Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREZENTACE KA 6 KONFERENCE PROJEKTU ITP ITP Ing. Zuzana Freibergová, Národní vzdělávací fond, o.p.s. Velké Karlovice, 28.-29.1. 2008 Institut Trhu Práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREZENTACE KA 6 KONFERENCE PROJEKTU ITP ITP Ing. Zuzana Freibergová, Národní vzdělávací fond, o.p.s. Velké Karlovice, 28.-29.1. 2008 Institut Trhu Práce."— Transkript prezentace:

1 PREZENTACE KA 6 KONFERENCE PROJEKTU ITP ITP Ing. Zuzana Freibergová, Národní vzdělávací fond, o.p.s. Velké Karlovice, 28.-29.1. 2008 Institut Trhu Práce

2 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Klíčová aktivita č. 6 Odbor 42 SSZ MPSV - gesce Etapy: ➊ Analýza současného stavu PS poskytovaných VSZ v ČR ➋ Srovnávací studie současných vývojových trendů PS ve vybraných zemích EU ➌ Návrh optimalizace PS poskytovaných VSZ Analýza a optimalizace poradenských služeb (PS) poskytovaných veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ)

3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. 1. etapa ➊ Analýza současného stavu PS poskytovaných VSZ v ČR Dotazníkové šetření pro analýzu stavu PS na všech ÚP; – Návratnost: 96 %; – Okruhy: organizační zakotvení PS ve struktuře ÚP, personální, prostorové, materiální a technické zabezpečení PS, vykonávané činnosti (interně, externě – v rámci APZ i ESF), metody, nástroje a metodické příručky v PS, samoobslužné informační zdroje, možnosti kvantitativního a kvalitativního sledování PS.

4 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

5 SWOT analýza Silné stránky legislativa, vysoká motivace poradenských pracovníků, otevřenost a ochota zapojovat se do projektů, centrální podpora IPS. Slabé stránky legislativa, kariérní řád, omezené personální zdroje, kumulace funkcí, další odborné vzdělávání, nedostatečná provázanost světa práce a školství – volba povolání. Příležitosti týmová spolupráce, maximalizace synergických efektů, supervize, využívání informačních a komunikačních technologií, propagace poradenských služeb a jejich významu pro zaměstnanost. Hrozby demografický vývoj a míra nezaměstnanosti, nedostatek „vizionářů“ a výzkumu, ovlivňujících nastavení poradenského systému, přílišná byrokratizace práce s klientem.

6 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. 2. etapa ➋ Srovnávací studie současných vývojových trendů PS ve vybraných zemích EU – Porovnání modelu PS s českým modelem – klady a zápory, příklady dobré praxe, inovativní postupy vhodné k zavedení do českého prostředí a další postřehy. – Zvláštní pozornost je věnována: příkladům dobré praxe, které se jeví jako vhodné k zavedení do našich poradenských služeb, inovativním aspektům poradenské práce.

7 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Zajímavé aspekty poradenské praxe v SRN Současný systém péče o nezaměstnané v SRN je výsledkem Hartzovy reformy, její cíle: - snížit celkovou míru nezaměstnanosti, - zefektivnit fungování spolkových AP, - snížit náklady na dávky v nezaměstnanosti, - systematicky řešit problém dlouhodobě nezaměstnaných. Nástroje: Péči o krátkodobě nezaměstnané zajišťují spolkové Agentury práce podle jednotných organizačních pravidel. Péči o problémové skupiny dlouhodobě nezaměstnaných zajišťují v okresech specializované organizace, tzv. ARGE (společenství práce) nebo místní komuny.

8 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Zajímavé aspekty poradenské praxe v Rakousku Historie a současná podoba Arbeitsmarktservice (AMS – služby pracovního trhu) 1994: osamostatnění od ministerstva 2005: definitivní podoba AMS: propojení evidence sociálního pojištění a agendy ÚP, možnost přihlásit/odhlásit se z evidence ÚP přes internet, sankce: přerušení dávek na 6-8 týdnů AMS poskytuje služby 2 skupinám klientů zájemci o zaměstnání podniky hlášení volných míst není pro podniky povinné

9 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Struktura AMS: systém 3 zón - Infozone, Servicezone, Beratungszone, + BIZ Informační zóna Servisní zóna Poradenská zóna BIZ

