispozici NATO  jednat v souladu s Washingtonskou smlouvou  další existence národních armád kromě Německa

8 Evropské obranné společenství III.  Institucionální charakter podobně jako ESUO, ale až po podepsání ESUO  Rada ministrů  Výbor komisařů  Parlamentní shromáždění (společně s ESUO, doplněno o 9 nových členů)  Soudní dvůr (společně s ESUO)  Postoj USA, odmítavý postoj UK, postoj Francie k účasti UK  EDC oficiální US politikou v 7/1951, mírná změna postoje UK  Schvalování EDC v Paříži 27. května 1952, Francie, Itálie, Německo, Benelux na 50 let, dále podepsány  protokol o vzájemné pomoci mezi členy EDC a NATO,  smlouva o vzájemné pomoci UK a EDC  deklarace UK. USA a Francie záruka na případné odtržení NSR)

9 Evropské politické společenství I.  EDC neměla kompetenci určovat SZBP  Nutnost založení instituce, která definuje SZBP  Článek 38 smlouvy o EDC – možnost navrhnout způsob evropské integrace  Odložená procesu ratifikace EDS  Shromáždění ESUO jako „ad hoc“ Shromáždění ECD – návrh ústavy EPC  Souhlas Rady ministrů ESUO, Shromáždění ECD 15. září 1952.  Podpis Generální smlouvou z 26. května.1952 o úplném uznání Německa

10 Evropské politické společenství II.  Vytvořen Ústavní výbor EPC, úkol do 6 měsíců připravit návrh statutu EPC.  Několik revizí - návrh přijat a 9. března 1953 předložen MZV ESUO.  Charakter EPC - zastřešující organizací pro ESUO a EDC  Kompetence ESUO a EDC, vytvořit jednotný trh, koordinovat zahraniční politiku členských zemí a chránit lidská práva a základní svobody.  Instituce: Evropská výkonná rada, Rada národních ministrů, (harmonizovat opatření EVK s národními vládami), dvoukomorový Parlament a Soudní dvůr.

11 Ratifikace EDC I.  Zlepšení mezinárodně politické situace,  Nová US administrativa v lednu 1953 – tlak na vyzbrojení německé armády  Nové ultimátum – stažení US jednotek, pokud nebude ratifikována EDC, Dulles  Změna postoje britské vlády, MZV Anthony Eden duben 1954 připojení britské vojenské divize na podporu ratifikace EDS

12 Ratifikace EDC II.  Kampaň proti EDC ve Francii  Kritika zprava i zleva, komunisté i gaullisté.  Francouzské NS v únoru 1952 čtyři podmínky (socialisté)  dodatečné garance, že NSR nebude moci vstoupit do NATO,  slib Washingtonu, že ponechá své jednotky v Evropě,  že se Británie zaváže úzce spolupracovat s EDC a  ustavení politické organizace, která by zastřešila EDC a ESUO.

13 Ratifikace EDC III.  Ostrý spor po podpisu EDC: ozbrojení Německa a nezávislost franc. Armády  Stoupenci EDC – posílení evropské obrany a procesu evropské integrace  Odpůrci EDC - německý militarismu.  Situace v Indočíně posílila odpůrce EDC, oslabení Francie v Evropě  Hlavní důvody pro francouzský odpor  hlavním cílem bylo zabránit německému vyzbrojení  co nejvíce oddálit tento proces, umožnit vznik ESUO  podepsaná smlouva se výrazně lišila od původního Plebenova plánu

14 Ratifikace EDC IV.  úplné rozpuštění národních armád  nová evropská armáda být z jedné třetiny německá,  včele 9členný Výbor komisařů, včetně německých zástupců  Politika oddalování ratifikace  přijetí EDC = vznik německé armády  odmítnutí EDC – vznik německé armády přes NATO (USA, UK)  Ratifikace v ostatních zemích (kromě Itálie) leden až duben 1954  Porážka franc. vojsk v Indočíně - Pierre Mendes-nový premiér  Pokus o oslabení nadnárodního charakteru EDC - neúspěch  Francouzská ratifikace 30. srpna 1954 – vláda se zdržela hlasování,  smlouva odmítnuta,  odmítnuto i EPC

15 Vznik ZEU unie I.  Anthony Edenovi – britský plán na vyřešení otázky německého ozbrojení. Využití Bruselské smlouvy z roku 1948  přejmenovat ji na Západoevropskou unii,  rozšířit ji o NSR a  jejím prostřednictvím přijmout Německo do NATO.  Plán všeobecně přijat na londýnské konferenci 28. září do 3. října 1954  Francie dvě podmínky  posílení britské armády v NSR  NSR se vzdá výroby atomových, biologických a chemických zbraní  NSR se vzdá používání určitých typů leteckých bombardérů.

