Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 hospodářský vývoj a vývoj HOPO v ČSR a ČSSR  výchozí stav české ekonomiky  transformační scénáře  hlavní transformační kroky  hospodářské výsledky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " hospodářský vývoj a vývoj HOPO v ČSR a ČSSR  výchozí stav české ekonomiky  transformační scénáře  hlavní transformační kroky  hospodářské výsledky."— Transkript prezentace:

1

2  hospodářský vývoj a vývoj HOPO v ČSR a ČSSR  výchozí stav české ekonomiky  transformační scénáře  hlavní transformační kroky  hospodářské výsledky  hodnocení transformačního procesu

3  1918 – ČSR středně vyspělá, agrárně- průmyslová země – převaha průmyslu nad zemědělstvím  čs. obyvatelstvo asi 25% obyvatelstva R-Uh. monarchie, ale 60% průmyslové a 27% zemědělské produkce  důsledky války: hlad, bída, stávky, šířící se nemoci, pokles produkce o 30%, pětinásobné zvýšení cen apod.

4 Hlavní rysy prvorepublikové HOPO:  měnová reforma – odpoutání od rakouské koruny a vytvoření stabilní měny  Rašínova deflační měnová politika – výsledky smíšené  pozemková reforma – vyvlastnění pozemků církve a šlechty za náhradu (ceny z let 1913-1915)  nostrifikace – povinnost firem, podnikajících na území ČSR přenést sídlo do ČSR  zahr.obchodní politika: nejprve protekcionismus, postupně uvolňován

5  fiskální politika – většinou deficitní rozpočty – vesměs nutnost hradit „následky války“  měnová politika – do r. 1926 MF vykonávalo funkci CB, 1926 vznik NBČS  1929 – koruna ukotvena ke zlatu – standard zlatého slitku a standard zlaté devizy  během Velké krize devalvace koruny o 30%, růst státních zásahů

6  předválečná úroveň dosažena již v r. 1923  v r. 1925 průmyslová produkce o třetinu vyšší než před WWI  průměrný roční růst průmyslové produkce v l. 1919 – 1929 činil 9,7% (!)  příliv zahraničního kapitálu – jeho podíl v čs. ekonomice dosahoval 20-25% (nejčastěji PZI)  ČSR jednou z nejvyspělejších zemí světa

7  ČSR jednou z krizí nejvíce postižených zemí světa  pokles průmyslové produkce: do r. 1933 o 40% pod úroveň roku 1914  export/HDP v r. 1929 30%, zatímco v r. 1933 jen 11%  v r. 1929: 42 tisíc nezaměstnaných, v l. 1933- 1936: 640-740 tisíc (dle jiných odhadů až 1 milion)  předkrizové úrovně nedosaženo ani v roce 1937

8 RokIndex ČSRIndex vyspělých tržních ekonomik 1929100 193089,286,3 193180,774,8 193263,563,0 193360,271,3 193466,577,7 193570,186,0 193680,196,4 193796,3103,4 Zdroj: Tomeš et al. (2008)

9  průmyslová produkce na 50% oproti předválečnému stavu, zemědělská produkce na 62%  ČSR příjemcem pomoci v rámci programu UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) ve výši 273 mil. USD  konfiskace majetku kolaborantů a zrádců + znárodňování na základě Benešových dekretů  znárodněn zejména klíčový velký průmysl, potravinářský průmysl, akciové banky a spořitelny, filmový průmysl (vše za náhradu)  měnová a pozemková reforma

10  přechod k centrálně plánované ekonomice  stanovování pětiletých plánů, první pro roky 1949 – 1953 – plány zejména pro stavební výrobu a těžký průmysl  další znárodňování během roku 1948 – do konce roku 70% HDP vznikalo ve státním sektoru  do r. 1951 praktická likvidace soukromého sektoru (s výjimkou zemědělství)  do r. 1953 kolektivizace zemědělství – vytváření zemědělských družstev  důraz na rozvoj těžkého průmyslu  monopolizace ekonomiky

11  reorientace zahraničního obchodu na ostatní socialistické země  1949 vznik RVHP – ČSR nucena hrát roli strojírenské velmoci – výroba široké škály výrobků, poskytování patentů zdarma, bezúročné úvěrování ostatních „spřátelených“ zemí  1950 – komerční banky začleněny do SBČS – emise peněz určena centrálním plánem  regulace cen – občas „cenové úpravy“  1953 – měnová reforma – cílem eliminovat nadbytečnou poptávku: stanovené směnné poměry 5:1 (500,- v hotovosti a do 5000,- na účtech), zbytek 50:1