10 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. New Deal (ND) je vládní program určený nezaměstnaným lidem na poskytnutí pomoci a podpory v získání zaměstnání a tvoří základní součást vládní strategie „Pracovat se vyplatí“. Jednotlivé programy ND byly zaváděny od roku 1998. Typy programu ND dle cílových skupin: -ND pro mladé lidi 18-24 let -ND 25+ -ND 50+ -ND pro rodiče samoživitele -ND pro partnery nezaměstnaných -ND pro zdravotně znevýhodněné občany Zajímavé aspekty práce s klienty VSZ v UK

11 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. ND pro mladé lidi - povinný po 6 měsících pobírání podpory v nezaměstnanosti ND 25 + - povinný po 18 měsících pobírání podpory v nezaměstnanosti (uvažuje se o zkrácení této doby) Ostatní programy ND jsou nepovinné, přesto počet jsou velmi využívány, především pak ND pro hendikepované Společné rysy programu ND: – Ústřední role osobního poradce (klientovi programu ND je přidělen osobní poradce, který ho provází po celou dobu) – Důraz na individuální potřeby klienta – Partnerství veřejného, soukromého a dobrovolnického sektoru (při realizaci poradenských, vzdělávacích činnostech programu ND) – Práva a odpovědnosti (na straně klienta i osobního poradce) – Spolupráce se zaměstnavateli (volná místa a nabídka potenciální zaměstnanců) Zajímavé aspekty poradenské praxe v UK

12 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. 3. etapa ➌ Návrh optimalizace PS poskytovaných VSZ Hlavní myšlenky konceptu PS: Poskytování diferencovaných informačně PS pro různé skupiny klientů tak, aby plně odpovídaly jejich potřebám a zároveň byly finančně efektivní. Zvýšení samoobslužnosti a usnadnění přístupu k informacím. Zvýšení využití IT v procesu vyhledávání zaměstnání – párování pomocí „robota“ a upřesňování klientova profilu.

13 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Průběžné posuzování „akceschopnosti“ klienta pro hledání zaměstnání a provedení segmentace klientů podle vyhlídek na získání zaměstnání: – snadno – pomocí samooblužně dostupných informací, – dobře – s poradenskou službou nebo rekvalifikací, – obtížně – s poradenskou podporou a vedením a cílenými poradenskými programy.

14 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Procesy - zóny Zóna 0 – Informační zóna –Vstupní informační samoobslužná zóna hledání zaměstnání (VIZ) –Informačně poradenské středisko pro volbu povolání a dalšího vzdělávání (IPS) Zóna 1 – Zóna prvního kontaktu Zóna 2 – Servisní zóna Zóna 3 – Zóna poradenství Zóna 4 – Zóna zvýšené poradenské péče Zóna 5 – Případový management

15 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Koncept organizace poradenské práce s klientem 1

16 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Uchazeči o zaměstnání podle délky evidence Zdroj: MPSV, září 2007

17 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Postup práce s klientem poradenských služeb

18 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Klíčová aktivita č. 6 Nastavení flexibilního funkčního rámce PS vycházející z místních podmínek: – stav populace – vývoj demografické křivky, – míra nezaměstnanosti, – počet a charakter volných míst. Zásada „pomoc klientovi při integraci“ a „vymahatelnost součinnosti klienta“.

19 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Klíčová aktivita č. 6 Upevnění povinností uchazeče o zaměstnání Přesun zodpovědnosti za hledání zaměstnání na klienta. Povinnost aktivně hledat zaměstnání a prokazovat výsledek. Dodržovat dohodnuté aktivity a termíny s ÚP. Povinnost zúčastňovat se nabízených aktivních opatření trhu práce. Hlásit ÚP každou změnu související se statutem uchazeče o zaměstnání, tj. i ohrožení ztrátou stávajícího zaměstnání.

20 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Klíčová aktivita č. 6 Legislativní diferenciace sankcí při porušení součinnosti –zejména v případě, kdy bez vážných osobních, rodinných nebo zdravotních důvodů: – odmítne přiměřené zaměstnání, – opustí přiměřené zaměstnání ve zkušební lhůtě, – odmítne účast na jiném opatření APZ nebo v poradenském programu, – nedodrží jakékoliv ujednání nebo dohodu s ÚP. Vymezení pojmů „přiměřené zaměstnání“ a „vážné osobní, rodinné nebo zdravotní důvody“.

21 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Ing. Zuzana Freibergová Národní vzdělávací fond o.p.s. úsek SPPS Opletalova 25 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 500 580 E-mail: freibergova@nvf.cz


Stáhnout ppt "PREZENTACE KA 6 KONFERENCE PROJEKTU ITP ITP Ing. Zuzana Freibergová, Národní vzdělávací fond, o.p.s. Velké Karlovice, 28.-29.1. 2008 Institut Trhu Práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google