16 Vznik ZEU unie II.  Do 53 dní dohody podepsány a během zimy ratifikovány  5. května 1955 vstoupila ZEU (WEU) v platnost  Důsledky ZEU  * Německo získalo plnou suverenitu  * německá armáda mohla vstoupit do NATO  * podpora evropské veřejného mínění  * potlačení nadnárodních prvků v evropské integraci

17 Příčiny neúspěchu EDC a EPC  Složitá diskuse o významu krachu EDC a EPC  Zpomalení proces evropské integrace.  Taktická chyba – jako první vzdání se armády, základu národní suverenity  EDC splnila svůj účel – Německo se integrovalo  ESUO zahájilo svou činnost  ESUO otevřelo cestu k EHS  EHS otevřelo cestu k EU a SZBP

18 Postoj Francie a Ch. de Gaulla ke SZBP  Vnitropolitický vývoj Francie, alžírská krize, nastolení 5.republiky  Francouzský návrh v oblasti koordinace zahraniční politiky EHS v Římě 1959  * pravidelné setkání MZV,  * zřízení permanentního sekretariátu (agenda, činnost)  Podpora Německa a Itálie, listopad 1959 souhlas zemí EHS, 1x za 3 měsíce  Nová francouzská iniciativa - prohloubení politické spolupráce – červenec 1960  Návrh přijat s menšími připomínkami (obavy menších zemí z oslabení NATO)  V 2. polovině roku 1960vytvořena komise pod vedením Christiana Foucheta

19 Činnost Fouchetovy komise I.  Jednání na přelomu let 1960-1961  Výsledkem tzv. první Fouchetův plán – předložen v listopadu 1960  vytvoření „svazu států“ (konfederace)  společná zahraniční a bezpečnostní politika,  spolupráce v kulturní, vzdělávací a vědecké oblasti  národní referenda  Institucionální změny:

20 Činnost Fouchetovy komise II.  1. Rada hlav států nebo MZV (jednomyslnost)  2. Stálý sekretariát v Paříži (mezivládní charakter)  3. Čtyři stálé mezivládní výbory, agenda zahraničních věcí, obrany, obchodu a kulturních záležitostí  4. Evropské shromáždění, členové jmenování národními parlamenty EHS  Charakter Fouchetova plánu – mezivládní princip, posílení postavení summitů, dodatek k Římským smlouvám  Diplomatické úsilí Ch. de Gaulla (únor 1961 Německo, duben 1961 Itálie)

21 Důvody pro odmítnutí Fouchetova plánu  nepříznivá mezinárodní situace (berlínská krize, kubánská krize)  zpochybnění existence Severoatlantické aliance,  mezivládní charakter EPS  potlačení pravomocí Evropské komise a bruselských struktur  přesun moci do Paříže a Bonne  zahájení negociačních jednání se Velkou Británií, Dánskem, Norskem a Irskem o vstupu do EHS.  obavy z francouzsko-německé dominace v rámci Evropy,  oslabení Římských smluv, výrazné posílení postavení Paříže

22 Důvody pro odmítnutí Fouchetova plánu II.  Postoj Beneluxu a Itálie – odložení EPC po dokončení přístupových jednání  Postoj U.K. k EPC negativní – ekonomický zájem, ne politický  Postoj federalistů a J. Moneta, počáteční podpora, pozdější odmítnutí, EPC brzda evropské integrace  Jednání Fouchetovy komise v roce 1962  Odmítnutí Fouchetova plánu II.  Postoj Francie  Jednání Francie – Německo, Smlouva o přátelství mezi Francií a Německem,  22.ledna 1963, Ellysejská smlouva (koordinovat ZBP)  Proces ratifikace – odvolání K. Adenaura v září 1963, preambule  Ochlazení francouzsko – německých vztahů


Stáhnout ppt "POČÁTKY SZBP Doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc. První pokusy o EPS (1952-1954)  Podpis Dunkerqueské smlouvy 4.března 1947  Charakter Dunkerqueské smlouvy."

Podobné prezentace


Reklamy Google