Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.
Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo sady  37 Číslo DUM  17 Předmět  Písemná a elektronická komunikace Tematický okruh  Písemná komunikace v současných právních podmínkách Název materiálu  Nepravidelnosti obchodních smluv Autor  Mgr. Jaroslava Kuhnová Datum tvorby  únor 2014 Ročník  3. Anotace Prezentace vysvětlující vady plnění kupní smlouvy – reklamace, urgence, upomínky. Metodický pokyn Vyučující vysvětlí jednotlivé snímky prezentace, které konzultuje s dotazy žáků (mají před sebou otevřené učebnice s konkrétními písemnostmi). Snímek č. 12 (Uveďte, k jakému porušení smlouvy došlo) zadá jako samostatnou práci, kterou ověří, zda žáci látku pochopili. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kuhnová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). 1

2 Písemnosti při porušování
obchodních smluv

3 Nepravidelnosti obchodních smluv
Obchodní styk neprobíhá vždy bez problémů, někdy dochází k různému porušení smluvních povinností, jak prodávajícím (dodavatelem), tak kupujícím (odběratelem). Oprávněná strana může v takových případech buď od smlouvy odstoupit, nebo požadovat dodatečné správné plnění závazku. Tyto písemnosti se často zpracovávají na formulářích, vyšší účinnosti se dosáhne individuálními dopisy ( y). Stylizujeme zdvořile, ale důrazně. Druhá smluvní strana by na ně měla odpovědět co nejdříve, i když se domnívá, že smlouvu neporušila.

4 Rozdělení písemností při porušování obchodních smluv
nesprávné plnění; závady v kvalitě či kvantitě dodávky (ZBOŽÍ) opožděné plnění; nedodržení termínu dodávky (ČAS) neuhrazení dodávky v termínu splatnosti (PENÍZE) REKLAMACE (výtka) URGENCE (pobídka) UPOMÍNKA

5 Reklamace (výtka) Kupující je povinen dodávku zkontrolovat podle dodacího listu případně faktury. Pokud zjistí závady v jakosti, druhu či množství zboží, nebo je zboží poškozené, sepíše zápis o vadách, může pořídit fotografie nebo videozáznam. Na základě těchto skutečností napíše odběratel reklamaci, ve které sděluje (vytýká) dodavateli, že nesplnil závazky ze smlouvy, kterou uzavřel. Reklamovat budeme závady, které zjistíme při přejímce i v průběhu záruční doby. Předmětem reklamace mohou být rovněž chyby v dokladech.

6 Náležitosti reklamace
potvrzení příjmu zásilky, odvolání se na doklady týkající se reklamované zásilky (kupní smlouva, objednávka, dodací list, přepravní doklad, faktura apod.) důvod reklamace (detailní popis zjištěné vady) návrh řešení reklamace podle druhu závady (výměna, oprava, sleva, náhrada škody, zrušení smlouvy)

7 Urgence (pobídka) Dodavatel je povinen dodržet termín dodání uvedený v kupní smlouvě nebo v potvrzené objednávce. Nedodrží-li jej, následuje urgence, odběratel pobízí k plnění smlouvy. Urgovat (pobízet) můžeme telefonicky, osobně nebo písemně (průkazné). K prodlení může dojít i ze strany kupujícího (odběratele), a to tehdy, neodešle-li ve stanoveném termínu odvolávku, kterou má zpřesnit dílčí dodávky či si např. nevyzvedl připravené zboží ze skladu, jak bylo ujednáno.

8 Náležitosti urgence upozornění, že prošla dodací lhůta; číslo a datum kupní smlouvy či potvrzené objednávky, druh zboží problémy, které nedodáním zboží, nedodržením termínu vznikly požadavek na rychlé jednání nebo stanovení náhradního termínu, tzv. nový termín plnění upozornění na sankce; bude požadováno penále, smluvní pokuta, event. zrušení kupní smlouvy

9 Upomínka Je to písemnost, kterou věřitel (dodavatel) připomíná dlužníkovi (odběrateli) uplynutí lhůty splatnosti stanovené ve faktuře. První upomínku stylizujeme zdvořile, předpokládáme, že obchodní partner platbu přehlédl nebo už mezitím zaplatil (uhradil). Poslední upomínka musí být označena jako pokus o smír, posílá se doporučeně s dodejkou, často ji sestavuje právník. Pro upomínky si některé firmy zhotovují formuláře. Pokud dlužník nereaguje na upomínku, pak věřitel může požádat soud, aby ve zkráceném řízení vydal platební rozkaz na úhradu dlužné částky.

10 Náležitosti upomínky číslo a datum nezaplacené faktury
částka této faktury termín její splatnosti nová lhůta splatnosti omluva, pokud je upomínka bezpředmětná (faktura již byla mezitím uhrazena – první upomínka) upozornění na úrok z prodlení a soudní vymáhání nezaplacené faktury, nebude-li dodržena nová lhůta splatnosti (pokus o smír)

11 Stylizace reklamace, urgence a upomínky
Úvodní věta o spokojenosti s dosavadní spoluprací může být vypuštěna v případě, že jde o častější porušování smlouvy. Stylizace je zdvořilá, ale velmi důrazná, formulace přesné, přesvědčivé a úplné. V závěru vyjadřujeme přání, aby k výtkám, pobídkám a upomínání už nemuselo docházet.

12 Uveďte, k jakému porušení smlouvy došlo.
Při kontrole dokladů jsme zjistili, že jste dosud neuhradili fakturu č. 251/14. Věříme, že k prodlení zásilky č. 18/14 došlo jen nedopatřením. Opravdu neradi Vám oznamujeme, že při kontrole poslední zásilky materiálu jsme zjistili tyto závady… V poslední době stále překračujete lhůty splatnosti našich faktur a tím nás velice poškozujete. Při přejímce zboží jsme zjistili, že neodpovídá naší objednávce číslo 17/14. reklamace urgence upomínka

13 Správné řešení 1. C 2. B 3. A 4. C 5. A

14 Zdroje FLEISCHMANNOVÁ, Emílie; JONÁŠ, Ivan; KULDOVÁ, Olga. Písemná a elektronická komunikace pro střední školy a veřejnost 2. Praha: Fortuna, 2005, ISBN OLCHAVOVÁ, Jana a kol. Písemná a ústní komunikace. -: HYL s.r.o., 2010, ISBN NEUGEBAUER, Tomáš. Nová pravidla písemné a elektronické komunikace. -: Computer Media s.r.o., 2009, ISBN ŠTIKOVÁ, Stanislava. Obchodní korespondence 1. Plzeň: Ing. Stanislava Štiková - Korespondent, 2001, ISBN -. FLEISCHMANNOVÁ, Emílie a kol. Obchodní korespondence pro střední školy. Praha: Fortuna, 2000, ISBN PREISLEROVA, Milada. Technika administrativy IV. Praha: Fortuna, 1994, ISBN


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google