Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Jan KOHOUTEK TEMATICKÁ OBLAST: Geografie České republiky NÁZEV DUMu: ČR – životní prostředí POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 4. KÓD DUMu: JK_CR_04 DATUM TVORBY: 4. 9. 2013 ANOTACE (ROČNÍK): kvarta – DUM – obsahuje informace o zastoupení jednotlivých složek životního prostředí v České republice METODICKÝ POKYN: Atlas České republiky – sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia (2010)

2 Krajina v Česku byla lidskou činností v průběhu staletí výrazně změněna, na mnoha místech i značně poškozena (např. těžbou surovin, průmyslovou a zemědělskou činností atd.) Krajina v Česku byla lidskou činností v průběhu staletí výrazně změněna, na mnoha místech i značně poškozena (např. těžbou surovin, průmyslovou a zemědělskou činností atd.) V současnosti existují zákony na ochranu životního prostředí, které platí všeobecně V současnosti existují zákony na ochranu životního prostředí, které platí všeobecně Kromě toho se zvýšená ochrana a péče věnuje ekologicky cenným lokalitám, relativně málo poškozeným lidskou činností Kromě toho se zvýšená ochrana a péče věnuje ekologicky cenným lokalitám, relativně málo poškozeným lidskou činností

3 Úprava krajiny začala dobách středověku Tehdejší lidé vypalovali lesy, aby získávali půdu, přehrazovali vodní toky, aby získávali možnost chovu ryb v rybnících, odvodňovali močály, čímž vznikala kulturní krajina Za časů vlády Marie Terezie byly sepsány první lesnické zákony, jejichž cílem bylo věnovat se regulaci lesnictví a těžby dřeva Životní prostředí se začalo v českých zemích měnit během prvních let průmyslové revoluce Nové továrny si žádaly palivo a tak se začala rozvíjet těžba surovin Byly zdokonaleny a rozšířeny uhelné doly v oblastech Mostecka, Ostravska a Kladenska Ve větší míře byla také využívána i voda z říčních zdrojů, například pro výrobu skla, či papíru

4 Socialistický systém nepřikládal ochraně životního prostředí, velký význam - proto se začala prudce zvyšovat míra znečištění Socialistický systém nepřikládal ochraně životního prostředí, velký význam - proto se začala prudce zvyšovat míra znečištění ČSSR v postižena hlavně západní polovina země, především oblasti s vysokou úrovní těžby a průmyslu (tehdejší Severočeský a Severomoravský kraj) ČSSR v postižena hlavně západní polovina země, především oblasti s vysokou úrovní těžby a průmyslu (tehdejší Severočeský a Severomoravský kraj) Snížená kvalita ovzduší, zabírání půdy pro povrchové doly a ničení měst a obcí Snížená kvalita ovzduší, zabírání půdy pro povrchové doly a ničení měst a obcí V zemědělství se přistoupilo k velkovýrobě; malá pole byla spojena v širé lány a meze rozorány V zemědělství se přistoupilo k velkovýrobě; malá pole byla spojena v širé lány a meze rozorány Začala se také používat průmyslová hnojiva Začala se také používat průmyslová hnojiva Zvýšila se sice výroba obilnin a dalších potravin, zároveň ale vyvstal nebezpečný problém eroze - úrodná půda Zvýšila se sice výroba obilnin a dalších potravin, zároveň ale vyvstal nebezpečný problém eroze - úrodná půda Silné znečištění vod- například na Berounce, či Bílině, které obě protékají místy s rozvinutým průmyslem Silné znečištění vod- například na Berounce, či Bílině, které obě protékají místy s rozvinutým průmyslem

5 K významné změně došlo po roce 1989, kdy bylo zřízeno samostatné ministerstvo životního prostředí a schválena nová ekologická legislativa (zákony o ochraně přírody, o vodách, o odpadech, o posuzování vlivů a životní prostředí (EIA) atd.) Z nich pak vyplynula např. povinnost odsíření tepelných elektráren a dalších velkých průmyslových zdrojů znečištění snížit několikanásobně emise oxidu siřičitého Byly rovněž stanoveny limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách, které měly ochránit zejména některá města a obce ohrožené plány těžařů Podporována byla plynofikace řady obcí, která pomohla zlepšit kvalitu ovzduší díky omezení spalování uhlí v lokálních topeništích Postupně také docházelo k zavádění řízených katalyzátorů u automobilů a v souvislostí s tím byl postupně omezován prodej olovnatých autobenzínů