12  proběhla na konci 50. let  cíl: zefektivnit systém, uvolnit centrální řízení, zvýšit iniciativu podniků i zaměstnanců  pozastavena z ideologických důvodů, navíc nepříliš úspěšná – iniciativa sice vzrostla, ale výrazné zvýšení efektivity nepřinesla

13  3. pětiletka přinesla hospodářskou stagnaci  nové úsilí o reformu – symbióza plánu a trhu  Šikova reforma: snaha o zvýšení iniciativy podniků, změnit tvorbu cen, eliminovat neefektivní systémy řízení, připuštění trhu do hospodářského mechanismu  1967 – reforma velkoobchodních cen – důsledek: nadbytek peněz v podnicích, překročení plánovaného růstu mezd – odčerpání zisků pomocí administrativního zásahu  1968 – vpád vojsk Varšavské smlouvy

14  70. léta považována za nejúspěšnější období – solidní hospodářský růst za relativní makro rovnováhy  ropné šoky vůbec nedolehly – vzhledem k orientaci na východní trhy (závislost na ropě ze SSSR)  stále pětileté plány  postupné vyčerpávání růstu – ten výrazně extenzivní  80. léta – ekonomická stagnace  1986 – 1987 – další reformní program, tzv. „přestavba“  nakonec stejně ekonomické vyčerpání a pád totalitního režimu

15 Národní a osobní důchod v l. 1949 – 1960 (index meziročního tempa růstu, reálně) Ukazatel194919501951195219531954195519561957195819591960 Nár.důch od 110110,2109,5110,7106,4103,5110,3105,3107,3108,2106,3108,1 Os.důcho d 103,1116,3101102,396,3113,9107,9108,2108,4101,1105,1109,3 Reálné mzdy ve vztahu k Rakousku v l. 1965 – 1982 (Rak.=100) Země19651970197519801982 ČSSR6857464139 NDR7760474342 MLR57484038 PLR6245444029 SSSR454134 33 Zdroj: Tomeš et al. (2008)

16 Index změny HDP za období Období1965/ 1960 1970/ 1965 1975/ 1970 1980/ 1975 1985/ 1980 1989/ 1985 1990/ 1985 Index HDP 115,2142,7131,3121,7111,9109,0107,6 Zdroj: Tomeš et al. (2008)

17 Pozitiva:  výhodná geografická poloha (hranice se SRN a Rakouskem)  relativně dobrá úroveň vzdělání (ve srovnání s ostatními soc.zeměmi)  relativní makroekonomická stabilita (stav veřejných financí, inflace apod.)

18 Negativa:  centrální řízení ekonomiky – věcné plány, omezení vlastní iniciativy podniků apod.  koncentrace ekonomiky – často monopolní struktury  společné vlastnictví  demotivace – proč překračovat plán?  mzdová nivelizace – na základě ideologie  cenová regulace, dotace  (ne)otevřenost ekonomiky – zahr. obchod orientován především na RVHP  struktura ekonomiky – důraz na průmysl  energetická a materiálová náročnost (2-3krát vyšší než průměr vyspělých zemí)

19  charakter ekonomického růstu – stále slabší a výrazně extenzivní  bankovní systém – jednostupňový – SBČS podléhala vládě, plnila i fiskální roli  právní systém – právo podřízeno cílům KSČ  politický systém – volby jen „na oko“, Národní fronta  morální stav společnosti – destrukce neformálních institucí, viz např.: „kdo neokrádá stát, okrádá rodinu“ apod.

20 1. Třetí cesta – zlepšit stávající systém, posílit roli trhu v rámci plánované ekonomiky, vytvořit konkurenci, potlačit monopolizaci apod. 2. Sociálně-tržní hospodářství – navázání na keynesiánství, smíšená ekonomika se silným státem, prioritou zaměstnanost (např. Zeman, Komárek) 3. Liberální hospodářství – minimalizace role státu, prioritou stabilizace inflace (Klaus, Dyba, Zielenec, Ježek, Dlouhý atd.)

