Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 37 Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 37 Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 37 Číslo DUM 17 Předmět Písemná a elektronická komunikace Tematický okruh Písemná komunikace v současných právních podmínkách Název materiálu Nepravidelnosti obchodních smluv Autor Mgr. Jaroslava Kuhnová Datum tvorby únor 2014Ročník 3. Anotace Prezentace vysvětlující vady plnění kupní smlouvy – reklamace, urgence, upomínky. Metodický pokyn 1.Vyučující vysvětlí jednotlivé snímky prezentace, které konzultuje s dotazy žáků (mají před sebou otevřené učebnice s konkrétními písemnostmi). 2.Snímek č. 12 (Uveďte, k jakému porušení smlouvy došlo) zadá jako samostatnou práci, kterou ověří, zda žáci látku pochopili. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kuhnová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Písemnosti při porušování obchodních smluv

3 Nepravidelnosti obchodních smluv  Obchodní styk neprobíhá vždy bez problémů, někdy dochází k různému porušení smluvních povinností, jak prodávajícím (dodavatelem), tak kupujícím (odběratelem).  Oprávněná strana může v takových případech buď od smlouvy odstoupit, nebo požadovat dodatečné správné plnění závazku.  Tyto písemnosti se často zpracovávají na formulářích, vyšší účinnosti se dosáhne individuálními dopisy (e-maily).  Stylizujeme zdvořile, ale důrazně.  Druhá smluvní strana by na ně měla odpovědět co nejdříve, i když se domnívá, že smlouvu neporušila.

4 Rozdělení písemností při porušování obchodních smluv  nesprávné plnění; závady v kvalitě či kvantitě dodávky (ZBOŽÍ)  opožděné plnění; nedodržení termínu dodávky (ČAS)  neuhrazení dodávky v termínu splatnosti (PENÍZE)  REKLAMACE (výtka)  URGENCE (pobídka)  UPOMÍNKA

5 Reklamace (výtka)  Kupující je povinen dodávku zkontrolovat podle dodacího listu případně faktury.  Pokud zjistí závady v jakosti, druhu či množství zboží, nebo je zboží poškozené, sepíše zápis o vadách, může pořídit fotografie nebo videozáznam.  Na základě těchto skutečností napíše odběratel reklamaci, ve které sděluje (vytýká) dodavateli, že nesplnil závazky ze smlouvy, kterou uzavřel.  Reklamovat budeme závady, které zjistíme při přejímce i v průběhu záruční doby.  Předmětem reklamace mohou být rovněž chyby v dokladech.

6 Náležitosti reklamace  potvrzení příjmu zásilky, odvolání se na doklady týkající se reklamované zásilky (kupní smlouva, objednávka, dodací list, přepravní doklad, faktura apod.)  důvod reklamace (detailní popis zjištěné vady)  návrh řešení reklamace podle druhu závady (výměna, oprava, sleva, náhrada škody, zrušení smlouvy)

7 Urgence (pobídka)  Dodavatel je povinen dodržet termín dodání uvedený v kupní smlouvě nebo v potvrzené objednávce.  Nedodrží-li jej, následuje urgence, odběratel pobízí k plnění smlouvy.  Urgovat (pobízet) můžeme telefonicky, osobně nebo písemně (průkazné).  K prodlení může dojít i ze strany kupujícího (odběratele), a to tehdy, neodešle-li ve stanoveném termínu odvolávku, kterou má zpřesnit dílčí dodávky či si např. nevyzvedl připravené zboží ze skladu, jak bylo ujednáno.

8 Náležitosti urgence  upozornění, že prošla dodací lhůta; číslo a datum kupní smlouvy či potvrzené objednávky, druh zboží  problémy, které nedodáním zboží, nedodržením termínu vznikly  požadavek na rychlé jednání nebo stanovení náhradního termínu, tzv. nový termín plnění  upozornění na sankce; bude požadováno penále, smluvní pokuta, event. zrušení kupní smlouvy

9 Upomínka  Je to písemnost, kterou věřitel (dodavatel) připomíná dlužníkovi (odběrateli) uplynutí lhůty splatnosti stanovené ve faktuře.  První upomínku stylizujeme zdvořile, předpokládáme, že obchodní partner platbu přehlédl nebo už mezitím zaplatil (uhradil).  Poslední upomínka musí být označena jako pokus o smír, posílá se doporučeně s dodejkou, často ji sestavuje právník.  Pro upomínky si některé firmy zhotovují formuláře.  Pokud dlužník nereaguje na upomínku, pak věřitel může požádat soud, aby ve zkráceném řízení vydal platební rozkaz na úhradu dlužné částky.

10 Náležitosti upomínky  číslo a datum nezaplacené faktury  částka této faktury  termín její splatnosti  nová lhůta splatnosti  omluva, pokud je upomínka bezpředmětná (faktura již byla mezitím uhrazena – první upomínka)  upozornění na úrok z prodlení a soudní vymáhání nezaplacené faktury, nebude-li dodržena nová lhůta splatnosti (pokus o smír)

11 Stylizace reklamace, urgence a upomínky  Úvodní věta o spokojenosti s dosavadní spoluprací může být vypuštěna v případě, že jde o častější porušování smlouvy.  Stylizace je zdvořilá, ale velmi důrazná, formulace přesné, přesvědčivé a úplné.  V závěru vyjadřujeme přání, aby k výtkám, pobídkám a upomínání už nemuselo docházet.

12 Uveďte, k jakému porušení smlouvy došlo. 1.Při kontrole dokladů jsme zjistili, že jste dosud neuhradili fakturu č. 251/14. 2.Věříme, že k prodlení zásilky č. 18/14 došlo jen nedopatřením. 3.Opravdu neradi Vám oznamujeme, že při kontrole poslední zásilky materiálu jsme zjistili tyto závady… 4.V poslední době stále překračujete lhůty splatnosti našich faktur a tím nás velice poškozujete. 5.Při přejímce zboží jsme zjistili, že neodpovídá naší objednávce číslo 17/14. A.reklamace B.urgence C.upomínka

13 Správné řešení  1. C  2. B  3. A  4. C  5. A

14 Zdroje FLEISCHMANNOVÁ, Emílie; JONÁŠ, Ivan; KULDOVÁ, Olga. Písemná a elektronická komunikace pro střední školy a veřejnost 2. Praha: Fortuna, 2005, ISBN 80-7168-924-6. OLCHAVOVÁ, Jana a kol. Písemná a ústní komunikace. -: HYL s.r.o., 2010, ISBN 978-80-254- 6427-4. NEUGEBAUER, Tomáš. Nová pravidla písemné a elektronické komunikace. -: Computer Media s.r.o., 2009, ISBN 978-80-7402-011-7. ŠTIKOVÁ, Stanislava. Obchodní korespondence 1. Plzeň: Ing. Stanislava Štiková - Korespondent, 2001, ISBN -. FLEISCHMANNOVÁ, Emílie a kol. Obchodní korespondence pro střední školy. Praha: Fortuna, 2000, ISBN 80-7168-718-9. PREISLEROVA, Milada. Technika administrativy IV. Praha: Fortuna, 1994, ISBN 80-7168-134-2.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 37 Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google