Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jsme v EU, buďme v obraze. Smluvní rámec fungování Evropské unie Mgr. Daniel Machytka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jsme v EU, buďme v obraze. Smluvní rámec fungování Evropské unie Mgr. Daniel Machytka."— Transkript prezentace:

1 Jsme v EU, buďme v obraze. Smluvní rámec fungování Evropské unie Mgr. Daniel Machytka

2 Co je to Evropská unie ? Politické, hospodářské, ekonomické regionální společenství s integračními mechanismy vyššího stupně. Ve společenství probíhá aktivní liberalizace, integrace, konvergence a homogenizace jednotlivých politik. Cílem EU je: dynamický kontinuální a udržitelný rozvoj; prohlubování integrace a homogenizace; utužování spolupráce; …

3 ESUO, EUROATOM, EHS ESUO – 1952 (platnost smlouvy 50 let) tzv. Schumanův plán  rostoucí hospodářská síla USA  snaha o obnovu válkou zničeného hospodářství  propojit hospodářství zemí tak, aby nebyla další válka možná EUROATOM – 1957 (1958)  vytvořit společný trh s nukleárními materiály  podporu rozvoje výzkumu a mírového užití EHS – 1957 (1958)  Vytvoření celní unie a společného vnitřního trhu  Synergický rozvoj hospodářských politik čl. států

4 Jednotný evropský akt Cesta z euro-sklerózy přelomu 70 a 80 let Vytvoření jednotného vnitřního trhu Politická spolupráce Konvergence hospodářských politik Komunitarizace sociální politiky Podpora výzkumu Ochrana životního prostředí Rozvoj vzájemných politik čl. států

5 Maastrichtská smlouva Smluvní založení EU (SES a SEU) Chrámová konstrukce: 3 pilíře EU EMU SZBP Občanství Unie Spolupráce v justici a vnitřních věcech Politické cíle a vzájemné politiky ES Založení výboru regionů Založení Kohézního fondu (fond soudržnosti) Maastrichtská konvergenční kritéria pro účast v EMU

6 Amsterodamská smlouva Vstoupila v platnost 1999 Agendu Schengenu začlenila do I. pilíře rozdělení agendy ES/EU mezi I. a III. Pilíř. Začlenění agendy II. pilíře do agendy I. pilíře Vysoká úroveň sociálních garancí a zaměstnanosti Neinflační prostředí Konkurenceschopnost a konvergence ekonomik Možnost užší spolupráce čl. států Ochrana životního prostředí Začlenění principu politiky Udržitelného rozvoje Užší spolupráce = diverzifikovaná integrace Pakt stability a růstu (záruky pro spuštění EMU)

7 Smlouva z Nice Sjednána v prosinci 2000 Vstoupila v platnost 1. února 2003 Revize primárního práva ES/EU, kterou si vyžádal další vývoj EU a nadcházející vstup deseti nových členů. Institucionální reforma: – rozšíření většinového hlasování – hlasování v Radě ministrů – počet komisařů (jeden stát jeden komisař) – počet poslanců EP max. 732 – min. 8 států možnost diferencované integrace

8 Lisabonská smlouva Posílení principu proporcionality, supranacionality, subsidiarity a transparentnosti EU je nástupkyní ES Reforma primárního práva (zakládacích smluv ES) Posílení role národních parlamentů Institucionální reforma a zjednodušení hlasovacích mechanismů Zřízení institutu Vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Zakládá právní subjektivitu EU (čl. 47 SEU)

9 Evropská rada Předseda evropské rady: Herman Van Rompuy předsedá Evropské radě, vede a svolává její jednání Evropská rada je politické těleso. ER vytváří politické cíle evropské integrace Rozhodnutí přijímá konsensem čl. států (jednomyslně) Tvoří ji hlavy států nebo předsedové členských států společně s předsedou Evropské komise Jmenuje vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Zasedá 4x ročně

10 Evropský parlament Jednokomorový, volený v přímých volbách od roku 1979 750 členů + předseda odborné výbory pro: zemědělství, rozpočet, energii, ekonomické vztahy, práva, regionální politiku, dopravu, práva žen, bezpečnost, obrannou politiku, ŽP, atd. (i ad hoc dočasné vyšetřovací výbory) stranické frakce/kluby: Evropská lidová strana, Strana evropských socialistů, Zelní, Liberálové, Evropská sjednocená levice... poslanci se schází každý 3. a 4. týden v měsíci => nejprve v politických frakcích, pak plenární zasedání Funkce a pravomoci EP => vykonávání demokratické kontroly zákonodárného procesu na úrovni EU => reprezentativní a spolurozhodovací funkce => komunikuje s národními parlamenty spolurozhodování s Radou v otázkách sekundárního práva. Může navrhovat změny v návrhu legislativy účast při projednávání a hlasování o rozpočtu EU vyslovení ne/důvěry Komisi – ta odstupuje jako celek kolektivně interpelace (tj. pokládání otázek) Komise, projednávání jejích výročních zpráv schvalování předsedy a členů EK petiční právo volba členů Účetního dvora jmenování ombudsmana