21 1. Návrh strategie přechodu k tržní ekonomice – pomalejší tempo transformace, standardní metody privatizace, aktivní strukturální politika, pomalejší liberalizace zahraničního obchodu apod. - tvůrce: Hospodářská rada ČR pod vedením Františka Vlasáka - zastánci: Valter Komárek, Lubomír Mlčoch, Zdislav Šulc (reformní ekonomové ze 60. let)

22 2. Strategie ekonomické reformy – důraz na rychlost reforem, cenovou liberalizaci, liberalizaci zahr. obchodu, vnitřní směnitelnost koruny, hromadná „denacionalizace“, devalvace koruny - tvůrce: federální ministerstvo financí pod vedením Václava Klause - zastánci: Vladimír Dlouhý, Tomáš Ježek, Ivan Kočárník, Dušan Tříska, Jozef Zielenec, Jan Stráský atd.

23  1990 – přípravné období – přijetí základní strategie (Klausův šokový scénář) a příprava reformních kroků  1991 – liberalizace cen – rozsáhlá deregulace cen, ale některé ceny zůstaly regulovány nebo byly deregulovány postupně (nájemné, pohonné hmoty apod.)  1991 – liberalizace zahraničního obchodu (ne zcela, zachována určitá cla, ale postupně odbourávána) + zavedení vnitřní směnitelnosti koruny  deregulace trhů – umožnění vzniku soukromých firem

24  1990 – několikerá devalvace koruny a nastavení kurzového režimu – fixní směnný kurz s fluktuačním pásmem  1991 – 1995 – mzdová regulace – stanovování maximálního růstu mezd dle regulačního vzorce – nadměrný růst mezd byl podroben sankční dani  1991 – 1994 – privatizace  konec 1989 – dvoustupňový bankovní systém – od 1991 z SBČS vyčleněny obchodní banky (tzv. Velká čtyřka)

25  malá vs. velká  malá privatizace – formou veřejných aukcí – žádný oficiální limit majetku pro zařazení do této formy privatizace, vesměs malé provozovny služeb, obchodu a stravování  velká privatizace – spor o metodu: kuponová privatizace vs. přímý prodej po restrukturalizaci – zvolena kuponová privatizace pro většinu majetku  kuponová privatizace – 2 vlny, 1. vlna 1991- 93, 2. vlna 1993 - 1994

26  pozdržení privatizace bankovního sektoru  důvod: obava z „credit crunch“ (viz např. Živnostenská banka)  problém: banky ve státních rukách „zprivatizovaly“ značnou část nabízeného majetku v kuponové privatizaci  banky prakticky dotovaly neefektivní podniky, tedy pozdržení restrukturalizace  nárůst objemu tzv. klasifikovaných úvěrů  řešení: převod rizikových úvěrů do Konsolidační banky (agentury), čili na stát, poté privatizace (ČS-Erste, ČSOB-KBC, IPB-Nomura, KB-Societé Genérale)

27  spor o vytváření právního řádu  Klaus: důraz na spontánně vytvořený řád a neformální instituce  Klausovi odpůrci: nutné implementovat právní řád ze Západu  Klaus: nic by to nevyřešilo, český národ je vynalézavý, cestičky, jak obejít, by se našly

28 Ukazatel1990199119921993199419951996 HDP y/y-1,2-11,6-0,20,12,25,94,2 UNE0,74,12,63,53,22,93,5 Inflace9,756,611,120,810,09,18,8 1997199819992000200120022003 -0,7-1,11,23,92,81,83,1 5,27,59,48,88,99,810,3 8,510,72,13,94,71,80,1 Ukazatel HDP y/y UNE Inflace Zdroj: Žídek (2006)

29  věc názoru  šlo to udělat lépe vs. bylo to nejlepší možné řešení  důležitý faktor při hodnocení: posuzovat jednotlivé kroky „optikou té doby“ aneb „po bitvě je každý generál“  těžko nalézt objektivní kritéria pro hodnocení  jistě existují vítězové ale i poražení  kdo je vítěz a kdo poražený? otázka subjektivního pocitu


Stáhnout ppt " hospodářský vývoj a vývoj HOPO v ČSR a ČSSR  výchozí stav české ekonomiky  transformační scénáře  hlavní transformační kroky  hospodářské výsledky."

Podobné prezentace


Reklamy Google