6 Přesto vlivem nárůstu automobilové dopravy docházelo ke zhoršování kvality ovzduší zejména ve velkých městech s intenzivní silniční dopravou Přesto vlivem nárůstu automobilové dopravy docházelo ke zhoršování kvality ovzduší zejména ve velkých městech s intenzivní silniční dopravou Pozoruhodně se začaly zvyšovat emise jiných látek - sledována začala být především jemná frakce polétavého prachu, pro který začaly roku 2005 platit imisní limity, přízemní ozón a emise způsobované dopravou Pozoruhodně se začaly zvyšovat emise jiných látek - sledována začala být především jemná frakce polétavého prachu, pro který začaly roku 2005 platit imisní limity, přízemní ozón a emise způsobované dopravou Stavba nových dopravních liniových staveb (silnice a dálnice) - zvýšení fragmentace krajiny(rozčlenění do stále menších částí) a vytvoření bariér pro přirozenou migraci živočichů Stavba nových dopravních liniových staveb (silnice a dálnice) - zvýšení fragmentace krajiny(rozčlenění do stále menších částí) a vytvoření bariér pro přirozenou migraci živočichů Pro omezení těchto negativních vlivů stavby doplňovány prvky, které by měly alespoň částečně umožnit migraci, např. zvířecí přechody (ekodukty) či „podchody“ Pro omezení těchto negativních vlivů stavby doplňovány prvky, které by měly alespoň částečně umožnit migraci, např. zvířecí přechody (ekodukty) či „podchody“

7 Ekodukt na vysočanské radiále

8 Ekodukt

9 V nakládání s odpady byly sice vybudovány nové, zabezpečené skládky a byla postupně zaváděna třídění některých druhu druhů komunálních odpadů (plasty, papír, sklo, případně bioodpad), ale přesto se produkce odpadů významně zvyšovala Začala být postupně snižována energetická náročnost průmyslové výroby, která byla, a i nadále zůstává, jednou z nejvyšších v porovnání s vyspělými zeměmi sdruženými v OECD Novým problémem se stala expanze příměstských nákupních komplexů, satelitních sídlišť, průmyslových zón či logistických areálů "na zelené louce", která vedla k záboru rozsáhlých ploch zemědělské i nezemědělské půdy a ke zničení mnoha cenných biotopů

10 Skládka komunálního odpadu v obci Vyskytná nad Jihlavou

11 Suburbanizace a výstavba dopravní infrastruktury

12 Literatura: Červinka, P. et al. (2003): Zeměpis České republiky. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o. Kastner, J. et al. (2009): Zeměpis naší vlasti. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o. Toušek, V. et al. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Internetové zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko Obrazové materiály: KOVÁŘ, Luděk. wikipedie [online]. [cit. 4.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vyskytn%C3%A1_nad_Jihlavou-skl%C3%A1dka.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vyskytn%C3%A1_nad_Jihlavou-skl%C3%A1dka.JPG FOEHL, Klaus. wikipedie [online]. [cit. 4.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:B464_B%C3%B6blingen01_2010-06-29.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:B464_B%C3%B6blingen01_2010-06-29.jpg SEFJO. wikipedie [online]. [cit. 4.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha,_Vyso%C4%8Dansk%C3%A1_radi%C3%A1la,_ekodukt.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha,_Vyso%C4%8Dansk%C3%A1_radi%C3%A1la,_ekodukt.JPG KOZUCH. wikipedie [online]. [cit. 4.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Krkono%C5%A1e_seen_from_%C4%8Cernilov,_FastStone_sharpening 10_qual98.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Krkono%C5%A1e_seen_from_%C4%8Cernilov,_FastStone_sharpening 10_qual98.jpg ŠJŮ. wikipedie [online]. [cit. 4.9.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zli%C4%8D%C3%ADn,_obchodn%C3%AD_z%C3%B3na_(04).jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zli%C4%8D%C3%ADn,_obchodn%C3%AD_z%C3%B3na_(04).jpg


Stáhnout ppt "ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google