11 Evropská komise Sídlí v Bruselu 27 členů-komisařů, které jmenují vlády členských států (od 2004 každá země jen 1 komisaře, dříve měly velké země 2) jeden z komisařů = předseda Komise => reprezentuje EK, jeden z místopředsedů je Vysokým představitelem pro SZBP funkční období 5 let stálý kolektivní orgán, zasedá jednou týdně (středa) komisaři jednají nezávisle na státech => reprezentují zájmy Unie každý komisař odpovídá za určité resort/y => každý má svůj kabinet pro spolupráci a pomoc při přípravě prací a legislativy Pravomoci: – iniciativní orgán => návrhy legislativy a opatření jiným orgánům, zejména REU (Radě) – Rada může návrh Komise změnit jen jednomyslným rozhodnutím – výkonný orgán => při zmocnění Radou může vydávat prováděcí předpisy, navrhuje rozpočet – legislativní výjimečné pravomoci => rozhodnutí a nařízení o ochraně hospodářské soutěže – kontrolní orgán => sleduje dodržování práva Unie (Komise je strážkyní Smluv) – zastupuje EU navenek => sjednává mezinárodní smlouvy a udržuje styky se státy a MO – V rámci vnitřní komitologie => vytváří a provádí: a) prováděcí akty; b) delegované akty omezena v iniciativě následujícími principy: princip subsidiarity - zakotven 1993 v Maastrichtské smlouvě => EU může vydávat právní akty jen tehdy, pokud není účelné je schválit na nižší úrovní (národní, regionální či lokální) princip proporcionality => EU musí zvážit, zda právnímu předpis pro státy nestačí nezávazná forma => přednost mají směrnice před nařízeními nutnost, aby každý navrhnutý předpis byl v souladu se zájmy společenství a občanů EU => Komise je ovlivňována lobbyistickými skupinami => nesmí být zvýhodňovány princip supranacionality komise a její nezávislosti na čl. státech

12 Rada EU (Rada ministrů) Pravomoci: – rozhodovací orgán => vydává akty sekundárního práva Společenství směrnice nařízení rozhodnutí stanoviska doporučení – pravomocí Rady EU je zvažovat a případně vetovat nebo doplňovat návrhy EK – dává konečný souhlas s mezinárodní smlouvou – zajišťuje koordinaci obecné hospodářské politiky států – uděluje EK pravomoc k provádění svých aktů a deleguje na EK další pravomoci, které ji byly svěřeny členskými státy – Zasedá v rezortně sjednoceném složení – Agendu Rady EU připravuje COREPER

13 Rada EU (Rada ministrů) Hlasování: – jednomyslně – znamená žádný záporný hlas = nebrání mu konstruktivní absence – pokud rozhodnutí nesmí být v rozporu s vůlí jakéhokoliv člena – harmonizace nepřímých daní, rozhodování ve II. a III. pilíři – spíše způsob mezivládního hlasování – kvalifikovanou většinou – chová se jako nadnárodní orgán v rámci prvního pilíře – Lisabonská smlouva rozšiřuje použití tohoto typu hlasování – rozhodnutí závazná pro všechny státy – dochází k vážení hlasů, každý stát má určitý počet 3-29 - ČR 12 – součet hlasů všech států je 345 => kvalifikovaná většina činí 255 hlasů (73,91 %) => hlasování nemůže zablokovat samostatně ani skupina malých, ani skupina velkých států – smlouvou z Nice zavedena dvojí většina: členský stát může požádat o ověření, zda kvalifikovaná většina zastupuje 62% obyvatelstva EU – prostá většina – jen procedurální otázky – každý člen = 1 hlas – je třeba minimálně 14 hlasů z 27

14 Hospodářský a sociální výbor Zastupuje specifické vrstvy občanské veřejnosti v EU schází se v Bruselu poradním orgánem EU vznikl v roce 1957/1958 na základě Římských smluv působnost výboru byla postupně rozšiřována jednotlivými revizemi smluv (JEA, Maastrichtská, Amsterodamská z Nice) fórum pro společné jednání nezávislých osobností navržených vládami členských zemí, které schvaluje Rada EU v počtu dle velikosti států funkční období 4 roky, členství lze opakovat rozděleni do skupin: obchodníci, řemeslníci, zástupci zemědělců, spotřebitelů, dopravců... 344 členů

15 Výbor regionů vznikl na základě Maastrichtské smlouvy poradní orgáne EU cíl: přispívat k naplnění zásad subsidiarity a proporcionality členové: jedná se o představitelé místní nebo regionální samosprávy (starostové měst aj. - nutná je aktivní účast v politice) VR musí být konzultován v případech určených smlouvou, zejména v oblastech: – transevropské sítě – veřejná zdravotní péče – vzdělávání – kultura – regionální a strukturální politika stanoviska (posudky) výboru jsou nezávazná, jejich přijetí je omezeno lhůtou 1 měsíc (když se do měsíce nevyjádří, nemusí se na vyjádření čekat) práce odborných skupin probíhá permanentně monitorují oblasti a zprostředkovávají informace o stavu věcí

16 Evropská centrální banka Předchůdcem ECB byl Evropský měnový institut => ECB vznik až 1999 Sídlem je Frankfurt nad Mohanem ECB je součástí Evropského systému centrálních bank (ESCB = ECB + národní CB členských států) ESCB je nezávislým systémem – při výkonu úkolů nesmí přijímat pokyny od organizací stojících mimo ESCB úkoly ESCB určovat a realizovat měnovou politiku EU provádět směnné operace spravovat oficiální zahraniční rezervy členských států podporovat hladké fungování platebního systému sledování cíle udržování cenové stability k tomu slouží pravomoci: – definování a uskutečňování měnové politiky EU – pravomoc provádět devizové operace – pravomoc spravovat oficiální rezervy cizích měn členských států nástroje: – nařízení, rozhodnutí, doporučení, instrukce (pravomoc legislativy) – výhradní právo vydávání eura a povolovat jejich vydávání CB ECB má právní subjektivitu => oprávněna nabývat a zcizovat movitý a nemovitý majetek a vystupovat před soudy Upisovateli a držiteli jsou národní CB => dle podílu na celkovém HDP a celkovém počtu obyvatel (výše základního kapitálu je 5 miliard €) - Usnášení v ECB vyznačuje rovností hlasů jednotlivých členů Eurosystém = ECB + CB zemí, které přijaly euro

17 Evropská investiční banka Sídlo Lucemburk EIB je nezisková finanční instituce, založená roku 1985 Základní kapitál tvoří jednotlivé členské státy EU, jež upisují své podíly (dle síly DPH země v době přijetí do EU) cíl: – usnadnit financování investičních programů v rámci EU – poskytování dlouhodobých půjček a záruk na investice k vyrovnání hospodářského vývoje členských zemí projekty musí odpovídat následujícím cílů: posílení rozvoje v hospodářsky zaostalých regionech rozvoj transevropských sítí a telekomunikačních sítí oblast malého a středního podnikání ochrana ŽP zabezpečování energetických zdrojů pro EU prostředky jsou zatíženy nízkou úrokovou sazbou EIB půjčuje i třetím zemím

18 Evropský účetní dvůr Sídlem instituce je Lucemburk, založen 1975 Provádí dohled nad financováním a rozpočtem Kontroluje veškeré operace s financemi z EU Počet členů je 27 (tj. po 1 z každé země) Právo provádět finanční audit i v národních státech Kontroluje účetní hospodaření institucí i Evropské unie jako celku Provádí kontrolu a dohled nad hospodařením s finančními zdroji plynoucími z rozpočtu EU

19 Evropský soudní dvůr Funkce: dohled na jednotnost výkladu a aplikace práva EU, kontrola legality rozhodování Rady a Evropské komise, možnost aktivně vynutit splnění svého rozhodnutí proti státům, právo ukládat finanční sankce (založené Maastrichtskou smlouvou), řeší předběžné otázky národních soudů žaloba na neplatnost (2 měsíční prekluzivní lhůta) Předmět přezkumu : legalita aktů přijímaných společně Evropským parlamentem a Radou, aktů Rady, Komise, ECB, jakož i aktů EP s právními účinky vůči třetím stranám Podat žalobu mohou : - členské státy, Rada či Komise (pro nedostatek pravomoci, pro porušení podstatných formálních náležitostí, pro porušení Smluv, jakož i pro zneužití pravomoci), Evropský parlament, Evropská centrální banka - FO nebo PO a může podat žalobu proti rozhodnutím, která jsou jí určena, nebo které se jí dotýkají. žaloba na nečinnost – mohou uplatnit čl. státy, orgány EU, kterákoli FO, PO, jestliže instituce unie (EP, R, EK, EÚB) setrvává v rozporu s právem v nečinnosti (žalobní legitimace FO a PO náleží jen osobě které nečinností vzniká újma) Vedle dvora funguje od roku 1989 Soud prvního stupně ( první instance) Specializovaným orgánem Soudu prvního stupně je od roku 1994 Soud pro veřejnou službu - řeší pracovní spory mezi Unií a jejími zaměstnanci.

20 Děkuji Vám za pozornost Seznam relevantních internetových stránek: www.evropska-unie.cz- sumář obecných informací www.evropsky-parlament.cz- informace o činnost EP www.euroskop.cz- portál o evropské integraci www.europe-direct.cz- mapa regionálních pracovišť www.euroactiv.cz- soubor aktuálních analýz www.eur-lex.europa.eu- přístup k právu EU www.ec.europa.eu - o institucionálních postupech


Stáhnout ppt "Jsme v EU, buďme v obraze. Smluvní rámec fungování Evropské unie Mgr. Daniel Machytka."

Podobné prezentace


Reklamy Google